Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základy spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Základom spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je

 • lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (hl a.), pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (l a.),
 • víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • pivo, je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch (hl).

Sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja je ustanovená vo výške 1 080 eur.

Lieh

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, je na hl a. ustanovená takto:

 • základná sadzba spotrebnej dane je 1 080 eur,
 • znížená sadzba spotrebnej dane je 540 eur.

Znížená sadzba spotrebnej dane sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie za stanovených podmienok.

Víno

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, je ustanovená na hektoliter takto:

 • tiché víno 0 eur,
 • šumivé víno 79,65 eur,
 • šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eur,
 • tichý fermentovaný nápoj 0 eur,
 • šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur.

Medziprodukt

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, je na hektoliter ustanovená vo výške 84,24 eur.

Pivo

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, je na hektoliter a na percento objemu skutočného obsahu alkoholu ustanovená takto:

 • základná sadzba spotrebnej dane 3,587 eur,
 • znížená sadzba spotrebnej dane 2,652 eur.

Znížená sadzba spotrebnej dane sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom.

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze alkoholických nápojov z úsemia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak sa použije alkoholický nápoj na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia alkoholického nápoja. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila alkoholický nápoj na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám. Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.

Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na:

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
 3. doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
 4. obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
  • lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
  • pivo, je najmenej 110 litrov,
  • víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja),
  • medziprodukt, je najmenej 20 litrov.

Práva a povinnosti pestovateľa pri výrobe liehu (destilátu) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia (pestovateľskej pálenici)

Vyrábať lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe žiadosti vydalo povolenie. Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa zákona č. 530/2011 Z. z. Registráciu vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa ustanovenia § 49 uvedeného zákona.

Pestovateľom je fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovocia.

Výrobcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh (destilát) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia (pestovateľskej pálenici).

Liehovarníckym závodom sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi.

V liehovare na pestovateľské pálenie ovocia možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (kvas).

Destilátom je lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov a ďalších surovín (napr. hruškovica, slivovica, kalvádos a iné).

Lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Tlačivo

(vložiť vzor tlačiva z prílohy k vyhláške MP SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu)

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a.) a sídlo liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia s potvrdením liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia o množstve vyrobeného destilátu.

Lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov. Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia umožní pestovateľovi kontrolukvality vyrobeného destilátu, koncentrácie etylalkoholu, odpis a kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie vyrobeného množstva destilátu do nádob dodaných pestovateľom. Ak pestovateľ zistí nedostatky, prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré zavinil.

Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. Platiteľom dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.

Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie.

Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie bolo vyrobené viac ako 43 l a., a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je platiteľom dane pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.

Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.