Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základy spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Základom spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je

 • lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (hl a.), pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C (l a.),
 • víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hektolitroch (hl),
 • pivo, je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch (hl).
 • lieh, ktorým je destilát (§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.) vyrobený súkromnou výrobou destilátu (§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z.), je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu (§ 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z.) oprávnený vyrobiť podľa zákona č. 467/2002 Z. z.

Sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja je ustanovená vo výške 1 080 eur.

Lieh

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, je na hl a. ustanovená takto:

 • základná sadzba spotrebnej dane je 1 490,40 eur,
 • znížená sadzba spotrebnej dane je 745,20 eur.

Znížená sadzba spotrebnej dane sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie za stanovených podmienok.

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu v súlade so zákonom č. 467/2002 Z. z. a zákonom č. 530/2011 Z. z.

Víno

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, je ustanovená na hektoliter takto:

 • tiché víno 0 eur,
 • šumivé víno 79,65 eur,
 • šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eur,
 • tichý fermentovaný nápoj 0 eur,
 • šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur.

Medziprodukt

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, je na hektoliter ustanovená vo výške 84,24 eur.

Pivo

Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, je na hektoliter a na percento objemu skutočného obsahu alkoholu ustanovená takto:

 • základná sadzba spotrebnej dane 3,587 eur,
 • znížená sadzba spotrebnej dane 2,652 eur.

Znížená sadzba spotrebnej dane sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom.

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze alkoholických nápojov z úsemia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD.

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak sa použije alkoholický nápoj na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia alkoholického nápoja. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila alkoholický nápoj na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám. Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.

Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na:

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
 3. doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
 4. obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
  • lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
  • pivo, je najmenej 110 litrov,
  • víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja),
  • medziprodukt, je najmenej 20 litrov.

Práva a povinnosti pestovateľa pri výrobe liehu (destilátu) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia (pestovateľskej pálenici)

Vyrábať lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe žiadosti vydalo povolenie. Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa zákona č. 530/2011 Z. z. Registráciu vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa ustanovenia § 49 uvedeného zákona.

Pestovateľom je fyzická osoba, ktorá získa kvas alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovocia.

Výrobcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh (destilát) v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia (pestovateľskej pálenici).

Liehovarníckym závodom sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi.

V liehovare na pestovateľské pálenie ovocia možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (kvas).

Destilátom je lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov a ďalších surovín (napr. hruškovica, slivovica, kalvádos a iné).

Lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Tlačivo

(vložiť vzor tlačiva z prílohy k vyhláške MP SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu)

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a.) a sídlo liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia s potvrdením liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia o množstve vyrobeného destilátu.

Lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov. Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia umožní pestovateľovi kontrolukvality vyrobeného destilátu, koncentrácie etylalkoholu, odpis a kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie vyrobeného množstva destilátu do nádob dodaných pestovateľom. Ak pestovateľ zistí nedostatky, prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré zavinil.

Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia. Platiteľom dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.

Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie.

Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie bolo vyrobené viac ako 43 l a., a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je platiteľom dane pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.

Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Evidencia súkromného výrobcu liehu podľa zákona č. 530/2011 Z. z., jeho práva a povinnosti

Súkromnou výrobou destilátu sa rozumie nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade so zákonom č. 467/2002 Z. z. a zákonom č. 530/2011 Z. z.

Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá

 1. dovŕšila 21 rokov veku,
 2. nebola odsúdená za trestný čin (§ 253 Trestného zákona) a
 3. ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z., od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.

Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.

Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v

 1. najviac 100 litrovom na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“) vo vlastníctve fyzickej osoby oprávnenej na predmetnú výrobu destilátu,
 2. mieste trvalého pobytu fyzickej osoby oprávnenej na predmetnú výrobu destilátu alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní vyššie uvedenej fyzickej osoby, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.

Na fyzickú osobu, ktorá nadobudne destilačné zariadenie na výrobu liehu so zámerom súkromnej výroby destilátu sa vzťahuje oznamovacia povinnosť držby výrobného zariadenia alebo jeho časti podľa § 50 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]

Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

Súkromný výrobca destilátu v žiadosti uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum nadobudnutia destilačného zariadenia a adresu miesta, kde sa destilačné zariadenie nachádza.

Prílohami k žiadosti

 1. potvrdenie o držbe destilačného zariadenia podľa zákona č. 467/2002 Z. z.,
 2. technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
 3. čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa zákona č. 467/2002 Z. z.

Zaradenie do evidencie vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa ustanovenia § 49a zákona č. 530/2011 Z. z.

Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom na destilačnom zariadení a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je zakázané. Súkromný výrobca destilátu je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver priložených colným úradom a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.

 Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom tlačive oznámenie o výrobe destilátu.  Vzor Oznámenia o výrobe destilátu upravuje Vyhláška MF SR č. 108/2019 Z.z. [nové okno] ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu.

Súkromný výrobca destilátu v oznámení uvedie

 1. miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
 2. druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
 3. predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
 4. predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.

Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.

Daňová povinnosť pri výrobe liehu, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom podľa § 49a ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. v príslušnom kalendárnom roku.

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v tejto lehote zaplatiť daň. 

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, upravuje Vyhláška MF SR č. 118/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Vzor daňového priznania na spotrebnú daň z liehu nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg vzorov tlačív [nové okno].

Elektronický formulár na spotrebnú daň z liehu nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg elektronických formulárov [nové okno].

Poučenie na vyplňovanie daňového priznania je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi formou Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7321/2019-732 [nové okno] o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

Uvedené Poučenie na spotrebnú daň z liehu nájdete v sekcii eSlužby/Verejne dostupné elektronické služby/Katalóg poučení k tlačivám [nové okno].

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.“

Zdaňovacím obdobím pri výrobe liehu, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu je kalendárny rok.

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už nemá v držbe a tiež akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 1.

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný čin (§ 253 Trestného zákona) alebo ak bol uznaný vinným z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. alebo priestupku podľa zákona č. 467/2002 Z. z.

Vymazanie súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu upravuje § 49a ods. 13 zákona č. 530/2011 Z. z.“

Súkromný výrobca piva podľa zákona č. 530/2011 Z. z., jeho práva a povinnosti

Súkromným výrobcom piva sa rozumie fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:

 1. ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,
 2. pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,
 3. pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.

Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať.

Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva.

Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

Pivo vyrobené na území Slovenskej republiky súkromným výrobcom piva je oslobodené od spotrebnej dane, a to najviac v množstve 10 hl za kalendárny rok.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Ak súkromný výrobca piva vyrobí viac ako 10 hl piva za kalendárny rok, vzniká daňová povinnosť, a to z množstva piva, ktoré prevýši množstvo 10 hl piva za kalendárny rok. Na množstvo piva prevyšujúce množstvo 10 hl piva vyrobeného za kalendárny rok sa uplatní základná sadzba dane podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno].

Súkromný výrobca piva je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] primerane.

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, upravuje Vyhláška MF SR č. 118/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Tlačivá:

Tvorbu variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom upravuje Príloha č. 2 [nové okno] Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.