Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebná daň z minerálnych olejov

Informácie sú zobrazované v nasledovnej štruktúre:

Základ spotrebnej dane z minerálneho oleja

Základom spotrebnej dane z minerálneho oleja je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C (l) alebo v kilogramoch (kg) alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch (GJ).

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja

Sadzba spotrebnej dane z minerálneho oleja je ustanovená takto:

 • motorový benzín v závislosti podľa druhu
 1. vo výške 514,00 eura/ 1 000 l,
 2. vo výške 597,49 eura/ 1 000 l,
  • stredný olej (napr. letecký benzín) vo výške  481,31 eura/ 1 000 l,
  • plynový olej (motorová nafta) vo výške 368,00 eura/ 1 000 l,
  • vykurovací olej vo výške  111,50 eura/ 1 000 kg,
  • skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG)   182 eur/ 1 000 kg
  • mazacie oleje a ostatné oleje (určené druhy, napr. motorové oleje, prevodové oleje, elektrické izolačné oleje a pod.) podľa kinematickej viskozity

Na skvapalnené plynné uhľovodíky sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak sú určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo. Ak tieto skvapalnené plynné uhľovodíky, určené na použitie ako palivo, sú ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka, uplatní sa na ne sadzba dane vo výške 182 eur/1 000 kg.

 1.   do 10 mm2/s pri teplote 40 C vrátane vo výške 100 eur/1 000 kg,
 2.   nad 10 mm2/s pri teplote 40 C vo výške 0 eur/1 000 kg.

Oslobodenie od spotrebných daní pri dovoze tovaru z územia tretieho štátu v osobnej batožine

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze minerálneho oleja z územia tretieho štátu nájdete v článku Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie na súkromné účely

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu sama prepraví na územie Slovenskej republiky minerálny olej (napr. motorový benzín, motorovú naftu) zdanený v inom členskom štáte Európskej únie (napr. kúpený na čerpacej stanici pohonných látok, t. j. cena tovaru zahŕňa aj príslušné dane vyberané v tomto členskom štáte Európskej únie na tento druh tovaru), z takto nadobudnutého minerálneho oleja nevzniká daňová povinnosť na území Slovenskej republiky.

Uvedené neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví

 • palivá (napr. vykurovací olej),
 • pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov.

V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Platiteľ dane je fyzická osoba, ktorá prepravila minerálny olej na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám.