Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam vnútroštátnych predpisov pre spotrebné dane

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Zoznam vnútroštátnych predpisov pre SPD [.pdf; 156 kB; nové okno]

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja [nové okno] v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov [nové okno] v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu [nové okno] a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.  o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov [nové okno] v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh [nové okno] v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve [nové okno] v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie [nové okno] a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov [nové okno] a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch [nové okno],

Vyhláška MF SR č. 537/2011 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení vyhlášky MF SR č. 82/2013 Z. z.,

Vyhláška MF SR č. 538/2011 Z. z. [nové okno] o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách  na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách  na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu,

Vyhláška MF SR č. 420/2013 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja,

Vyhláška MF SR č. 541/2011 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu,

Vyhláška MF SR č. 275/2015 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov,

Vyhláška MF SR č. 118/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov,

Vyhláška MF SR 256/2014 Z. z. [nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach,

Vyhláška MF SR 255/2014 Z. z. [.pdf; 28 kB; nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o označovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach,

Vyhláška MF SR 254/2014 Z. z. [ nové okno], ktorou sa ustanovujú náležitosti,vyhotovenia a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov,

Vyhláška MF SR 252/2014 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovujú náležitosti,vyhotovenia a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu,

Vyhláška MP SR č. 653/2002 Z. z. [nové okno] o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsobe použitia vzoriek liehu,

Vyhláška MPaRV SR č. 212/2012 Z. z. [nové okno], ktorou sa upravujú tabakové výrobky,

Výnos MP SR č. 3301/2004-100 [.pdf; 213 kB; nové okno] o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu.