Preskočiť na hlavný obsah

Import One Stop Shop (IOSS) – osobitná úprava dane

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane IOSS

Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane IOSS je zabezpečiť rovnaké podmienky pre dodávateľov usadených a neusadených na území EÚ pri predaji tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z územia tretích štátov s hodnotou zásielky tovaru nepresahujúcou 150 eur pre zákazníkov – osoby neidentifikované k DPH.

S účinnosťou od 01.07.2021 sa:

 • ruší oslobodenie od  DPH pri dovoze malých zásielok tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 eur,
 • rozšíri okruh osôb považovaných za dodávateľov o prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú pôvodným dodávateľom dodávanie zásielok dovážaného tovaru z tretích štátov s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, aj keď títo prevádzkovatelia nedodávajú vlastný tovar. Na týchto prevádzkovateľov sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z územia tretích štátov s hodnotou nepresahujúcou 150 eur,
 • zavádza sa povinnosť viesť podrobné záznamy pre vyššie uvedených dodávateľov tovaru na diaľku a prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú usadení na území EÚ,
 • zavádza sa oznamovacia povinnosť pre vyššie uvedených prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú usadení na území EÚ.

Príklady

Príklad č. 1: Predaj tovaru zákazníkom v EÚ priamo z tretích krajín po 01.07.2021 Som živnostník a nie som  pre DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Zaoberám sa predajom tovaru, ktorý je zákazníkom – občanom z EÚ zasielaný priamo z Číny. Do 30.06.2021 zásielka tovaru, ktorá nepresiahla hodnotu 22 eur,  bola od DPH oslobodená. Viem, že po 01.07.2021 sa oslobodenie od DPH ruší pri takýchto zásielkach. Týka sa táto zmena aj mňa a ak áno, ako mám postupovať?

Riešenie:
Áno, táto zmena sa týka aj slovenského neplatiteľa DPH, ktorý sa zaoberá predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do EÚ pre zákazníkov – občanov. Mal by sa rozhodnúť, akým spôsobom zrealizuje daný predaj, či pri dodaní tovaru na diaľku a pri zásielkach s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 EUR po 01.07.2021:

 1. nechá ťarchu zaplatenia DPH a poplatkov, ktoré vzniknú pri colnom konaní, na zákazníka alebo
 2. sám vyberie od zákazníka DPH, a to s príslušnou sadzbou DPH členského štátu zákazníka už pri objednaní tovaru zákazníkom a jeho zaplatení. Poznámka: Ak tuzemský neplatiteľ sa rozhodne pre tento postup, t.j. pre odbremenenie zákazníka, musí sa zaregistrovať a uplatňovať osobitnú úpravu dane IOSS, ktorá mu umožní plniť si svoje povinnosti "výbercu DPH“ pri dodávkach dovezeného tovaru z tretích štátov pre zákazníkov v rámci celej EÚ.

Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane IOSS

Osobitná úprava dane IOSS sa vzťahuje na:

 • predaj tovaru na diaľku - tzv. "zásielkový predaj" alebo "on-line predaj" alebo "internetový predaj" tovaru s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ktorý je dovezený na územie EÚ z tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH,
 • predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok (ďalej len "elektronické rozhranie") s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ktorý je dovezený na územie EÚ z tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH.

Príklady

Príklad č. 1: Dodanie tovaru z tretích krajín zákazníkom v EÚ s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 €
Zaoberám sa predajom mobilných telefónov. Príslušenstvo k mobilným telefónom objednávam z Číny a dávam pokyn, aby tovar bol doručený priamo na adresu môjho zákazníka - občana Slovenska, niekedy aj občana z Čiech a Maďarska. Keďže hodnota príslušenstva nikdy nepresiahla 22 eur, bola od DPH oslobodená. Je to pravda, že po 01.07.2021 aj zásielka do 22 eur sa má zaťažiť DPH-čkou?

Riešenie:
Áno. Od 01.07.2021 je zrušené oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov priamo zákazníkom do EÚ. Na základe toho slovenský predajca, ktorý predáva príslušenstvo k mobilom tak, že z územia tretieho štátu je tovar  dovážaný a doručovaný zákazníkom – osobám k DPH neidentifikovaným v rámci EÚ, už aj pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ak sa rozhodne pre osobitnú úpravu dane IOSS, bude uplatňovať DPH s príslušnou sadzbou dane podľa členského štátu zákazníka

Príklad č. 2: Pojem "hodnota tovaru"
Dodávam tovar, ktorý je zasielaný z Kanady zákazníkom do EÚ. Chcem sa zaregistrovať a uplatňovať IOSS. Nie je mi jasné, čo sa pod pojmom "hodnota tovaru nepresahujúcou 150 eur" rozumie. Je to len cena tovaru alebo aj výdavky spojené s dodaním tovaru?

Riešenie:
Hoci pod pojmom hodnota tovaru pre účely IOSS sa rozumie cena tovaru bez nákladov spojených s jeho dodaním, napr. doprava, poistenie, licenčné poplatky, poplatok za povolenie na vývoz, a pod., avšak, ak:

 • v cene tovaru sú už zahrnuté tieto výdavky, t.j. nie je ich možné vyčísliť zvlášť, pretože nie sú samostatne uvádzané na faktúre alebo inom doklade o predaji, potom sa za hodnotu tovaru považuje cena tovaru vrátane týchto výdavkov spojených s jeho dodaním (pozn.: DPH sa vypočítava z tejto hodnoty) alebo
 • na faktúre alebo inom doklade o predaji sú samostatne uvedené popri cene tovaru aj výdavky spojené s jeho dodaním, hodnota tovaru sa rovná cene tovaru (pozn.: napriek tomu, že výdavky spojené s dodaním tovaru sú na faktúre vyčíslené, DPH sa vypočítava zo súčtu ceny tovaru a výdavkov spojených s jeho dodaním)

Príklad č. 3: Hodnota zásielky viac ako 150 eur
Uplatňujem osobitnú úpravu dane na dovoz IOSS. Niekedy môj zákazník si u mňa po 2 týždňoch doobjednáva ďalší tovar. Keďže ani prvá objednávka tovaru, za ktorú už zákazník zaplatil, nepresiahla hodnotu tovaru 150 eur a ani jeho druhá objednávka, ktorá je taktiež zaplatená, nepresiahla limit 150 eur, bol som povinný u prvej a aj druhej objednávke voči zákazníkovi uplatniť DPH. Zákazník reklamuje, že zaplatil DPH 2 - krát z toho istého, aj mne a aj colnému úradu. Ako je to možné?

Riešenie:
Keď nastane situácia, že jedna a aj následná objednávka tovaru je spoločne zabalená do jedného balíka = 1 zásielka alebo obe objednávky sú doručované zákazníkovi súčasne od rovnakého dodávateľa a ak hodnota tovaru v jednej zásielke alebo súčet hodnôt z dvoch zásielok je viac ako 150 eur, colný úrad má povinnosť vyrubiť DPH pri preclení, bez ohľadu na to, že DPH už vybral od zákazníka dodávateľ, pretože v takomto prípade už  zásielka  nespadá pod režim osobitného uplatňovania dane IOSS (hodnota dovážaného tovaru presiahla 150 eur). Pre zákazníka to znamená, že zaplatil z toho istého dovážaného tovaru DPH 2 - krát, a to prvýkrát dodávateľovi pri jeho objednaní a zaplatení a druhýkrát colnému orgánu pri doručení dovozeného tovaru. Ak zákazník dodávateľovi preukáže, že z konkrétneho dovozu bola DPH duplicitne zaplatená, dodávateľ by mal ním vybranú DPH zákazníkovi vrátiť, ktorú si následne v daňovom priznaní pre IOSS cez opravu sám uplatní voči štátu.
Poznámka: Obdobne sa posudzuje aj prípad, ak by tovar od rôznych dodávateľov doručoval tomu istému zákazníkovi v mieste určenia v rovnakom období, keďže sa ťažko vyvracia podozrenie, že zásielka bola zámerne rozdelená s cieľom vyhnúť sa plateniu cla.

Osobitná úprava dane IOSS sa nevzťahuje na:

 • predaj tovaru na diaľku, ktorý je zákazníkovi z členského štátu EÚ zaslaný priamo z tretích krajín (z územia mimo EÚ), ak jedna zásielka pre toho istého zákazníka presiahne hodnotu 150 eur,
 • predaj tovaru na diaľku, ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní  pre DPH, avšak, dovezený tovar z tretích krajín je už dodávateľom (dovozcom) preclený a dodáva sa zo skladu na území jedného členského štátu do iných členských štátov – štátov zákazníkov, v ktorých dodávateľ (dovozca) nie je usadený. Na takéto dodania sa vzťahuje iná osobitná úprava dane – One Stop Shop (OSS),
 • predaj tovaru na diaľku, ktorý podlieha spotrebným daniam (napr. alkohol, cigarety),
 • predaj tovaru na diaľku osobám identifikovaným k DPH.

Príklady

Príklad č. 1: Dodanie tovaru z tretích krajín zákazníkom v EU s hodnotou viac ako 150 eur
Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam iPhony tak, že ich objednávam priamo od predajcu v USA, ktorému dám pokyn, aby moju objednávku zaslal priamo zákazníkom - občanom na Slovensko, do Čiech, Poľska. Čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021, ak zásielka pre 1 zákazníka presiahne hodnotu 150 eur?

Riešenie: Po 01.07.2021 pre slovenského obchodníka, ktorý predáva tovar na diaľku, ktorý je z územia tretieho štátu dovážaný zákazníkovi – osobám neidentifikovaných pre DPH v rámci EÚ vrátane Slovenska, pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nad 150 eur sa nič nezmení, pretože na takúto zásielku sa osobitná úprava dane IOSS nevzťahuje. DPH z tohto dodania vyberie od zákazníka colný orgán pri prepustení tovaru do voľného obehu, t.j. pri jeho preclení.

Príklad č. 2: Dodanie precleného tovaru
Prevádzkujem portál - elektronické trhovisko, pomocou ktorého sa predáva tovar tureckých obchodníkov občanom do Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska, pričom hodnota tovaru dodaného zákazníkovi nepresiahne 150 eur. Zaujíma ma, či tento predaj tovaru podlieha IOSS, keď  tureckí dodávatelia dodávajú tovar zo skladu na území Slovenska?

Riešenie: Nie. Ak dodávatelia, ktorí sú usadení mimo EÚ, dodávajú tovar prostredníctvom elektronického rozhrania, ktorého prevádzkovateľ je usadený v EÚ, avšak, ak tovar je zasielaný zákazníkom zo skladu na území EÚ, t.j. už po preclení, osobitná úprava dane IOSS sa na tento prípad nevzťahuje.
Poznámka: Na tento prípad sa vzťahuje iná osobitná úprava dane, a to OSS.

Príklad č. 3: Dovážaný tovar - zásielka, ktorá obsahuje alkohol
Cez moju webovú stránku ponúkam luxusné destiláty zo Švajčiarska, ktoré zasielam priamo zákazníkom v rámci celej EÚ. Môžem sa zaregistrovať k IOSS, ak dodržím pravidlo, že zásielka pre zákazníka nepresiahne hodnotu 150 eur?

Riešenie: Nie. Ak zásielka obsahuje tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani, medzi ktorý patrí aj destilát -tzv. “tvrdý“ alkohol,  potom osobitná úprava dane IOSS sa na dodanie tohto tovaru nevzťahuje, pričom nezáleží na tom, či zásielka (balík) obsahuje len alkohol alebo je zmiešaná s iným tovarom, ktorý nepodlieha spotrebnej dani.

 Koho sa týka osobitná úprava dane IOSS

Osobitnú úpravu dane IOSS budú môcť využívať:

 • dodávatelia tovaru na diaľku s hodnotou tovaru – zásielky nepresahujúcou 150 eur, ktorý je zasielaný alebo prepravovaný (dovážaný) do EÚ z územia tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH,
 • prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov pôvodným vyššie uvedeným dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku,
 • sprostredkovatelia, ktorí sú poverenými osobami len na podávanie daňových priznaní k IOSS a úhrady platieb DPH z predaja tovaru s hodnotou nepresahujúcou 150 eur, ktorý je dovážaný z tretích krajín zákazníkom z EÚ vyššie uvedenými dodávateľmi tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľmi elektronického rozhrania, a to v ich mene a na ich účet.

Príklady

Príklad č. 1: Dodávateľ dodáva tovar zákazníkom v EÚ priamo z tretích krajín
Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam výživové doplnky tak, že ich objednávam u výrobcu zo Švajčiarska, ktorému dám pokyn, aby moju objednávku zaslal priamo zákazníkom - občanom do Čiech, Poľska a aj na Slovensko. Ak sa zaregistrujem pre IOSS, čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021, ak zásielka pre 1 zákazníka nepresiahne hodnotu tovaru 150 eur?

Riešenie: Po 01.07.2021, slovenský obchodník, ktorý predáva tovar na diaľku, ktorý je z územia tretieho štátu dovážaný zákazníkovi – osobám neidentifikovaných pre DPH v rámci EÚ vrátane Slovenska, pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, a ak sa zaregistruje k osobitnej úprave dane IOSS, vyberie DPH s príslušnou sadzbou členského štátu zákazníka už pri objednaní a zaplatení tovaru zákazníkom a prizná ju v daňovom priznaní pre IOSS a odvedie ju v prospech účtu Štátnej pokladnice v tuzemsku.

Príklad č. 2: Dodávateľ "cudzieho" tovaru dodávaného zákazníkom v EÚ z tretích krajín
Prevádzkujem portál - elektronické trhovisko, pomocou ktorého si zákazníci – občania z členských štátov EÚ a zo Slovenska objednávajú tovar od predajcov z členských štátov vrátane slovenských, ako aj od predajcov z Číny a z USA. Tovar, ktorého nikdy nie som vlastníkom, je dovážaný zákazníkom do EÚ vyššie uvedenými dodávateľmi priamo z územia mimo EÚ. Dozvedel som sa, že od 01.07.2021 pri dovážanom tovare, ktorého hodnota tovaru nepresahuje  150 eur, sa zavádza nová osobitná úprava dane pre dovoz. Týka sa nová osobitná úprava dane pre dovoz – IOSS aj mňa alebo len dodávateľov?

Riešenie: Áno, nová osobitná úprava dane IOSS sa vzťahuje aj na tuzemského prevádzkovateľa elektronického rozhrania, ktorý je v zmysle § 8 ods. 7 zákona o DPH osobou uľahčujúcou dodanie tovaru pôvodným dodávateľom usadeným alebo neusadeným na území EÚ, a ktorý je zákazníkovi – občanovi do EÚ dovážaný z územia mimo EÚ.
Keďže v tomto prípade tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania sa považuje za osobu uľahčujúcou dodanie tovaru, postupuje tak, ako keby sám bol dodávateľom tohto tovaru, čo pre neho znamená, že ak bude uplatňovať IOSS, vyberie DPH s príslušnou sadzbou členského štátu zákazníka už pri objednaní tovaru a jeho zaplatení zákazníkom.

Príklad č. 3: Dodávateľ dodáva tovar zákazníkom v EÚ z tretích štátov cez cudzí web
Slovenská akciová spoločnosť obchoduje s hračkami, ktoré dodáva občanom v rámci EÚ. Zákazníci si tovar neobjednávajú tovar cez našu webovú stránku, ale cez e-shop (internetový portál), ktorý prevádzkuje česká spoločnosť, s ktorou máme zmluvu. Takto objednaný tovar naša akciová spoločnosť objedná v Číne a dá pokyn na jeho zaslanie priamo zákazníkom. Keďže zásielky neprevyšujú hodnotu 150 eur, máme sa zaregistrovať pre IOSS?

Riešenie: Nie. V tejto situácii je česká spoločnosť, ktorá prevádzkuje e-shop (internetový portál) -  elektronické rozhranie, osobou uľahčujúcou dodanie Vášho tovaru a považuje sa za dodávateľa.
Poznámka: Úlohou slovenskej akciovej spoločnosti, ako pôvodného dodávateľa, je zabezpečiť, aby česká spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické rozhranie, bola informovaná o odoslaní alebo preprave tovaru, ktorá sa uskutočňuje z miesta mimo EÚ, pred samotným dodaním.

Príklad č. 4: Sprostredkovateľ dodania tovaru dovážaného z tretích krajín zákazníkom v EÚ
Naša s.r.o. dostala ponuku od spoločnosti z USA, aby sme za nich podávali daňové priznanie a platili DPH z dodávok tovaru, ktorý zasielajú z USA zákazníkom z členských štátov EÚ, a pri ktorých zásielka – hodnota tovaru na zákazníka nie je viac ako 150 eur. Je to vôbec možné?

Riešenie: Áno, pretože dodávateľ tovaru na diaľku alebo osoba uľahčujúca dodanie tovaru zasielaného z tretích krajín zákazníkom do EÚ s hodnotou zásielky (tovaru) nepresahujúcou 150 eur, ktorí nie sú usadení v EÚ, nemajú možnosť sa priamo registrovať k osobitnej úprave dane pre IOSS. K tomu, aby mohli využívať výhody IOSS, sú povinné mať pre účely IOSS osobu, ktorá je usadená na území EÚ a ktorá “sprostredkuje“ nielen samotnú ich registráciu pre IOSS, ale zároveň preberá na seba aj ich ďalšie povinnosti, a to podávanie daňových priznaní pre IOSS a platenie DPH v ich  mene a na ich účet.

Výhody používateľov osobitnej úpravy dane IOSS:

 • registrácia k osobitnej úprave dane IOSS elektronicky v jednom členskom štáte (tzv. "členský štát identifikácie"),
 • podanie jedného elektronického daňového priznania, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava dane IOSS, za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých členských štátov (tzv. "členských štátov spotreby") a uskutočnenie jednej platby DPH,
 • spolupráca s daňovou správou členského štátu identifikácie v jednom jazyku, aj keď dodávky tovarov a služieb sa realizujú pre zákazníkov z iných štátov EÚ.   

Uplatňovanie osobitnej úpravy dane IOSS nie je povinné, ale dobrovoľné

Príklady

Príklad č. 1: Dobrovoľnosť uplatňovania IOSS
Nie som platiteľom DPH a cez vlastnú webovú stránku predávam bižutériu, ktorú objednávam u výrobcu zo Srbska, ktorý mnou objednaný tovar zasiela priamo mojím zákazníkom - občanom na Slovensko alebo do Čiech. Som povinný sa zaregistrovať  pre IOSS, ak zásielka pre 1 zákazníka nepresiahne hodnotu tovaru 150 eur?

Riešenie: Nie. Využívanie osobitnej úpravy dane IOSS nie je povinné, ale dobrovoľné.
Poznámka: Ak sa slovenský dodávateľ tovaru nerozhodne pre uplatňovanie IOSS, tak sa pre neho po 01.07.2021 nič nezmení. Zmenu pocítia jeho zákazníci, ktorí zaplatia DPH colnému orgánu pri preclení tovaru.

Ako funguje osobitná úprava IOSS

Registrácia a jej zrušenie

Registrácia pre IOSS

Tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov, tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania a tuzemský sprostredkovateľ, na ktorých sa vzťahuje IOSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane IOSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát "identifikácie" iný, ako členský štát, v ktorom sú usadení. To znamená, že keď má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane IOSS je Slovensko. Tuzemský sprostredkovateľ má ešte ďalšiu povinnosť, registruje nie len seba, ale aj dodávateľa tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľa elektronického rozhrania, ktorí nie sú usadení v EÚ, a za ktorých bude plniť daňové povinnosti v oblasti IOSS.

Poznámka: Dodávateľ tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov alebo prevádzkovateľ elektronického rozhrania, ktorí nie sú usadení v EÚ, nemajú možnosť registrovať sa k IOSS priamo, ale musia si zvoliť sprostredkovateľa, ktorý je usadený na území EÚ. Jedinú výnimku majú dodávatelia alebo prevádzkovatelia usadení v Nórsku, ktorí sa môžu registrovať priamo bez sprostredkovateľa v ktoromkoľvek členskom štáte. 

Daňový subjekt sa môže registrovať k osobitnej úprave dane IOSS od 01.04.2021 do 10.06. 2021, aby mohol IOSS uplatňovať na dodaný tovar na diaľku od 01.07.2021.

Príklady

Príklad č. 1: Účinnosť registrácie pre IOSS
Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam drevené výrobky tak, že ich objednávam u výrobcu vo Švajčiarsku, ktorý mnou objednané výrobky zasiela priamo mojim zákazníkom - občanom EÚ. Ak sa rozhodnem pre uplatňovanie IOSS a podám registráciu 15.04.2021, môžem IOSS využívať od 01.05.2021?

Riešenie: Nie. Aj keď žiadosť o registráciu k osobitnej úprave dane IOSS sa podá 15.04.2021, bude sa vzťahovať až na zaslanie – dovoz tovaru zo Švajčiarska pre zákazníkov do EÚ od 01.07.2021, t.j. na tovar, ktorý si občania z EÚ zaplatia od 01.07.2021.

Ak sa tuzemský daňový subjekt rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane IOSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) elektronický formulár:

 • "Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastupovanej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz", ktorý je označený skratkou REGOSS_IM_ZO;
 • "Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz", ktorý je označený skratkou REGOSS_IS_SP;

Daňový úrad posúdi žiadosť o registráciu a ak povolí uplatňovanie osobitnej úpravy dane IOSS pridelí identifikačné číslo:

 • s predponou IM tuzemskému dodávateľovi tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov alebo tuzemskému prevádzkovateľovi elektronického rozhrania,
 • s predponou IN tuzemskému sprostredkovateľovi, ktoré sa budú používať výlučne v rámci osobitnej úpravy dane IOSS a pre iné účely sú tieto identifikačne čísla nepoužiteľné.
  Poznámka: ak pôjde o tuzemského sprostredkovateľa, ktorý bude uplatňovať IOSS v mene a na účet viacerých dodávateľov tovaru alebo prevádzkovateľov elektronických rozhraní, ktorí nie sú usadení v EÚ, daňový úrad pridelí identifikačné číslo s predponou IM každej osobe, ktorú zastupuje a ktorú zaregistroval pre IOSS.

Zrušenie registrácie pre OSS

Daňový úrad zruší registráciu pre IOSS:

 • na základe žiadosti o zrušenie registrácie od tuzemského dodávateľa tovaru na diaľku, od tuzemského prevádzkovateľa elektronického rozhrania alebo tuzemského sprostredkovateľa (ďalej v tomto odseku len „daňový subjekt“), ktorí sa rozhodli neuplatňovať IOSS. Elektronické formuláre “Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz, oznámenie“ – označený skratkou  REXOSS_IS_SP a “Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom), oznámenie“ označený skratkou  REXOSS_ZO_SP, ktoré slúžia na tento účel, sú k dispozícii po prihlásení sa (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om) na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) v Osobnej internetovej zóny v časti  Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty,
 • na základe predpokladu, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť, na ktorú sa vzťahuje IOSS,
 • ak daňový subjekt nespĺňa podmienky na uplatňovanie IOSS, napríklad zmení sídlo z jedného členského štátu do iného členského štátu,
 • ak daňový subjekt opakovane porušuje podmienky na uplatňovanie IOSS, napríklad nepodáva daňové priznania k IOSS.

Poznámka: Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre IOSS daňovým subjektom neusadeným v EÚ až po uplynutí konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začali uplatňovať IOSS

Podávanie daňových priznaní

Zdaňovacie obdobie

Keďže zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, daňové priznanie za IOSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, za ktoré sa podáva, a to aj vtedy, keď nebol dodaný tovar na diaľku, na ktorú sa vzťahuje IOSS. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa zachováva a neposúva sa na najbližší pracovný deň.

Príklady

Príklad č. 1: Lehota na podanie daňového priznania
Som tuzemský platiteľ DPH. Mesačne podávam daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, a súhrnný výkaz, a to vždy do 25-teho dňa nasledujúceho kalendárneho  mesiaca. Budem podávať aj daňové priznanie k IOSS v rovnakej lehote?

Riešenie: Aj pre IOSS platí, že zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ale lehota na podanie daňového priznania je iná, a to vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, za ktoré sa podáva. To pre slovenského platiteľa DPH znamená, že daňové priznanie za IOSS môže podať najskôr v 1. deň a najneskôr v poslednom dni nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení kalendárneho mesiaca, za ktoré sa podáva.

Príklad č. 2: Lehota na podanie daňového priznania, ktorá pripadla na víkend, sviatok
Som slovenský podnikateľ, ktorý sa zaregistroval pre uplatňovanie osobitnej úpravy IOSS. Daňové priznanie k IOSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, za ktoré sa podáva. Ak lehota na podanie daňového priznania k IOSS pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa na najbližší pracovný deň?

Riešenie: Nie. Slovenský podnikateľ podáva daňové priznanie k IOSS vždy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, napr. za mesiac september 2021 to je do 31.10.2021, bez ohľadu na to, že 31.10.2021 je nedeľa, pretože lehota sa neposúva na najbližší pracovný deň.

Daňové priznanie 

Daňové priznanie k IOSS obsahuje:

 • celkovú hodnotu tovarov bez dane dodaných v zdaňovacom období,
 • sadzbu dane a výšku dane pre každú sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby (zákazníka),
 • a celkovú výšku splatnej dane za zdaňovacie obdobie. Členský štát identifikácie rozdelí daňové priznanie k IOSS podľa členských štátov spotreby a údaje zašle dotknutým členským štátom.

Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách a ak sa úhrada za dodané tovary uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Oproti iným osobitným úpravám dane a zvyklostiam, opravné alebo dodatočné priznanie k IOSS sa nebude podávať, pretože opravy (zmeny) údajov, ktoré sa týkajú predošlých zdaňovacích období (daňových priznaní za predošlé kalendárne mesiace), sa budú uvádzať v aktuálnom daňovom priznaní, ktoré daňový subjekt podáva.

Platenie daňovej povinnosti

Po podaní daňového priznania k IOSS, budú do schránky správ a na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané platobné inštrukcie pre vykonanie úhrady splatnej dane, ktorá sa uhrádza jednou sumou za všetky členské štáty spotreby (zákazníka), t.j. uhrádza sa celková suma z podaného daňového priznania k IOSS. Celková daňová povinnosť sa platí v eurách a je splatná najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na zaslané platobné inštrukcie k príslušnému podanému daňovému priznaniu. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet v Štátnej pokladnici (platobný príkaz k úhrade dane v peňažnom ústave je potrebné dať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby platba bola pripísaná včas na účet v Štátnej pokladnici).

Fakturácia, záznamová povinnosť pre účely DPH a vzájomná informačná povinnosť

Pri vyhotovovaní faktúr na účely DPH, resp. colného konania sa odporúča uvádzať nielen cenu v eurách, ktorú zaplatil zákazník, ale aj sumu DPH uplatňovanú voči zákazníkovi samostatne pre každú sadzbu DPH.

Daňový subjekt vedie záznamy o dodaných tovaroch a službách v rámci osobitnej úpravy dane OSS, ktoré musia obsahovať aj tieto informácie:

 • členský štát spotreby, do ktorého sa dodal tovar,
 • opis a množstvo dodaného tovaru,
 • dátum dodania tovaru, ako aj dátum a sumu prijatých platieb vrátane platby pred dodaním tovaru,
 • základ dane, uplatnenú sadzbu DPH, sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny,
 • akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane,
 • informácie použité na určenie miesta, kde je odberateľ usadený,
 • akýkoľvek dôkaz o prípadnom vrátení tovaru vrátane základu dane a uplatnenej sadzby DPH.

Tieto záznamy musia byť na požiadanie bezodkladne elektronicky sprístupnené nielen členskému štátu identifikácie, ale aj ktorémukoľvek členskému štátu spotreby (zákazníka), pričom sa majú uchovávať po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa dodal tovar.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/965 z 9. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/194, pokiaľ ide o výmenu záznamov uchovávaných zdaniteľnými osobami alebo ich sprostredkovateľmi a určenie príslušných orgánov zodpovedných za koordináciu administratívnych zisťovaní sa stanovuje štruktúra XML štandardného formulára, ktorý môžu daňovníci alebo ich sprostredkovatelia použiť na predkladanie záznamov požadovaných podľa článku 47i nariadenia (EÚ) č. 904/2010. V zmysle článku 6b vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/194 štandardný formulár uvedený v článku 47i ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 musí byť v súlade so štruktúrou stanovenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
Odporúčaná štruktúra SAF OSS v anglickom alebo slovenskom jazyku je nasledovná:

Návrh záznamov vedených daňovníkom alebo sprostredkovateľom v rámci uplatňovania OSS v nadväznosti na čl. 47i Nariadenia (EÚ) č. 904/2010 [.xlsx;70 kB; nové okno]

The table Header contains the general information relating to the taxpayer to whom the records refer. [.xlsx;71 kB; nové okno]

Okrem vyššie uvedeného, daňové subjekty, ktoré uplatňujú osobitnú úpravu dane IOSS, majú aj povinnosť poskytnúť informácie:

 • prepravcom alebo colným deklarantom tovaru, napr. prevádzkovateľom poštových služieb, expresným dopravcom, kuriérom, colným zástupcom, a to informácie potrebné na účely colného konania v EÚ vrátane identifikačného čísla prideleného pre IOSS, aby nedošlo k vymeraniu DPH v čase dovozu - prepustenia tovaru do voľného obehu, a tým k dvojitému zdaneniu zásielky tovaru,
 • navzájom medzi sebou,  napr. dodávateľ prevádzkovateľovi elektronického rozhrania alebo opačne prevádzkovateľ elektronického rozhrania dodávateľovi v závislosti od toho, kto je alebo nie je zapojený do odosielania alebo prepravy tovaru k zákazníkovi. Okrem údajov, o ktorých majú povinnosť viesť záznamy, si poskytujú aj údaje, ako sú - odkiaľ sa bude tovar odosielať; kde sa tovar nachádza v čase dodania; či je dodávateľ alebo prevádzkovateľ elektronického rozhrania osobou usadenou alebo neusadenou v EÚ.

Legislatíva

 • Smernica Rady 2017/2455/ES ktorá mení a dopĺňa Smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
 • Smernica Rady 2019/1995/ES ktorá mení a dopĺňa Smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
 • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/2459 a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/2026
 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty zmenené nariadením Rady (EÚ) 2017/2454
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru