Preskočiť na hlavný obsah

Mini One Stop Shop ako osobitná úprava pre vybrané služby

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

 1. Čoho a koho sa týka osobitná úprava  MOSS
 2. Čo je podstatou a význam osobitnej úpravy  MOSS
 3. Ako funguje osobitná úprava MOSS
  • Registrácia a jej zrušenie
  • Podávanie daňových priznaní
  • Platenie daňovej povinnosti
  • Fakturácia a evidencia pre účely DPH
 4. Legislatíva

Upozorňujeme na to, že poskytovatelia týchto služieb budú môcť využívať osobitnú úpravu MOSS do 30.06.2021, pričom MOSS bude zachovaný po dobu ďalších 3 rokov, avšak len z dôvodu podania daňového priznania za poskytnuté služby do 30.06.2021 a podávania dodatočných alebo opravných daňových priznaní, ktoré sa budú týkať opráv zdaňovacích období do 30.06.2021.
Poskytovatelia telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb budú môcť ich poskytnuté služby po 01.07.2021 vykazovať v osobitnej úprave dane One Stop Shop (OSS) bez toho, aby sa museli k nej po 01.04.2021 osobitne registrovať, resp. žiadať o povolenie k jej uplatňovaniu. T.j. MOSS sa po 01.07.2021 transformuje na jednotné kontaktné miesto - One Stop Shop (OSS).

 

1. Čoho a koho sa týka osobitná úprava MOSS

Osobitná úprava MOSS, sa  týka poskytovateľov, ktorí poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom usadeným na území Európskej únie.

Pod pojmom elektronicky dodávané služby sa rozumie poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia, dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz, dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí a vyučovanie na diaľku.

Podrobnejší popis služieb, ktoré spadajú pod osobitnú úpravu MOSS, v príkladoch nájdete v sekcii Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Vymedzenie pojmu telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby“ [nové okno].

V nadväznosti na novelizované ustanovenie § 16 ods. 14 zákona o DPH (platné od 1.1.2019), ktoré definuje určenie miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb sa v § 68 zákona o DPH upravuje, že uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS (§ 68a a § 68b zákona o DPH) sa vzťahuje na vymenované služby len v prípade, ak miestom dodania týchto služieb je členský štát, ktorom je usadený príjemca služby (nezdaniteľná osoba). Viac informácií k problematike určenia miesta dodania služby je dostupných v článku Miesto dodania služieb-Elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania.

2. Čo je podstatou a význam osobitnej úpravy MOSS

Osobitná úprava MOSS využíva zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta cez webový portál členského štátu, v ktorom sú poskytovatelia dotknutých služieb identifikovaní (členský štát identifikácie). Prostredníctvom tohto systému sa poskytovateľom umožní vyhnúť sa viacnásobnej registrácii v každom členskom štáte spotreby (v členskom štáte zákazníka)  a svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez portál členského štátu identifikácie. Využívanie tejto úpravy nie je povinné, ale dobrovoľné, avšak, ak si ju poskytovateľ zvolí, je povinný uplatniť ju na všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré na území Európskej únie poskytuje.

Podrobný mechanizmus výhod používania osobitnej úpravy MOSS nájdete v príkladoch v sekcii Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Výhody používania osobitnej úpravy MOSS“ [nové okno].

 3. Ako funguje osobitná úprava MOSS

Registrácia a jej zrušenie

Keďže zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta je k dispozícii zdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v EÚ (úprava pre Úniu), ako aj zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v rámci EÚ (úprava mimo Únie), postup bude pri registrácii odlišný v tom, že poskytovatelia, ktorí nie sú usadení na území EÚ si môžu k registrácii vybrať ktorýkoľvek členský štát, avšak poskytovatelia, ktorí  sú usadení na území EÚ si musia povinne zvoliť k registrácii členský štát, v ktorom majú sídlo.

Ak zdaniteľná osoba má záujem registrovať sa k využívaniu osobitnej úpravy MOSS, musí sa najskôr prihlásiť na webovej stránke FS SR do svojej osobnej internetovej zóny. V osobnej internetovej zóne si v autorizovaných službách vyberie možnosť „MOSS – registrácia“, kde sa nachádza elektronický registračný formulár, ktorý po vyplnení požadovaných údajov elektronicky odošle. Miestne príslušný daňový úrad posúdi toto oznámenie – žiadosť o registráciu  a výsledok oznámi elektronickým spôsobom. V prípade, že používanie osobitnej úpravy MOSS je povolené, spolu s oznámením je zaslané aj identifikačné číslo, pod ktorým sa bude uplatňovať MOSS, a informáciu o čísle OÚD, na ktoré sa bude uhrádzať daňovú povinnosť za MOSS. V prípade, že sa žiadosti o registráciu nevyhovie, žiadateľ má možnosť podať odvolanie.

Čo sa týka zrušenia registrácie, poskytovateľ:

 1. môže dobrovoľne zrušiť registráciu alebo
 2. môže byť členským štátom identifikácie zo systému vylúčený alebo
 3. môže byť v karanténe, čo znamená, že na určité obdobie má zakázané používanie úpravy pre Úniu alebo mimo Únie alebo obe úpravy.

Podrobný postup pri registrácii, vypĺňaní žiadosti o registráciu alebo žiadosti o zmenu alebo žiadosti o zrušenie registrácie používania osobitnej úpravy MOSS nájdete v časti Rýchle odkazy – Príručky a návody, v používateľskej príručke “Aplikácia pre osobitnú úpravu Mini One Stop Shop (MOSS)“ [.pdf; 1,31 MB; nové okno]  a v príkladoch v časti Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Ako funguje MOSS – Registrácia, jej zmena a zrušenie“ [nové okno].

Podávanie daňových priznaní

Poskytovateľ, ktorý využíva niektorú z osobitných úprav je povinný predložiť elektronicky daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či skutočne poskytoval služby, v lehote do 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje, a v tejto lehote je povinný súvisiacu daňovú povinnosť aj zaplatiť.

Daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta obsahuje údaje o poskytnutých službách zákazníkom v každom členskom štáte spotreby. Tuzemský poskytovateľ uvedie v daňovom priznaní všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré poskytol zákazníkom na území Európskej únie. Predmetné služby poskytované tuzemským zákazníkom zahrnie do riadneho daňového priznania.

Členský štát identifikácie rozdelí daňové priznanie k DPH podľa členského štátu spotreby a údaje zašle dotknutým členským štátom spotreby.

Podrobnejšie informácie o podávaní priznaní nájdete v príkladoch v sekcii Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Ako funguje MOSS – Kto, kde a ako podáva daňové priznanie a úhrada dane“ [nové okno].

Dokumenty

Platenie daňovej povinnosti a vrátenie dane

Poskytovateľ uhrádza splatnú DPH členskému štátu identifikácie. Uhrádza jednu sumu, a to celkovú sumu z podaného daňového priznania.

Členský štát identifikácie vygeneruje jedinečné referenčné číslo pre každé daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta a informuje o tomto čísle platiteľa. Toto číslo je dôležité, nakoľko platiteľ vykonáva platbu dane s uvedením jedinečného referenčného čísla.

Podrobnejšie informácie o platení daňovej povinnosti nájdete v príkladoch v sekcii Praktické príklady, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Ako funguje MOSS – Kto, kde a ako podáva daňové priznanie a úhrada dane“ [nové okno].

Fakturácia a záznamová povinnosť pre účely DPH

Zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS je od 1.1.2019 povinná dodržiavať len fakturačné pravidlá členského štátu, ktorý si zvolila za členský štát identifikácie a to bez ohľadu na členský štát, v ktorom je usadený zákazník. To znamená, že platitelia dane identifikovaní pre MOSS v Slovenskej republike pri fakturácii telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb uplatňujú fakturačné pravidlá upravené zákonom o DPH platným v Slovenskej republike.

Záznamová povinnosť a uchovávanie záznamov pre účely osobitej úpravy MOSS zahŕňa:

 1. všeobecné informácie, ako je členský štát spotreby poskytovaných služieb, druh poskytovaných služieb, dátum poskytovania služieb a splatná DPH, ale aj
 2. konkrétne informácie, ako sú údaje o úhradách na účet a informácie používané na určenie miesta, na ktorom je odberateľ usadený, má trvalé bydlisko alebo zvyčajné bydlisko.

Tieto záznamy musia byť na požiadanie bezodkladne elektronicky sprístupnené nielen členskému štátu identifikácie, ale aj ktorémukoľvek členskému štátu spotreby.

Viac informácií k jednotlivým krokom pri registrácii a jej zrušení, pri podávaní daňových priznaní, pri platení daňovej povinnosti, pri vzniku preplatkov, pri fakturácii a vedení evidencie nájdete v Príručke k zjednodušenému režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH [.pdf; 357 kB; nové okno], ktorá je zverejnená na stránke Európskej komisie a v Metodickom pokyne k osobitnej úprave Mini One Stop Shop – EÚ Schéma – § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH [.pdf; 1,9 MB; nové okno], zverejneného v sekcii Daňoví a colní špecialisti, v časti dane – Metodické pokyny – nepriame dane [nové okno].

4. Legislatíva

 • Smernica Rady 2008/8/ES ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám
 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám
 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)
 • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb
 • Smernica Rady 2017/2455/ES ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 2006/112/ES  a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb  a predaji tovaru na diaľku
 • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/2459, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty