Preskočiť na hlavný obsah

One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

 Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane OSS

Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane OSS je rovnaké posudzovanie a postup každého členského štátu EÚ, keďže s účinnosťou od 01.07.2021:

 • sa hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa, stanovuje na maximálny limit 10 000 eur, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov (t.j. nebude sa už posudzovať limit jednotlivo pre každý členský štát).
 • sa rozšíri okruh osôb, na ktoré sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku na území EÚ, aj keď nedodávajú vlastný tovar, t.j. o prevádzkovateľov elektronického rozhrania, ktorí uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku ich dodávateľom,
 • sa rozšíri okruh služieb, pri ktorých poskytovateľ sa nebude musieť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte, kde je miesto dodania služby určené podľa § 16 zákona o DPH iné, ako štát usadenia poskytovateľa.

Príklady

Príklad č. 1: Dodávateľ tovaru na diaľku na území EÚ
Vyrábam prírodnú kozmetiku – mydlá, šampóny, saponáty a pod. Výrobky predávam cez internet výhradne len občanom. Do konca mája 2021 mám dodávky pre občanov nasledovne: do Rakúska som dodal výrobky za 9 000 eur, do Čiech za 1 000 eur a do Poľska za 5 000 eur. Ani v jednom štáte som neprekročil limit pre zásielkový predaj určený členským štátom (napr. limit pre Rakúsko: 35 000 eur) a preto som nebol povinný sa v nich registrovať k DPH. Vyhnem sa registrácii v uvedených štátoch aj po 01.07.2021, ak neprekročím nový limit 10 000 eur v členskom štáte?

Riešenie:
Nie. Keďže súčet hodnoty dodaných tovarov formou zásielkového predaja do Čiech, Rakúska a Poľska dosiahol už v máji 2021 limit 15 000 eur, t.j.  presiahol sumu 10 000 eur v kalendárnom roku, výrobcovi vzniká po 01.07.2021 pred prvou dodávkou tovaru občanovi do príslušného členského štátu  povinnosť registrácie k DPH v danom členskom štáte. Avšak výrobca sa môže vyhnúť registrácii v iných členských štátoch a to tak, že bude uplatňovať na takéto dodania po 01.07.2021 osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 2: Dodávateľ služieb
Akciová spoločnosť, okrem iných podnikateľských aktivít tvorí aplikácie hier do iPhonu, ktoré dodáva občanom z Maďarska, Čiech a Poľska. Spoločnosť sa musela zaregistrovať k osobitnej úprave MOSS už v roku 2020, preto daň, ktorá sa vzťahuje na dodanie elektronických služieb vyššie uvedeným zákazníkom, vykazuje v daňovom priznaní k MOSS-u. V auguste 2021 prenajme automobil na 2 mesiace občanovi z Poľska a  z tejto služby musí odviesť poľskú DPH. Má spoločnosť povinnosť zaregistrovať sa pre účely DPH v Poľsku?

Riešenie:
Nie. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť už má povolené používanie osobitnej úpravy dane MOSS a keďže po 01.07.2021 sa MOSS transformuje na osobitnú úpravu OSS, v daňovom priznaní k OSS bude povinná vykazovať nielen daň pripadajúcu na dodané elektronické služby, ale aj daň pripadajúcu na poskytnutú službu prenájmu dopravného prostriedku, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 2 zákona o DPH, t.j. už sa nemusí registrovať k DPH v Poľsku.

Koho sa týka osobitná úprava dane OSS

Osobitná úprava dane OSS má dve schémy:

 • schéma pre Úniu, ktorú budú môcť využívať:
  • poskytovatelia služieb usadení v EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený,
  • dodávatelia tovaru na diaľku na území EÚ, ktorí dodávajú tovar zákazníkom neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávatelia nie sú usadení,
  • prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku na území EÚ "pôvodným" dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku, ak „pôvodný“ dodávateľ nie je usadený v EÚ (pozri príklad č. 4 v tejto časti),
 • schéma mimo Úniu, ktorá sa vzťahuje výlučne na poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH na území EÚ.

Výhody používateľov OSS:

 • registrácia k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte (tzv. "členský štát identifikácie"),
 • podanie jedného elektronického daňového priznania, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava dane OSS, za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých členských štátov (tzv. “členských štátov spotreby“) a uskutočnenie jednej platby dane,
 • spolupráca s daňovou správou členského štátu identifikácie v jednom jazyku, aj keď dodávky tovarov a služieb sa realizujú pre zákazníkov z iných štátov EÚ.   

To znamená, že osobitná úprava dane OSS vyššie uvedeným subjektom (bez ohľadu, na to, či už sú alebo nie sú pre účely DPH registrovaní podľa § 4, § 4b, § 7 alebo § 7a zákona o DPH), umožní vyhnúť sa registrácii v každom členskom štáte spotreby (zákazníka), do ktorého dodávajú tovar na diaľku osobám neidentifikovaným pre DPH alebo poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovatelia nie sú usadení ako aj povinnosti podať daňové priznanie a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby podľa národnej legislatívy členského štátu spotreby (zákazníka).

Využívanie osobitnej úpravy dane OSS nie je povinné, ale dobrovoľné, avšak, ak si ju poskytovateľ služby, dodávateľ tovaru na diaľku na území EÚ alebo osoba považovaná za dodávateľa tovaru na diaľku na území EÚ zvolí, je povinný uplatňovať ju na všetky služby a dodávky tovaru, na ktoré sa OSS vzťahuje.

Daňové subjekty sa môžu od 01.04.2021 do 10.06.2021 registrovať k osobitnej úprave dane OSS, aby ju mohli uplatňovať na dodávky tovarov a poskytovanie služieb od 01.07.2021.

Príklady

Príklad č. 1: Dodávka služieb na území iného členského štátu  
Slovenská spoločnosť prijala objednávky od občanov na opravu striech rodinných domov na území Rakúska a aj na území Maďarska, ktoré vykoná v mesiaci júl 2021. Ako má slovenská spoločnosť postupovať?

Riešenie:
Keďže v danom prípade je miesto dodania danej služby podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v Rakúsku a v Maďarsku, pričom slovenská spoločnosť nie je v týchto štátoch usadená a odberateľmi sú nezdaniteľné osoby, má nasledujúce 2 možnosti:

 1. zaregistruje sa k osobitnej úprave dane OSS na Slovensku a podá jedno daňové priznanie k OSS, v ktorom prizná (uvedie) uplatnenú DPH s rakúskou sadzbou dane za zákazku v Rakúsku a s maďarskou sadzbou dane za zákazku v Maďarsku, a jednou sumou zaplatí svojmu daňovému úradu obe dane alebo
 2. splní si svoje daňové povinnosti individuálne v daných členských štátoch – registrácia, podanie daňového priznania a platenie dane v Rakúsku a v Maďarsku v súlade s ich národnou legislatívou.

Príklad č. 2: Dodávka tovarov na diaľku do iných členských štátov  
Som obchodník a predávam tovar tak, že ho zasielam poštou odberateľom - neidentifikovaným pre DPH do  Čiech, Poľska a Maďarska. Predpokladám, že do konca júna 2021 budem mať  nasledovné dodávky tovarov pre občanov: do Čiech cca 8 000 eur, do Poľska cca 7 000 eur a do Maďarska cca 9 000 eur. Čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021?

Riešenie
Od 01.07.2021 sa zníži limit na určenie miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji. Daný slovenský obchodník, ktorý zasiela tovar zo Slovenska občanom do Čiech, Poľska a Maďarska, môže uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS na Slovensku (po registrácii), t.j. podávať jedno daňové priznanie za OSS, v ktorom prizná (uvedie) uplatnenú DPH s českou, poľskou a maďarskou sadzbou dane za dodaný tovar podľa členských štátov odberateľov a jednou sumou zaplatí svojmu daňovému úradu dane patriacu členským štátom odberateľov.
Ak sa nerozhodne pre používanie OSS, potom si bude musieť plniť svoje daňové povinnosti individuálne v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku v súlade s ich národnou legislatívou.

Príklad č. 3: Dodávka tovaru a služieb
Slovenská spoločnosť rieši problém vlhnutia základov rodinných domov. Spoločnosť poskytuje niektorým zákazníkom po obhliadke stavby iba poradenské služby a niektorým zákazníkom zasiela tovar, ktorý zákazníci potrebujú na odstránenie vlhkosti. Zákazníci sú občania z Čiech, dotknuté stavby sú na území ČR. Môže spoločnosť vykazovať v rámci OSS len dodanie tovaru, ktorý zasiela občanom do Čiech alebo aj predmetné poradenské služby občanom z Čiech?

Riešenie:
Osobitná úprava dane OSS sa vzťahuje na dodanie tovaru na diaľku, t.j. na dodanie tovaru, ktorý zasiela slovenská spoločnosť zo Slovenska do Čiech občanom, a taktiež sa vzťahuje aj na dodanie služieb podľa § 16 ods. 1 zákona  O DPH pre nezdaniteľné osoby, t.j. aj na poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa odstránenia vlhnutia konkrétnej stavby pre  českých občanov. Slovenská spoločnosť, ktorá sa zaregistruje k osobitnej úprave dane OSS na Slovensku, v podanom daňovom priznaní za OSS uvedie sumu českej DPH spolu aj za dodaný tovar na diaľku a aj za poskytnuté predmetné služby českým občanom.

Príklad č. 4: Prevádzkovateľ web-stránky považovaný za dodávateľa tovaru na diaľku
Prostredníctvom mojej web-stránky pomáham americkým obchodníkom v predaji ich tovaru zo skladu na Slovensku odberateľom v rámci celej EÚ tak, že nielen inzerujem predávaný tovar a prijímam objednávky, ale aj potvrdzujem prijatie objednávok, ponúkam a spracovávam viaceré spôsoby platenia za objednaný tovar, potvrdzujem zaplatenie tovaru, poskytujem zákaznícke služby, ako sú pomoc s vrátením tovaru, resp. jeho výmenou, možnosť výberu prepravy a doručenia tovaru,  môžem aj poskytnúť zľavu prostredníctvom zákazníckeho vernostného programu, dávam pokyn do skladu na jeho zaslanie odberateľovi. Som v zmysle nových EÚ pravidiel platných od 01.07.2021 považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru na diaľku, resp. sa považujem za dodávateľa tovaru na diaľku?

Riešenie:
Áno, ak tuzemský prevádzkovateľ web-stránky - elektronického rozhrania vykonáva vyššie uvedené činnosti, potom sa považuje za osobu, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, resp. za dodávateľa tovaru na diaľku na území EÚ.

Príklad č. 5: Prevádzkovateľ web-stránky, ktorý sa nepovažuje za dodávateľa tovaru na diaľku na území EÚ
Na mojej web-stránke inzerujem tovar a zákazníci, ktorí prejavia záujem o konkrétny tovar, sú presmerovaní na web-stránky dodávateľov tovaru, kde si príslušný tovar môžu objednať. Som považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru na diaľku? 

Riešenie:
Nie. Takýto prevádzkovateľ web-stránky nie je považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru, pretože  poskytuje len službu inzercie tovaru a inak neovplyvňuje a nezasahuje do dodania tak, ako je uvedené v predchádzajúcom príklade č. 4.

Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane OSS

Osobitná úprava dane OSS sa vzťahuje na:

 • predaj tovaru na diaľku na území EÚ - tzv. "zásielkový predaj" alebo "on-line predaj" alebo "internetový predaj" tovaru, ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní pre DPH, a to v rámci členských štátov EÚ – z jedného členského štátu do iných členských štátov, ak dodávateľ nie je usadený v členskom štáte odberateľa,
 • predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok (ďalej len "elektronické rozhranie"), ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, a to v rámci členských štátov EÚ – z jedného členského štátu do iných členských štátov a aj v rámci len jedného členského štátu, ak dodávateľom je osoba neusadená na území EÚ,
 • poskytovania služieb, ktoré majú miesto dodania určené § 16 zákona o DPH v EÚ, nezdaniteľným osobám z členských štátov, v ktorých poskytovateľ nie je usadený.

Poznámka: Vymedzenie služieb, ktoré patria do § 16 zákona o DPH nájdete v téme "Miesto dodania služieb" zverejnené v tejto sekcii alebo v sekcii FaQ/Praktické príklady/DPH/Miesto dodania služieb v článku "Určenie miesta dodania služieb podľa § 16".

 Osobitná úprava dane OSS sa nevzťahuje na:

 • predaj tovaru na diaľku, ktorý je zákazníkovi z členského štátu EÚ zaslaný priamo z tretích krajín (z územia mimo EÚ). Na takéto dodania sa bude vzťahovať iná osobitná úprava dane – Import One Stop Shop (IOSS) za predpokladu, že zásielka pre zákazníka nepresiahne hodnotu 150 eur,
 • predaj tovaru osobám identifikovaným k DPH,
 • predaj tovaru, pri ktorom sa používa osobitná úprava dane podľa § 66 zákona o DPH, napr. predaj použitého tovaru, pri ktorom sa uplatňuje  zdaňovanie "prirážky" alebo "marže",
 • predaj nového dopravného prostriedku (motorové vozidlo, plavidlo a lietadlo – vymedzené v § 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH),
 • predaj tovaru s jeho inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, 
 • služby dodávané zdaniteľným osobám a nezdaniteľným osobám, pri ktorých miesto dodania je v členskom štáte usadenia poskytovateľa, alebo miesto dodania je určené podľa § 15 zákona o DPH.

Poznámka: Viac informácií k predaju použitého tovaru nájdete v téme "Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare" a k predaju nového dopravného prostriedku nájdete v téme "Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z/do iného členského štátu", ktoré sú zverejnené v tejto sekcii.

Príklady

Príklad č. 1: Použitie osobitnej úpravy dane OSS pri službách podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH
Sme slovenská s.r.o. a zaoberáme sa opravou chalúp na kysuckých kopaniciach, pričom niektoré z nich sú na slovenskej a iné sú už na českej strane hranice. Nie je nám jasné, či môžeme po 01.07.2021 uplatňovať OSS, ak chalupa je v Čechách, ale zákazník je náš občan a opačne?

Riešenie:
V prípade opravy chalupy na slovenskej strane hranice - v tuzemsku, bez ohľadu na to, či zákazníkom je slovenský alebo zahraničný občan, miesto dodania podľa § 16 ods.1 zákona o DPH je na Slovensku. Keďže dodávateľ  je osoba usadená na Slovensku, t.j. v tom istom členskom štáte, kde je aj miesto dodania služby podľa § 16 zákona o DPH, na takéto poskytnutie služby sa nemôže uplatňovať osobitná úprava dane OSS.
V prípade opravy chalupy na českej strane hranice – v ČR, bez ohľadu na to, či zákazníkom je slovenský alebo zahraničný občan, miesto dodania je v Českej republike, a keďže slovenský dodávateľ nie je usadený v členskom štáte, kde je miesto dodania, môže využiť na takéto poskytnutie služby osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 2: Použitie osobitnej úpravy dane OSS pri dodaní tovaru na diaľku na území EÚ
Som platiteľom DPH a predávam športové odevy cez moju webovú stránku, pričom tovar zasielam zo skladu v SR nielen slovenským občanom, ale aj občanom z Maďarska, Česka a Poľska. Keď sa zaregistrujem pre OSS, môžem uplatňovať OSS na všetky moje dodávky?

Riešenie:
Nie. Ak slovenský platiteľ dodá tovar slovenskému občanovi, t.j. v rámci jedného členského štátu, nemôže na tieto dodania tovarov uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS. V prípade dodania tovaru občanom z Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska je miesto dodania tovaru v príslušných členských štátoch. Keďže tuzemský platiteľ nie je usadený v týchto členských štátoch zákazníkov, môže na tieto dodania uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 3: Dodávka tovaru a služieb
Slovenská s.r.o. prenajala auto na 6 mesiacov českému občanovi. Zároveň dodáva tovar, ktorý po objednaní cez webovú stránku zasiela občanom do Maďarska, Česka a Poľska. Môže použiť OSS na poskytnutú službu a aj na dodávky tovaru?

Riešenie:
Áno. Slovenský poskytovateľ služby a dodávateľ tovaru na diaľku na území EÚ (v jednej osobe) môže uplatňovať na tieto uvedené dodania osobitnú úpravu dane OSS.

Príklad č. 4: Predaj použitého tovaru na diaľku
Som živnostník, platiteľ DPH, a zaoberám sa predajom použitých mobilných telefónov. Pri predaji používam osobitný režim zdanenia použitého tovaru (podľa § 66 zákona o DPH). Prijal som objednávku od občanov z Rakúska a Maďarska. Môžem sa z dôvodu týchto dodávok zaregistrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS?

Riešenie:
Nie. Ak slovenský živnostník – platiteľ dane predáva tovar, pri ktorom uplatňuje osobitnú úpravu  zdaňovania prirážky podľa § 66 zákona o DPH, občanom z iných členských štátov, nemôže na dodanie uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS (napriek tomu, že použité mobilné telefóny budú ním prepravené do iných členských štátov).

Príklad č. 5: Predaj tovaru spolu s jeho montážou
Som živnostník, platiteľ DPH, a zaoberám sa predajom a montážou plastových okien. Prijal som objednávku od občanov z Rumunska, aby som im do Rumunska dodal okná a osadil ich. Môžem sa z dôvodu tejto dodávky zaregistrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS?

Riešenie:
Nie. Na predaj tovaru s jeho inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet sa uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS nevzťahuje.

Príklad č. 6: Predaj nového dopravného prostriedku
Platiteľ DPH predáva nové auto občanovi z Maďarska. Od 01.07.2021 platia nové pravidlá pre predaj tovaru občanom z EÚ. Týka sa zmena aj takéhoto predaja?

Riešenie:
Nie. Ak slovenský predajca áut predá nový dopravný prostriedok občanovi z Maďarska, napriek tomu, že auto bude evidované v Maďarsku, na toto dodanie sa osobitná úprava OSS nevzťahuje.

 Ako funguje osobitná úprava OSS

Registrácia a jej zrušenie

Registrácia pre OSS

Tuzemský poskytovateľ služieb, tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku a tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania (ďalej len "daňový subjekt"), na ktorých sa vzťahuje OSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát "identifikácie" iný, ako členský štát, v ktorom sú usadení. To znamená, že keď má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je Slovensko.

Poznámka: Právnická osoba má sídlo zapísané v Obchodnom registri, fyzická osoba má miesto podnikania zapísané v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, bydlisko má zapísané v Registri obyvateľov.

Daňový subjekt sa môže registrovať k osobitnej úprave dane OSS od 01.04.2021 do 10.06. 2021, aby mohol OSS uplatňovať na poskytnuté vybrané služby a dodaný tovar na diaľku po 01.07.2021.

Príklady

Príklad č. 1: Účinnosť registrácie
Som obchodník a predávam tovar, ktorý zasielam občanom do Čiech a Maďarska. Ak sa rozhodnem pre využívanie OSS a podám registráciu 15.04.2021, môžem OSS využívať od 01.05.2021?

Riešenie
Nie. Aj keď sa žiadosť o registráciu k OSS podá 15.04.2021, OSS sa bude sa vzťahovať až na dodaný tovar po 30.06.2021.

Príklad č. 2: Členský štát registrácie - identifikácie
Som slovenský platiteľ DPH a predávam hračky, pričom hračky zasielam nielen zo slovenského skladu, ale aj zo skladu na území Poľska, a to slovenským, maďarským, českým a poľským občanom. Mám podať žiadosť o registráciu k OSS na Slovensku a aj v Poľsku?

Riešenie:
Nie. Keďže slovenský platiteľ je usadený v tuzemsku, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je len Slovensko. Aj keď má sklad na území Poľska, z ktorého dodáva tovar občanom v rámci EÚ, nemôže si zvoliť Poľsko ako ďalší štát identifikácie

Ak sa daňový subjekt rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) elektronický formulár "Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov" – označený skratkou REGOSS_EU.

Daňový úrad posúdi žiadosť o registráciu k OSS a výsledok oznámi žiadateľovi elektronickým spôsobom - na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. V prípade, že daňový úrad používanie osobitnej úpravy OSS povolí, zašle spolu s oznámením aj identifikačné číslo pre účely OSS, avšak len tým, ktorí ešte nemali pred registráciou pre OSS pridelené identifikačné číslo pre DPH podľa § 4, § 4b, § 7 alebo § 7a zákona o DPH. Ak by daňový úrad nevyhovel žiadosti o registráciu pre OSS, žiadateľ nemá možnosť podať odvolanie.

Zrušenie registrácie pre OSS

Daňový úrad zruší registráciu pre OSS:

 • na základe žiadosti o zrušenie registrácie od daňového subjektu, ktorý sa rozhodol neuplatňovať OSS. Elektronický formulár "Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre Úniu, oznámenie" – označený skratkou REXOSS_EU, ktorý slúži na tento účel, je k dispozícii po prihlásení sa (cez ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om) na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) v Osobnej internetovej zóny v časti  Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty),
 • na základe predpokladu, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť, na ktorú sa vzťahuje OSS,
 • ak daňový subjekt nespĺňa podmienky na uplatňovanie OSS v členskom štáte identifikácie, napr. zmenou sídla, 
 • ak daňový subjekt opakovane porušuje podmienky na uplatňovanie OSS, napr. nepodáva daňové priznania k OSS.

Podávanie daňových priznaní

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok, daňové priznanie k OSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktoré sa podáva, a to aj vtedy, keď nebol dodaný tovar na diaľku alebo služba, na ktorú sa vzťahuje OSS. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa zachováva a neposúva sa na najbližší pracovný deň.

Príklady

Príklad č. 1: Lehota na podanie daňového priznania
Som tuzemský platiteľ DPH, ktorý mesačne podáva daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, a súhrnný výkaz, a to vždy do 25-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak som sa zaregistroval pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS, budem podávať aj daňové priznanie k OSS v rovnakej lehote?

Riešenie:
Nie. Keďže zdaňovacie obdobie pre OSS je kalendárny štvrťrok, daňové priznanie k OSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka.

Príklad č. 2: Lehota na podanie daňového priznania - lehota pripadla na víkend, sviatok
Som slovenský podnikateľ, ktorý sa zaregistroval pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS. Daňové priznanie k OSS sa podáva vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktoré sa podáva. Ak lehota na podanie daňového priznania k OSS pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa na najbližší pracovný deň?

Riešenie:
Nie. Keďže zdaňovacie obdobie pre OSS je kalendárny štvrťrok, slovenský podnikateľ podáva daňové priznanie k OSS vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka, napr. za 3. štvrťrok 2021 to je do 31.10.2021, bez ohľadu na to, že 31.10.2021 je nedeľa, pretože lehota sa neposúva na najbližší pracovný deň.

Daňové priznanie

Daňové priznanie k OSS obsahuje:

 • celkovú hodnotu tovarov a služieb bez dane dodaných v zdaňovacom období,
 • sadzbu dane a výšku dane pre každú sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby (zákazníka) a
 • celkovú výšku splatnej dane, pričom obsahuje aj dodania tovaru alebo služieb, pri ktorých služba sa poskytuje alebo tovar sa odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, ako je dodávateľ usadený a identifikovaný pre OSS.

Členský štát identifikácie rozdelí daňové priznanie k OSS podľa členského štátu spotreby a údaje zašle dotknutým členským štátom spotreby.

Poznámka: Ak tuzemská osoba poskytuje službu alebo dodáva tovar z prevádzkarne v inom členskom štáte, v daňovom priznaní uvádza aj identifikačné číslo pre daň tejto prevádzkarne.

Príklady

Príklad č. 1: Údaje o dodaných tovarov v daňovom priznaní
Som platiteľ DPH a dodal som zo Slovenska vetrovky a detskú sedačku do auta zákazníkom  (občanom) do Českej Republiky, zimné bundy zákazníkom (občanom) do Nemecka, a opravil som fasádu (odstránenie poškodenej a doplnenie chýbajúcej omietky, maľovanie) na rodinnom dome českého občana na území Českej republiky. Ako sa tieto dodania uvádzajú v OSS daňovom priznaní?

Riešenie
Dodanie tovaru z územia Slovenska a poskytnuté služby, ktoré majú miesto dodania podľa § 16 ods.1 zákona o DPH na území iného členského štátu, tuzemský platiteľ dane uvádza v OSS daňovom priznaní v časti "2 a,b - Dodania uskutočnené z členského štátu identifikácie", a to tak, že:

 • z ponuky vyberie (označí) a potvrdí sa Členský štát spotreby, Typ dodania, Typ sadzby DPH a Sadzba DPH, a ak hodnota sadzby nie je v ponuke, použije sa – označí a potvrdí sa ponuka "Iná" a vyplní sa riadok "Sadzba DPH – Iná" a
 • vyplnia sa hodnoty Základ dane (EUR) a Suma DPH (EUR) pre členský štát spotreby, pričom samostatne (v novom liste) sa uvádza Základ dane a Suma DPH za tovary a služby, ako aj za tovary/služby, ktoré majú rozdielne sadzby dane, v rámci toho istého členského štátu spotreby.

Príklad č. 2: Údaje o dodaných tovarov v daňovom priznaní k OSS
Som slovenským platiteľom DPH a predávam športové odevy cez moju webovú stránku. Zo skladu na území Slovenska zasielam objednaný tovar slovenským, maďarským a českým občanom. Z tohto dôvodu som sa zaregistroval k OSS. Plánujem zasielať tovar občanom z iných členských štátov aj zo skladu na území Rakúska. Mám sa zaregistrovať k OSS v Rakúsku a vykazovať dodania z  rakúskeho skladu v daňovom priznaní v Rakúsku?

Riešenie
Nie. Ak slovenský platiteľ zasiela tovar zo skladu na území Rakúska, tieto dodávky vykazuje v daňovom priznaní k OSS v členskom štáte identifikácie, t.j. v "slovenskom" daňovom priznaní k OSS, vrátane dodania tovaru slovenskému občanovi zaslaného z rakúskeho skladu, v časti "2 c,d - Dodania uskutočnené zo stálych prevádzkarní v ostatných členských štátoch alebo dodanie tovarov odoslaných alebo prepravených z iných krajín", a to tak, že sa vyplní:

 • IČ DPH, ak mu bolo pridelené v inom členskom štáte, inak pole zostáva prázdne, alebo Daňové identifikačné číslo, ak nebolo pridelené IČ DPH, ale DIČ bolo pridelené v inom členskom štáte. Ak bolo pridelené IČ DPH a aj DIČ, potom vyplní sa len pole IČ DPH a pole DIČ zostáva prázdne. Ak nebolo pridelené ani IČ DPH a ani DIČ členským štátom, na území ktorého má sklad, tak sa vyplní Kód krajiny členského štátu, a
 • Členský štát spotreby, Typ dodania, Typ sadzby DPH a Sadzba DPH a
 • hodnoty Základ dane (EUR) a Suma DPH (EUR) pre členský štát spotreby.
 • Dodania tovaru zo slovenského skladu vykazuje v tom istom daňovom priznaní k OSS okrem dodania tovaru zo slovenského skladu slovenským občanom, ktoré vykazuje v klasickom daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze.

Príklad č. 3: Údaje o dodaných tovarov v daňovom priznaní
Sme slovenská s.r.o., ktorá využíva výhody OSS. Tovar zákazníkom zasielame zo skladu na území Slovenska a aj zo skladu na území Čiech. Požiadali sme nášho českého dodávateľa, aby tovar nedodal do nášho skladu v Čechách, ale zaslal ho rovno nášmu zákazníkovi do Poľska. Máme toto dodanie uviesť v časti 2 c,d OSS daňového priznania?

Riešenie:
Nie. V prípade, že tovar odosiela alebo prepravuje zákazníkom slovenskej s.r.o. priamo jej český dodávateľ, potom takéto dodanie tovaru sa nepovažuje za dodanie tovaru na diaľku, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava uplatňovania dane OSS.

Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách a ak sa úhrada za dodané tovary a služby uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený.

Príklady

Príklad č. 1: Dodanie tovaru, fakturácia a platenie v inej mene ako EUR
Prevádzkujeme e-shop s obalovým materiálom a svoje produkty ponúkame českým zákazníkom, pričom cenu (základ dane a DPH) uvádzame na faktúre v mene CZK a aj platiť  umožňujeme zákazníkom v CZK. Uvedieme do OSS daňového priznania za ČR, ako členský štát spotreby, hodnotu dodaného tovaru a dane v mene CZK alebo v mene EUR? Akým kurzom budeme prepočítavať CZK na EUR pre účely OSS?

Riešenie:
Keďže záznamy o jednotlivých dodávok tovaru/služieb, na ktoré sa OSS vzťahuje, musia obsahovať základ dane a aj sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny, a keďže sumy (súčty/celkové hodnoty) sa v OSS daňovom priznaní uvádzajú v mene EUR, použije sa na prepočet referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB/NBS platný v posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol tento kurz určený (vyhlásený), t.j. kurz platný v posledný deň kalendárneho štvrťroka – zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Oproti iným osobitným úpravám dane a zvyklostiam, opravné alebo dodatočné priznanie k OSS sa nebude podávať, pretože opravy (zmeny) údajov, ktoré sa týkajú predošlých zdaňovacích období (daňových priznaní za predošlé štvrťroky), sa budú uvádzať v aktuálnom daňovom priznaní, ktoré daňový subjekt podáva.

Príklady

Príklad č. 1: Oprava údajov daňového priznania pri vrátenom tovare a pri poskytnutí zľavy ceny
Maďarskému zákazníkovi sme odoslali objednaný a zaplatený tovar cez našu web-stránku avšak zásielka sa nám vrátila späť. Odoslanie tovaru sme uviedli v podanom OSS daňovom priznaní za daný kalendárny štvrťrok. Ako máme vykazovať v OSS daňovom priznaní vrátený tovar?

Riešenie:
Zákazníkom neprevzatý a vrátený tovar sa vykazuje v OSS daňovom priznaní k OSS v časti "3 - Opravy predchádzajúcich daňových priznaní" a to tak, že z ponuky sa vyberie (označí) a potvrdí Zdaňovacie obdobie (kalendárny štvrťrok a rok), ktorého údaje sa opravujú, Členský štát spotreby, a vyplní sa Celková suma DPH vyplývajúca z opráv k dodaniam, t.j. uvádzajú sa opravy, ktoré sa týkajú dodaní, pri ktorých daňová povinnosť vznikla v predchádzajúcom zdaňovacom období a ktoré boli alebo mali byť vykázané (uvádzané/zahrnuté) v OSS daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie - za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
Rovnako sa postupuje aj pri poskytnutí zľavy z ceny po dodaní tovaru (po vzniku daňovej povinnosti).

Príklad č. 2: Oprava údajov daňového priznania pri vrátenom tovare a pri poskytnutí zľavy z ceny
Zákazník z Poľska reklamoval drobnú vadu tovaru, tak sme sa dohodli na poskytnutí zľavy. Dodanie tovaru sme deklarovali v OSS daňovom priznaní za 1. kalendárny štvrťrok, na základe ktorého sme odviedli daň členskému štátu spotreby. Ako máme vykazovať opravu dane – máme podať dodatočné OSS daňové priznanie za 1. kalendárny štvrťrok alebo môžeme poskytnutú zľavu uviesť v časti 3 OSS daňového priznania v nasledujúcom 2. kalendárnom štvrťroku napriek tomu, že v tomto kalendárnom štvrťroku nemáme pri tomto členskom štáte spotreby  v časti 2 a,b a v časti 2 c,d žiadnu hodnotu – t.j. nemali sme dodanie do Poľska?

Riešenie:
Keďže pri OSS nie je možné podávať ani opravné a ani dodatočné daňové priznanie, opravu základu dane a dane z dôvodu poskytnutej zľavy z ceny alebo pri vrátení tovaru sa vykazuje v časti  3 OSS daňového priznania bez ohľadu na to, či v danom zdaňovacom období sa uskutočnilo dodanie do tohto členského štátu spotreby alebo nie. 

Platenie daňovej povinnosti

Po podaní daňového priznania k OSS, budú do schránky správ a na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané platobné inštrukcie pre vykonanie úhrady splatnej dane, ktorá sa uhrádza jednou sumou za všetky členské štáty spotreby (zákazníka), t.j. uhrádza sa celková suma z podaného daňového priznania k OSS. Celková daňová povinnosť sa platí v eurách a je splatná najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na zaslané platobné inštrukcie k príslušnému podanému daňovému priznaniu. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet v Štátnej pokladnici (platobný príkaz k úhrade dane v peňažnom ústave je potrebné dať v dostatočnom časovom predstihu tak, aby platba bola pripísaná včas na účet v Štátnej pokladnici).

Príklady

Príklad č. 1: Platenie dane
Vykazujeme dobropis na poskytnutú zľavu zákazníkovi z Rakúska v časti  3 OSS daňového priznania a keďže v danom zdaňovacom období sa neuskutočnilo dodanie do tohto členského štátu spotreby, môžeme ponížiť platbu celkovej dane za všetky členské štáty spotreby, do ktorých sme dodali tovar v tomto kalendárnom štvrťroku?

Riešenie:
Nie. V prípade, že v časti "4 - DPH splatná za každý členský štát spotreby", v ktorej je uvedený súčet (suma) daní z časti 2 a,b a časti 2 c,d a časti 3 OSS daňového priznania podľa členského štátu spotreby, je pri členskom štáte spotreby uvedená záporná (mínusová) hodnota (považujúca sa za preplatok na dani v rámci členského štátu spotreby), táto hodnota však neovplyvňuje časť "5 - Celková suma splatnej DPH" OSS daňového priznania, v ktorom sa uvádza celková suma (súčet) DPH za všetky členské štáty spotreby, ktorá sa má zaplatiť (uhradiť), pretože nie je možné vzájomne kompenzovať preplatky a nedoplatky vzniknuté voči rôznym členským štátom spotreby.
Poznámka: Ak v časti 3 OSS daňového priznania bude uvedená kladná hodnota za členský štát spotreby (napr. ťarchopis), potom táto hodnota sa prejaví v časti 4 a aj v časti 5, t.j. navýši sa celková suma splatnej DPH.

Príklad č. 2: Platenie dane
Prišla mi výzva na úhradu nedoplatku na dani napriek tomu, že som ju v dostatočnom predstihu uhradil. Ako mám postupovať, aby som mal splnenú svoju daňovú povinnosť za OSS?

Riešenie:
Mohla nastať situácia, keď daňová povinnosť vyplývajúca z podaného OSS daňového priznania síce bola zaplatená pred lehotou jej splatnosti, ale bola smerovaná na nesprávny účet (nesprávne predčíslie účtu) alebo nebola označená tak, ako sa to špeciálne vyžaduje pri platbách OSS daňovej povinnosti. Po podaní OSS daňového priznania sú zasielané 2 správy, a to prvá správa o pridelení evidenčného čísla podania rovnako, ako je zvykom u ostatných podaných elektronických formulárov, a druhá správa obsahujúca platobné inštrukcie – číslo účtu vrátane jeho predčíslia, ako aj pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného daňového priznania, ktoré sa uvádza do správy pre príjemcu platby. V prípade, že platba bola smerovaná:

 • na správny účet, ale nebola označená jedinečným referenčným číslom, je potrebné požiadať miestne príslušného správcu dane cez Všeobecné podanie pre FS – Správa daní o doplnenie identifikácie tejto platby o jedinečné referenčné číslo,
 • na nesprávny účet, platiteľ požiada miestne príslušného správcu dane cez Všeobecné podanie pre FS – Správa daní o preúčtovanie tejto platby na správny účet vrátane doplnenia jej identifikácie.

Fakturácia a záznamová povinnosť pre účely DPH

Pri vyhotovovaní  faktúr sa uplatňujú pravidlá členského štátu identifikácie. Keďže kontrolu správnosti zdanenia vykonávajú jednotlivé členské štáty spotreby, tuzemský poskytovateľ služieb alebo  dodávateľ tovaru na diaľku (ďalej len "daňový subjekt") by mal mať overené, aké fakturačné pravidlá sa uplatňujú v členskom štáte spotreby (zákazníka).

Daňový subjekt vedie záznamy o dodaných tovaroch a službách v rámci osobitnej úpravy dane OSS, ktoré musia obsahovať aj tieto informácie:

 • členský štát spotreby, do ktorého sa dodal tovar alebo v ktorom sa poskytli služby,
 • druh služieb alebo opis a množstvo dodaného tovaru,
 • dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ako aj dátum a sumu prijatých platieb vrátane platby pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb,
 • základ dane, uplatnenú sadzbu DPH, sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny,
 • akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane,
 • informácie použité na určenie miesta, kde je odberateľ usadený,
 • akýkoľvek dôkaz o prípadnom vrátení tovaru vrátane základu dane a uplatnenej sadzby DPH.

Tieto záznamy musia byť na požiadanie bezodkladne elektronicky sprístupnené nielen členskému štátu identifikácie, ale aj ktorémukoľvek členskému štátu spotreby (zákazníka), pričom sa majú uchovávať po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa dodal tovar alebo služba.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/965 z 9. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/194, pokiaľ ide o výmenu záznamov uchovávaných zdaniteľnými osobami alebo ich sprostredkovateľmi a určenie príslušných orgánov zodpovedných za koordináciu administratívnych zisťovaní sa stanovuje štruktúra XML štandardného formulára, ktorý môžu daňovníci alebo ich sprostredkovatelia použiť na predkladanie záznamov požadovaných podľa článku 47i nariadenia (EÚ) č. 904/2010. V zmysle článku 6b vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/194 štandardný formulár uvedený v článku 47i ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 musí byť v súlade so štruktúrou stanovenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
Odporúčaná štruktúra SAF OSS v anglickom alebo slovenskom jazyku je nasledovná:

Návrh záznamov vedených daňovníkom alebo sprostredkovateľom v rámci uplatňovania OSS v nadväznosti na čl. 47i Nariadenia (EÚ) č. 904/2010 [.xlsx;70 kB; nové okno]

The table Header contains the general information relating to the taxpayer to whom the records refer. [.xlsx;71 kB; nové okno]

Legislatíva

 • Smernica Rady 2017/2455/ES ktorá mení a dopĺňa Smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
 • Smernica Rady 2019/1995/ES ktorá mení a dopĺňa Smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
 • Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/2459 a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/2026
 • Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty zmenené nariadením Rady (EÚ) 2017/2454
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru