Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Umelecké diela

Táto špecifická časť sa zaoberá kúpou a predajom umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru platiteľom dane, ktorý je obchodníkom s použitým tovarom. Samotná osobitná úprava zdaňovania je založená na zdanení tzv. „marže“, resp. „prirážky“, obchodníka, čo znamená, že daň sa neodvádza z celkovej predajnej ceny tovaru, ale len z kladného rozdielu medzi jeho predajnou a kúpnou cenou. Aby sa osobitná úprava zdaňovania mohla platiteľom pri predaji uplatniť, vyžaduje sa splnenie podmienok vymedzených ustanovením § 66 zákona o DPH.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

 1. Dôvod pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru 
 2. Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru
 3. Uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovaru pri ich predaji
 4. Základ dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane
 5. Vznik daňovej povinnosti pri predaji vybraných druhov tovaru obchodníkom
 6. Odpočítanie dane obchodníkom vybraných druhov tovaru pri ich nákupe
 7. Osobité povinnosti obchodníka s vybranými druhmi tovarov

1. Dôvod pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru 

Dovôdom pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane platiteľmi DPH, ktorí kupujú umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti a použitý tovar za účelom ich ďalšieho predaja,  je zamedzenie dvojitého zdanenia predaja tohto špecifického tovaru, ktorý bol opätovne zavedený do obchodného reťazca.

2. Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru

Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH nie je možné uplatniť všeobecne na všetok tovar.

Druhy tovaru, pri ktorých je možné použiť osobitnú úpravu zdaňovania

Osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH môžu podliehať:

a) umelecké diela, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 zákona o DPH 
b) zberateľské predmety, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 zákona o DPH
c) starožitnosti – sú to umelecké diela a zberateľské predmety staršie ako 100 rokov
d) použitý tovar, pod ktorým rozumieme hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene

Pri obchodovaní s drahými kameňmi a kovmi nie je možné použiť osobitnú úpravu uplatňovania dane.

Príklad

Platiteľ DPH si na opravu sústruhu SPF-1000PH objednal priamo od výrobcu, Proma-Ferm s.r.o., náhradný diel, ktorý nie je nový, ale repasovaný. Dodávateľ k cene 100 eur za kus fakturoval aj 20 %-tnú DPH. Postupoval správne, keď nepoužil pri predaji osobitú úpravu zdaňovania pri použitom tovare?

Riešenie:

Pod pojmom použitý tovar sa rozumie hnuteľný hmotný majetok (tovar), ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, čo v podstate znamená, že tovar, ktorý nie je sám o sebe použiteľný a nemá samostatnú a nezávislú funkciu, sa nepovažuje za použitý tovar a osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH sa naň nevzťahuje.

Platiteľ dane, ktorý môže používať osobitnú úpravu zdaňovania

Osobitnú úpravu zdaňovania “marže“ pri predaji vybraných druhov tovaru môže uplatniť platiteľ dane – obchodník, ktorý v rámci svojho podnikania kupuje v tuzemsku, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti alebo použitý tovar za účelom ich ďalšieho predaja.

Za predaj použitého tovaru sa považuje aj odovzdanie použitého tovaru nájomcovi na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.

Príklad

U výrobcu, spoločnosti UNIMAX s.r.o., si platiteľ DPH objednal sadu ohýbacích segmentov pre elektrickú ohýbačku DB32, ktorá nie je nová, ale repasovaná. Dodávateľ k cene 200 eur za kus fakturoval aj 20 %-tnú DPH. Postupoval správne, keď nepoužil pri predaji osobitú úpravu zdaňovania pri použitom tovare?

Riešenie:

Výrobca, aj keď dodá použitý náhradný diel k svojmu výrobku (tovaru), sa nepovažuje za obchodníka, ktorý v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža za účelom ďalšieho predaja použitý tovar, aj v súvislosti, že tovar,  ktorý nie je sám o sebe použiteľný a nemá samostatnú a nezávislú funkciu, sa nepovažuje za použitý tovar.

3. Uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovaru pri ich predaji

Rozhodujúcou skutočnosťou na správne uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji, okrem splnenia podmienky, že sa jedná o tovar podliehajúci osobitnej úprave dane, je daňový režim, v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný.

Predaj vybraných druhov tovaru v režime osobitnej úpravy zdaňovania

Obchodník s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji podľa § 66 ods. 2 zákona o DPH uplatní osobitnú úpravu dane v prípade,  ak mu tento tovar bol dodaný
a) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte alebo v tuzemsku (platiteľ dane) v režime osobitnej  úpravy uplatňovania dane v zmysle čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES alebo § 66 zákona o DPH
b) platiteľom dane z iného členského štátu alebo v tuzemsku v režime oslobodeného dodania v zmysle čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES alebo § 42 zákona o DPH,
c) osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte alebo v tuzemsku  (zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, súkromná osoba).

Obchodníkovi s vybranými druhmi tovarov, pri ktorých je možné použiť osobitnú úpravu zdaňovania, umožňuje § 66 ods. 11 zákona o DPH použiť aj bežný mechanizmus uplatňovania dane pri jeho predaji.

Príklad

Platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje second-hand s odevami, kúpil od neštátneho zdravotníckeho zariadenia vyradené župany, od konkurencie obnosené rifle značky LEVIS a od súkromnej osoby ručne pletené vlnené svetre. Ako má platiteľ postupovať ďalej pri predaji tohto použitého tovaru?

Riešenie:

Keďže župany boli súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je podľa § 29 zákona o DPH od dane oslobodenou službou, neštátne zdravotnícke zariadenie pri ich predaji neuplatnilo daň a dodanie oslobodilo od dane podľa § 42 zákona o DPH a platiteľ pri následnom predaji týchto županov môže použiť osobitnú úpravu dane.
Rovnako postupuje aj v prípade predaja riflí značky LEVIS, keďže ich kúpil od konkurencie – obchodníka s použitým tovarom, ktorý použil pri ich predaji osobitnú úpravu dane podľa § 66 zákona o DPH, a taktiež pri predaji ručne pletených svetrov, ktoré kúpil od súkromnej osoby – nepodnikateľského subjektu.

 Predaj vybraných druhov tovaru v bežnom režime zdaňovania

Obchodník s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji uplatní bežný režim dane v prípade, ak mu tento tovar bol dodaný:

a) platiteľom dane z iného členského štátu v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 zákona o DPH platného v SR),
b) tuzemským platiteľom dane v bežnom režime, kde voči nemu pri predaji bola uplatnená k cene daň, potom kupujúci má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH,
c) osobou z tretieho štátu v režime jeho dovozu

Obchodníkovi s vybranými druhmi tovarov, pri ktorých je možné použiť osobitnú úpravu zdaňovania, umožňuje § 66 ods. 5 zákona o DPH okrem použitého tovaru po ich dovoze rozhodnúť sa aj pre použitie osobitnej úpravy dane pri ich predaji, avšak tento postup obchodník je povinný uplatňovať najmenej dva kalendárne roky.

Príklad

Obchodník s umeleckými predmetmi nakúpil v Iraku artefakty. Colný orgán vymeral obchodníkovi clo a daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru. Aký režim použije obchodník pri ich predaji?

Riešenie:

Obchodník má možnosť pri predaji dovezených artefaktov podľa § 66 ods. 5 zákona o DPH sa rozhodnúť, či použije  postup podľa osobitnej úpravy alebo použije bežný režim. 
V prípade, že sa rozhodne pre využitie osobitnej úpravy, nemá nárok na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze a pri jeho predaji uplatní daň z rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou, ktorá je vrátane cla, dane a ostatných poplatkov zaplatená obchodníkom pri dovoze.
Tento postup je povinný uplatňovať najmenej dva kalendárne roky.
V prípade, že sa rozhodne použiť bežný režim pri dovoze artefaktu, má právo na odpočítanie dane zaplatenej colnému orgánu pri dovoze a pri jeho predaji je základom dane všetko, čo predstavuje protihodnotu prijatú od zákazníka zníženú o daň.

4. Základ dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane

Základ dane u obchodníka s vybranými druhmi tovarov, ktorý pri predaji uplatňuje osobitnú úpravu dane, je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň podľa § 66 ods.3  zákona o DPH.

Pod predajnou cenou sa rozumie všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú obchodník prijal alebo má prijať od kupujúceho alebo tretej osoby vrátane dotácií, daní, cla, poplatkov a súvisiacich nákladov ako provízia, náklady na balenie, dopravu a poistenie, ktoré obchodník požaduje od kupujúceho, okrem prechodných položiek a zliav.

Pod kúpnou cenou sa rozumie všetko, čo tvorí protihodnotu tak, ako je uvedená v prípade predajnej ceny, čo obchodník zaplatil alebo má zaplatiť svojmu dodávateľovi, vrátane vlastných nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodu úpravy tovaru, aby bol opätovne predajný, napríklad o náklady na opravu, avšak do kúpnej ceny nie je možné zahrnúť  prevádzkové náklady – tzv. “režijné náklady“, ako je spotreba elektrickej energie, spotreba PHL, kancelárske potreby, a pod..

V prípade predaja použitého tovaru odovzdaného nájomcovi na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, sa základ dane rozdelí pomerne podľa výšky jednotlivých splátok a predajná cena je celková suma splátok dohodnutá v nájomnej zmluve.

Príklad

Obchodník so starožitnosťami kúpi od súkromnej osoby obraz, ktorý má viac ako 100 rokov v hodnote 10 000 eur za účelom jeho ďalšieho predaja. Obchodník si stanoví predajnú cenu 12 000 eur. Ako vypočíta daň, ktorú je povinný odviesť z jeho predaja, ak uplatní osobitnú úpravu dane?

Riešenie:

Základ dane tvorí rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou, t.j. 12 000 – 10 000 = 2 000. Vypočítaná daň sa rovná 333,33 eur, t.j. (20 000 : 120) x 20 alebo 20 000 : 1,20.

 5. Vznik daňovej povinnosti pri predaji vybraných druhov tovaru obchodníkom

 U obchodníka s vybranými druhmi tovarov, ktorý pri predaji uplatňuje osobitnú úpravu dane, vzniká daňová povinnosť:

 • dňom dodania tovaru v súlade s § 19 ods.1 zákona o DPH,
 • najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávaný použitý tovar vzťahuje, v súlade s § 19 ods. 3 zákona o DPH – uvedené sa vzťahuje na dodanie použitého tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci („finančný prenájom“),
 • najneskôr posledným dňom každého 12. mesiaca v prípade, že je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje v súlade s § 19 ods. 3 písm.a)  zákona o DPH – uvedené sa vzťahuje na dodanie použitého tovaru na základe zmluvy o finančnom prenájme,
 • dňom prijatia platby od zákazníka pred dodaním tovaru v súlade s § 19 ods. 4 zákona o DPH.

Pri finančnom prenájme použitého tovaru nevzniká daňová povinnosť jednorazovo v plnej výške z predajnej ceny, ale daňová povinnosť vzniká opakovane podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH. Základ dane sa rozdelí pomerne podľa výšky jednotlivých splátok predajnej ceny.

6. Odpočítanie dane obchodníkom vybraných druhov tovaru pri ich nákupe

Rozhodujúcou skutočnosťou na možnosť odpočítania dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich nákupe (obstaraní), je postavenie dodávateľa a daňový režim, v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný a v akom režime ho bude predávať.

Odpočítanie dane pri uplatňovaní režimu osobitnej úpravy dane

Obchodník s vybranými druhmi tovarov pri ich nákupe podľa § 66 ods. 7 a 8 zákona o DPH nemôže odpočítať daň, ak používa pri jeho predaji osobitnú úpravu uplatňovania dane ani v prípade, že mu tento tovar bol dodaný:

a) obchodníkom v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane,
b) tuzemským platiteľom dane v bežnom režime, kde voči nemu pri predaji bola uplatnená k cene daň,
c) osobou z tretieho štátu, kde zaplatil daň ako dovozca pri jeho dovoze.

Odpočítanie dane pri uplatňovaní bežného režimu dane

Obchodník s vybranými druhmi tovarov pri ich nákupe podľa  § 66 ods. 11 zákona o DPH môže odpočítať daň, ak používa pri jeho predaji bežný režim uplatňovania dane, avšak len v prípade, že  mu tento tovar bol dodaný:

a) tuzemským platiteľom dane v bežnom režime, kde pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom voči nemu bola uplatnená k cene daň,
b) osobou z tretieho štátu, kde zaplatil daň pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, pričom túto daň môže odpočítať najskôr v zdaňovacom období, v ktorom mu vznikne daňová povinnosť pri predaji tohto tovaru.

Možnosť odpočítania dane sa nevzťahuje na použitý tovar, aj keď sa obchodník rozhodne, že pri jeho predaji použije bežný režim uplatňovania dane.

7. Osobité povinnosti obchodníka s vybranými druhmi tovarov

Vedenie záznamov

Obchodník s vybranými druhmi tovaru je povinný na účely určenia základu dane viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách tovarov, pri ktorých uplatňuje osobitnú úpravu, pričom, ak dodáva tovary aj podľa bežného režimu, je povinný viesť aj oddelenú evidenciu o dodaní tovarov podľa bežného režimu.
Obchodník s ojazdenými autami okrem týchto záznamov je povinný viesť záznamy o nákupe vozidiel z iného členského, ktoré je povinný doručiť daňovému úradu spolu s daňovým priznaním.

Náležitosti faktúry

Z dôvodu, že obchodník s vybranými druhmi tovaru odvádza daň len zo svojej  obchodnej marže, ktorú tvorí kladný rozdiel  medzi predajnou a nákupnou cenou, nesmie túto daň samostatne uvádzať na faktúre, avšak je povinný okrem ostatných povinných náležitostí uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“ alebo  „úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti" alebo „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 9. 2. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 8. 10. 2015

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore