Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia na daň z príjmov právnických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie vzniká právnickej osobe, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“) na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra.

Povinnosť registrácie má právnická osoba, ktorej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať (§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z." [nové okno] o dani z príjmov (ďalej len "ZDP" [nové okno]), právnická osoba, ktorej vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň (§ 49a ods. 5 ZDP [nové okno]).

Právnickú osobu, ktorá je zapísaná do RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, zaregistruje správca dane z úradnej moci. Proti vydanému rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

Ak právnická osoba nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku, splní si svoju registračnú povinnosť podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) predložením vyplnenej žiadosti o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, spolu s prílohami podľa osobitných predpisov.

Vzor tlačiva žiadosť o registráciu je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy SR a na každom daňovom úrade.

Právnická osoba, ktorá nemá v zmysle platnej legislatívy povinnosť komunikovať elektronicky, predkladá žiadosť o registráciu miestne príslušnému správcovi dane.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u právnickej osoby jej sídlom. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa § 7 ods. 1 daňového poriadku, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňovník vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedeného, je príslušný Daňový úrad Bratislava, ak ide o daň, na ktorej správu sú príslušné daňové úrady.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že si daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane daňový subjekt zaregistruje z úradnej moci.

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 ZDP [nové okno].

Lehoty na registráciu

Právnickú osobu, ktorá je zapísaná do RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, zaregistruje správca dane z úradnej moci podľa § 67 daňového poriadku [nové okno]. Správca dane zaregistruje právnickú osobu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia údajov z RPO zo zdrojového registra obchodný register. Pridelí právnickej osobe daňové identifikačné číslo, ktoré je povinná uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP [nové okno], je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely ZDP [nové okno] sa dňom získania povolenia na podnikanie alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

Ak právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP [nové okno] vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň.

Ak je právnická osoba už registrovaná podľa vyššie uvedených ustanovení, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Ak spĺňa právnická osoba podmienky pre registráciu, správca dane ju zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí právnickej osobe daňové identifikačné číslo. Toto číslo je právnická osoba povinná uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa ZDP [nové okno], najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti podľa § 49a ods. 6 ZDP [nové okno] oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje alebo sprístupňuje finančnej správe , daňový subjekt nie povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Právnická osoba, ktorá je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP [nové okno], je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, právnická osoba je povinná oznámiť ich správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiadať o zrušenie registrácie.

Plnomocenstvo

Pri správe daní sa môže právnická osoba dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa takéto plnomocenstvo za všeobecné. Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, alebo ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, alebo ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať.

Ak ide o právnickú osobu, ktorá má registračnú povinnosť a ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, je povinná zvoliť si zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

Zrušenie registrácie

Ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastali.

Registrácia z úradnej moci

Oznámenie o registrácii z úradnej moci podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

V súlade s ustanovením § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov právnickú osobu, ktorá je zapísaná do RPO, na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z obchodného registra, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Vychádzajúc z uvedeného, s účinnosťou od 01. januára 2023 správca dane registruje na daň z príjmov z úradnej moci tie právnické osoby, ktoré sú zapísané do obchodného registra.

S účinnosťou od 15. apríla 2024 sa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov - registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a registra pozemkových spoločenstiev. Údaje z týchto registrov budú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v RPO. Uvedené daňové subjekty nebudú mať povinnosť predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.