Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia zamestnávateľa na daň z príjmov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Podľa § 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) [nové okno] zamestnávateľ, ktorý začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti a ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaný, je povinný podľa § 67 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len - „daňový poriadok") predložiť príslušnému správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podať v predpísanej forme podľa §13 ods. 5,6 a § 14 ods. 2 daňového poriadku. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy [nové okno] a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci.

Lehoty na registráciu

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a odseku 1 alebo odseku 2 ZDP [nové okno], je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Uvedená povinnosť platí aj pre zahraničného platiteľa dane zo závislej činnosti (zahraničného zamestnávateľa). Zahraničný zastupiteľský úrad na území Slovenskej republiky alebo jeho podriadená organizácia môže byť platiteľom dane za zamestnancov, ktorí nepožívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak týmto zamestnancom vypláca, poukazuje alebo pripisuje príjem zo závislej činnosti a zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.