Preskočiť na hlavný obsah

Oznámenie pre poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných prostredníctvom digitálnej platformy

Od 1.1.2018 sa novým spôsobom upravujú povinnosti daňovníkov poskytujúcich v Slovenskej republike služby prepravy a ubytovania a prepravy. Tí daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie predaja svojich služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad. Daň sa zrazí vo výške 19% alebo vo výške 35%, ak sú prijímateľom platby daňovníci z nezmluvných štátov (§2x Zákona o dani z príjmov). Zrážkovú daň je potrebné odviesť správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba. Prvýkrát táto povinnosť vznikne 15. februára 2018.

Zároveň operátorom zahraničných digitálnych platforiem sprostredkujúcim služby prepravy a ubytovania v Slovenskej republike vzniká povinnosť registrovať stálu prevádzkareň. Stálu prevádzkareň je potrebné zaregistrovať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla stála prevádzkareň, t.j. do konca februára 2018, ak boli služby sprostredkovania opakovane poskytnuté v januári 2018. Operátorom digitálnych platforiem vzniká stála prevádzkareň bez ohľadu na to, či sú zo štátov s ktorými Slovenská republika uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo zo štátov s ktorými Slovenská republika takúto zmluvu uzatvorenú nemá.

Zaregistrovanie stálej prevádzkarne zahraničného operátora digitálnej platformy umožní, aby daňovníci poskytujúci služby prepravy alebo ubytovania nemuseli zrážať daň z platieb za sprostredkovanie. Ak si zahraniční operátori digitálnych platforiem nesplnia povinnosť zaregistrovať v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, správca dane ju zaregistruje z úradnej moci.

Je preto v záujme poskytovateľov služieb prepravy a ubytovania spolupracovať so správcom dane na identifikácii zahraničných digitálnych platforiem sprostredkujúcich služby prepravy a ubytovania, pretože sa týmto zbavia povinnosti zrážať daň z platieb za sprostredkovanie.

Informáciu o tom, či je digitálna platforma zaregistrovaná na daň z príjmu, si môže daňovník overiť buď na call centre finančnej správy alebo písomne u miestne príslušného správcu dane.

Dokument