Preskočiť na hlavný obsah

Pilotný projekt ETACA pre veľké nadnárodné spoločnosti

Pilotný projekt ETACA pre veľké nadnárodné spoločnosti

Finančná správa SR sa zapája do pilotného projektu Európskej komisie s názvom ETACA (European Trust and Cooperation Approach), ktorý sa spúšťa v marci 2022. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je zjednodušiť a podporiť vzájomnú spoluprácu založenú na väčšej dôvere a transparentnosti medzi daňovníkmi a daňovými správami, ako aj medzi daňovými správami navzájom.

Zámerom projektu ETACA je poskytnúť jasný celoeurópsky rámec pre preventívny dialóg medzi daňovými správami a daňovníkmi s cieľom vykonania spoločného mnohostranného hodnotenia rizika politiky transferového oceňovania prijatej veľkými nadnárodnými spoločnosťami.

ETACA neposkytuje právnu istotu, ktorú je možné získať prostredníctvom iných bilaterálnych alebo multilaterálnych prostriedkov, avšak dáva možnosť nadnárodným spoločnostiam zmapovať riziká transferového oceňovania a získať tak garanciu, že ich transakcie sú daňovými správami, v ktorých tieto spoločnosti operujú, považované za nízkorizikové.

Do pilotného projektu sa zapájajú tiež daňové správy Belgicka, Dánska, Fínska, Holandska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Portugalska, Poľska, Rakúska, Španielska, Talianska a Írska.

Pracovná skupina Európskej komisie v rámci „EU Cooperative Compliance Programme“ vypracovala Príručku k predmetnému projektu pod názvom „Guidelines European Trust and Cooperation Approach (ETACA)“. [.pdf; 1 MB; nové okno]

Zameranie projektu

Projekt sa zameriava výlučne na posudzovanie rizík transferového oceňovania, ktoré bude vykonávané daňovými správami, v ktorých skupina nadnárodných spoločností operuje.

Nadnárodné spoločnosti sú povinné odhaliť všetky transakcie v rámci skupiny, do projektu sa však prioritne vyberú rutinné transakcie, pri ktorých sú vykonávané menej komplexné funkcie a neposkytujú jedinečné a hodnotné príspevky, a to z dôvodu zabezpečenia efektívneho spoločného mnohostranného hodnotenia príslušnými daňovými správami v pomerne krátkom a vopred stanovenom čase. Príkladmi rutinných transakcií vhodnými pre projekt sú nízkorizikové distribučné činnosti, zmluvné výrobné činnosti, vnútro-skupinové služby s nízkou pridanou hodnotou a pod.

Cieľom projektu je vykonať vysoko-úrovňové hodnotenie rizika v súvislosti s transferovým oceňovaním, a nie hĺbkovú detailnú analýzu typickú pre daňovú kontrolu alebo procedúru APA/MAP.

Hlavné benefity projektu pre nadnárodné spoločnosti

 • otvorená a priama komunikácia s daňovými správami, v ktorých nadnárodná spoločnosť vykonáva svoje obchodné transakcie
 • menej nákladný a menej časovo zdĺhavý proces v porovnaní s inými bilaterálnymi / multilaterálnymi prostriedkami
 • získanie daňovej istoty a podpory pri cezhraničných transakciách daňovníka v rámci vnútorného trhu EÚ v podobe jednotného spoločného názoru príslušných daňových správ na úroveň rizika posudzovaných transakcií
 • vyhnutie sa odlišným interpretáciám, ktoré môžu viesť k dvojitému zdaneniu a medzinárodným sporom
 • zníženie nákladov spoločností na dodržiavanie daňových predpisov v oblasti transferového oceňovania
 • možnosť získať daňovú istotu aj na viac zdaňovacích období (max. 3 roky)
 • predpokladané vyhnutie sa daňovej kontrole, resp. daňovým sporom do budúcna v súvislosti s posudzovanými transakciami
 • neoficiálne získanie štatútu „spolupracujúceho a spoľahlivého daňovníka“ v rámci EÚ

Ktoré spoločnosti sa môžu zapojiť do projektu ETACA

 • Skupiny nadnárodných spoločností s celkovými konsolidovanými výnosmi skupiny nad 750 miliónov EUR, prípadne skupiny nadnárodných spoločností s nižším globálnym obratom, ktoré môžu poskytnúť rovnakú úroveň informácií, aké obsahuje tzv. Country-by-Country report (CbCR); a zároveň
 • Hlavný materský subjekt (Ultimate Parent Entity) skupiny musí mať sídlo v EÚ.

Keďže projekt ETACA je založený na dôvere a transparentnosti, okrem všeobecných podmienok musia spoločnosti spĺňať pre vstup do projektu aj nasledovné kritériá:

 •  musia mať podstatný objem a významnosť transakcií v rámci EÚ
 • nebola im uložená závažná sankcia v dôsledku daňového podvodu, opakovaného úmyselného omeškania alebo hrubej nedbanlivosti
 • zaväzujú sa aktívne spolupracovať a transparentne sa zapájať do celého procesu
 • majú aktívny rámec internej daňovej kontroly, t. j. súbor procesov a interných kontrolných postupov, ktoré zabezpečujú, že spoločnosť identifikovala svoje daňové riziká a tieto riziká primerane kontroluje a monitoruje.

Zapojenie sa do projektu ETACA je na dobrovoľnej báze. Nadnárodné spoločnosti, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu môžu kontaktovať daňovú správu rezidencie svojho hlavného materského subjektu a podať žiadosť o zapojenie sa do projektu (odporúča sa najprv neformálne kontaktovať daňovú správu rezidencie UPE a overiť si, či spoločnosť spĺňa podmienky pre vstup do projektu, až následne podať oficiálnu žiadosť o vstup). Príslušné daňové správy budú posudzovať vhodnosť skupiny nadnárodných spoločností pre projekt na individuálnej báze.

Spoločnosť rozhodnutá vstúpiť do projektu podá žiadosť daňovej správe rezidencie svojho hlavného materského subjektu, v ktorej vyhlási, že vyššie uvedené kritériá oprávnenosti sú splnené - údaje, ktoré by mala obsahovať žiadosť sú uvedené v prílohe 1 Príručky. [.pdf; 1 MB; nové okno]

Požiadavky na dokumentáciu

 1. Predbežná informačná poznámka
  - pri formálnej žiadosti o vstup do programu musí žiadateľ preukázať svoju oprávnenosť a poskytnúť základné informácie, aby daňové správy mali prehľad o činnosti nadnárodnej spoločnosti a zhodnotili svoj záujem zúčastniť sa posudzovania rizík danej spoločnosti - vzor predbežnej informačnej poznámky je uvedený v prílohe 3 Príručky. [.pdf; 1 MB; nové okno]
 2. Hlavný dokumentačný balík
  - po odsúhlasení vstupu žiadateľa do projektu, bude tento následne povinný predložiť tzv. hlavný dokumentačný balík - zoznam dokumentov, ktoré by mali byť súčasťou hlavného dokumentačného balíka je uvedený v prílohe 4 Príručky [.pdf; 1 MB; nové okno]

Podrobnejšie informácie o projekte, vrátane Príručky k projektu ETACA, sú publikované v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie. [nové okno]

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu ETACA, resp. o získanie bližších informácií k projektu, môžete kontaktovať FS e-mailom na: etaca@financnasprava.sk