Preskočiť na hlavný obsah

Platby v hotovosti pre podnikateľov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Platby v hotovosti

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti [nové okno], ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.
Novela zákona účinná od 01.07.2023 zjednotila zákaz vykonávať platby v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur pre fyzické aj právnické osoby.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone.

Upozornenie

Zákaz sa vzťahuje nielen na platby za predaj tovaru a poskytovanie služieb, ale aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod.

Platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku, ako aj platba kreditnou kartou, sa nepovažuje za platbu v hotovosti.

Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona

Zákon presne vymedzuje výnimky, v ktorých prípadoch sa môže vykonať platba v hotovosti presahujúca stanovený limit. Ide o tieto prípady:   

Príklady

Príklad č. 1: Zamestnávateľ vypláca svojmu zamestnancovi odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v sume 16 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie vyplývajúce zo Zákonníka práce, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 2: Fyzická osoba vkladá do úschovy notárovi peniaze za účelom ich vydania určitému príjemcovi v sume 28 000 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti i napriek tomu, že notár je osobou vykonávajúcou samostatne zárobkovú činnosť, lebo ide o plnenie, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 3: Podnikateľ pri dražbe v rámci daňovej exekúcie vydraží nehnuteľnosť za sumu 54 000 eur. Daňový subjekt vyplatí celú sumu správcovi dane v hotovosti. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie, ktoré je zaradené medzi výnimky zo zákona.

Príklad č. 4: Spoločnosť s ručením obmedzeným kúpila výrobnú halu v hodnote 38 000 eur v januári 2023 a platbu za kúpu odovzdala v hotovosti. Uvedenú sumu bolo možné odovzdať v hotovosti v súlade so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti, nakoľko bola prijatá počas trvania mimoriadnej situácie, kedy je možné odovzdávať alebo prijímať hotovosť aj nad zákonom stanovený limit. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na území SR dňa 12. marca 2020.

Ako definuje zákon platbu v hotovosti

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Upozornenie

Platbou v hotovosti sa rozumie akékoľvek odovzdanie bankoviek a mincí bez ohľadu na právny dôvod tejto platby.

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba poskytne pôžičku fyzickej osobe v sume 17 000 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko jej hodnota prevyšuje 15 000 eur.

Príklad č. 2: Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR poskytne svojmu spoločníkovi – fyzickej osobe pôžičku v sume 20 000 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože poskytnutá suma prevyšuje 15 000 eur.

Príklad č. 3: Autobazár predá zákazníkovi motorové vozidlo v sume 16 400 eur. V rámci akcie poskytne zľavu na vozidlo vo výške 10 %, t.j. 1 640 eur. Kúpna cena vozidla tak predstavuje 14 760 eur. Zákazník môže za vozidlo zaplatiť aj v hotovosti, lebo suma platby neprevyšuje sumu 15 000 eur.

Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

To znamená, že ak bude uzatvorená medzi obchodnými partnermi zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 15 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok.

Ak teda na základe jedného právneho vzťahu dochádza k čiastkovým platbám, celkovou hodnotou platby je súčet týchto čiastkových platieb. Ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 15 000 eur, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti.

Príklady

Príklad č. 1: Obchodná spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 1 500 eur. Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 15 000 eur (12 x 1 500 = 18 000), nemôže byť žiadna platba nájomného uhradená v hotovosti.

Príklad č. 2: Slovenský podnikateľ zaplatí dodávateľovi v hotovosti zálohu 5 000 eur s tým, že odhadovaná cena diela je 14  500 eur. Po dokončení je však dielo vyfakturované v hodnote 15 500 eur. Pretože cena diela prevyšuje 15 000 eur, nemala byť ani záloha zaplatená v hotovosti. Poskytovateľ služby musí pri cene blížiacej sa k limitu 15 000 eur alebo pri reálnej možnosti prekročenia limitu voliť bezhotovostnú formu úhrady.

Ako sa postupuje v prípade, ak sa platba vykonáva vkladom bankoviek alebo mincí na bankový účet prijímateľa, poštovou poukážkou alebo pri prevzatí tovaru na dobierku

Na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, sa zákaz nevzťahuje.

Upozornenie

Platba platobnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ si objedná tovar od dodávateľa v sume 17 200 eur. Dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Odberateľ pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, nakoľko ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 2: Podnikateľ dodá svojmu odberateľovi tovar v hodnote 16 900 eur. V zmluve si dohodli vykonať platbu vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Odberateľ môže túto platbu vykonať v hotovosti, lebo ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 3: 

Podnikateľ obstará tovar na dobierku, ktorú neuskutoční pošta, ale iný poskytovateľ poštových služieb v sume 15 100 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože na platby za služby vykonané podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách [nové okno] sa zákon nevzťahuje.

Ako sa postupuje v prípade, ak je odovzdávajúci zastupovaný inou osobou

Ak odovzdávajúceho zastupuje jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský podnikateľský subjekt splnomocnil fyzickú osobu na odovzdanie platby za tovar dodávateľovi tovaru v sume 17 500 eur. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože hodnota platby prevyšuje 15 000 eur.

Príklad č. 2: Zákonný zástupca maloletého dieťaťa je povinný uhradiť v rámci vysporiadania dedičov na základe uznesenia o dedičstve inému dedičovi sumu 9 200 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti, nakoľko nepresahuje sumu 15 000 eur.

Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. To znamená, že ak slovenský dodávateľ predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 15 000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský odberateľ obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 15 000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Upozornenie

Ak k plneniu dôjde na území SR, na slovenský podnikateľský subjekt sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar v Maďarsku v sume 15 400 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území Maďarska. Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, lebo sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 2: Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar od rakúskeho dodávateľa v hodnote 16 600 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území SR. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo ide o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 3: Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu pre poľského odberateľa na území Poľska v hodnote 19 300 eur. Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, pretože nejde o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 4: Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu na území SR pre poľského odberateľa za 17 000 eur. Platba nemôže byť uskutočnená v hotovosti ani na území SR, ani v zahraničí, pretože ide o plnenie uskutočnené na území SR.

Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.
Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur.

Ako sa postupuje pri platbe v hotovosti dohodnutej ešte pred 1.1.2013

Platbu v hotovosti dohodnutú pred 1.1.2013, ktorej hodnota prevyšuje zákonom stanovenú sumu, bolo možné vykonať v hotovosti do 31. marca 2013.