Preskočiť na hlavný obsah

Saldokonto

Baner - Index daňovej spoľahlivosti

Informácie o saldokonte Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

O projekte

Osobný účet daňového subjektu, saldokonto, je proklientskym projektom finančnej správy. Ide o ďalší nástroj na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností. Daňovník prostredníctvom saldokonta získa možnosť kontroly údajov na svojom osobnom účte na portáli finančnej správy z pohodlia domova bez nevyhnutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou. Projekt saldokonto je tak ďalším krokom v digitalizácii finančnej správy.

Koho sa saldokonto týka?

Saldokonto budú môcť využívať všetky daňové subjekty, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky. Prístup k údajom saldokonta budú mať:

  • používatelia s plným prístupom k službám PFS (štatutárny orgán/konateľ právnickej osoby)
  • používatelia s obmedzeným prístupom k službám PFS, ktorí majú vyznačené oprávnenie Osobný účet.

Príslušné oprávnenie sa používateľovi prideľuje na základe právneho postavenia, alebo vyplýva z plnej moci /poverenia, pričom ide o štandardné pravidlá prístupu k službám PFS. Používatelia, ktorí tento prístup nemajú, musia o možnosť vyznačenia oprávnenia pre prezeranie saldokonta požiadať daňový úrad.

Ako požiadať o oprávnenie k prístupu k údajom

Saldokonto je sprístupnené na prezeranie iba osobám oprávneným pristupovať k príslušným dátam daňového subjektu.
Prístup k údajom saldokonta nie je možné členiť podľa daní alebo agendy. Ak má používateľ prístup k saldokontu, má sprístupnené vždy všetky dáta saldokonta.
Prístup k saldokontu môže byť vyznačený súbežne aj viacerým používateľom autorizovaným pre ten istý daňový subjekt.

Prístup k saldokontu pre používateľa PFS sa prideľuje v aplikácii IAM PFS:

Ukážka pridelenia prístupu k saldokontu pre používateľa PFS v aplikácii IAM PFS

Osobný účet – prístup k údajom
Ak je vyznačené toto oprávnenie, používateľovi sa umožní prístup k osobnému účtu subjektu (saldokontu).

Osobný účet – vytváranie výstupov
Ak je vyznačené toto oprávnenie, používateľovi sa umožní vytvárať výstupy z osobného účtu subjektu (saldokonta). Toto oprávnenie nie je možné vyznačiť, ak zároveň nie je vyznačené aj oprávnenie na Osobný účet – prístup k údajom.

Všetci používatelia s neobmedzeným prístupom k službám PFS, ktorým neobmedzený prístup k službám PFS vyplýva z ich právneho postavenia alebo z plnej moci, majú prístup k saldokontu vytvorený automaticky. Patrí sem PTK Osobné konanie, Štatutárny orgán, Zákonný zástupca / opatrovník, Prokurista, Správca v konkurznom konaní, Likvidátor a PTZ Likvidátor a PTZ Správca v konkurznom konaní. Systém automaticky dané oprávnenie vyznačí aj pre PTK Pokračovateľ v živnosti a PTK Pozostalý (pozostalý len prístup k údajom).

Ak má používateľ PFS prístup do IAM PFS vytvorený na základe udelenej moci (PTK/PTZ Splnomocnená osoba), má saldokonto dostupné iba v prípade, že má vyznačené oprávnenie Osobný účet – prístup k údajom. Každá splnomocnená osoba s generálnou plnou mocou má prístup k saldokontu automaticky na základe vyznačeného oprávnenia Neobmedzený prístup k službám PFS. Ak má splnomocnená osoba obmedzené oprávnenia (napríklad zastupuje subjekt len v rámci jednej dane), nemusí mať prístup k saldokontu. Osoba, ktorá zastupuje subjekt v obmedzenom rozsahu má mať prístup k saldokontu, len ak jej toto oprávnenie vyplýva z plnej moci.

Ak teda splnomocnená osoba nemá prístup k saldokontu, pretože má plnú moc len na vybrané agendy alebo dane, musí pre získanie prístupu k saldokontu predložiť žiadosť o autorizáciu alebo zastupovanie, ku ktorej doloží plnú moc, z ktorej vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu. Takúto žiadosť vybavuje registrátor DÚ štandardným spôsobom.

Prístup k saldokontu pre poverenú osobu môže poverenej osobe vytvoriť vo vlastnej réžii aj daňový subjekt sám vo svojej osobnej internetovej zóne na PFS – môže to vykonať každý jeho autorizovaný používateľ, ktorý má neobmedzený prístup k službám PFS a je oprávnený udeľovať prístupy pre ďalšie poverené osoby. Ak požiada o vytvorenie prístupu pre poverenú osobu registrátora daňový úrad, k žiadosti priloží poverenie, z ktorého vyplýva oprávnenie na prístup k saldokontu.

Aké údaje saldokonto sprístupní?

Na osobnom účte daňového subjektu (ďalej len „OUD“ )sa budú zobrazovať:

  • neuhradené predpisy, nevrátené preplatky, nevrátené nadmerné odpočty, nepriradené platby
  • uhradené predpisy s históriou 1 roka
  • predpisy uhradené po lehote splatnosti 1 rok po dátume poslednej úhrady
  • predpisy preddavkov s históriou 2 rokov (z dôvodu, aby si DS mohol pozrieť a skontrolovať uhradené preddavky pred podaním daňového priznania, a to aj v prípade hospodárskeho roku)

Ako často sa bude saldokonto aktualizovať?

Údaje sa budú zobrazovať so stavom k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia na portáli finančnej správy.

Vysvetlivky:

Celková suma je rozdiel medzi položkami Vyrubené – Uhradené

Vyrubené je súčet všetkých vyrubených predpisov, okrem predpisov preddavkov

Uhradené sú súčet úhrad priradených k predpisom zahrnutým v položke „Vyrubené“

Predpísané preddavky je súčet predpisov preddavkov

Uhradené preddavky je súčet úhrad preddavkov priradených k predpisom preddavkov

Riadky „Predpísané preddavky“ a „Uhradené preddavky“ sú zobrazené len u daňového subjektu, ktorému z predpokladanej dane na dani z motorových vozidiel resp. z poslednej známej daňovej povinnosti na dani z príjmov vznikla povinnosť platiť preddavky.

Neuhradené pred splatnosťou sú predpisy, u ktorých k dátumu zobrazenia neuplynula lehota splatnosti

Uhradené po splatnosti sú predpisy, ktoré boli uhradené po lehote splatnosti Neidentifikované/Nepriradené sú platby zaúčtované na OUD ako neúplne identifikované a voľné platby zaúčtované na daniach, ktoré nie sú priradené ku žiadnemu predpisu

Dokument:

Finančná správa spúšťa pre klientov saldokontoto