Preskočiť na hlavný obsah

Podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia svedka alebo znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie

Zákonom č. 408/2021 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“).

Predmetnou novelou došlo k úprave ustanovenia § 25 ods. 5 a § 25a ods. 3 Daňového poriadku v znení účinnom od 01.01.2022:

Ustanovenie § 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Správca dane môže uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Ustanovenie § 25a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Realizovaním vypočutia svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie nie je dotknutý výkon dokazovania upravený v § 24 Daňového poriadku.

Čl. I. Podmienky využitia možnosti vypočutia svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie

Možnosť využitia vypočutia svedka alebo znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie sa môže vykonať na základe návrhu správcu dane alebo daňového subjektu alebo jeho zástupcu za predpokladu, že tento úkon bude vykonaný hospodárnejšie a efektívnejšie.

 1. Vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie na návrh správcu dane V prípade, ak správca dane usúdi, že uvedený úkon je možné z hľadiska predmetu vypočutia svedka/znalca a z hľadiska možností technologického zabezpečenia výkonu vypočutia svedka/znalca vykonať prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, určí tento spôsob vypočutia svedka/znalca v predvolaní na výsluch svedka/znalca a daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi v upovedomení o vypočutí svedka/znalca. V predvolaní a upovedomení uvedie aj dátum a miesto výsluchu svedka/znalca. Ako miesto výsluchu svedka/znalca uvedie miesto, kam sa má dostaviť predvolaný svedok/znalec.
 2. Vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie na návrh daňového subjektu alebo jeho zástupcu

  Daňový subjekt alebo jeho zástupca môže navrhnúť vypočutie svedka/znalca formou videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie len v prípade, že si uplatňuje právo podľa § 45 ods. 1 písm. c) alebo podľa § 68 ods. 3 Daňového poriadku.

  V prípade, že daňový subjekt alebo jeho zástupca navrhne správcovi dane vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, je povinný predložiť správcovi dane aj dôvody, pre ktoré navrhuje vypočutie svedka/znalca touto formou. Správca dane posúdi, či je z hľadiska predložených dôvodov, predmetu vypočutia a možností technologického zabezpečenia výkonu vypočutia svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie možné vykonať úkon touto formou. Ak je možné vykonať vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, správca dane postupuje primerane podľa Čl. I., bod 1; ak to nie je možné, správca dane vykoná vypočutie svedka/znalca osobne u správcu dane.

Čl. II. Spôsob vypočutia svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie

 1. Miesto vypočutia svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie

  Vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie je možný iba v priestoroch správcu dane v Slovenskej republike.

  Vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie je vylúčené v prípadoch vypočutia svedka/znalca v rámci medzinárodnej výmeny informácií, ak svedok/znalec a daňový subjekt nemá miesto bydliska, podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike a v prípadoch, ak by sa vypočutie svedka malo konať v priestoroch iných ako v priestoroch správcu dane (napr. v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v ústave na výkon väzby, v mieste bydliska svedka/znalca, v mieste podnikania resp. mieste sídla kontrolovaného daňového subjektu).

 2. Kto vedie vypočutie svedka/znalca

  Vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vedie zamestnanec správcu dane, ktorý vykonáva daňovú kontrolu alebo vyrubovacie konanie. Pre zabezpečenie tejto formy úkonu správca dane využije ustanovenie § 21 Daňového poriadku. Vypočutie svedka/znalca bude vykonávané v priestoroch správcu dane, ktorý vedie vypočutie a v priestoroch dožiadaného správcu dane.

 3. Podmienky použitia informačno-komunikačných technológií pri vypočutí svedka/znalca

  Úkon správcu dane – vypočutie svedka/znalca je úkon podliehajúci daňovému tajomstvu. Z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa preto vypočutie svedka/znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vykoná výlučne v rámci internej počítačovej siete finančnej správy prevádzkovanej na vlastnej infraštruktúre použitím služby Skype for Business resp. inými povolenými a dostupnými prostriedkami komunikačnej technológie finančnej správy. Obsluhu informačno-komunikačných technológií vykonávajú výlučne príslušníci finančnej správy. Príslušník finančnej správy zabezpečí usadenie osôb spôsobom, aby kamera snímala osoby zúčastnené na tomto úkone tak, aby tieto osoby mali zreteľne zobrazený dokument zápisnice za účelom oboznámenia sa s jej obsahom.

 4. Oprávnenia a povinnosti dožiadaného správcu dane
  1. overiť totožnosť zúčastnených osôb;
  2. usadiť zúčastnené osoby tak, aby boli snímané kamerou a mali prístup k zobrazenému dokumentu;
  3. byť prítomný na vypočutí svedka/znalca;
  4. prevziať listiny a iné veci odovzdané pri ústnom pojednávaní;
  5. vyhotoviť fotokópie listín predložených na nahliadnutie pri ústnom pojednávaní;
  6. zaznamenať prípadné dôvody odopretia podpisu do zápisnice o ústnom pojednávaní;
  7. zabezpečiť vytlačenie, podpísanie a odovzdanie zápisnice o ústnom pojednávaní zúčastneným osobám;
  8. vyhotoviť scan podpísanej zápisnice a tento zaslať správcovi dane, ktorý vedie vypočutie svedka/znalca;
  9. zaslať prevzaté listiny a iné veci odovzdané pri ústnom pojednávaní prípadne vyhotovené fotokópie listín predložených na nahliadnutie pri ústnom pojednávaní správcovi dane, ktorý viedol vypočutie svedka/znalca.
 5. Námietky voči kvalite audiovizuálneho prenosu v priebehu vypočutia svedka/znalca

  Ak ktorákoľvek osoba zúčastnená na úkone vznesie v priebehu vypočutia námietky proti kvalite audiovizuálneho prenosu, správca dane zaznamená tieto námietky v zápisnici o ústnom pojednávaní.

  Dopad námietky na pokračovanie vo vypočutí svedka/znalca:

  1. ak boli odstránené technické problémy s audiovizuálnym prenosom správca dane pokračuje vo vypočutí;
  2. ak neboli odstránené technické problémy s audiovizuálnym prenosom a tieto bránia v pokračovaní vo vypočutí, správca dane ukončí vypočutie, spíše zápisnicu o ústnom pojednávaní v rozsahu vykonaného vypočutia. V zápisnici zaznamená ukončenie vypočutia svedka/znalca z dôvodu technických problémov a dohodne so zúčastnenými osobami nový termín vypočutia svedka/znalca. Vo veci podpísania zápisnice bude postupovať primerane podľa Čl. II, bodu 6. Následne zašle svedkovi/znalcovi nové predvolanie na výsluch svedka/znalca a daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi nové upovedomenie o vypočutí svedka/znalca, v ktorých uvedie dohodnutý dátum vypočutia. Ďalej bude primerane postupovať podľa Čl. I, bod 1.
 6. Podpisovanie zápisnice o ústnom pojednávaní

  V súlade s Daňovým poriadkom správca dane spisuje z vypočutia svedka/znalca zápisnicu o ústnom pojednávaní, keďže znenie § 25 a § 25a Daňového poriadku v znení účinnom od 01.01.2022 neuvádza výnimku zo spísania zápisnice o ústnom pojednávaní, v prípade vykonania vypočutia svedka/ znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

  Správca dane, ktorý vedie vypočutie:

  1. a) vypracuje zápisnicu o ústnom pojednávaní;
  2. b) oboznámi s obsahom zápisnice o ústnom pojednávaní všetky zúčastnené osoby;
  3. c) zaznamená do zápisnice o ústnom pojednávaní prípadné námietky, návrhy smerujúce proti obsahu zápisnice, závery o týchto návrhoch alebo námietkach a prípadné dôvody odopretia podpisu;
  4. d) vypracovanú zápisnicu o ústnom pojednávaní vytlačí a zabezpečí jej podpísanie zúčastnenými osobami prítomnými u správcu dane, ktorý vedie vypočutie;
  5. e) vyhotoví scan takto podpísanej zápisnice o ústnom pojednávaní a odošle ho prostredníctvom elektronickej pošty dožiadanému správcovi dane na zabezpečenie jej podpisu tam zúčastnenými osobami.

  Všetkým zúčastneným osobám sa odovzdá zápisnica o ústnom pojednávaní, ktorá obsahuje podpisy všetkých zúčastnených osôb (v prípade odmietnutia podpisu je táto informácia uvedená v zápisnici).

Podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia svedka alebo znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie sú účinné dňom uverejnenia na webovom sídle.