Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Vozidlo evidované na IČO/rodné číslo

  Pre účely platenia dane a podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dôležité u fyzickej osoby, používajúcej motorové vozidlo na podnikanie, mať motorové vozidlo zapísané na IČO alebo na rodné číslo?

  Na účely zákona o dani z motorových vozidiel nie je rozhodujúce, či je vozidlo evidované na rodné číslo alebo na IČO, ale či sa používa alebo nepoužíva na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.
  Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla.

 2. Predmet dane – vozidlo kategórie T

  Podnikateľ používa v inej ako v poľnohospodárskej alebo v lesnej výrobe vozidlo - traktor kategórie „T“ na podnikanie. Je toto vozidlo predmetom dane?

  Traktor kategórie "T" nie je predmetom dane z motorových vozidiel, preto daňovému subjektu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, ani zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2017.

 3. Zamestnávateľ a platba dane

  Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie motorového vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie, každý mesiac jeden deň. Za koľko mesiacov resp. dní vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel?

  Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie. Nakoľko zamestnanec používal motorové vozidlo pre zamestnávateľa každý mesiac aspoň jeden krát, tak vozidlo podlieha dani za celé zdaňovacie obdobie (12 mesiacov).

 4. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Podaním dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel upravujem výšku predpokladanej dane? Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 5. Predmet dane – vozidlo má pridelené evidenčné číslo v zahraničí

  Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo. Je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel?

  Vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, pretože nemá pridelené evidenčné číslo v SR. Predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z MV je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v SR (má pridelené evidenčné číslo v SR) a používa sa na podnikanie.

 6. Vznik daňovej povinnosti - dovezené zo zahraničia

  Podnikateľ kúpil 5.5.2017 motorové vozidlo v Česku s českou ŠPZ. Prepis vozidla na slovenskú ŠPZ nastal 16.5.2017. Podnikateľ začal používať motorové vozidlo na podnikanie od 11.7.2017. Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L,M,N a O) evidovaného v SR na podnikanie. Rozhodujúcim momentom pre vznik daňovej povinnosti je „fyzické“ používanie vozidla. Keďže podnikateľ motorové vozidlo začal „fyzicky“ používať na podnikanie od až v mesiaci júl, daňová povinnosť vzniká od 01.07.2017.

 7. Zánik daňovej povinnosti

  Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 8. Zánik daňovej povinnosti pri zmene držiteľa

  SZČO, držiteľ vozidla používal svoje vozidlo na podnikanie do 30. júla 2017. Následne sa rozhodol toto vozidlo predať. Zmena držby vozidla vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II nastala 28. septembra 2017. Avšak kupujúci požiadal orgán Policajného zboru o zápis zmeny držiteľa v dokladoch vozidla až 10. októbra 2017. Kedy zanikla daňová povinnosť?

  Daňová povinnosť zanikla 30. septembra 2017, t.j. posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k prevodu držby vozidla na inú osobu. Prevodom držby vozidla na inú osobu prechádzajú práva a povinnosti na nového držiteľa, preto na účely zániku daňovej povinnosti k zmene držiteľa dochádza dňom prevodu držby vozidla.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 27. 2. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 19. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore