Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Ukončenie alebo prerušenie podnikania

  V auguste 2023 som prerušil živnostenské oprávnenie na dva roky do augusta 2025. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel teraz alebo ho stačí podať až v januári 2024?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo alebo prerušilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k prerušeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31.8.2023, podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane za obdobie január až august 2023 je daňovník povinný v lehote do 30.9.2023.
  Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

 2. Podanie DDP

  Za rok 2022 som podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Až v auguste 2023 som zistil, že v daňovom priznaní som zabudol pri jednom motorovom vozidle uviesť zánik daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa. Mám podať dodatočné daňové priznanie a tento údaj opraviť?

  Odpoveď

  Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie okrem iného aj vtedy, ak zistí, že daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia a aj vtedy, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje.
  Odporúčame podať dodatočné daňové priznanie za rok 2022 aj s vyznačením zániku daňovej povinnosti na r. 02 v III. oddiele – Výpočet dane.
  Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupujete podľa informačného materiálu Vyplnenie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od roku 2020.

 3. Predpokladaná daň a platenie preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie 2024

  Kedy je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur, potom je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak predpokladaná daň presiahne 8300 eur, potom je daňovník povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť jednotlivých preddavkov, ako i variabilné symboly k ich zaplateniu sú uvedené v informačnom materiáli Informácie k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023.

 4. Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá ho nepoužíva na podnikanie, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla nepoužívajúceho sa na podnikanie.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 5. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Odpoveď

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 6. Predmet dane

  Spoločnosť v auguste 2023 obstarala nové motorové vozidlo. K prvému zápisu na dopravnom inšpektoráte došlo až v septembri 2023, kedy bolo predmetnému motorovému vozidlu pridelené EČV. Vzhľadom k tomu, že motorové vozidlo bolo od augusta 2023 už používané na podnikanie a bolo o ňom účtované, odkedy je toto motorové vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel, od augusta 2023 alebo až od septembra 2023?

  Odpoveď

  Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Vaše motorové vozidlo, ktorému bolo pridelené evidenčné číslo v septembri 2023 je predmetom dane z motorových vozidiel od 01.09.2023, nakoľko v auguste 2023 ešte nespĺňalo podmienku evidencie v Slovenskej republike, aj keď sa o ňom účtovalo.

 7. Daň na  úhradu do 5 eur

  V daňovom priznaní na r. 38 som vykázal rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami vo výške 1,80 eura. Som povinný túto sumu uhradiť?

  Odpoveď

  Daňovník nie je povinný platiť sumu 1,80 eura z riadku 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

  Daň na úhradu (riadok 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel) sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Uvedené vyplýva z § 10 ods. 15 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 8. Oznamovacia povinnosť podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel

  Ak som jedno súkromné vozidlo v roku 2023 v podnikaní už nepoužíval, neuplatňoval som si žiadne výdavky, ani som o tomto vozidle celý rok 2023 neúčtoval, môžem v termíne do 31.01.2024 podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel k 31.12.2022? Tým pádom nie som povinný toto vozidlo uvádzať v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023?

  Odpoveď

  Ak boli v zdaňovacom období 2023 splnené podmienky ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel, daňovníkovi zaniká daňová povinnosť k 31.12.2022 a toto vozidlo daňovník neuvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2023. Daňovník podá oznámenie o zániku daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2023 v termíne do 31.01.2024.

 9. Povinnosť oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Mám správcovi dane oznámiť kúpu alebo predaj motorového vozidla používaného na podnikanie v priebehu roka alebo len pri podaní daňového priznania?

  Odpoveď

  V priebehu zdaňovacieho obdobia sa vznik alebo zánik daňovej povinnosti vyplývajúcej napr. z prevodu držby motorového vozidla (kúpa alebo predaj) v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel neoznamuje. Vznik alebo zánik daňovej povinnosti daňový subjekt uvedie v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie (oddiel III. – Výpočet dane, riadok 02 daňového priznania), vypočíta a zaplatí pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.

 10. Hybridné motorové vozidlo

  Ak je v osvedčení o evidencii vozidla označený druh paliva BENZÍN + HEV, môžem si uplatniť u tohto motorového vozidla zníženie ročnej sadzby dane ako pre hybridné motorové vozidlo?

  Odpoveď

  Hybridné motorové vozidlo má v osvedčení o evidencii vozidla označenie HEV alebo PHEV. Hybridným motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré využíva dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. Ročná sadzba dane sa pri hybridnom motorovom vozidle znižuje o 50 % po úprave ročnej sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla.Bližšie informácie k hybridnému vozidlu sú zverejnené v informačnom materiáli Informácia k hybridnému vozidlu a vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

 11. Elektromobil

  Kúpil som si motorové vozidlo kategórie M1, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel je u vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je ročná sadzba dane nula eur. Som povinný vozidlo s nulovo ročnou sadzbou uvádzať v daňovom priznaní?

  Odpoveď

  Vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, uvádzate v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. V Oddiele III – Výpočet dane daňového priznania na riadku 7 – Výkon motora v kW uvediete údaj z osvedčenia o evidencii vozidla II (výkon motora v kW) a následne na riadku 12 – Ročná sadzba dane daňového priznania bude sadzba dane nula. Podrobnejšie informácie k uvádzaniu elektromobilu v daňovom priznaní sú uvedené v informačnom materiáli Informácia k uvádzaniu elektromobilu v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

 12. Zmena evidenčného čísla v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Z dôvodu straty evidenčného čísla bolo v júli 2023 vozidlu pridelené nové evidenčné číslo. Ako máme postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ak auto, ktoré je majetkom firmy, má v priebehu roka dve evidenčné čísla? Máme aj oznamovaciu povinnosť?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť pri strate, resp. zmene evidenčného čísla nemáte. V daňovom priznaní (III. oddiel – Výpočet dane na riadku 05 Evidenčné číslo) uvediete nové evidenčné číslo a v poznámkach uvediete dátum zmeny aj s uvedením pôvodného evidenčného čísla (VII. oddiel - Poznámky).

 13. Predvyplnené daňové priznanie - predaj a kúpa vozidla v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Som podnikateľ a za zdaňovacie obdobie 2022 som podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V priebehu roku 2023 som pôvodné motorové vozidlo predal a kúpil nové. Zobrazia sa uvedené zmeny v predvyplnenom daňovom priznaní za rok 2023?

  Odpoveď

  Keďže daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia nevzniká oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, správca dane o týchto skutočnostiach nemá vedomosť a preto uvedené zmeny nebudú v predvyplnenom daňovom priznaní zohľadnené. Daňovník si musí v daňovom priznaní zmeny upraviť sám.