Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Ukončenie alebo prerušenie podnikania

  V máji 2022 som prerušil živnostenské oprávnenie na dva roky, mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel teraz, alebo ho stačí podať až v januári 2023?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo alebo prerušilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k prerušeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31.5.2022, podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane za obdobie január až máj je daňovník povinný do 30.6.2022.

 2. Podanie DDP

  Za rok 2020 som podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Až v októbri 2021 som zistil, že v daňovom priznaní som zabudol uviesť zánik daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa. Mám podať daňové priznanie a tento údaj opraviť?

  Odpoveď

  Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie okrem iného aj vtedy, ak zistí, že daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia a aj vtedy, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje.
  Odporúčame podať dodatočné daňové priznanie za rok 2020 aj s vyznačením zániku daňovej povinnosti na r. 02 v III. oddiele.

  Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupujete podľa informačného materiálu Vyplnenie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od roku 2020.

 3. Platenie preddavkov v roku 2022

  Na základe podania daňového priznania za rok 2021 naša spoločnosť platila štvrťročne preddavky. Ako postupujeme od 01.01.2022? Opäť nám vznikne povinnosť platiť štvrťročne preddavky. Mame uhradiť prvý preddavok vo výške 1/4 do 31.03.2022, alebo uhradíme preddavok vo výške 1/3 až do 30.6.2022, tak ako to bolo v roku 2021?

  Odpoveď

  V roku 2022 daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 EUR a nepresiahne 8 300 EUR, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.

  Štvrťročné preddavky pre rok 2022 sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, t.j. do 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2021 a 2.1.2023.
  K danej problematike odporúčame informačný materiál Informácie k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane z motorových vozidiel za ročné zdaňovacie obdobie 2021.

 4. Zánik daňovej povinnosti

  Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá ho nepoužíva na podnikanie, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla nepoužívajúceho sa na podnikanie.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 5. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Odpoveď

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 6. Predmet dane

  Spoločnosť v januári 2022 obstarala nové motorové vozidlo. K prvému zápisu na dopravnom inšpektoráte došlo až v máji 2022, kedy bolo predmetnému motorovému vozidlu pridelené EČV. Vzhľadom k tomu, že motorové vozidlo bolo od januára už používané na podnikanie a bolo o ňom účtované, odkedy je toto motorové vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel, od januára alebo až od mája? 

  Odpoveď

  Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
  Vaše motorové vozidlo, ktorému bolo pridelené evidenčné číslo v máji 2022 je predmetom dane z motorových vozidiel od 1.5.2022, nakoľko od januára nespĺňalo podmienku evidencie v SR, aj keď sa o ňom účtovalo.

 7. Daň na  úhradu do 5 eur

  V daňovom priznaní na r. 38 som vykázal rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami vo výške 1,80 eura. Som povinný túto sumu uhradiť?

  Odpoveď

  Daňovník nie je povinný platiť sumu 1,80 eura z riadku 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

  Daň na úhradu (riadok 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel) sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Uvedené vyplýva z § 10 ods. 15 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 8. Oznamovacia povinnosť podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel

  Ak som nepoužíval auto v podnikaní, neuplatňoval som si žiadne výdavky, ani som o aute neúčtoval celý rok 2021, môžem poslať odhlášku dane z motorových vozidiel k 31.12.2020 a nepodať daňové priznanie z dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania do 31. januára 2022 po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.

  K danej problematike odporúčame informačný materiál Informácia k oznamovacej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel.

 9. Povinnosť oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Mám správcovi dane oznámiť kúpu alebo predaj motorového vozidla používaného na podnikanie v priebehu roka alebo len pri podaní daňového priznania?

  Odpoveď

  V priebehu zdaňovacieho obdobia sa vznik alebo zánik daňovej povinnosti vyplývajúcej napr. z prevodu držby motorového vozidla (kúpa alebo predaj) v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel neoznamuje. Vznik alebo zánik daňovej povinnosti daňový subjekt uvedie v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie (oddiel III. – Výpočet dane, riadok 02 daňového priznania), vypočíta a zaplatí pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.

 10. Hybridné motorové vozidlo

  Ak je v osvedčení o evidencii vozidla označený druh paliva BENZÍN + HEV, môžem si uplatniť u tohto motorového vozidla zníženie ročnej sadzby dane ako pre hybridné motorové vozidlo?

  Odpoveď

  Hybridné motorové vozidlo má v osvedčení o evidencii vozidla označenie HEV alebo PHEV. Hybridným motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré využíva dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. Ročná sadzba dane sa pri hybridnom motorovom vozidle znižuje o 50 % po úprave ročnej sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla.