Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Sadzba dane

  Na podnikanie používam náves kategórie O4, jeho prvá evidencia je 15.5.2012. Akú sadzbu dane budem platiť za rok 2020?

  Odpoveď

  Pre kategóriu O4 sa zavádza jednotná úprava a to zníženie sadzby dane o 60%, bez ohľadu na vek vozidla.

 2. Určenie základu dane pri ťahačoch a návesoch

  Z ktorého riadku technického preukazu vozidla sa posudzuje jeho hmotnosť v tonách pre výber sadzby dane z motorových vozidiel, konkrétne pre ťahač a náves, osobitne?  Akú hmotnosť budem uvádzať v prípade, že tvoria jednu návesovú súpravu?

  Odpoveď

  Pri ťahačoch a návesoch sa pri výpočte predpokladanej dane vychádza z prílohy č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel. Daňovník nezaraďuje vozidlo ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. Ťahač a náves už nemusia tvoriť ani návesovú jazdnú súpravu.

  Na účely určenia základu dane sa pri vozidle ťahač alebo náves vychádza z údaja na riadku č. 33 (z osvedčenia o evidencii vozidla).

 3. Daňové priznanie – predvyplnené tlačivá

  Bude finančná správa zasielať subjektom do osobnej internetovej zóny aj tento rok predvyplnené daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2020?

  Odpoveď

  Finančná správa nebude zasielať pre zdaňovacie obdobie 2020 subjektom do schránky správ v rámci osobnej internetovej zóny predvyplnené daňové priznania.

 4. Daňové priznanie – dátum prvej evidencie vozidla

  Pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel zadávam do III. oddielu na r. č. 01 Dátum prvej evidencie vozidla, jedná sa o prvú evidenciu vozidla v SR, alebo je to dátum výroby motorového vozidla?

  Odpoveď

  Jedným z údajov pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel je aj údaj týkajúci sa dátumu prevej evidencie vozidla (III. oddiel – výpočet dane riadok č. 1). Vzhľadom na to, že v dokladoch vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) sa uvádzajú dva údaje o prvej evidencii, a to dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) a dátum prvej evidencie v SR, na účely zákona o dani z motorových vozidiel sa do vyššie uvedeného riadku daňového priznania uvádza údaj: dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby).

 5. Predmet dane - paušálne výdavky

  Živnostník v zdaňovacom období 2020 používal na podnikanie vozidlo, u ktorého si bude uplatňovať 60 % paušálne výdavky. Je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Jednou z podmienok, aby v zdaňovacom období 2020 vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel, je jeho používanie na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o dani z príjmov).
  Spôsob uplatňovania výdavkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, a to percentom z príjmov, nemá vplyv na povinnosť platenia dane z motorových vozidiel, pretože ako je vyššie uvedené, rozhodujúca je tá skutočnosť, či podnikateľ uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov používa motorové vozidlo na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka (na dosahovanie príjmov) alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

 6. Elektromobil

  Pri vozidle elektromobil mi v daňovom priznaní na riadku č. 12 ponúka program sadzbu dane, ale nie 0. Kde robím chybu?

  Odpoveď

  Pri vozidle elektromobil je potrebné v daňovom priznaní v III. oddiele na riadku č. 07 uviesť výkon motora v kW. Riadok č. 06, ako aj č. 08 a č. 09 sa v danom prípade nevypĺňa. Následne na riadku č. 12 už bude program ponúkať sadzbu dane 0.

 7. Platenie preddavkov

  Na základe podania daňového priznania za rok 2019 naša spoločnosť platila štvrťročne preddavky. Ako postupujeme od 01.01.2021? Opäť nám vznikne povinnosť platiť štvrťročne preddavky. Mame uhradiť preddavok vo výške 1/4 do 31.03.2021, alebo uhradíme preddavok vo výške 1/3 až do 30.6.2021?

  Odpoveď

  Štvrťročné preddavky daňovník platí, ak predpokladaná daň v súčte za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 2021, presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Preddavky začne daňovník platiť najskôr od 01.04.2021. Preddavky na daň daňovník platí vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a sú splatné do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka (jún, september a december). Štvrťročné preddavky daňovník neplatí do 31.03.2021.

 8. Predmet dane – vozidlo má pridelené evidenčné číslo v zahraničí

  Je predmetom dane z motorových vozidiel súkromné vozidlo zamestnanca využívané na služobné cesty na Slovensku, ktoré je však evidované v Českej Republike?

  Odpoveď

  Vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, pretože nemá pridelené evidenčné číslo v SR. Predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z MV je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v SR (má pridelené evidenčné číslo v SR) a používa sa na podnikanie.