Preskočiť na hlavný obsah

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Ukončenie alebo prerušenie podnikania

  V auguste 2023 som prerušil živnostenské oprávnenie na dva roky do augusta 2025. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel teraz alebo ho stačí podať až v januári 2024?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo alebo prerušilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k prerušeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31.8.2023, podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane za obdobie január až august 2023 je daňovník povinný v lehote do 30.9.2023.
  Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

 2. Podanie DDP

  Za rok 2022 som podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Až v auguste 2023 som zistil, že v daňovom priznaní som zabudol pri jednom motorovom vozidle uviesť zánik daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa. Mám podať dodatočné daňové priznanie a tento údaj opraviť?

  Odpoveď

  Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie okrem iného aj vtedy, ak zistí, že daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia a aj vtedy, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje.
  Odporúčame podať dodatočné daňové priznanie za rok 2022 aj s vyznačením zániku daňovej povinnosti na r. 02 v III. oddiele – Výpočet dane.
  Pri podávaní dodatočného daňového priznania postupujete podľa informačného materiálu Vyplnenie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od roku 2020.

 3. Platenie preddavkov v roku 2023

  Z predpokladanej dane v podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na rok 2023. Aké sú termíny na platenie mesačných preddavkov na dani z motorových vozidiel a pod akým variabilným symbolom majú byť uhradené?

  Odpoveď

  Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

  Termíny a variabilné symboly na platenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2023:

  Január 2023             v termíne do 31.1.2023       VS: 1100012023 
  Február 2023 v termíne do 28.02.2023 VS: 1100022023
  Marec 2023 v termíne do 31.03.2023 VS: 1100032023
  Apríl 2023  v termíne do 02.05.2023 VS: 1100042023
  Máj 2023 v termíne do 31.05.2023 VS: 1100052023
  Jún 2023  v termíne do 30.06.2023 VS: 1100062023
  Júl 2023  v termíne do 31.07.2023 VS: 1100072023
  August 2023 v termíne do 31.08.2023 VS: 1100082023
  September 2023 v termíne do 02.10.2023 VS: 1100092023
  Október 2023  v termíne do 31.10.2023 VS: 1100102023
  November 2023 v termíne do 30.11.2023 VS: 1100112023
  December 2023 v termíne do 02.01.2024 VS: 1100122023

  K danej problematike odporúčame informačný materiál Informácie k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022.

 4. Zánik daňovej povinnosti

  Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. používa vozidlo osoby držiteľa, ktorá ho nepoužíva na podnikanie, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla nepoužívajúceho sa na podnikanie.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 5. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Odpoveď

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 6. Predmet dane

  Spoločnosť v januári 2022 obstarala nové motorové vozidlo. K prvému zápisu na dopravnom inšpektoráte došlo až v máji 2022, kedy bolo predmetnému motorovému vozidlu pridelené EČV. Vzhľadom k tomu, že motorové vozidlo bolo od januára už používané na podnikanie a bolo o ňom účtované, odkedy je toto motorové vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel, od januára alebo až od mája? 

  Odpoveď

  Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
  Vaše motorové vozidlo, ktorému bolo pridelené evidenčné číslo v máji 2022 je predmetom dane z motorových vozidiel od 1.5.2022, nakoľko od januára nespĺňalo podmienku evidencie v SR, aj keď sa o ňom účtovalo.

 7. Daň na  úhradu do 5 eur

  V daňovom priznaní na r. 38 som vykázal rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami vo výške 1,80 eura. Som povinný túto sumu uhradiť?

  Odpoveď

  Daňovník nie je povinný platiť sumu 1,80 eura z riadku 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

  Daň na úhradu (riadok 38 daňového priznania k dani z motorových vozidiel) sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Uvedené vyplýva z § 10 ods. 15 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 8. Oznamovacia povinnosť podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel

  Ak som nepoužíval auto v podnikaní, neuplatňoval som si žiadne výdavky, ani som o aute neúčtoval celý rok 2021, môžem poslať odhlášku dane z motorových vozidiel k 31.12.2020 a nepodať daňové priznanie z dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania do 31. januára 2022 po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.

  K danej problematike odporúčame informačný materiál Informácia k oznamovacej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel.

 9. Povinnosť oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Mám správcovi dane oznámiť kúpu alebo predaj motorového vozidla používaného na podnikanie v priebehu roka alebo len pri podaní daňového priznania?

  Odpoveď

  V priebehu zdaňovacieho obdobia sa vznik alebo zánik daňovej povinnosti vyplývajúcej napr. z prevodu držby motorového vozidla (kúpa alebo predaj) v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel neoznamuje. Vznik alebo zánik daňovej povinnosti daňový subjekt uvedie v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie (oddiel III. – Výpočet dane, riadok 02 daňového priznania), vypočíta a zaplatí pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.

 10. Hybridné motorové vozidlo

  Ak je v osvedčení o evidencii vozidla označený druh paliva BENZÍN + HEV, môžem si uplatniť u tohto motorového vozidla zníženie ročnej sadzby dane ako pre hybridné motorové vozidlo?

  Odpoveď

  Hybridné motorové vozidlo má v osvedčení o evidencii vozidla označenie HEV alebo PHEV. Hybridným motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré využíva dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. Ročná sadzba dane sa pri hybridnom motorovom vozidle znižuje o 50 % po úprave ročnej sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla.

 11. Elektromobil

  Kúpil som si motorové vozidlo kategórie M1, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel je u vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je ročná sadzba dane nula eur. Som povinný vozidlo s nulovo ročnou sadzbou uvádzať v daňovom priznaní?

  Odpoveď

  Vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, uvádzate v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. V Oddiele III – Výpočet dane daňového priznania na riadku 7 – Výkon motora v kW uvediete údaj z osvedčenia o evidencii vozidla II (výkon motora v kW) a následne na riadku 12 – Ročná sadzba dane daňového priznania bude sadzba dane nula.

 12. Zmena evidenčného čísla v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Z dôvodu straty evidenčného čísla bolo v júli 2023 vozidlu pridelené nové evidenčné číslo. Ako máme postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ak auto, ktoré je majetkom firmy, má v priebehu roka dve evidenčné čísla? Máme aj oznamovaciu povinnosť?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť pri strate, resp. zmene evidenčného čísla nemáte. V daňovom priznaní (III. oddiel – Výpočet dane na riadku 05 Evidenčné číslo) uvediete nové evidenčné číslo a v poznámkach uvediete dátum zmeny aj s uvedením pôvodného evidenčného čísla (VII. oddiel - Poznámky).

 13. Predvyplnené daňové priznanie - predaj a kúpa vozidla v priebehu zdaňovacieho obdobia

  Som podnikateľ a za zdaňovacie obdobie 2022 som podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V priebehu roku 2023 som pôvodné motorové vozidlo predal a kúpil nové. Zobrazia sa uvedené zmeny v predvyplnenom daňovom priznaní za rok 2023?

  Odpoveď

  Keďže daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia nevzniká oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, správca dane o týchto skutočnostiach nemá vedomosť a preto uvedené zmeny nebudú v predvyplnenom daňovom priznaní zohľadnené. Daňovník si musí v daňovom priznaní zmeny upraviť sám.