Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Vozidlo evidované na IČO

  Mám prihlásené motorové vozidlo na IČO (nie na rodné číslo), avšak toto motorové vozidlo nepoužívam na podnikanie. Musím za takéto vozidlo podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

  Odpoveď

  Nie, nemusíte, pretože nie je splnená podmienka použitia motorového vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

 2. Daňové priznanie pri ukončení a prerušení živnosti

  Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pri ukončení živnosti a kedy pri prerušení živnosti?

  Odpoveď

  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, avšak zákon o dani z MV osobitne upravuje zdaňovacie obdobie aj podávanie daňového priznania a zaplatenie dane počas zdaňovacieho obdobia pre daňovníka:

  1. ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
  2. ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
  3. na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
  4. ktorý zomrel alebo ukončil podnikanie.

  V prípade ukončenia živnosti, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Napr. ak k ukončeniu živnosti došlo 12. júla 2018, daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikla 31. júla 2018 a daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až júl) do 31. augusta 2018.
  V prípade prerušenia živnosti ide o zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Napr. ak k prerušeniu živnosti došlo 15. mája 2018, daňová povinnosť zanikla 31. mája 2018 a daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až máj) do 31. januára 2019.

 3. Zamestnávateľ a platba dane

  Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie motorového vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie, každý mesiac jeden deň. Za koľko mesiacov resp. dní vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie. Nakoľko zamestnanec používal motorové vozidlo pre zamestnávateľa každý mesiac aspoň jeden krát, tak vozidlo podlieha dani za celé zdaňovacie obdobie (12 mesiacov).

 4. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Podaním dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel upravujem výšku predpokladanej dane? Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Odpoveď

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 5. Predmet dane – vozidlo má pridelené evidenčné číslo v zahraničí

  Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo. Je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, pretože nemá pridelené evidenčné číslo v SR. Predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z MV je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v SR (má pridelené evidenčné číslo v SR) a používa sa na podnikanie.

 6. Vznik daňovej povinnosti - dovezené zo zahraničia

  Podnikateľ kúpil 5.5.2017 motorové vozidlo v Česku s českou ŠPZ. Prepis vozidla na slovenskú ŠPZ nastal 16.5.2017. Podnikateľ začal používať motorové vozidlo na podnikanie od 11.7.2017. Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L,M,N a O) evidovaného v SR na podnikanie. Rozhodujúcim momentom pre vznik daňovej povinnosti je „fyzické“ používanie vozidla. Keďže podnikateľ motorové vozidlo začal „fyzicky“ používať na podnikanie od až v mesiaci júl, daňová povinnosť vzniká od 01.07.2017.

 7. Zánik daňovej povinnosti

  Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 8. Predmet dane – vozidlo kategórie T

  Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo - traktor kategórie "T". Je vozidlo predmetom dane?

  Odpoveď

  Traktor kategórie "T" nie je predmetom dane z  motorových vozidiel, preto daňovému subjektu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ani zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2018.