Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Zákon o dani z motorových vozidiel

 (Zákon č. 361/2014 Z. z o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 1. Platenie preddavkov počas pandémie

  Som mesačný platiteľ preddavkov na daň z motorových vozidiel. Za január a február som zaplatil preddavky, avšak od marca kvôli pandémii vozidlá nepoužívam na podnikanie (vozidlá som neodhlásil z dopravného inšpektorátu), a teda ani preddavky za marec som už nezaplatil. Mám automaticky odpustené platenie preddavkov za ďalšie mesiace až do konca roka?

  Odpoveď

  Nie, za mesiac marec je potrebné aj dodatočne zaplatiť preddavok, nakoľko nezaplatením preddavku za mesiac marec vzniká úrok z omeškania. Až od apríla Vám nevzniká povinnosť platenia mesačných preddavkov, avšak len počas obdobia pandémie. Nezaplatené preddavky vyrovnáte až podaním daňového priznania a to v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, t.j. do 31.1.2021.

 2. Zánik daňovej povinnosti

  Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

  Napr. vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu je dôvodom na zánik daňovej povinnosti, avšak v prípade vyradenia vozidla z podnikania (z obchodného majetku) ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky (uvedené vyššie), preto daňová povinnosť ešte nezanikla a trvá naďalej.

 3. Zamestnávateľ a platba dane

  Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie motorového vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie, každý mesiac jeden deň. Za koľko mesiacov resp. dní vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie. Nakoľko zamestnanec používal motorové vozidlo pre zamestnávateľa každý mesiac aspoň jeden krát, tak vozidlo podlieha dani za celé zdaňovacie obdobie (12 mesiacov).

 4. Podanie DDP a platenie preddavkov

  Podaním dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel upravujem výšku predpokladanej dane? Budem od podania dodatočného daňového priznania platiť automaticky preddavky po novom?

  Odpoveď

  Nie, nebudete, pretože na platenie preddavkov podanie dodatočného daňového priznania nemá vplyv.

 5. Predmet dane – vozidlo má pridelené evidenčné číslo v zahraničí

  Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo. Je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel?

  Odpoveď

  Vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, pretože nemá pridelené evidenčné číslo v SR. Predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z MV je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v SR (má pridelené evidenčné číslo v SR) a používa sa na podnikanie.

 6. Vozidlo evidované na IČO

  Mám prihlásené motorové vozidlo na IČO (nie na rodné číslo), avšak toto motorové vozidlo nepoužívam na podnikanie. Musím za takéto vozidlo podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

  Odpoveď

  Nie, nemusíte, pretože nie je splnená podmienka použitia motorového vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

 7. Predmet dane – vozidlo kategórie T

  Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo - traktor kategórie "T". Je vozidlo predmetom dane?

  Odpoveď

  Traktor kategórie "T" nie je predmetom dane z  motorových vozidiel, preto daňovému subjektu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ani zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2018.