Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Povinnosť registrácie FO nepodnikateľa z dôvodu dosiahnutia príjmu prostredníctvom digitálnych platforiem

  Predávam svoje obnosené oblečenie cez digitálnu platformu. Som povinná z tohto dôvodu požiadať daňový úrad o registráciu a mám povinnosť zdaňovať tieto príjmy? 

  Odpoveď

  Príjem z predaja svojho obnoseného šatstva je od dane z príjmov oslobodený. Tento príjem neuvádzate v daňovom priznaní a nezdaňujete ho. Z dôvodu dosiahnutia týchto príjmov Vám nevzniká registračná povinnosť na daňovom úrade.

 2. Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle

  V roku 2022 som poskytol svoj voľný byt (byt som neprenajímal a nebol používaný na podnikanie), na bezplatné ubytovanie odídencom z Ukrajiny, na základe čoho mi bol vyplatený príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle. Som povinný tento príspevok zdaňovať alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov?

  Odpoveď

  Príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý podľa zákona o azyle oprávnenej fyzickej osobe je vo Vašom prípade oslobodený od dane z príjmov. Príjem oslobodený od dane z príjmov neuvádzate v daňovom priznaní a nezdaňujete ho.

 3. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Ak podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii cez daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané v predĺženej lehote do 30.9.2022, dokedy je daňový úrad povinný tieto finančné prostriedky vybranému prijímateľovi poukázať?

  Odpoveď

  Správca dane je povinný po splnení zákonných podmienok poskytovateľa podielu zaplatenej dane previesť finančné prostriedky na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, teda do 31.12.2022.

 4. Posúdenie daňového nedoplatku na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, z ktorého mi vyšla daň na úhradu 1,50 eura. Túto daň som nezaplatil. Budú 2 % z mojej dane poukázané vybranému prijímateľovi, keď som nedoplatok 1,50 eura nezaplatil?

  Odpoveď

  Áno. Ak Vám v podanom daňovom priznaní vyšla daň na úhradu nižšia ako 5 eur, nemáte povinnosť túto sumu zaplatiť a nevznikol Vám daňový nedoplatok. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému v daňovom priznaní, ak budú splnené všetky ostatné zákonné podmienky.

 5. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v predĺženej lehote do 30.6.2022. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

 6. Platenie mesačných preddavkov na daň

  Som fyzická osoba a z daňového priznania za rok 2021 podaného v predĺženej lehote do 30.6.2022 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1 800 eur. Odkedy som povinný tieto preddavky platiť? 

  Odpoveď

  Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. To znamená, že preddavkovým obdobím je obdobie od 1.7.2022 do 31.3.2023, resp. do 30.6.2023, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 do 30.6.2023. 

 7. Platenie štvrťročných preddavkov na daň

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v predĺženej lehote do 30.6.2022. Z tohto daňového priznania mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Som povinný zaplatiť aj preddavok splatný k 30.6.2022? 

  Odpoveď

  Nie, nakoľko preddavkové obdobie začína až 1.7.2022. Štvrťročné preddavky zaplatíte k 30.9.2022, k 31.12.2022 (resp. k 2.1.2023, nakoľko 31. december 2022 pripadá na sobotu) a k 31.3.2023. Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 do 30.6.2023, vznikne Vám povinnosť zaplatiť štvrťročný preddavok aj k 30.6.2023.

 8. Zdanenie finančného príspevku pre seniorov za očkovanie proti COVID-19

  Obdržal som v januári 2022 finančný príspevok pre seniorov za očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo výške 300 eur. Som povinný tento príjem priznať v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022?

  Odpoveď

  Nie, poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je oslobodená od dane z príjmov.

 9. Sadzba dane

  Som podnikateľ a v roku 2022 moje príjmy z podnikania nepresiahnu sumu 49 790 eur. Môžem použiť 15 %-nú sadzbu dane na výpočet daňovej povinnosti z príjmov z podnikania za rok 2022, ak som v roku 2022 realizoval kontrolovanú transakciu so závislou osobou?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko Vaše príjmy z podnikania nepresiahnu sumu 49 790 eur. Na uplatnenie 15 %-nej sadzby dane nie je potrebné splniť podmienky mikrodaňovníka. 

 10. Zdanenie dotácie prijatej v období pandémie koronavírusu

  Som podnikateľ a bol mi v roku 2022 vyplatený z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc – Opatrenie č. 2" v súvislosti s poklesom tržieb z podnikateľskej činnosti. Podlieha tento príspevok dani z príjmov?

  Odpoveď

  Príspevky poskytnuté podnikateľom podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, sú v roku 2022 príjmom oslobodeným od dane z príjmov, ktorý sa do zdaniteľných príjmov fyzickej osoby nezapočítava.

 11. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

  Skončil som podnikanie k 31.3.2022. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V júli 2022 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci dosiahnutý do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku nie je od dane z príjmov oslobodený a podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

 12. Registračná povinnosť

  Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v júli 2022 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

  Odpoveď

  Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

 13. Uplatnenie paušálnych výdavkov

  Som podnikateľ a poskytujem služby s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ. Preto som sa v roku 2021 zaregistroval na daňovom úrade podľa § 7a zákona o DPH. Môžem v roku 2022 uplatňovať paušálne výdavky, alebo sa už považujem za platiteľa DPH, ktorý nemôže uplatniť paušálne výdavky?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto môžete v roku 2022 uplatňovať paušálne výdavky.

 14. Predaj bytu

  V roku 2022 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2019. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

  Odpoveď

  Nakoľko k predaju bytu došlo v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia, vznikla Vám povinnosť tento príjem z predaja bytu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022. Dani z príjmov podlieha iba rozdiel medzi príjmom z predaja bytu a daňovými výdavkami, do ktorých je možné zahrnúť obstarávaciu cenu bytu, za ktorú bol predmetný byt obstaraný. 

 15. Predaj zdedeného pozemku

  Predala som v roku 2022 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2019. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

  Odpoveď

  Nie, nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia pozemku do vlastníctva poručiteľa. Príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu zisťuje doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

 16. Príjmy z prenájmu bytu

  Ako starobný dôchodca dosiahnem v roku 2022 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemám. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 a dosiahnuté príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zdaniť? 

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahnu iba výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 vzniká fyzickej osobe iba v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eura.

 17. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmov. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 18. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.6.2022. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2022 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Pri skončení podnikania Vám vznikla povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  a. cenu nespotrebovaných zásob,
  b. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  c. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  d. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  e. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  f. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

 19. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2022. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

  Odpoveď

  Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

 20. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

  Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2019 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2022 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2022 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2021?

  Odpoveď

  Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2022 už nebudete mať osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si odpis automobilu zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2022, a to ani jeho pomernú výšku pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste mali automobil zaradený v obchodnom majetku.