Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Zaplatenie dane

  Dokedy som povinný zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023, ak nemám ešte pridelené číslo účtu na zaplatenie dane?

  Odpoveď

  Ak Vám daňový úrad nedoručil číslo účtu na zaplatenie dane do 2.4.2024, vznikne Vám povinnosť zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní v lehote do 8 dní odo dňa doručenia čísla účtu.

 2. Zaplatenie dane

  Ak som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30.6.2024, dokedy som povinný zaplatiť daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní?

  Odpoveď

  Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30.6.2024, daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ste povinný zaplatiť v lehote do 30.6.2024. Nakoľko však 30. jún 2024 pripadne na nedeľu, posledným dňom na zaplatenie dane je 1. júl 2024.

 3. Podanie vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %)

  Dokedy musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2023?

  Odpoveď

  Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024.

 4. Podanie vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Na ktorom daňovom úrade musím podať vyhlásenie na poukázanie 2 %?

  Odpoveď

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste.

 5. Podanie vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Na akom tlačive musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane?

  Odpoveď

  Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo ešte v roku 2021 (označené V2Pv21_1).

  Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania.

 6. Uvedenie názvu prijímateľa podielu zaplatenej dane

  Podal som vyhlásenie na poukázanie 2 %, ale teraz som zistil, že som sa pomýlil v názve prijímateľa. Ako to môžem opraviť?

  Odpoveď

  Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane má iba informatívny charakter. Nesprávny názov, resp. chýbajúci názov prijímateľa, nie je považovaný za chybu. Preto nie je potrebné názov prijímateľa opravovať. Správca dane Vás v tomto prípade ani nebude vyzývať na jeho opravu.

 7. Poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podala som za rok 2023 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 30.4.2024 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive?

  Odpoveď

  Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane.

 8. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez daňové priznanie k dani z príjmov podané v predĺženej lehote

  Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 30.6.2024. Môžem aj v tomto daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Áno, podiel zaplatenej dane je možné poukázať aj cez daňové priznanie k dani z príjmov podané v predĺženej lehote.

 9. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Podal som v marci 2024 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

 10. Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle

  Poskytol som svoj voľný byt (byt som neprenajímal a nebol používaný na podnikanie) na bezplatné ubytovanie odídencom z Ukrajiny, na základe čoho dostávam príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle. Som povinný tento príspevok zdaňovať alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov?

  Odpoveď

  Príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý podľa zákona o azyle oprávnenej fyzickej osobe je vo Vašom prípade oslobodený od dane z príjmov. Príjem oslobodený od dane z príjmov sa neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje sa.

 11. Uplatnenie paušálnych výdavkov

  Som podnikateľ a poskytujem služby s miestom dodania v inom členskom štátne EÚ. Preto som sa zaregistroval na daňovom úrade podľa § 7a zákona o DPH. Môžem stále uplatňovať paušálne výdavky, alebo sa už považujem za platiteľa DPH, ktorý nemôže uplatniť paušálne výdavky?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto môžete aj naďalej uplatňovať paušálne výdavky.

 12. Predaj bytu

  V roku 2023 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2019. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

  Odpoveď

  Nakoľko k predaju bytu došlo v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia, vznikla Vám povinnosť tento príjem z predaja bytu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023. Dani z príjmov podlieha iba rozdiel medzi príjmom z predaja bytu a daňovými výdavkami, do ktorých je možné zahrnúť obstarávaciu cenu bytu, za ktorú bol predmetný byt obstaraný.

 13. Predaj zdedeného pozemku

  Predala som v roku 2023 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2020. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

  Odpoveď

  Nie, nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia pozemku do vlastníctva poručiteľa. Príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu zisťuje doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

 14. Príjmy z prenájmu bytu

  Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2023 príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemám. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 a dosiahnuté príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zdaniť?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahnu iba výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká fyzickej osobe iba v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura.

 15. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmov. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 16. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.6.2023. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2023 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Pri skončení podnikania Vám vznikla povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  1. cenu nespotrebovaných zásob,
  2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom a siedmom bode,
  6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.