Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
1

Daň z príjmov fyzických osôb

1. Lehota na zaplatenie dane

Podal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018, v ktorom som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2019. Daňové priznanie som podal už 9.5.2019. Dokedy som povinný zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2018?

Odpoveď

Daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní za rok 2018 ste povinný zaplatiť najneskôr do 30.6.2019, resp. do 1.7.2019, nakoľko posledný deň lehoty pripadá na nedeľu. Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje aj lehota na zaplatenie dane.

2. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 30.6.2019. Môžem v daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote poukázať podiel zaplatenej dane vybranému občianskemu združeniu?

Odpoveď

Áno. Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. V daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote do 30.6.2019 (resp. 1.7.2019) vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona", ktoré je súčasťou daňového priznania.

3. Zmena uplatnenia výdavkov

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 som podal v marci 2019 a pri príjmoch zo živnosti som si uplatnil preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedenej evidencie. Môžem podať dodatočné daňové priznanie,  v ktorom si uplatním výdavky percentom z príjmov?

Odpoveď

Ak ste si v podanom daňovom priznaní za rok 2018 uplatnili preukázateľné daňové výdavky, nemôžete ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť podaním dodatočného daňového priznania na paušálne výdavky.  

4. Daňový bonus na zaplatené úroky

Uzatvoril som v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie. Úver bol úročený od februára 2018. V roku 2018 som zaplatil úroky z tohto úveru v sume 985 eur. Akú sumu úrokov si môžem uplatniť ako daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2018?

Odpoveď

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 366,67 eura, a to aj napriek tomu, že 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2018 predstavuje sumu 492,50 eura. Pomernú časť pripadajúcu na 11 kalendárnych mesiacov vo výške 366,67 eura vypočítate z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 400 eur (400/12*11).

5. Platenie preddavkov na daň

V roku 2018 som platil mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 640 eur, ktoré boli vypočítané z daňovej povinnosti roku 2017. Podaním oznámenia v lehote do 1.4.2019 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30.6.2019.1 Som povinný tieto preddavky zaplatiť aj v I. a II. štvrťroku 2019?

Odpoveď

Áno, preddavky na daň vypočítané z daňovej povinnosti roku 2017 ste povinný platiť až do konca preddavkového obdobia, teda do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018. Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30.6.2019, mesačné preddavky vypočítané z daňovej povinnosti roku 2017 ste povinný platiť až do 30.6.2019.

6. NČZD na kúpeľnú starostlivosť

Bol som s manželkou a dvomi deťmi v máji 2018 na víkendovom pobyte v liečebnom dome Detvan v Kováčovej. Za pobyt som zaplatil celkom 456 eur. Môžem si túto sumu uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018?

Odpoveď

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môžete uplatniť jednak sám za seba, ako aj za manželku, ak si túto nezdaniteľnú časť základu dane neuplatní manželka sama vo svojom daňovom priznaní alebo v žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Rovnako si môžete uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť aj na svoje vyživované deti, ak ste sa s manželkou dohodli, že si NČZD na deti neuplatní ona. Keďže NČZD na kúpeľnú starostlivosť si môžete uplatniť v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každú osobu, v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 si môžete uplatniť najviac 200 eur. Samozrejme za predpokladu, že cena pobytu za každú osobu presiahla sumu 50 eur.

7. Výdavok na rekreáciu

Som živnostník od roku 2001 a bol som v lete 2018 na rekreácii v rekreačnom zariadení na území Slovenskej republiky. Za rekreáciu som zaplatil 250 eur. Môžem si túto sumu uplatniť ako daňový výdavok v roku 2018?

Odpoveď

Nie, nakoľko výdavok na rekreáciu daňovníka podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť až v roku 2019, a to na rekreáciu, ktorá začala po 31.12.2018.

8. Podanie daňového priznania pri skončení podnikania

Skončil som podnikateľskú činnosť dňom 31.7.2018. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018?

Odpoveď

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto aj pri skončení podnikania podáte daňové priznanie až po skončení kalendárneho roka, teda za rok 2018 do 31.3.2019. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je pondelok 1.4.2019.

9. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

Skončil som podnikanie dňom 31.3.2018. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V apríli 2018 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

Odpoveď

Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí. 

10. Registračná povinnosť

Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v januári 2019 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

Odpoveď

Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

11. Predaj bytu

V roku 2018 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2015. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Odpoveď

Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2018 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2018, a to v lehote do 31.3.2019. Keďže tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. 

12. Predaj zdedeného pozemku

Predala som v roku 2018 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2015. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

Odpoveď

Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú.
Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

13. Príjmy z prenájmu bytu

Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2018 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 150 eur. Iné zdaniteľné príjmy v tomto roku som nedosiahol (starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem). Mám povinnosť zdaniť tieto príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie?

Odpoveď

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak sa nejedná o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy vo výške 1 650 eur (2150 – 500) nepresiahli sumu 1 915,01 eura, nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018, ani zdaňovať tieto príjmy.

14. Dotácie z úradu práce

Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

Odpoveď

Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch. 

15. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2018. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2018 pri skončení podnikania?

Odpoveď

Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. 

16. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2018. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

Odpoveď

Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

17. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2015 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2018 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2018 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2018?

Odpoveď

Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže ste už k 31.12.2018 nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2018, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.