Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Daň z príjmov fyzických osôb

1. Platenie dane

Podávam daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 v lehote do konca septembra a nemám pridelené číslo účtu. Ako mám zaplatiť daň?

Odpoveď

Ak Vám daňový úrad do konca septembra neoznámi číslo účtu, vznikne Vám povinnosť zaplatiť daň vyplývajúcu z podaného daňového priznania v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

2. Poukázanie podielu zaplatenej dane - predĺžená lehota DP

Som živnostník a mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 do 30.9.2018. Môžem v tomto daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % vybranému prijímateľovi?

Odpoveď

Áno. Ak ste si podaným oznámením predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

3. Preddavky

V roku 2017 som platil štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 850 eur, ktoré boli vypočítané z daňovej povinnosti roku 2016. V septembri 2018 podám daňové priznanie za rok 2017, nakoľko mám predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Z daňového priznania za rok 2017 mi vychádza platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 500 eur. Ako mám platiť preddavky v roku 2018?

Odpoveď

V roku 2018 máte povinnosť zaplatiť preddavky na daň za I., II. a III. štvrťrok vo výške 850 eur a za IV. štvrťrok vo výške 1 500 eur.

4. Poukázanie podielu zaplatenej dane podaním dodatočného daňového priznania

Podal som daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 v riadnej lehote na podanie daňového priznania do 3.4.2018 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania). V podanom daňovom priznaní som nevyužil možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môžem podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vyplním vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

Odpoveď

Nie, nemôžete. Ak ste v daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania do 3.4.2018 nevyužili možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, podaním dodatočného daňového priznania už nemôžete poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

5. Podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť zomrel dňa 7.7.2018. Vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zomretého daňovníka za časť roka 2018 a v akej lehote je povinný toto daňové priznanie podať?

Odpoveď

Daňové priznanie k dani z príjmov za príslušnú časť roka od 1.1.2018 do 7.7.2018 je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Daňové priznanie je dedič povinný podať do troch mesiacov po smrti daňovníka, teda do 7.10.2018. Správca dane môže túto lehotu predĺžiť na žiadosť dediča, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

6. Podanie daňového priznania pri skončení podnikania

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňom 31.7.2018. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018?

Odpoveď

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto daňovník aj pri skončení podnikania podáva daňové priznanie až po skončení kalendárneho roka, teda za rok 2018 do 31.3.2019. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je pondelok 1.4.2019.

7. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

Daňovník skončil podnikanie dňom 31.3.2018. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré používal na podnikanie. V apríli 2018 toto motorové vozidlo predal. Vzniká mu povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

Odpoveď

Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí. 

8. Lehota na registráciu

Daňovník - fyzická osoba začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.9.2018. V akej lehote je povinný registrovať sa u správcu dane na daň z príjmov?

Odpoveď

Daňovník je povinný požiadať správcu dane o registráciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal oprávnenie na podnikanie. Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď fyzická osoba je podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR. Tento daňovník je teda povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca októbra 2017. Túto registračnú povinnosť si splní na jednotnom kontaktnom mieste.

9. Registračná povinnosť

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov začala v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávať zamestnancov. Vzniká tejto fyzickej osobe nová registračná povinnosť?

Odpoveď

Nie. Ak fyzická osoba, ktorá je už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (má pridelené DIČ) začne v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávať zamestnancov, nevzniká jej nová registračná povinnosť. Vzniká jej však povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. 

10. Predaj bytu

Fyzická osoba v roku 2018 predala byt, ktorý nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2015. Vznikne jej povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Odpoveď

Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Fyzická osoba daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2018 vyrovná podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2018, a to v lehote do 31.3.2019. Keďže tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 bude najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. 

11. Predaj zdedeného pozemku

Fyzická osoba v roku 2018 predala pozemok, ktorý nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2015. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Zdaňuje fyzická osoba príjem z predaja pozemku?

Odpoveď

Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzická osoba v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku. 

12. Príjmy z prenájmu bytu

Dôchodca dosiahne v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 150 eur. Iné zdaniteľné príjmy v tomto roku nedosiahne (starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem). Má povinnosť zdaniť tieto príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie?

Odpoveď

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak sa nejedná o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur za rok. Nakoľko zdaniteľné príjmy dôchodcu vo výške 1 650 eur (2150 – 500) nepresiahnu sumu 1 915,01 eura (táto suma platí aj pre rok 2018), dôchodca nemá povinnosť podávať daňové priznanie ani zdaňovať tieto príjmy. 

13. Dotácie z úradu práce

Fyzická osoba začala vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania jej bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Zdaňuje fyzická osoba - podnikateľ prijaté dotácie?

Odpoveď

Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch. 

14. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2018. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mu vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2018 pri skončení podnikania?

Odpoveď

Daňovníkovi vzniká povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. 

15. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2018. Uplatňoval paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Má povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

Odpoveď

Áno. Daňovník je povinný zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob. 

16. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť mal v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral v roku 2015 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2018 tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môže si v daňových výdavkoch v roku 2018 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2018?

Odpoveď

Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže daňovník už k 31.12.2018 nebude mať osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôže si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2018, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých automobil používal na podnikanie.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17. 9. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 9. 2016