Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z príjmov fyzických osôb

1. Lehota na zaplatenie dane vyberanej zrážkou – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

V roku 2017 som ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prijala nepeňažné plnenie od držiteľa (farmaceutická spoločnosť). V akej lehote som povinná odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane a podať tlačivo oznámenia?

Z nepeňažných plnení, ktoré ste dosiahli od držiteľa v roku 2017, ste povinná odviesť daň vyberanú zrážkou vo výške 19 % v lehote do konca marca 2018. Nakoľko 31.3.2018 pripadne na sobotu, splatnosť  dane sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j. 3.4.2018. V rovnakej lehote  ste povinná správcovi dane podať aj tlačivo Oznámenie o zrazení a odvedení dane. 

2. Paušálne výdavky v roku 2017

V roku 2017 som vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, zamestnával som dvoch zamestnancov a nebol som platiteľom DPH. V roku 2017 som dosiahol aj príjmy z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona (prenájom bez živnostenského oprávnenia). Môžem si za rok 2017 uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60% z úhrnu príjmov zo živnosti?

Áno, za rok 2017 si môžete uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60% z úhrnu príjmov zo živnosti najviac 20 000 eur. Pri príjmoch z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov uplatníte preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie príjmu z prenájmu.

3. Oznámenie o uzatvorení dohody o nevyberaní dane zrážkou – autorské honoráre

V roku 2017 som autorovi vyplatil autorský honorár, z ktorého som nezrazil daň vyberanú zrážkou, nakoľko sme v roku 2017 uzatvorili písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou. V akej lehote som povinný podať Oznámenie o uzavretí dohody o nevyberaní dane zrážkou?

Oznámenie ste povinný podať správcovi dane najneskôr do 31.1.2018 a to na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. 

4. Uplatnenie paušálnych výdavkov za zdaňovacie obdobie roku 2017

V októbri 2017 som začal vykonávať podnikanie na základe vydaného živnostenského oprávnenia. Nie som platiteľ dane z pridanej hodnoty. Môžem si uplatniť za rok 2017 paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, bez ohľadu na to , že som v roku 2017 podnikal len tri mesiace?

Áno. Paušálne výdavky v roku 2017 si môžete uplatniť vo výške 60% z úhrnu príjmov z podnikania  najviac do výšky 20 000 eur, a to bez ohľadu na to, koľko mesiacov ste v roku 2017 podnikateľskú činnosť vykonávali.

5. Príjem z prevodu obchodného podielu

V roku 2017 som okrem príjmov zo zamestnania dosiahol príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý som nadobudol vkladom v roku 2005 (obchodný podiel nebol zaradený v obchodnom majetku). Mám povinnosť tento príjem z prevodu obchodného podielu zdaniť v daňovom priznaní?

Áno, tento príjem podlieha zdaneniu. Do daňového priznania uvediete sumu príjmu, ktorú vypočítate ako rozdiel medzi dosiahnutým  príjmom  z predaja obchodného podielu zníženú o vklad do základného imania a sumu oslobodených príjmov vo výške 925,95 eura.   

6. Poukázanie 2% zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 v riadnej lehote na podanie daňového priznania do 31.3.2017 (nepredĺžil si lehotu na podanie daňového priznania). V podanom daňovom priznaní nevyužil možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2% resp. 3% zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom by poukázal podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

Nie. Ak daňovník v daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania do 31.3.2017 nevyužil možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

7. Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2017 

Fyzickej osobe vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 podaného v termíne do 31.3.2017. Odkedy je táto fyzická osoba povinná platiť štvrťročné preddavky na daň? 

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky na daň v preddavkovom období, ktoré začína 1.4.2017 a končí 31.3.2018, resp. končí 30.6.2018 alebo 30.9.2018, ak si táto fyzická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017. Štvrťročný preddavok na daň je teda splatný 30.6.2017, 30.9.2017, 31.12.2017 a 31.3.2018.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

8. Podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť zomrel dňa 7.4.2017. Vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zomretého daňovníka za časť roka 2017 a v akej lehote je povinný toto daňové priznanie podať?

Daňové priznanie k dani z príjmov za príslušnú časť roka od 1.1.2016 do 7.4.2017 je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Daňové priznanie je dedič povinný podať do troch mesiacov po smrti daňovníka, teda do 7.7.2017. Správca dane môže túto lehotu predĺžiť na žiadosť dediča, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

9. Podanie daňového priznania pri skončení podnikania

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňom 31.3.2017. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017?

Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto daňovník aj pri skončení podnikania podáva daňové priznanie až po skončení kalendárneho roka.

10. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

Daňovník skončil podnikanie dňom 31.3.2017. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré používal na podnikanie. V apríli 2017 toto motorové vozidlo predal. Vzniká mu povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí. 

11. Lehota na registráciu

Daňovník - fyzická osoba začal vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.4.2017. V akej lehote je povinný registrovať sa u správcu dane na daň z príjmov?

Daňovník je povinný požiadať správcu dane o registráciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal oprávnenie na podnikanie. Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď fyzická osoba je podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR. Tento daňovník je teda povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca mája 2017. 

12. Registračná povinnosť

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť začala registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov začala v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávať zamestnancov. Vzniká tejto fyzickej osobe registračná povinnosť?

Nie, ak fyzická osoba, ktorá je už registrovaná u správcu dane z titulu podnikateľskej činnosti (má pridelené DIČ) začne v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávať zamestnancov, nevzniká jej registračná povinnosť. Vzniká jej však povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. 

13. Predaj bytu

Fyzická osoba v roku 2017 predala byt, ktorý nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2015. Vznikne jej povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Fyzická osoba daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2017 vyrovná podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2017, a to v lehote do 31.3.2018. Keďže tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 bude  najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 2. apríl 2018. 

14. Predaj zdedeného pozemku

Fyzická osoba v roku 2017 predala pozemok, ktorý nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2015. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Zdaňuje fyzická osoba príjem z predaja pozemku?

Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzická osoba v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ich.

Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku. 

15. Príjmy z prenájmu bytu

Dôchodca dosiahne v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 150 eur. Iné zdaniteľné príjmy v tomto roku nedosiahne (starobný dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem). Má povinnosť zdaniť tieto príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak sa nejedná o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur za rok. Nakoľko zdaniteľné príjmy dôchodcu vo výške 1 650 eur (2150 – 500) nepresiahnu sumu 1 901,67 eur (táto suma platí aj za rok 2016 a aj za rok 2017), dôchodca nemá povinnosť podávať daňové priznanie ani zdaňovať tieto príjmy. 

16. Dotácie z úradu práce

Fyzická osoba začala v roku 2017 vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania jej bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Zdaňuje fyzická osoba - podnikateľ prijaté dotácie?

Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch. 

17. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2017. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mu vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2017 pri skončení podnikania?

Daňovníkovi vzniká povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. 

18. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2017. Uplatňoval paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Má povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

Áno. Daňovník je povinný zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob. 

19. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť mal v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral v roku 2014 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2017 tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môže si v daňových výdavkoch v roku 2017 uplatniť ročný  odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2017?

Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže daňovník už k 31.12.2017 nebude mať osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôže si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2017, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých automobil používal na podnikanie.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore