Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

  Nestihol som podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 2.11.2020. Keďže som ho podal oneskorene, budem mať vyrubenú pokutu?

  Odpoveď

  Ak ste nedodržali lehotu na podanie daňového priznania zo závažných dôvodov, môžete podať na daňový úrad žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 zákona o správe daní (daňového poriadku). Daňový úrad po posúdení dôvodov uvedených v žiadosti môže odpustiť zmeškanie lehoty a pokutu za oneskorené podanie daňového priznania nevyrubí.

 2. Podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

  Nepodal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do 2.11.2020 zo závažných dôvodov. Dokedy som povinný podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty, aby mi daňový úrad mohol vydať rozhodnutie o odpustení zmeškanej lehoty?

  Odpoveď

  Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty ste povinný podať správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. Ak Vám dôvod zmeškania lehoty odpadol napr. dňa 4.11.2020, potom žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty ste povinný podať do 4.12.2020. V tejto lehote ste povinný daňové priznanie aj podať.

 3. Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 podanom oneskorene po 2.11.2020

  Podám daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 zo závažných dôvodov oneskorene. V tomto daňovom priznaní vyplním vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Budú tieto finančné prostriedky poukázané neziskovej organizácii?

  Odpoveď

  Áno, ale iba v prípade, ak podáte žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania a správca dane Vám po posúdení dôvodov odpustí zmeškanie lehoty. Zároveň je potrebné, aby ste do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody na zmeškanie lehoty, podali daňové priznanie a daň aj zaplatili.

 4. Poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 % (3 %) v dodatočnom daňovom priznaní

  V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 som nevyplnil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, v ktorom poukážem 2 % dane vybranej neziskovej organizácii?

  Odpoveď

  Nie, ak ste v riadnom daňovom priznaní podanom do 2.11.2020 nevyužili možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, nemôžete už poukázať podiel zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie.

 5. Lehota na zaplatenie dane z podaného daňového priznania na účely poukázania podielu zaplatenej dane

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 dňa 2.11.2020. Daň vypočítanú v daňovom priznaní som však zaplatil až 4.11.2020. V daňovom priznaní som vyplnil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Budú tieto finančné prostriedky poukázané vybranému prijímateľovi, keď som daň zaplatil oneskorene?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko ste daň uhradili v lehote do 18.11.2020. Na účely poukázania podielu zaplatenej dane je rozhodujúce, aby ste od 19.11.2020 nevykazovali daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.

 6. Lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

  V akej lehote som povinný podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, aby bola suma vybranému prijímateľovi aj skutočne poukázaná?

  Odpoveď

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný podať na daňový úrad do 30. novembra 2020.

 7. Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane

  Chcem podať vyhlásenie o poukázaní 2 % vybranému občianskemu združeniu. Dokedy je zamestnávateľ povinný vystaviť mi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia?

  Odpoveď

  Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 16. novembra 2020.

 8. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi

  VV akej lehote vyplatia daňové úrady podiely zaplatenej dane vybraným neziskovým organizáciám určeným vo vyhláseniach podaných zamestnancami v novembri 2020?

  Odpoveď

  Daňové úrady vyplatia podiely zaplatenej dane určené vo vyhláseniach podaných daňovníkmi, ktorým bolo vykonané ročného zúčtovanie preddavkov na daň, v lehote do 28. februára 2021. Nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, daňové úrady sú povinné poukázať finančné prostriedky neziskovým organizáciám do 26. februára 2021.

 9. Platenie mesačných preddavkov na daň

  Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil v roku 2019 mesačné preddavky vo výške 1 800 eur. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Daňové priznanie za rok 2019 som podal až v októbri 2020. Z tohto daňového priznania za rok 2019 podaného v októbri 2020 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur. Odkedy môžem platiť tieto nižšie preddavky v sume 1 400 eur?

  Odpoveď

  Mesačné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2018 v sume 1 800 eur ste povinný platiť do konca októbra 2020 (do 2. novembra 2020). Mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur (vypočítané z daňového priznania za rok 2019) začnete platiť v novom preddavkovom období, ktoré začína 3. novembra 2020, teda počnúc mesačným preddavkom za mesiac november 2020 splatným 30. novembra 2020 a platíte ich do konca preddavkového obdobia, t. j. do konca marca 2021.

 10. Platenie štvrťročných preddavkov na daň

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v októbri 2020. Z tohto daňového priznania mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Doteraz som žiadne preddavky neplatil. Ako mám tieto preddavky platiť?

  Odpoveď

  Štvrťročné preddavky na daň zaplatíte k 31.12.2020 a k 31.3.2021. Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.6.2021, vznikne Vám povinnosť zaplatiť aj preddavok splatný k 30.6.2021.

 11. Registračná povinnosť

  Je možné finančné plnenie vyplatené na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pri celoplošnom testovaní považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov alebo sa tento príjem zdaňuje?

  Odpoveď

  Podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené plnenia poskytnuté dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6 ods. 2 písm. d) zákon o dobrovoľníctve. Znamená to, že len plnenie poskytnuté v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve je oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby.
  Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje najmä materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.
  Ak sú predmetné plnenia poskytnuté v súlade v § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, potom v súlade s § 9 ods. 2 písm. x) ZDP sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby. Posúdiť skutočnosti, či a za akých podmienok je sumu dohodnutú v zmluve možné považovať za plnenie podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, je podľa nášho názoru kompetentné Ministerstvo vnútra SR, do gescie ktorého zákon o dobrovoľníctve patrí.

 12. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

  Skončil som podnikanie dňom 31.3.2020. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V októbri 2020 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

 13. Registračná povinnosť

  Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v novembri 2020 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

  Odpoveď

  Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

 14. Predaj bytu

  V roku 2020 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2016. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2020 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2020, a to v lehote do 31.3.2021.

 15. Predaj zdedeného pozemku

  Predala som v roku 2020 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2017. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

  Odpoveď

  Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú.
  Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

 16. Príjmy z prenájmu bytu

  Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2020 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy som nemal. Mám povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2020?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura.

 17. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 18. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2020. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2020 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  1. cenu nespotrebovaných zásob,
  2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
 19. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2020. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

  Odpoveď

  Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

 20. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

  Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2017 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2020 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2020 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2020?

  Odpoveď

  Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2020 ste už nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2020, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.