Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Daň z príjmov fyzických osôb

1. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Dokedy môžem podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Odpoveď

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 môžete podať v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie napr. v júni 2020, daňové priznanie k dani z príjmov ste povinný podať do 31.7.2020. V rovnakej lehote ste povinný daň aj zaplatiť.

2. Lehota na zaplatenie dane z príjmov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 som podal ešte v marci 2020. Daň som však nezaplatil. Dokedy musím zaplatiť daň, aby som nemal sankciu za oneskorenú úhradu dane?

Odpoveď

Daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní ste povinný zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie napr. v júni 2020, daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní ste povinný zaplatiť do 31.7.2020.

3. Lehota na podanie daňového priznania na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Podal som v marci 2020 oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ktorým som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020. Musím v tejto lehote podať daňové priznanie, ak do 30.6.2020 ešte neskončí obdobie pandémie?

Odpoveď

Nie, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uvedený v oznámení uplynie ešte počas obdobia pandémie, daňové priznanie ste povinný podať v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak by obdobie pandémie skončilo napr. v júni 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 31.7.2020.

 4. Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Do 31.3.2019 som nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Nemal som príjmy zo zdroja v zahraničí. Môžem teraz podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktorým si predĺžim lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace?

Odpoveď

Ak by vláda SR vyhlásila ukončenie pandémie napr. v júni 2020, lehota na podanie daňového priznania by bola stanovená do 31.7.2020. Túto lehotu na podanie daňového priznania, ktorá uplynie po 30.6.2020, už nemôžete predĺžiť o ďalšie 3 mesiace podaním oznámenia o predĺžení lehoty.

 5. Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania pre daňovníka s príjmami zo zdroja v zahraničí

Do 31.3.2020 som nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Môžem ešte podať toto oznámenie a predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30.9.2020, keď som dosiahol v roku 2019 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Odpoveď

Áno, ak lehota stanovená na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie uplynie ešte pred dňom 30.9.2020. Ak by teda obdobie pandémie skončilo v júni 2020, potom v lehote do 31.7.2020 môžete podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.2020.

6. Lehota na podanie daňového priznania za zomretého daňovníka

Daňovník zomrel 18.2.2020. V akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie za zomretého daňovníka rok 2020?

Odpoveď

Dedič je povinný podať daňové priznanie za zomretého daňovníka v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie napr. v júni 2020, daňové priznanie k dani z príjmov za zomretého daňovníka je dedič povinný podať do 31.7.2020. V rovnakej lehote je povinný daň aj zaplatiť.

7. Poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 % (3 %) v daňovom priznaní

Môžem v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 podanom po 1.4.2020 poukázať 2 % z dane vybranej neziskovej organizácii?

Odpoveď

Áno, podiel zaplatenej dane možno poukázať v daňovom priznaní podanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

8. Lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

V akej lehote môžem podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, aby bola suma vybranému prijímateľovi aj skutočne poukázaná?

Odpoveď

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, je možné podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie napr. v júni 2020, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžete podať do 31.8.2020.

9. Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane

Chcem podať vyhlásenie o poukázaní 2 % vybranému občianskemu združeniu. Dokedy je zamestnávateľ povinný vystaviť mi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia?

Odpoveď

Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie napr. v júni 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane do 15.8.2020.

10. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi

V akej lehote vyplatia daňové úrady podiely zaplatenej dane vybraným neziskovým organizáciám?

Odpoveď

Daňové úrady vyplatia podiely zaplatenej dane na účty jednotlivých neziskových organizácií  v lehote do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, alebo do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Ak by teda vláda SR vyhlásila skončenie pandémie v júni 2020, tak podiely zaplatenej dane určené v podaných daňových priznaniach za rok 2019 budú vyplatené neziskovým organizáciám v termíne do 31.10.2020 a podiely zaplatenej dane určené vo vyhláseniach daňovníkov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň, budú poukázané až do 30.11.2020.

11. Použitie novej 15 %-nej sadzby dane z príjmov

Môžem na príjem z podnikania dosiahnutý v roku 2019 použiť 15 %-nú sadzbu dane na základe novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2020, ak môj príjem z podnikania v roku 2019 nepresiahol 100 000 eur?

Odpoveď

Nie, novú 15 %-nú sadzbu dane z príjmov bude možné prvýkrát uplatniť až za zdaňovacie obdobie 2020.

12. Odpisovanie elektromobilu

Som podnikateľ a v roku 2019 som si kúpil osobný automobil, ktorý má v osvedčení o evidencii vozidla uvedený druh paliva BEV. Tento automobil som zaradil do obchodného majetku. Môžem už v roku 2019 zaradiť tento automobil do nultej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky?

Odpoveď

Áno, nakoľko nový spôsob odpisovania elektromobilov je možné prvýkrát použiť pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2019, teda nový spôsob odpisovania elektromobilov je možné použiť už aj za zdaňovacie obdobie 2019.

13. Registračná povinnosť

Bolo mi vydané dňa 8.1.2020 živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby. Registračnú povinnosť som si splnil cez jednotné kontaktné miesto na živnostenskom úrade. Som povinný podať žiadosť o registráciu ešte aj na daňovom úrade na samostatnom tlačive?

Odpoveď

Nie. Ak ste si splnili registračnú povinnosť na jednotnom kontaktnom mieste, nie je potrebné podávať samostatnú žiadosť o registráciu na daňový úrad.

14. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 mi vyšiel nedoplatok, ktorý som zaplatil v roku 2019. Nedoplatok súvisel s príjmom z predaja nehnuteľnosti, ktorý som priznal v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018. Môžem si tento zaplatený nedoplatok uplatniť do daňových výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

Odpoveď

Áno. Preplatok, ktorý vám vznikne podaním dodatočného daňového priznania za rok 2018 si môžete žiadať vrátiť, a to vyplnením žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou tlačiva daňového priznania.

15. Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 som v roku 2019 zaplatil nedoplatok na zdravotnom poistení súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov za rok 2018. Za rok 2019 budem tiež podávať daňové priznanie, nakoľko aj v roku 2019 som dosiahol príjmy z predaja cenných papierov. Môžem si nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný za rok 2018 zahrnúť do daňových výdavkov k príjmom z predaja cenných papierov za rok 2019, alebo som povinný uplatniť si tento výdavok iba cez podané dodatočné daňové priznanie za rok 2018?

Odpoveď

Ak aj v roku 2019 dosiahnete príjmy z predaja cenných papierov, ktoré budete zdaňovať cez podané daňové priznanie za rok 2019, môžete si nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci s príjmami z predaja cenných papierov zaplatený v roku 2019 uplatniť ako daňový výdavok v roku 2019. Ak je však pre vás výhodnejšie, môžete tento nedoplatok zahrnúť do daňových výdavkov za rok 2018 cez podané dodatočné daňové priznanie za rok 2018.

16. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Som živnostník a na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 vykonaného zdravotnou poisťovňou v roku 2019 mi vznikol preplatok na zdravotnom poistení, ktorý mi zdravotná poisťovňa vyplatila už znížený o zrazenú daň. Som povinný prijatý preplatok zahrnúť do základu dane za rok 2019 a zdaniť ho?

Odpoveď

Nie. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, o ktorý ste si v predchádzajúcom zdaňovacom období znížili základ dane, zdaní pri vrátení zdravotná poisťovňa daňou vyberanou zrážkou. Riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť z tohto príjmu vysporiadaná a takýto príjem zahrniete v roku 2019 do príjmov neovplyvňujúcich základ dane za rok 2019, to znamená, že tento príjem už v roku 2019 nezdaňujete.    

17. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

Skončil som podnikanie dňom 31.3.2019. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V apríli 2019 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

Odpoveď

Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí. 

18. Registračná povinnosť

Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v januári 2020 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

Odpoveď

Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

19. Predaj bytu

V roku 2019 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2015. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

Odpoveď

Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2019 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2019, a to v lehote do 31.3.2020.

20. Predaj zdedeného pozemku

Predala som v roku 2019 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2015. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

Odpoveď

Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú.
Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

21. Príjmy z prenájmu bytu

Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2019 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 150 eur. Iné zdaniteľné príjmy som nemal. Mám povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2019?

Odpoveď

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 650 eur (2150 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. 

22. Dotácie z úradu práce

Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

Odpoveď

Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch. 

23. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2019. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2019 pri skončení podnikania?

Odpoveď

Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  • cenu nespotrebovaných zásob,
  • zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. 

24. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2019. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

Odpoveď

Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

25. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2015 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2019 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2019 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2019?

Odpoveď

Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže už k 31.12.2019 ste nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2019, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.