Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov fyzických osôb

  1. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi 

   Podal som v septembri 2023 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, nakoľko som mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2023. V tomto podanom daňovom priznaní som vyplnil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Dokedy poukáže daňový úrad 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?

   Odpoveď

   Daňový úrad je povinný poukázať podiel zaplatenej dane z daňového priznania podaného v predĺženej lehote do 30.9.2023 v termíne do 31. decembra 2023.

  2. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

   Podal som v septembri 2023 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi?

   Odpoveď

   Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

  3. Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle

   Poskytol som svoj voľný byt (byt som neprenajímal a nebol používaný na podnikanie) na bezplatné ubytovanie odídencom z Ukrajiny, na základe čoho dostávam príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle. Som povinný tento príspevok zdaňovať alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov?

   Odpoveď

   Príspevok za ubytovanie odídenca poskytnutý podľa zákona o azyle oprávnenej fyzickej osobe je vo Vašom prípade oslobodený od dane z príjmov. Príjem oslobodený od dane z príjmov sa neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje sa.

  4.  Uplatnenie paušálnych výdavkov

   Som podnikateľ a poskytujem služby s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ. Preto som sa zaregistroval na daňovom úrade podľa § 7a zákona o DPH. Môžem stále uplatňovať paušálne výdavky, alebo sa už považujem za platiteľa DPH, ktorý nemôže uplatniť paušálne výdavky?

   Odpoveď

   Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto môžete aj naďalej uplatňovať paušálne výdavky.

  5. Platenie preddavkov na daň

   Som živnostník a v roku 2023 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ak ukončím podnikanie k 31.10.2023, budem povinný zaplatiť aj preddavky splatné k 31.12.2023 a k 31.3.2024?

   Odpoveď

   Nie, nakoľko daňovník, ktorý skončí podnikanie a nevykonáva žiadnu inú samostatnú zárobkovú činnosť, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k skončeniu podnikania.

  6. Predaj bytu

   V roku 2023 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2019. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

   Odpoveď

   Nakoľko k predaju bytu došlo v lehote do piatich rokov odo dňa jeho nadobudnutia, vznikla Vám povinnosť tento príjem z predaja bytu priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023. Dani z príjmov podlieha iba rozdiel medzi príjmom z predaja bytu a daňovými výdavkami, do ktorých je možné zahrnúť obstarávaciu cenu bytu, za ktorú bol predmetný byt obstaraný.

  7. Predaj zdedeného pozemku

   Predala som v roku 2023 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2019. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

   Odpoveď

   Nie, nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia pozemku do vlastníctva poručiteľa. Príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu zisťuje doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

  8. Príjmy z prenájmu bytu

   Ako starobný dôchodca dosiahnem v roku 2023 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemám. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 a dosiahnuté príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zdaniť?

   Odpoveď

   Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahnu iba výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká fyzickej osobe iba v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura.

  9. Dotácie z úradu práce

   Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

   Odpoveď

   Áno, nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmov. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

  10. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

   Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.6.2023. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2023 pri skončení podnikania?

   Odpoveď

   Pri skončení podnikania Vám vznikla povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o
   a. cenu nespotrebovaných zásob,
   b. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
   c. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
   d. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
   e. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom a siedmom bode,
   f. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.