Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

  V akej lehote musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, aby bola suma vybranému prijímateľovi aj skutočne poukázaná ?

  Odpoveď

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný podať do do 30.4.2021.

 2. Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Na akom tlačive musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ?

  Odpoveď

  Ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný podať na tlačive, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR v roku 2018. Toto tlačivo je označené V2Pv18.

 3. Posúdenie daňového nedoplatku na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, z ktorého mi vyšla daň na úhradu 2,50 eura. Túto daň som nezaplatil. Budú 2 % z mojej dane poukázané vybranému prijímateľovi, keď som tých 2,50 eura nezaplatil?

  Odpoveď

  Áno. Ak Vám v podanom daňovom priznaní vyšla daň na úhradu nižšia ako 5 eur, nemáte povinnosť túto sumu zaplatiť a nevznikol Vám daňový nedoplatok. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému v daňovom priznaní, ak budú splnené všetky ostatné zákonné podmienky.

 4. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez DP podané v predĺženej lehote

  Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.6.2021. Môžem aj v tomto daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi ?

  Odpoveď

  Áno, podiel zaplatenej dane je možné poukázať aj cez daňové priznanie k dani z príjmov podané v predĺženej lehote.

 5. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

  Podal som v marci 2021 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi ?

  Odpoveď

  Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

 6. Poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podala som za rok 2020 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 30.4.2021 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive ?

  Odpoveď

  Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane.

  • Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi

   Podal som v apríli 2021 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Dokedy poukáže daňový úrad 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?

   Odpoveď

   Daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane do 31. júla 2021.

  • Zaplatenie dane

   Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.6.2021, dokedy som povinný zaplatiť daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ?

   Odpoveď

   Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.6.2021, daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ste povinný zaplatiť v lehote do 30.6.2021.

  • Sadzba dane

   Som podnikateľ a v roku 2020 som dosiahol príjmy z podnikania. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 vypočítať daňovú povinnosť sadzbou dane 15 %?

   Odpoveď

   Áno, ale iba zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť a o daňovú stratu, a to iba v prípade, ak ste v roku 2020 dosiahli zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur.

  • Sadzba dane

   Som podnikateľ a v roku 2020 moje príjmy z podnikania presiahli sumu 100 000 eur. Môžem použiť 15 %-nú sadzbu dane na výpočet daňovej povinnosti ?

   Odpoveď

   Ak Vaše zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 100 tis. eur, potom daňovú povinnosť zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť a o daňovú stratu vypočítate sadzbou dane

   • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eura,
   • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eura
  • Zdanenie dotácie prijatej v období pandémie koronavírusu

   Som podnikateľ a bol mi v roku 2020 vyplatený z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc – Opatrenie č. 2“v súvislosti s poklesom tržieb z podnikateľskej činnosti. Podlieha tento príspevok dani z príjmov ?

   Odpoveď

   Príspevky poskytnuté podnikateľom podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, sú v roku 2020 príjmom oslobodeným od dane z príjmov, ktorý sa do zdaniteľných príjmov fyzickej osoby nezapočítava.

  • Vznik nároku na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

   Ako živnostník som v roku 2020 dosiahol príjem z podnikania iba vo výške 2 600 eur a vykázal som základ dane. Z dôvodu zatvorenia prevádzky som obdržal ešte príspevok prvej pomoci vo výške 1 000 eur. Vzniká mi nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa ?

   Odpoveď

   Áno, nakoľko do úhrnu zdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzujú pre splnenie podmienky nároku na daňový bonus, sa zahrňujú aj príspevky prvej pomoci poskytnuté podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti. Príspevok prvej pomoci uvediete v daňovom priznaní k dani z príjmov typu B v oddiele XIII. – miesto pre osobitné záznamy.

  • Zahrnutie výdavku na test COVID-19 do daňových výdavkov

   Som podnikateľ a v októbri 2020 som si dal urobiť spolu s manželkou, ktorá žije so mnou v spoločnej domácnosti, PCR test na ochorenie COVID-19. Poplatok za obidva testy som zaplatil z podnikateľského účtu. Môžem tento výdavok považovať za daňový výdavok ?

   Odpoveď

   Áno, nakoľko k Vášmu testovaniu a testovaniu Vašej manželky, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti, došlo počas obdobia pandémie.

  • Zdanenie SOS dotácie

   Som fyzická osoba a bola mi vyplatená v roku 2020 SOS dotácia. Som povinný príjem z tejto dotácie uviesť v daňovom priznaní ?

   Odpoveď

   SOS dotácia poskytnutá fyzickej osobe na základe § 3 nariadenia vlády predstavuje finančnú pomoc v rámci Opatrenia č. 5 a je určená občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Príjem z tejto dotácie je oslobodený od dane z príjmov a do daňového priznania sa neuvádza.

  • Platenie preddavkov na daň

   Som podnikateľ s príjmami zo živnosti a z daňového priznania za rok 2020 podaného v marci 2021 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Z daňovej povinnosti za rok 2019 som preddavky platiť nemusel. Som povinný zaplatiť preddavok za I. štvrťrok 2021 ?

   Odpoveď

   Nie, nakoľko štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 ste povinný platiť až od 1.4.2021 do konca marca 2022, prípadne do 30.6.2022, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022.

  • Platenie preddavkov na daň

   Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, v ktorom som uviedol príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Daňová povinnosť mi presiahla sumu 5 tis. eur. Som povinný platiť v roku 2021 štvrťročné preddavky na daň ?

   Odpoveď

   Nie, nakoľko preddavky na daň sa platia iba z daňovej povinnosti vypočítanej z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  • Zdanenie plnení vyplatených dobrovoľníkovi pri celoplošnom testovaní

   Je možné finančné plnenie vyplatené na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pri celoplošnom testovaní považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov alebo sa tento príjem zdaňuje ?

   Odpoveď

   Ak sa jedná o materiálne zabezpečenie dobrovoľníka poskytnuté dobrovoľníkovi podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, potom takéto plnenie poskytnuté dobrovoľníkovi je oslobodené od dane z príjmov.

  • Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

   Skončil som podnikanie dňom 31.3.2020. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V októbri 2020 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

   Odpoveď

   Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

  • Registračná povinnosť

   Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v novembri 2020 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

   Odpoveď

   Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

  • Predaj bytu

   V roku 2020 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2016. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

   Odpoveď

   Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2020 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2020, a to v lehote do 31.3.2021.

  • Predaj zdedeného pozemku

   Predala som v roku 2020 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2017. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

   Odpoveď

   Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

  • Príjmy z prenájmu bytu

   Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2020 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy som nemal. Mám povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2020 ?

   Odpoveď

   Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura.

  • Dotácie z úradu práce

   Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

   Odpoveď

   Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

  • Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

   Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2020. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2020 pri skončení podnikania?

   Odpoveď

   Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

   1. cenu nespotrebovaných zásob,
   2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
   3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
   4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
   5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
   6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
  • Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

   Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2020. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

   Odpoveď

   Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

  • Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

   Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2017 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2020 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2020 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2020?

   Odpoveď

   Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2020 ste už nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2020, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.