Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez DP podané v predĺženej lehote

  Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.9.2021. Môžem aj v tomto daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi ?

  Odpoveď

  Áno, podiel zaplatenej dane je možné poukázať aj cez daňové priznanie k dani z príjmov podané v predĺženej lehote..

 2. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

  Podal som v júni 2021 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi ?

  Odpoveď

  Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

 3. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi

  Podal som v apríli 2021 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Dokedy poukáže daňový úrad 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?

  Odpoveď

  Daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane do 31. júla 2021.

 4. Zaplatenie dane

  Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.9.2021, dokedy som povinný zaplatiť daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ?

  Odpoveď

  Ak ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 do 30.9.2021, daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ste povinný zaplatiť v lehote do 30.9.2021.

 5. Sadzba dane

  Som podnikateľ a v roku 2020 som dosiahol príjmy z podnikania. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 vypočítať daňovú povinnosť sadzbou dane 15 %?

  Odpoveď

  Áno, ale iba zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť a o daňovú stratu, a to iba v prípade, ak ste v roku 2020 dosiahli zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur.

 6. Sadzba dane

  Som podnikateľ a v roku 2020 moje príjmy z podnikania presiahli sumu 100 000 eur. Môžem použiť 15 %-nú sadzbu dane na výpočet daňovej povinnosti ?

  Odpoveď

  Ak Vaše zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 100 tis. eur, potom daňovú povinnosť zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť a o daňovú stratu vypočítate sadzbou dane

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eura,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eura
 7.  Zdanenie dotácie prijatej v období pandémie koronavírusu

  Som podnikateľ a bol mi v roku 2020 vyplatený z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc – Opatrenie č. 2“v súvislosti s poklesom tržieb z podnikateľskej činnosti. Podlieha tento príspevok dani z príjmov ?

  Odpoveď

  Príspevky poskytnuté podnikateľom podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, sú v roku 2020 príjmom oslobodeným od dane z príjmov, ktorý sa do zdaniteľných príjmov fyzickej osoby nezapočítava.

 8. Vznik nároku na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

  Ako živnostník som v roku 2020 dosiahol príjem z podnikania iba vo výške 2 600 eur a vykázal som základ dane. Z dôvodu zatvorenia prevádzky som obdržal ešte príspevok prvej pomoci vo výške 1 000 eur. Vzniká mi nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa ?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko do úhrnu zdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzujú pre splnenie podmienky nároku na daňový bonus, sa zahrňujú aj príspevky prvej pomoci poskytnuté podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti. Príspevok prvej pomoci uvediete v daňovom priznaní k dani z príjmov typu B v oddiele XIII. – miesto pre osobitné záznamy.

 9. Zahrnutie výdavku na test COVID-19 do daňových výdavkov

  Som podnikateľ a v októbri 2020 som si dal urobiť spolu s manželkou, ktorá žije so mnou v spoločnej domácnosti, PCR test na ochorenie COVID-19. Poplatok za obidva testy som zaplatil z podnikateľského účtu. Môžem tento výdavok považovať za daňový výdavok ?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko k Vášmu testovaniu a testovaniu Vašej manželky, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti, došlo počas obdobia pandémie.

 10. Zdanenie SOS dotácie

  Som fyzická osoba a bola mi vyplatená v roku 2020 SOS dotácia. Som povinný príjem z tejto dotácie uviesť v daňovom priznaní ?

  Odpoveď

  SOS dotácia poskytnutá fyzickej osobe na základe § 3 nariadenia vlády predstavuje finančnú pomoc v rámci Opatrenia č. 5 a je určená občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Príjem z tejto dotácie je oslobodený od dane z príjmov a do daňového priznania sa neuvádza.

 11. Platenie preddavkov na daň

  Som podnikateľ s príjmami zo živnosti a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 som podal v predĺženej lehote do 30.6.2021. Z tohto daňového priznania mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Doteraz som nemal povinnosť platiť preddavky na daň. Som povinný zaplatiť preddavok na daň aj za I. a II. štvrťrok 2021?

  Odpoveď

  Nie, nakoľko štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 ste povinný platiť až od 1.7.2021 do konca marca 2022, prípadne do 30.6.2022, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022. Prvý preddavok teda zaplatíte až za III. štvrťrok 2021, ktorý je splatný 30.9.2021.

 12. Platenie preddavkov na daň

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, v ktorom som uviedol príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Daňová povinnosť mi presiahla sumu 5 tis. eur. Som povinný platiť v roku 2021 štvrťročné preddavky na daň ?

  Odpoveď

  Nie, nakoľko preddavky na daň sa platia iba z daňovej povinnosti vypočítanej z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 13. Zdanenie plnení vyplatených dobrovoľníkovi pri celoplošnom testovaní

  Je možné finančné plnenie vyplatené na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pri celoplošnom testovaní považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov alebo sa tento príjem zdaňuje ?

  Odpoveď

  Ak sa jedná o materiálne zabezpečenie dobrovoľníka poskytnuté dobrovoľníkovi podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve, potom takéto plnenie poskytnuté dobrovoľníkovi je oslobodené od dane z príjmov.

 14. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

  Skončil som podnikanie dňom 31.3.2020. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V októbri 2020 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

 15. Registračná povinnosť

  Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v júli 2021 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

  Odpoveď

  Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

 16. Predaj bytu

  V roku 2020 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2016. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2020 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2020, a to v lehote do 31.3.2021.

 17. Predaj zdedeného pozemku

  Predala som v roku 2020 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2017. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

  Odpoveď

  Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

 18. Príjmy z prenájmu bytu

  Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2020 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy som nemal. Mám povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2020 ?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura.

 19. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 20. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2020. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2020 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  1.  cenu nespotrebovaných zásob,
  2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
 21. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2020. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

  Odpoveď

  Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

 22. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

  Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2017 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2020 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2020 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2020?

  Odpoveď

  Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2020 ste už nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2020, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.

 23. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 24. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2020. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2020 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  1. cenu nespotrebovaných zásob,
  2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
 25. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2020. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

  Odpoveď

  Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

 26. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

  Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2017 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2020 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2020 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2020?

  Odpoveď

  Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2020 ste už nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2020, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.