Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov fyzických osôb

 1. Lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

  V akej lehote musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021, aby bola suma vybranému prijímateľovi aj skutočne poukázaná?

  Odpoveď

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný podať do 30.4.2022. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie vyhlásenia je pondelok 2. mája 2022.

 2. Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Na akom tlačive musím podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane?

  Odpoveď

  Ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný podať na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo v roku 2021. Toto tlačivo je označené V2Pv21.

 3. Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Ak použijem staré tlačivo vyhlásenia, nebude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Ak podáte vyhlásenie na nesprávnom tlačive, daňový úrad Vás vyzve na odstránenie nedostatkov podania.

 4. Miesto na podanie vyhlásenia

  Môžem podať vyhlásenie na poukázanie 2 % na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo ho musím podať iba na miestne príslušnom daňovom úrade?

  Odpoveď

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste.

 5. Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane

  Podal som vyhlásenie na poukázanie 2 %, ale teraz som zistil, že som sa pomýlil v názve prijímateľa. Ako to môžem opraviť?

  Odpoveď

  Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane má iba informatívny charakter. Nesprávny názov, resp. chýbajúci názov prijímateľa, nie je považovaný za chybu. Preto nie je potrebné názov prijímateľa opravovať. Správca dane Vás v tomto prípade ani nebude vyzývať na jeho opravu.

 6. Lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi

  Podal som v apríli 2022 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Dokedy poukáže daňový úrad 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?

  Odpoveď

  Daňový úrad je povinný previesť podiel zaplatenej dane do 31. júla 2022.

 7. Poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podala som za rok 2021 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 30.4.2022 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive? 

  Odpoveď

  Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane.

 8. Posúdenie daňového nedoplatku na poukázanie podielu zaplatenej dane

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, z ktorého mi vyšla daň na úhradu 1,50 eura. Túto daň som nezaplatil. Budú 2 % z mojej dane poukázané vybranému prijímateľovi, keď som nedoplatok 1,50 eura nezaplatil?

  Odpoveď

  Áno. Ak Vám v podanom daňovom priznaní vyšla daň na úhradu nižšia ako 5 eur, nemáte povinnosť túto sumu zaplatiť a nevznikol Vám daňový nedoplatok. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému v daňovom priznaní, ak budú splnené všetky ostatné zákonné podmienky.

 9. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez DP podané v predĺženej lehote

  Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022. Môžem aj v tomto daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Áno, podiel zaplatenej dane je možné poukázať aj cez daňové priznanie k dani z príjmov podané v predĺženej lehote.

 10. Poukázanie podielu zaplatenej dane cez dodatočné daňové priznanie

  Podal som v marci 2022 daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021. Zabudol som v tomto daňovom priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 a poukázať 2 % vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Nie, cez dodatočné daňové priznanie nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane.

 11. Zaplatenie dane

  Ak si predĺžim lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022, dokedy som povinný zaplatiť daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní?

  Odpoveď

  Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022, daň vypočítanú v tomto daňovom priznaní ste povinný zaplatiť v lehote do 30.6.2022.

 12. Platenie mesačných preddavkov na daň

  Som fyzická osoba a z daňového priznania za rok 2020 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1 800 eur. Som povinný platiť tieto preddavky aj za mesiac január až marec 2022?

  Odpoveď

  Mesačné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2020 v sume 1 800 eur ste povinný platiť do konca marca 2022, prípadne do 30.6.2022, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022. 

 13. Platenie štvrťročných preddavkov na daň

  Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Z tohto daňového priznania mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, ktoré som platil v roku 2021. Som povinný zaplatiť aj preddavok splatný k 31.3.2022, keď v marci 2022 podám daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, z ktorého mi už nevznikne povinnosť platiť preddavky?

  Odpoveď

  Áno, nakoľko preddavkové obdobie trvá do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021. Ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 do 30.6.2022, vznikne Vám povinnosť zaplatiť aj preddavok splatný k 30.6.2022. Nové preddavkové obdobie začne plynúť až od 1.4.2022.

 14. Zdanenie finančného príspevku pre seniorov za očkovanie proti COVID-19

  Obdržal som v decembri 2021 finančný príspevok pre seniorov za absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 vo výške 300 eur. Som povinný tento príjem priznať v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021?

  Odpoveď

  Nie, poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je oslobodená od dane z príjmov.

 15. Sadzba dane

  Som podnikateľ a v roku 2021 moje príjmy z podnikania nepresiahnu sumu 100 tis. eur. Môžem použiť 15 %-nú sadzbu dane na výpočet daňovej povinnosti z príjmov z podnikania za rok 2021?

  Odpoveď

  Áno, ale iba v prípade, ak Vaše celkové príjmy z podnikania dosiahnuté v roku 2021 nepresiahnu sumu 49 790 eur. Ak príjmy z podnikania presiahnu sumu 49 790 eur, nemôžete už na príjmy z podnikania použiť 15 %-nú sadzbu dane.

 16. Zdanenie dotácie prijatej v období pandémie koronavírusu

  Som podnikateľ a bol mi v roku 2021 vyplatený z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc – Opatrenie č. 2" v súvislosti s poklesom tržieb z podnikateľskej činnosti. Podlieha tento príspevok dani z príjmov?

  Odpoveď

  Príspevky poskytnuté podnikateľom podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, sú v roku 2021 príjmom oslobodeným od dane z príjmov, ktorý sa do zdaniteľných príjmov fyzickej osoby nezapočítava.

 17. Predaj motorového vozidla po skončení podnikania

  Skončil som podnikanie dňom 31.3.2021. V obchodnom majetku ku dňu skončenia podnikania som mal zaradené osobné motorové vozidlo, ktoré som používal na podnikanie. V októbri 2021 som toto motorové vozidlo predal. Vzniká mi povinnosť príjem z predaja motorového vozidla zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Príjem z predaja hnuteľnej veci zaradenej do obchodného majetku dosiahnutý do piatich rokov od skončenia podnikania podlieha dani z príjmov ako príjem z predaja hnuteľných vecí.

 18. Registračná povinnosť

  Som podnikateľka a som registrovaná na daňovom úrade na daň z príjmov. Začala som v júli 2021 zamestnávať zamestnancov. Vzniká mi nová registračná povinnosť?

  Odpoveď

  Nie. Ak ste už registrovaná u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (máte pridelené DIČ), vznikla Vám iba povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

 19. Predaj bytu

  V roku 2021 som predala byt, ktorý som nadobudla do vlastníctva kúpou v roku 2019. Vznikla mi povinnosť zdaniť príjem z predaja bytu?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko k predaju bytu došlo do piatich rokov od nadobudnutia bytu do vlastníctva predávajúceho, príjem z predaja bytu nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovú povinnosť z tohto zdaniteľného príjmu dosiahnutého v roku 2021 vyrovnáte podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za rok 2021, a to v lehote do 31.3.2022.

 20. Predaj zdedeného pozemku

  Predala som v roku 2021 pozemok, ktorý som nadobudla do vlastníctva dedením po otcovi v roku 2019. Otec nehnuteľnosť vlastnil od roku 1995. Som povinná tento príjem z predaja pozemku zdaniť?

  Odpoveď

  Nie. Nakoľko k predaju pozemku došlo po uplynutí viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva otca predávajúceho, príjem z predaja pozemku je od dane z príjmov oslobodený. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa v daňovom priznaní neuvádzajú a nezdaňujú. Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (po rodičoch) sa pre účely oslobodenia príjmu skúma doba, ktorá uplynula od nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (otca predávajúceho) do dňa predaja pozemku.

 21. Príjmy z prenájmu bytu

  Ako starobný dôchodca som dosiahol v roku 2021 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 350 eur. Iné zdaniteľné príjmy som nemal. Mám povinnosť zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a podať daňové priznanie za rok 2021?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (ak nejde o príjmy zo živnosti) sú od dane z príjmov oslobodené do výšky 500 eur za rok. Nakoľko Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 1 850 eur (2350 – 500), nemáte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 vzniká fyzickej osobe v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2 255,72 eura.

 22. Dotácie z úradu práce

  Začal som vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Na začatie podnikania mi bola poskytnutá z úradu práce dotácia, ktorá je určená na prevádzkové účely a tiež na nákup zariadenia. Som povinný prijatú dotáciu zdaniť?

  Odpoveď

  Áno. Nakoľko ide o dotáciu poskytnutú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, ide o zdaniteľný príjem. Spôsob zdaňovania dotácie u fyzickej osoby závisí od toho, či ide o dotáciu určenú na konkrétne výdavky a aký spôsob uplatňovania výdavkov v roku prijatia dotácie daňovník zvolí. Za predpokladu, že fyzická osoba v roku prijatia dotácie uplatňuje výdavky percentom z príjmov, dotáciu zahrnie do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie v plnej výške (bez ohľadu na to, v akej výške ju v tomto roku vyčerpá). Ak v roku prijatia dotácie fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, dotáciu prijatú na konkrétne výdavky zahrnie do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnie aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o dotáciu na odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

 23. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 31.3.2021. Účtoval som v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké povinnosti mi vznikajú pri výpočte základu dane z príjmov z podnikania za rok 2021 pri skončení podnikania?

  Odpoveď

  Vznikla Vám povinnosť vykonať mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia podnikania a základ dane z príjmov z podnikania upraviť o

  1. cenu nespotrebovaných zásob,
  2. zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností,
  3. zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
  4. výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
  5. výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,
  6. pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
 24. Úprava základu dane pri skončení podnikania u daňovníka, ktorý uplatňoval paušálne výdavky

  Skončil som podnikateľskú činnosť dňa 30.4.2021. Uplatňoval som paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania. Mám povinnosť upraviť základ dane z príjmov z podnikania o výšku pohľadávok evidovaných v evidencii pohľadávok ku dňu skončenia podnikania?

  Odpoveď

  Áno. Máte povinnosť zvýšiť základ dane jednak o výšku pohľadávok (s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), ale aj o cenu nespotrebovaných zásob evidovaných v evidencii zásob.

 25. Uplatnenie odpisov z osobného automobilu pri jeho vyradení z obchodného majetku na súkromné používanie

  Som živnostník a mal som v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý som obstaral v roku 2019 a používal ho na podnikanie. Dňa 10.4.2021 som tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku na súkromné používanie. Môžem si v daňových výdavkoch v roku 2021 uplatniť ročný odpis z obstarávacej ceny automobilu, alebo odpis iba vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúceho na rok 2021?

  Odpoveď

  Odpis z hmotného majetku sa môže uplatniť do daňových výdavkov iba v prípade, ak je tento majetok zaradený v obchodnom majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Keďže k 31.12.2021 ste už nemali osobný automobil zaradený v obchodnom majetku používanom na podnikanie, nemôžete si o odpis tohto automobilu znížiť základ dane z príjmov z podnikania za rok 2021, a to ani o pomernú výšku odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, počas ktorých ste automobil používali na podnikanie.