Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov – medzinárodné zdaňovanie

 1. Výpata autorského príjmu rezidentovi ČR (vytvorenie diela)

  Slovenská právnická osoba bude vyplácať príjem fyzickej osobe, rezidentovi ČR, za vytvorenie diela podľa autorského zákona. Podlieha uvedený príjem zrážkovej dani v SR?

  Odpoveď

  Ak ide o tzv. "aktívne" autorské príjmy dosahované rezidentom ČR, ich zdaniteľnosť je potrebné posúdiť podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov a zároveň podľa článku 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 238/2003 Z. z., ďalej len „zmluva“). Podľa článku 7 ods. 1 zmluvy zisky českého podniku podliehajú zdaneniu len v ČR, ak podnik nevykonáva svoju činnosť v SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza. Ak podnik vykonáva svoju činnosť takýmto spôsobom, môžu byť zisky podniku zdanené v SR, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni.

  Príjmy českého rezidenta sú podľa tohto článku na našom území zdaniteľné v prípade, že ich český rezident dosahuje prostredníctvom stálej prevádzkarne (definovanej v § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov a v článku 5 zmluvy) umiestnenej na našom území. Ak v predmetnom prípade rezident ČR poberá tzv. "aktívne" autorské príjmy, pričom svoju činnosť pre rezidenta SR nevykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej v SR, platiteľ príjmu (rezident SR) ho vyplatí v plnej výške bez povinnosti zraziť resp. zabezpečiť daň z tohto príjmu.

 2. Výpata autorského príjmu rezidentovi ČR (použitie diela)

  Slovenská právnická osoba bude vyplácať príjem fyzickej osobe, rezidentovi ČR, za použitie diela podľa autorského zákona. Podlieha uvedený príjem zrážkovej dani v SR?

  Odpoveď

  Ak v danom prípade ide o tzv. "pasívne" autorské príjmy (za použitie diela), t. j. o vyplatenie tzv. kultúrnych licenčných poplatkov - takéto príjmy v zmysle článku 12 ods. 3 písm. b) zmluvy nie sú zdaniteľné v SR a platiteľ príjmu ich vyplatí rezidentovi ČR v plnej výške.

 3. Príjem slovenského umelca za vystúpenie v ČR

  Slovenskému umelcovi plynul príjem za umelecké vystúpenie v ČR, ktorý bol v ČR zdanený zrážkou. Má povinnosť zahrnúť uvedený príjem aj do daňového priznania v SR alebo sa považuje za daňovo vysporiadaný?

  Odpoveď

  Príjem slovenského umelca za umelecké vystúpenie v ČR podliehal zdaneniu v ČR v súlade s článkom 16 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR.

  Po skončení zdaňovacieho obdobia je daňový rezident SR povinný vysporiadať v SR svoje celosvetové príjmy, tzn. v daňovom priznaní je povinný uviesť tak zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí (príjem za umelecký výkon v ČR). Následne k príjmom za umelecký výkon v ČR daňovník môže uplatniť metódu zápočtu dane v zmysle článku 22 zmluvy, t. j. daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

 4. Potvrdenie (certifikát) o daňovej rezidencii

  Musím preukázať daňovému úradu vo Veľkej Británii svoju daňovú príslušnosť v SR. Akým spôsobom a kde môžem získať potrebné potvrdenie o daňovej rezidencii?

  Odpoveď

  Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) k územiu Slovenskej republiky vydáva správca dane na základe žiadosti daňovníka.
  Správca dane pred potvrdením tlačiva preskúma a preverí všetky skutočnosti relevantné pre určenie daňovej rezidencie. Po preverení týchto skutočností správca dane vydá predmetné potvrdenie na unifikovanom dvojjazyčnom formulári (slovenčina, angličtina). Vydanie predmetného potvrdenia je podľa Sadzobníka správnych poplatkov oslobodené od správneho poplatku.
  Bližšie informácie nájdete v Informácii k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou č. 1/MZ/2021/I.

 5. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii

  Ak chcem požiadať o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii, kde nájdem vzor takejto žiadosti?

  Odpoveď

  Vzor tlačiva „Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je s účinnosťou od 1. januára 2021 štruktúrovaným tlačivom určeným finančným riaditeľstvom.

  Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na www.financnasprava.sk v časti Formuláre – Elektronické formuláre – Katalóg elektronických formulárov – Register – Podanie pre FS-register – Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii - Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 (vzor platný od 1.1.2021)

 6. Prílohy k žiadosti o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencii

  Je potrebné priložiť aj nejaké prílohy k žiadosti o vystavenie potvrdenia o daňovej rezidencie?

  Odpoveď

  Ak daňovník žiada o určenie rozsahu daňových povinností podľa celého článku 4 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a príslušným štátom alebo v časti 5 žiadosti zaškrtol odpoveď „áno“ (tzn. že je považovaný/bol považovaný v období, za ktoré žiada o vydanie potvrdenia za daňového rezidenta aj v štáte, pre ktorý žiada o vydanie potvrdenia, resp. v inom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu), je povinný spolu so žiadosťou vyplniť a predložiť správcovi dane:

  • fyzická osoba - „Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR" (príloha č. 4 k Informácii k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou č. 1/MZ/2021/I)
  • právnická osoba - „Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností inej ako fyzickej osoby na území SR“ (príloha č. 5 k Informácii k potvrdzovaniu daňovej rezidencie pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou č. 1/MZ/2021/I) 
 7. Špecifické prípady pri potvrdzovaní daňovej rezidencie

  Vystaví mi daňový úrad v SR potvrdenie, že nie som daňovým rezidentom SR?

  Odpoveď

  Správca dane nepotvrdzuje skutočnosti, že príslušný daňovník nie je daňovým rezidentom SR, resp. že u daňovníka došlo v príslušnom zdaňovacom období k zmene daňovej rezidencie a taktiež nevydáva potvrdenie o daňovej rezidencii daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou pre účely použitia v rámci obchodno-právnych vzťahov na území SR, napr. pre banku so sídlom na území SR. Slovenský platiteľ dane má možnosť zistiť a overiť si informácie o daňových rezidentoch SR z iných zdrojov.

 8. Potvrdzovanie tlačív zahraničných daňových správ

  Pracujem v Nemecku a môj zamestnávateľ požaduje odo mňa potvrdenie formulára EU/EWR slovenským správcom dane. Potvrdí správca dane aj takéto tlačivo?

  Odpoveď

  Správca dane môže potvrdzovať daňovú rezidenciu daňovníka tiež na tlačivách zahraničných daňových správ. Tieto tlačivá sa primárne týkajú uplatnenia nároku na oslobodenie alebo zníženie dane vymedzeného v príslušnej medzinárodnej zmluve alebo refundácie dane (časti dane) zrazenej v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi druhého zmluvného štátu, resp. uplatnenia výhod alebo zaobchádzania, ktoré sa vzťahuje na daňových rezidentov príslušného štátu.
  Potvrdenie údajov správcom dane na tlačive zahraničnej daňovej správy je podmienené úplným, presným a správnym vyplnením všetkých údajov uvádzaných v tomto tlačive daňovníkom (žiadateľom), nakoľko správca dane údaje uvádzané v tlačive potvrdzuje, ale nevypĺňa.

 9. Zaslanie žiadosti o potvrdenie tlačív zahraničných daňových správ

  Akým spôsobom mám zaslať žiadosť o potvrdenie formulára EU/EWR správcovi dane?

  Odpoveď

  Správca dane potvrdzuje na daňové účely požadované údaje len na originálnom tlačive vydanom zahraničnou daňovou správou, predloženom a vyplnenom daňovníkom (žiadateľom), resp. inou osobou ním poverenou. Ak daňovník doručuje správcovi dane písomnosti elektronicky, je potrebné, aby vyplnené originálne tlačivo vydané zahraničnou daňovou správou predložil správcovi dane aj v listinnej podobe. V opačnom prípade správca dane žiadosti daňovníka nevyhovie, o čom zašle daňovníkovi oznámenie.

 10. Daň vyberaná zrážkou – príjem nerezidenta SR z operatívneho prenájmu hnuteľnej veci

  Česká spoločnosť vystavila faktúru pre slovenskú spoločnosť za prenájom motorového vozidla, ktoré slovenská spoločnosť používa na území SR. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri úhrade faktúry zraziť daň?

  Odpoveď

  Vo všeobecnosti sú príjmy plynúce rezidentovi ČR (skutočnému vlastníkovi licenčných poplatkov) za operatívny prenájom hnuteľného majetku (motorového vozidla) umiestneného na území SR, od platiteľa príjmu, ktorý je rezidentom SR, zdaniteľné podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona o dani z príjmov a článku 12 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v pod č. 238/2003 Z.z., ďalej len zmluva) na území Slovenskej republiky (štát zdroja príjmov), pričom maximálna suma dane nesmie presiahnuť 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov.

  Predmetné príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov prostredníctvom platiteľa dane (platiteľa príjmu). Zrážku dane (vo výške max. 10 %) je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka v súlade s ustanovením § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane (§ 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov).
  Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v ČR. Možným dokladom o tejto skutočnosti je napr. potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané zahraničným správcom dane. Ak daňový rezident ČR (skutočný vlastník licenčného poplatku) preukáže slovenskému platiteľovi príjmu (platiteľovi dane) miesto daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane zníženú sadzbu dane (10 %) podľa zmluvy automaticky.

 11. Príjem nerezidenta SR z operatívneho prenájmu hnuteľnej veci - uplatnenie oslobodenia od dane

  Česká spoločnosť vystavila faktúru pre slovenskú spoločnosť za prenájom motorového vozidla, ktoré slovenská spoločnosť používa na území SR. Za akých podmienok môže slovenský platiteľ príjmu uplatniť oslobodenie od dane?

  Odpoveď

  V prípade, ak ide o príjmy zo zdrojov v SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého a druhého bodu zákona o dani z príjmov, napr. ak ide o prenájom hnuteľnej veci medzi právnickými osobami, je potrebné posúdiť aj možnosť oslobodenia predmetných príjmov na území SR. V súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého a druhého bodu a náhrady za použitie alebo za poskytnutie práva na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia plynúce zo zdroja na území SR právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe

  1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
  2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento podiel vypláca, alebo
  3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.

  Za splnenia uvedených podmienok ide o príjem oslobodený od dane.

 12. Posúdenie zdaniteľnosti príjmov občana Ukrajiny so statusom "dočasné útočisko" v SR

  Som z Ukrajiny, kde som registrovaný ako podnikateľ. Mám status „dočasné útočisko“ na Slovensku a pracujem na diaľku zo Slovenska. Mám v uvedenom prípade daňové povinnosti na Slovensku po 183 dňoch pobytu?

  Odpoveď

  Aktuálne daňové právne predpisy neobsahujú osobitné ustanovenia upravujúce práva a povinnosti daňových subjektov aplikovateľné v situáciách podobných vojenskému konfliktu na Ukrajine, či aplikovateľné konkrétne vo vzťahu k daňovníkom (odídencom), ktorí sú rezidentami Ukrajiny, a sú „ekonomicky“ a inak prítomní na území Slovenskej republiky.
  Z dôvodu absencie trvalej dispozície miesta na výkon činnosti odídenca (podnikateľa) na území Slovenskej republiky nedochádza k vzniku stálej prevádzkarne. Nakoľko v súvislosti s nezávislou činnosťou odídenca vykonávanou v tomto (dočasnom) mieste k vzniku stálej prevádzkarne tohto nerezidentného podnikateľa na území Slovenskej republiky nedochádza, nemá žiadne daňové povinnosti na území Slovenskej republiky.

 13. Príjem rezidenta SR zo závislej činnosti v Rakúsku - uplatnenie metódy vyňatia

  Som daňový rezident SR a v roku 2021 som 2 mesiace pracoval ako zamestnanec v Rakúsku. Dosiahol som  hrubý príjem 2689 eur, z ktorého mi zamestnávateľ odviedol len odvody na sociálne zabezpečenie. Žiadnu daň som v Rakúsku neplatil, lebo v Rakúsku je príjem do 11 000 eur od dane oslobodený. Môžem k príjmu z rakúskeho zamestnania uplatniť metódu vyňatia alebo metódu zápočtu dane?

  Odpoveď

  Daňový rezident SR môže v daňovom priznaní pri príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov v Rakúsku za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatniť metódu vyňatia príjmov v zmysle § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, ak boli jeho príjmy zo závislej činnosti v zahraničí preukázateľné zdanené a ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
  Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu.

 14. Príjem rezidenta SR zo živnosti vykonávanej v Nemecku - uplatnenie metódy vyňatia

  Som daňový rezident SR a v roku 2021 mi plynuli príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku na základe nemeckého živnostenského oprávnenia. Dosiahnuté príjmy zo živnosti som zdanil v Nemecku. Akú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia môžem uplatniť v slovenskom daňovom priznaní?

  Odpoveď

  Ak rezident SR dosahuje príjmy zo živnosti vykonávanej na území Nemecka na základe nemeckého živnostenského oprávnenia, pričom mu vzniká na území Nemecka tzv. stála prevádzkareň, jeho príjem je zdaniteľný v Nemecku v zmysle nemeckej daňovej legislatívy.
  V takom prípade rezident SR uplatní v daňovom priznaní v SR za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia k uvedeným príjmom z nemeckej živnosti metódu vyňatia príjmov (základov dane) v súlade s článkom 23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 18/1984 Zb.).

 15. Daňový rezident SR - prenájom nehnuteľnosti v Maďarsku

  Daňový rezident SR je vlastníkom nehnuteľnosti v Maďarsku, ktorú prenajíma. Má povinnosť podať daňové priznanie v Maďarsku, alebo zahrnie tento príjem len do daňového priznania v SR?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú vo všeobecnosti zdaniteľné v štáte, v ktorom je táto nehnuteľnosť umiestnená, a to v zmysle daňovej legislatívy daného štátu. Daňový rezident SR je povinný vysporiadať si v SR svoje "celosvetové" príjmy, t.j. uvádza v daňovom priznaní aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí, pričom výdavky k týmto príjmom si uplatní v zmysle zákona o dani z príjmov platného v SR.

  Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov môže v podanom daňovom priznaní v SR uplatniť preukázateľné výdavky v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a tiež oslobodenie príjmov do výšky 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Na zamedzenie dvojitého zdanenia predmetných príjmov daňovník môže použiť metódu zápočtu dane.

 16. Daňový rezident SR – predaj nehnuteľnosti v ČR

  Daňovník v roku v roku 2021 predal byt v Českej republike v sume 1 mil. českých korún, ktorý nadobudol kúpou v roku 2019. Príjem zdanil v ČR. Ak má povinnosť priznať tento príjem aj v daňovom priznaní v SR, aký typ tlačiva má použiť? Iné príjmy v roku 2021 nedosiahol. 

  Odpoveď

  Nakoľko v tomto prípade ide o príjem, ktorý nie je oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy, daňovník podá v SR daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B a uvedie predmetný príjem v VIII. oddiele (ostatné príjmy). Zo základu dane (príjmy mínus výdavky) vypočíta daň 19 % (resp. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 eura). Na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu daňovník uplatní metódu zápočtu dane.