Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Daň z príjmov – medzinárodné zdaňovanie

 1. Zabezpečenie dane pri výplate príjmu z prenájmu nehnuteľnosti v SR nerezidentovi SR

  Talianska spoločnosť mesačne fakturuje nájomné za nebytový priestor na území SR slovenskej spoločnosti. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri úhrade faktúry zraziť resp. zabezpečiť daň?

  Odpoveď

  Zdaniteľnosť predmetných príjmov je potrebné posúdiť v zmysle Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dani z príjmu a o zabránení daňovému úniku (uverejnená pod č. 17/1985 Zb., ďalej len zmluva) a tiež v zmysle zákona o dani z príjmov.

  Zo znenia článku 6 zmluvy vyplýva, že právo na zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v SR má SR v zmysle slovenskej daňovej legislatívy.

  Príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v SR v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov zdaniteľný postupom podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
  Podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, povinní zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia, okrem príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa zráža preddavok na daň podľa § 35.

  Zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa u daňovníkov členského štátu Európskej únie uvedených v § 2 písm. t) tohto zákona alebo u daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP neaplikuje a platiteľovi príjmu (slovenskej právnickej osobe) nevzniká ani oznamovacia povinnosť voči správcovi dane.

  Po skončení zdaňovacieho obdobia daňový nerezident SR (rezident Talianska) je povinný vysporiadať si v SR len daňovú povinnosť z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, pričom postupuje v zmysle slovenskej daňovej legislatívy (podaním daňového priznania).

 2. Zahraničný umelec - vyplatenie príjmu „v čistom"

  Agentúra zabezpečujúca umelecké predstavenia na Slovensku má v zmluve o zabezpečení vystúpenia so zahraničným umelcom (rezident ČR) dohodnutú odmenu „v čistom" vo výške 5000 eur, ktorú umelec požaduje vyplatiť. V zmysle § 16 ods. 1 písm. d) a § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov má platiteľ príjmu povinnosť zraziť a odviesť sumu z vyplateného/poukázaného príjmu. Z akej sumy slovenská agentúra vyberie daň zrážkou?

  Odpoveď

  V zmysle § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmu plynúceho zahraničnému umelcovi je len príjem.
  V prípade, ak sa agentúra dohodne s umelcom na vyplatení honoráru "v čistom", je potrebné pre účely výpočtu zrážkovej dane navýšiť sumu vyplateného príjmu o sumu dane vyberanej zrážkou.
  Výpočet:   

  5000 eur  = čistý príjem (81 %)
  5000 / 81 x 100 = 6 172,84 eur = hrubý príjem 
  6172,64 x 0,19 = 1 172,80 = daň 19 %

 3. Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania

  Som daňovým rezidentom SR, študujem v ČR a v roku 2018 som popri štúdiu v ČR pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, kde môj ročný zárobok dosiahol 80 100 českých korún. Vo februári som svojho zamestnávateľa požiadal o ročné zúčtovanie dane. Z nevedomosti som však nepodal daňové priznanie v SR. Ako mám ďalej postupovať? Je možné podať daňové priznanie po termíne?

  Odpoveď

  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 môžete podať aj po lehote na podanie daňového priznania osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo doručiť poštou na Váš miestne príslušný daňový úrad. Nakoľko však daňové priznanie bude podané po lehote na podanie daňového priznania za rok 2018, správca dane uloží sankciu v zmysle §  155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vo výške min. 30 eur.

 4. Daň vyberaná zrážkou – príjem nerezidenta SR z operatívneho prenájmu hnuteľnej veci

  Česká spoločnosť vystavila faktúru pre slovenskú spoločnosť za prenájom motorového vozidla, ktoré slovenská spoločnosť používa na území SR. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri úhrade faktúry zraziť daň?

  Odpoveď

  Vo všeobecnosti sú príjmy plynúce rezidentovi ČR (skutočnému vlastníkovi licenčných poplatkov) za operatívny prenájom hnuteľného majetku (motorového vozidla) umiestneného na území SR, od platiteľa príjmu, ktorý je rezidentom SR, zdaniteľné podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona o dani z príjmov a článku 12 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená v pod č. 238/2003 Z.z., ďalej len zmluva) na území Slovenskej republiky (štát zdroja príjmov), pričom maximálna suma dane nesmie presiahnuť 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov.

  Predmetné príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov prostredníctvom platiteľa dane (platiteľa príjmu). Zrážku dane (vo výške max. 10 %) je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka v súlade s ustanovením § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je platiteľ dane súčasne povinný oznámiť správcovi dane (§ 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov).
  Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie predmetného ustanovenia zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v ČR. Možným dokladom o tejto skutočnosti je napr. potvrdenie o mieste daňovej rezidencie daňovníka v príslušnom zdaňovacom období vydané zahraničným správcom dane. Ak daňový rezident ČR (skutočný vlastník licenčného poplatku) preukáže slovenskému platiteľovi príjmu (platiteľovi dane) miesto daňovej rezidencie najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech, uplatní tento platiteľ dane zníženú sadzbu dane (10 %) podľa zmluvy automaticky.

  V prípade, ak ide o príjmy zo zdrojov v SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého a druhého bodu zákona o dani z príjmov, napr. ak ide o prenájom hnuteľnej veci medzi právnickými osobami, je potrebné posúdiť aj možnosť oslobodenia predmetných príjmov na území SR.
  V súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého a druhého bodu a náhrady za použitie alebo za poskytnutie práva na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia plynúce zo zdroja na území SR právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe

  1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
  2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento podiel vypláca, alebo
  3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.

  Za splnenia uvedených podmienok ide o príjem oslobodený od dane.

 5. Príjem rezidenta SR vo forme podielov na zisku (dividend) vyplácaných v roku 2019 za zdaňovacie obdobie roku 2015

  Fyzickej osobe (rezidentovi SR) v roku 2019 rakúska spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2015. Uvádza rezident SR takýto príjem v daňovom priznaní v SR?

  Odpoveď

  Právo na zdanenie tohto príjmu (dividend) má v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Rakúska republika, daň však nesmie presiahnuť 10 % hrubej sumy dividend. Podmienkou, aby rakúska spoločnosť uplatnila limitovanú sadzbu dane na zdanenie týchto dividend, je včasné preukázanie daňovej rezidencie daňovníka (rezidenta SR) a skutočného vlastníctva dividend vyplácajúcej spoločnosti. To, či Rakúska republika právo na zdanenie dividend využije a akým spôsobom, upravuje jej lokálna daňová legislatíva.

  Rezident SR však takýto príjem v daňovom priznaní v SR neuvádza, nakoľko v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2016 nie je predmetom dane.

 6. Príjem rezidenta SR vo forme podielov na zisku (dividend) vyplácaných v roku 2019 za zdaňovacie obdobie roku 2018 - plynúci od rezidenta štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

  Fyzickej osobe (rezidentovi SR) v roku 2019 holandská spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2018. Uvádza rezident SR takýto príjem v daňovom priznaní v SR?

  Odpoveď

  V súlade s článkom 10 ods. 2 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 138/1974 Zb., ďalej len zmluva) dividendy sa môžu zdaniť v štáte, v ktorom má sídlo spoločnosť, ktorá ich vypláca (v Holandsku), a to podľa zákonov Holandska. Takto určená daň však nemôže presiahnuť 10% hrubej sumy dividend. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle zmluvy právo na zdanenie predmetného príjmu má Holandsko, avšak či toto právo využije, závisí od jeho vnútroštátnej daňovej legislatívy.

  Ak podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (z Holandska), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane (§ 51e zákona o dani z príjmov) pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7 %. Predmetný príjem rezident SR uvedie v „Daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B" v Prílohe č. 2.

  Ak boli uvedené príjmy zdanené v Holandsku v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Holandskom, v slovenskom daňovom priznaní si k nim daňovník môže uplatniť metódu zápočtu dane za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia.

 7. Príjem rezidenta SR vo forme podielov na zisku (dividend) vyplácaných v roku 2019 za zdaňovacie obdobie roku 2018 - plynúci od rezidenta štátu, s ktorým SR má uzavretý dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach

  Daňovému rezidentovi SR (fyzickej osobe) vyplatila obchodná spoločnosť so sídlom v Kostarike podiely na zisku z hospodárskeho výsledku roku 2018. Podlieha tento príjem zdaneniu v SR a v akej sadzbe? Môže si rezident SR uplatniť metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia?

  Odpoveď

  Kostarika má so SR podpísanú Dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach č. 461/2013 účinnú od 01.01.2014. Z uvedeného dôvodu obchodná spoločnosť so sídlom v Kostarike nie je považovaná za daňovníka z nezmluvného štátu v zmysle § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.
  Ak rezidentovi SR (fyzickej osobe) plynú podiely na zisku (dividendy) vykázané zo základu dane za rok 2018 od daňovníka, ktorý nie je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, vyplatený podiel na zisku zahrnie rezident SR do daňového priznania k dani z príjmov FO typ B (Príloha č. 2) a zdaní daňou v sadzbe 7%.

  Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia však rezident SR nemôže uplatniť  žiadnu metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia, nakoľko metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia možno použiť len v prípade existencie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (v prípade Kostariky takáto zmluva neexistuje, je podpísaná len vyššie uvedená dohoda).

  V danom prípade nie je možné zamedziť prípadnému dvojitému zdaneniu príjmov dosiahnutých v krajine, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

 8. Tlačivo zahraničnej finančnej správy EU/EWR Nemecko

  Potrebujem potvrdiť formulár EU/EWR, ktoré odo mňa požaduje nemecký finančný úrad. Akým spôsobom mám postupovať?

  Odpoveď

  Formulár tlačiva vypĺňa miestne príslušný správca dane (daňový úrad) na základe žiadosti daňovníka (nemá predpísanú formu). Podkladom príslušného správcu dane pre potvrdzovanie údajov o príjmoch daňovníka v predmetnom tlačive je daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podané daňovníkom. Daňovník môže žiadosť o potvrdenie uvedeného tlačiva spolu s predmetným tlačivom zaslať správcovi dane poštou.

  K potvrdzovaniu formulárov vydaných daňovou správou SRN bol vydaný Pokyn FR SR k potvrdzovaniu formulárov vydaných daňovou správou Spolkovej republiky Nemecko. Osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko a ani zvyčajné miesto pobytu v Nemecku, podliehajú v Nemecku obmedzenej daňovej povinnosti z príjmov zo zdrojov v Nemecku. Toto sa týka napríklad osôb, ktoré sa dočasne zdržiavajú v Nemecku a poberajú príjmy z nemeckých zdrojov, napr. zo závislej činnosti, ak je im plat vyplácaný zamestnávateľom, ktorý je rezidentom Nemecka. Účelom potvrdenia EU/EWR je umožniť daňovníkovi (rezidentovi SR) čerpať výhody súvisiace so statusom daňovníka s „formálnou neobmedzenou daňovou povinnosťou“ na území Nemecka, ak najmenej 90 % z jeho celkových príjmov je predmetom dane v Nemecku, alebo príjem, ktorý nie je predmetom dane v Nemecku, nepresiahne čiastku stanovenú pre dané zdaňovacie obdobie.

  V súlade s uvedeným pokynom sa v časti „Príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska“ (Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen“) - do okna brutto mzda (Brutto-arbeitslohn“) uvádza celkový hrubý príjem zo závislej činnosti okrem príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov na území Spolkovej republiky Nemecko. Podkladom pre uvedenie výšky skutočných hrubých príjmov je daňové priznanie daňovníka podané za príslušné zdaňovacie obdobie.

 9. Tlačivo zahraničnej finančnej správy EU/EWR Rakúsko

  Daňovník potrebuje potvrdiť formulár EU/EWR pre rakúsky finančný úrad. Daňovník mal príjmy zo zdrojov na území dvoch krajín (Rakúsko, Nemecko) mimo územia Slovenskej republiky. V samotnom tlačive sa však informácia o iných príjmoch ako príjmoch zo zdrojov na území Slovenskej republiky - štátu rezidencie nenachádza. Je tam len informácia – „Príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska". Ako postupovať? Uvádzať príjmy podľa informácie z tlačiva - len na území Slovenskej republiky ako štátu rezidencie, alebo aj príjmy napríklad zo zdrojov na území Nemecka?

  Odpoveď

  Uvedený Formulár E9 – Certifikát a potvrdenie EU/EWR („Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA") vydalo Federálne ministerstvo financií Rakúskej republiky za účelom rovnakého zaobchádzania a čerpania výhod u daňovníkov – nerezidentov (ktorí sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom členskom štáte EÚ alebo EHP) ako u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Rakúskej republiky, a to pri dodržaní percentuálneho podielu celkových príjmov (90%), ktoré sú predmetom dane v Rakúsku, alebo minimálnej sumy (11 tis. eur) príjmu, ktorý nie je predmetom dane v Rakúsku.

  Formulár E9 potvrdzuje daňový úrad štátu, v ktorom je osoba považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a v časti „Príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska" („Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen") potvrdzuje základ dane, resp. daňovú stratu z príslušných druhov príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, t. j. z „celosvetových príjmov", okrem príjmov zo zdrojov v Rakúsku. V uvedenom prípade potvrdí správca dane základ dane resp. stratu z príjmov daňovníka - rezidenta dosiahnutých v zdaňovacom období zo zdrojov v SR a napr. v Nemecku (mimo rakúskych príjmov), ktoré podliehajú zdaneniu v štáte rezidencie daňovníka (SR).

 10. Daňový rezident SR - prenájom nehnuteľnosti v Maďarsku

  Daňový rezident SR je vlastníkom nehnuteľnosti v Maďarsku, ktorú prenajíma. Má povinnosť podať daňové priznanie v Maďarsku, alebo zahrnie tento príjem len do daňového priznania v SR?

  Odpoveď

  Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú vo všeobecnosti zdaniteľné v štáte, v ktorom je táto nehnuteľnosť umiestnená, a to v zmysle daňovej legislatívy daného štátu. Daňový rezident SR je povinný vysporiadať si v SR svoje "celosvetové" príjmy, t.j. uvádza v daňovom priznaní aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí, pričom výdavky k týmto príjmom si uplatní v zmysle zákona o dani z príjmov platného v SR.

  Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov môže v podanom daňovom priznaní v SR uplatniť preukázateľné výdavky v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a tiež oslobodenie príjmov do výšky 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Na zamedzenie dvojitého zdanenia predmetných príjmov daňovník môže použiť metódu zápočtu dane.

 11. Daňový rezident SR – predaj nehnuteľnosti v ČR

  Daňovník v roku v roku 2019 predal byt v Českej republike v sume 1 mil. českých korún, ktorý nadobudol kúpou v roku 2017. Príjem zdanil v ČR. Ak má povinnosť priznať tento príjem aj v daňovom priznaní v SR, aký typ tlačiva má použiť? Iné príjmy v roku 2019 nedosiahol. 

  Odpoveď

  Nakoľko v tomto prípade ide o príjem, ktorý nie je oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy, daňovník podá v SR daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B a uvedie predmetný príjem v VIII. oddiele (ostatné príjmy). Zo základu dane (príjmy mínus výdavky) vypočíta daň 19 % (alebo 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 eura). Na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu daňovník uplatní metódu zápočtu dane.

 12. Potvrdenie (certifikát) o daňovej rezidencii

  Musím preukázať daňovému úradu vo Veľkej Británii svoju daňovú príslušnosť v SR. Akým spôsobom a kde môžem získať potrebné potvrdenie o daňovej rezidencii?

  Odpoveď

  Správca dane vydáva potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) k územiu Slovenskej republiky na základe žiadosti daňovníka (vzor tejto žiadosti nie je predpísaný).

  Správca dane pred potvrdením tlačiva preskúma a preverí všetky skutočnosti relevantné pre určenie daňovej rezidencie. Po preverení týchto skutočností správca dane vydá predmetné potvrdenie na unifikovanom trojjazyčnom formulári (slovenčina, angličtina, nemčina). Vydanie predmetného potvrdenia je podľa Sadzobníka správnych poplatkov oslobodené od správneho poplatku. Ak daňovník nemá povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, uvedenú písomnú žiadosť môže správcovi dane doručiť osobne alebo poštou.

  V prípade, že daňovník má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, je potrebné, aby zaslal svoju žiadosť ako súčasť Všeobecného podania resp. jeho prílohu.