Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2019

  1. Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2019 je právnická osoba povinná podať v lehote do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi Opatrením č. MF/013624/2019-721 - vzor daňového priznania č. MF/014001/2019-721 k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie DP pripadne najskôr na 1. január 2020. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby bol zverejnený v elektronických štruktúrovaných formulároch na portáli finančnej správy 1. januára 2020 – DPPOv19.

 2. Zápočet daňovej licencie

  Môže si právnická osoba v daňovom priznaní za rok 2019 uplatniť zápočet daňovej licencie, ktorú zaplatila v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach?

  Odpoveď

  Daňovník si v daňovom priznaní za rok 2019 môže uplatniť zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní za roky 2016 a 2017, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
  Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2019 už daňovú licenciu neplatí, v prípade ak ide započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, môže tento kladný rozdiel započítať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Z uvedeného dôvodu daňovník potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil, ak by za zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť by bola nižšia ako je ustanovená suma daňovej licencie podľa kritérií, ktoré spĺňa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia kalendárneho roka 2019 (§ 46b ods. 2, ods. 3 a ods. 6 ZDP).

 3. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019

  Môže si právnická osoba, ktorá má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. apríla 2019 do 31. marca 2020, predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za predpokladu, že obdobie pandémie skončí v júli 2019?

  Odpoveď

  Áno, daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. augusta 2020. Na základe podaného oznámenia si daňovník môže predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá uplynula 30. júna 2020 až do 30. septembra 2020.

 4. Lehota na zaplatenie dane z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

  Dokedy je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podať Oznámenie o zrazení a odvedení dane z prijatých peňažných a nepeňažných plnení v priebehu roka 2019 a zaplatiť vypočítanú daň?

  Odpoveď

  V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie Oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP za rok 2019 na tlačive OZN4317Av17 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie na číslo účtu:
  500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/ 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992019.

 5. Občianske združenie – povinnosť podať daňové priznanie

  Občianske združenie v roku 2019 dosiahlo príjmy z podielu zaplatenej dane, z úrokov na bežnom účte a z darov. Je povinné za rok 2019 podať daňové priznanie?

  Odpoveď

  Nie. Ak v roku 2019 občianske združenie dosiahlo iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – ako napr. dary alebo podiel zaplatenej dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou – úroky na bežnom účte a príjmy z členských príspevkov podľa jeho stanov, občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019.

 6. Platenie preddavkov

  Daňovník, ktorý si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 oznámením, podal dňa 28. apríla 2020 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019?

  Odpoveď

  Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

 7. Použitie podielu zaplatenej dane

  Občianske združenie má v predmete činnosti uvedené podpora a rozvoj športu. V máji 2019 získalo podiel zaplatenej dane, môže uvedený podiel zaplatenej dane použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie?

  Odpoveď

  Ak občianske združenie nepoužilo všetky finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu, v období od 12.03.2020 do skončenia pandémie môže tieto prostriedky použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.