Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie za rok 2019

 1. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

  Obchodná spoločnosť má oznámením predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. júna 2021. Keďže dosahuje aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže si túto lehotu v júni 2021 znovu predĺžiť až do 30. septembra 2021?

  Odpoveď

  Nie. Predĺženú lehotu nie je možné opätovne predĺžiť, preto lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 tejto obchodnej spoločnosti je do 30. júna 2021 i napriek tomu, že dosahuje aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.

 2. Platenie preddavkov

  V lehote do 31. marca 2021 si právnická osoba oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. júna 2021. Z podaného daňového priznania za rok 2019 mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2020 má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2021 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 01. januára 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 t. j. do 30. júna 2021 má spoločnosť povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň (vrátane preddavku za II. štvrťrok 2021, ktorý je splatný 30. júna 2021). Od júla 2021 daňovník platí mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok je splatný 31. júla 2021 (posunutá lehota do 2. augusta 2021). Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 3. Platenie preddavkov

  V lehote do 31. marca 2021 si právnická osoba oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. júna 2021. Z podaného daňového priznania za rok 2019 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2020 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2021 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 t. j. do 30. júna 2021 spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok zaplatí v lehote do 30. septembra 2021. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane

  Právnická osoba má oznámením predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. septembra 2021. Môže aj v tejto predĺženej lehote poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Áno, aj právnické osoby, ktoré si oznámením predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. júna 2021 resp. 30. septembra 2021, môžu v rámci podávaného daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

 5. Použitie podielu zaplatenej dane

  Dokedy je prijímateľ podielu zaplatenej dane povinný použiť podiel zaplatenej dane, ktorý mu bol  správcom dane poukázaný v priebehu roka 2020?

  Odpoveď

  Tento podiel zaplatenej dane je prijímateľ povinný v súlade s § 50 ods. 11 zákona o dani z príjmov použiť najneskôr do konca roka 2021.

 6. Vyplácanie podielov na zisku

  Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v júli 2021 vyplatiť podiely na zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2020 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000*7%=700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000-700) dňa 22. júla 2021. Dokedy má právnická osoba povinnosť odviesť zrážkovú daň a na aký účet?

  Odpoveď

  Spoločnosť má povinnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 700 eur odviesť správcovi dane najneskôr do 15. augusta 2021 na číslo účtu: 500267-základné číslo účtu daňovníka (OÚD)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700072021 a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v 21.

 7. Lehota na zaplatenie dane

  Právnická osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. septembra 2021. Daňové priznanie podala 7.6.2021. Musí v tejto lehote aj zaplatiť daň?

  Odpoveď

  Nie. Ak má právnická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30. septembra 2021, daň je splatná do 30. septembra 2021, aj keď daňovník podá daňové priznanie skôr.

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.