Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2018

  Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 a na akom tlačive? Musí za rok 2018 zaplatiť daňovú licenciu?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2018 je právnická osoba povinná podať v lehote do 1. apríla 2019 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi Opatrením č. MF/010685/2018-721 - vzor daňového priznania č. MF/011703/2018-721 k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie DP pripadne najskôr na 1. január 2019. Do zverejnenia nového vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v elektronických štruktúrovaných formulároch na portáli Finančnej správy bude správca dane akceptovať podanie daňového priznania ako prílohu všeobecného podania. Za zdaňovacie obdobie roka 2018 právnická osoba daňovú licenciu neplatí.

 2. Zápočet daňovej licencie

  Môže si právnická osoba v daňovom priznaní za rok 2018 uplatniť zápočet daňovej licencie, ktorú zaplatila v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach?

  Odpoveď

  Daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní aj po 31.12.2017 v súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017.
  V súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu, môže započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní, na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 ZDP), najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
  Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 už daňovú licenciu neplatí, v prípade ak ide započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, môže tento kladný rozdiel započítať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Z uvedeného dôvodu daňovník potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil, ak by za zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť by bola nižšia ako je ustanovená suma daňovej licencie podľa kritérií, ktoré spĺňa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie (§ 46b ods. 2, ods. 3 a ods. 6 ZDP).

 3. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018

  Dokedy si môže právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2018 si môže právnická osoba (s výnimkou daňovníkov v konkurze a v likvidácii) predĺžiť na základe oznámenia podaného najneskôr do 1. apríla 2019 najviac o tri celé kalendárne mesiace (§49 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov) alebo ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (§49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov).
  Predĺženie lehoty daňovník oznamuje na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa §49 ods.3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov“, ktorého vzor je záväzný. Tlačivo oznámenia je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň z príjmov právnických osôb - OZN493v17. Daňovník, ktorý je povinný s finančnou správou komunikovať elektronicky môže predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby oznámiť len na tomto elektronickom štruktúrovanom tlačive.

 4. Platba zrážkovej dane a oznamovacia povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov

  Dokedy musí spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorili zmluvu o výkone správy (platiteľ dane) odviesť daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v priebehu kalendárneho roka 2018 a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane?

  Odpoveď

  Platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v priebehu kalendárneho roka 2018 odviesť do 31. januára 2019. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, zverejnenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní//Daň vyberaná zrážkou - OZN4313v17.
  Daň vyberanú zrážkou platiteľ dane zaplatí na č. účtu:
  500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992018

 5. Oznamovacia povinnosť držiteľa

  Dokedy je povinný držiteľ, ktorý poskytol v priebehu roka 2018 nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, oznámiť správcovi dane výšku tohto nepeňažného plnenia?

  Odpoveď

  Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté – t.j. za rok 2018 do 31. januára 2019 na tlačive OZN4317Bv17. V rovnakej lehote – t.j. do 31. januára 2019 je držiteľ v zmysle § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj príjemcovi nepeňažného plnenia – toto tlačivo nemá predpísanú formu.

 6. Lehota na zaplatenie dane z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

  Dokedy je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, odviesť daň z nepeňažných plnení poskytnutých v roku 2018 od držiteľa?

  Odpoveď

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný daň z nepeňažného plnenia poskytnutého od držiteľa v priebehu roka 2018 odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté – t.j. za rok 2018 do 1. apríla 2019 na číslo účtu:
  500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/ 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992018.
  V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP na tlačive OZN4317Av17.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Odpoveď

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.