Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2017

  Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2017 a na akom tlačive? Musí ešte za rok 2017 zaplatiť daňovú licenciu?

  Daňové priznanie za rok 2017 je právnická osoba povinná podať v lehote do 3. apríla 2018 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi č. 24/2017 Opatrením č. MF/16021/2017-721. Tlačivo daňového priznania je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň z príjmov právnických osôb – DPPOv17. Za zdaňovacie obdobie roka 2017 právnická osoba daňovú licenciu ešte zaplatiť musí.

 2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017

  Dokedy si môže právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 a na akom tlačive?

  Daňové priznanie za rok 2017 si môže právnická osoba (s výnimkou daňovníkov v konkurze a v likvidácii) predĺžiť na základe oznámenia podaného najneskôr do 3. apríla 2018 najviac o tri celé kalendárne mesiace (§ 49 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov) alebo ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (§ 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov).
  Predĺženie lehoty daňovník oznamuje na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov“, ktorého vzor je od 1. januára 2018 záväzný. Tlačivo oznámenia je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň z príjmov právnických osôb - OZN493v17. Daňovník, ktorý je povinný s finančnou správou komunikovať elektronicky, môže predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby oznámiť len na tomto elektronickom štruktúrovanom tlačive.

 3. Občianske združenie – povinnosť podať daňové priznanie

  Občianske združenie v roku 2017 dosiahlo príjmy z podielu zaplatenej dane, z  úrokov na bežnom účte,  z darov a od obce dostalo dotáciu na základnú – nezdaňovanú činnosť. Je povinné za rok 2017 podať daňové priznanie?

  Áno. Vzhľadom k tomu, že občianske združenie v priebehu roka 2017 malo aj príjem z dotácie, má povinnosť podať za rok 2017 daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, a to i napriek tomu, že príjem z dotácie poskytnutej na základnú nezdaňovanú činnosť občianskeho združenia patrí medzi príjmy, ktoré sú od dane oslobodené v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Zároveň je občianske združenie povinné zostaviť účtovnú závierku k 31.12.2017 a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve.

 4. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 dňa 13. februára 2018. Na r. 1110 tohto daňového priznania - daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov vykázala sumu 2300 eur. Na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 platí spoločnosť štvrťročné preddavky vo výške 1000 eur. Je povinná ešte zaplatiť preddavok za I. štvrťrok 2018?

  Áno. Právnická osoba je povinná štvrťročný preddavok vo výške 1000 eur zaplatiť v termíne do 3. apríla 2018. Po lehote na podanie daňového priznania môže daňovník požiadať o vrátenie preddavkov v nadväznosti na § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

 5. Lehota na zaplatenie dane z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

  Dokedy je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, odviesť daň z nepeňažných plnení poskytnutých v roku 2017 od držiteľa?

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný daň z nepeňažného plnenia poskytnutého od držiteľa v priebehu roka 2017 odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté – t.j. za rok 2017 do 3. apríla 2018 na číslo účtu:
  500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/ 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992017.
  V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň vyberaná zrážkou - OZN4317Av17.

 6. Hospodársky rok a daňová licencia

  Právnická osoba podáva daňové priznanie za hospodársky rok od 1.8.2017 do 31.7.2018. Musí za toto zdaňovacie obdobie ešte zaplatiť daňovú licenciu?

  Áno, právnická osoba musí ešte za hospodársky rok, ktorý skončí v priebehu kalendárneho roka 2018, daňovú licenciu zaplatiť.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 14. 2. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore