Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2023 

  V akej lehote a na akom tlačive právnická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

  Odpoveď

  Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 daňovník podáva na tlačive daňového priznania MF/016108/2022-721, elektronické tlačivo DPPOv22 v lehote do 2. apríla 2024.

 2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania 

  Môže si právnická osoba oznámením predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023?

  Odpoveď

  Áno, lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 si právnická osoba (s výnimkou spoločnosti v likvidácii alebo konkurze) môže predĺžiť oznámením podaným najneskôr do 2. apríla 2024 najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jej príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sumy príjmov priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu. Oznámenie sa podáva na predpísanom štruktúrovanom tlačive OZN493v22.

 3. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2023 do 2.4.2024. Z podaného daňového priznania za rok 2022 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2023 má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2024 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2024 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 t. j. do 2. apríla 2024 spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok zaplatí v lehote do 30. apríla 2024. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Oznamovacia povinnosť držiteľa

  Dokedy je držiteľ povinný podať oznámenie podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona a dátume jeho poskytnutia a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Poskytnuté zdaniteľné nepeňažné plnenia okrem plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie, je držiteľ povinný správcovi dane oznámiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté na tlačive Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia OZN4317Bv20.

 5. Platba zrážkovej dane a oznamovacia povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov

  Dokedy musí spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorili zmluvu o výkone správy (platiteľ dane) odviesť daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v priebehu kalendárneho roka 2023 a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane?

  Odpoveď

  Platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v priebehu kalendárneho roka 2023 odviesť do 31. januára 2024. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, zverejnenom na webovom sídle FR SR v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň vyberaná zrážkou – OZN4313v20. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže uvedené oznámenie správcovi dane poslať aj poštou alebo doniesť osobne na daňový úrad. Daň vyberanú zrážkou platiteľ dane zaplatí na číslo účtu 500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992023.

 6. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – platba zrážkovej dane

  Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný z nepeňažného plnenia prijatého od držiteľa za kalendárny rok 2023 odviesť správcovi dane zrážkovú daň a na akom tlačive má uvedené správcovi dane oznámiť?

  Odpoveď

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný z prijatého nepeňažného plnenia od držiteľa v roku 2023 odviesť zrážkovú daň do 2. apríla 2024. Zrážkovú daň zaplatí na číslo účtu: 500267-OÚD/8180 v tvare IBAN a použije variabilný symbol: 1700992023. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP OZN4317Av20.

 7. Dodanenie záväzkov

  Právnická osoba si ako zamestnávateľ odložil platby poistného voči Sociálnej poisťovni z dôvodu poklesu tržieb o viac ako 40% v zmysle Nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V zmysle uvedeného nariadenia je poistné splatné až v rokoch 2023-2025. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy (zvyšovania) základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov?

  Odpoveď

  Úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa použije na záväzky z poistného na sociálne poistenie, u ktorých uplynie stanovená doba (360, 720 alebo 1080 dní) po lehote splatnosti. Ak ide o poistné na sociálne poistenie, u ktorého ešte neuplynula doba (počet dní) po lehote splatnosti, ktorá je určená osobitným predpisom – nariadením vlády č. 131/2020 Z. z., predpis poistného nie je záväzkom po lehote splatnosti, na ktorý by sa vzťahovala úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

 8. Staršie tlačivá daňových priznaní

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko "zobraziť aj staré verzie".

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2024 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.