Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie za rok 2021

 1. Oznámenie výšky preddavkov 

  V akej lehote oznámi správca dane daňovníkovi výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania? 

  Odpoveď

  V súlade s § 42 ods. 13 zákona o dani z príjmov výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi najneskôr päť dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane neuplatní postup podľa § 42 odseku 10 zákona o dani z príjmov.

 2. Platenie preddavkov

  V lehote do 31. marca 2022 si právnická osoba oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. júna 2022. Z podaného daňového priznania za rok 2020 mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2021 má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2022 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 01. januára 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 t. j. do 30. júna 2022 má spoločnosť povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň (vrátane preddavku za II. štvrťrok 2022, ktorý je splatný 30. júna 2022). Od júla 2022 daňovník  platí mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok je splatný 31. júla 2022 (posunutá lehota do 1. augusta 2022). Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 3. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2021 do 30.6.2022. Z podaného daňového priznania za rok 2020 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2021 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2022 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 t. j. do 30. júna 2022 spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok zaplatí v lehote do 30. septembra 2022. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Rozdiely vzniknuté zo zaokrúhľovania 

  Zahŕňajú sa rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov do základu dane daňovníka? 

  Odpoveď

  Áno, tieto rozdiely sa zahrnú do základu dane daňovníka podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov v súlade s účtovníctvom.

 5. Poukazovanie podielu zaplatenej dane 

  Dokedy je prijímateľ podielu zaplatenej dane povinný použiť podiel zaplatenej dane, ktorý mu bol správcom dane poukázaný v priebehu roka 2020?
  Odpoveď

  Odpoveď

  V súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  možno podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu do konca mája 2023.

 6. Dodanenie záväzkov

  Právnická osoba si ako zamestnávateľ odložil platby poistného voči Sociálnej poisťovni z dôvodu poklesu tržieb o viac ako 40% v zmysle Nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V zmysle uvedeného nariadenia je poistné splatné až v rokoch 2023-2025. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy (zvyšovania) základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov?

  Odpoveď

  Úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa použije na záväzky z poistného na sociálne poistenie, u ktorých uplynie stanovená doba (360, 720 alebo 1080 dní) po lehote splatnosti. Ak ide o poistné na sociálne poistenie, u ktorého ešte neuplynula doba (počet dní) po lehote splatnosti, ktorá je určená osobitným predpisom – nariadením vlády č. 131/2020 Z. z., predpis poistného nie je záväzkom po lehote splatnosti, na ktorý by sa vzťahovala úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

 7. Vyplácanie podielov na zisku

  Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v novembri 2022 vyplatiť podiely na zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2021 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000*7%=700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000-700) dňa 22. novembra 2022. Dokedy má právnická osoba povinnosť odviesť zrážkovú daň a na aký účet? 

  Odpoveď

  Spoločnosť má povinnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 700 eur odviesť správcovi dane najneskôr do 15. decembra 2022 na číslo účtu: 500267-základné číslo účtu daňovníka (OÚD)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700112022 a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v 21

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.