Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2017 podané v predĺženej lehote

  Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2017, ak si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace a na akom tlačive? Musí ešte za rok 2017 zaplatiť daňovú licenciu?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2017 je právnická osoba, ktorá si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace, povinná podať v lehote do 2. júla 2018 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi č. 24/2017 Opatrením č. MF/16021/2017-721. Tlačivo daňového priznania je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň z príjmov právnických osôb – DPPOv17. Za zdaňovacie obdobie roka 2017 právnická osoba daňovú licenciu ešte zaplatiť musí.

 2. Účet a variabilný symbol

  Na aký účet má obchodná spoločnosť v predĺženej lehote na podanie daňového priznania zaplatiť daň za rok 2017 a aký má použiť variabilný symbol?

  Odpoveď

  Daň z príjmov za rok 2017 právnická osoba so sídlom v tuzemsku zaplatí na účet číslo: 500224 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN a pri platbe použije variabilný symbol 1700992017. Ak si právnická osoba predĺžila lehotu na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace, daň za rok 2017 je splatná do 2. júla 2018.

 3. Poukázanie podielu zaplatenej dane v predĺženej lehote

  Môže obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2017 poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania?

  Odpoveď

  Áno. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

 4. Prijímateľ podielu zaplatenej dane

  Dokedy prijímateľ podielu zaplatenej dane dostane poukázaný podiel zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb, ktoré mu podiel zaplatenej dane poukázali v daňovom priznaní za rok 2017?

  Odpoveď

  Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania.

 5. Platenie preddavkov

  Právnická osoba si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 2. júla 2018 a toto daňové priznanie podala dňa 18. júna 2018. Na r. 1110 daňového priznania - daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov vykázala sumu 2300 eur. Na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 platí spoločnosť štvrťročné preddavky vo výške 1000 eur. Je povinná ešte zaplatiť preddavok za II. štvrťrok 2018?

  Odpoveď

  Áno. Právnická osoba je povinná štvrťročný preddavok vo výške 1000 eur zaplatiť v termíne do 2. júla 2018. Po lehote na podanie daňového priznania môže daňovník požiadať o vrátenie preddavkov v nadväznosti na § 42 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

 6. Hospodársky rok a daňová licencia

  Právnická osoba podáva daňové priznanie za hospodársky rok od 1.8.2017 do 31.7.2018. Musí za toto zdaňovacie obdobie ešte zaplatiť daňovú licenciu?

  Odpoveď

  Áno, právnická osoba musí ešte za hospodársky rok, ktorý skončí v priebehu kalendárneho roka 2018, daňovú licenciu zaplatiť.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Odpoveď

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.