Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2018

  1. Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2019 je právnická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2020 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi Opatrením č. MF/013624/2019-721 - vzor daňového priznania č. MF/014001/2019-721 k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie DP pripadne najskôr na 1. január 2020. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby bol zverejnený v elektronických štruktúrovaných formulároch na portáli finančnej správy 1. januára 2020 – DPPOv19.

 2. Zápočet daňovej licencie

  Môže si právnická osoba v daňovom priznaní za rok 2019 uplatniť zápočet daňovej licencie, ktorú zaplatila v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach?

  Odpoveď

  Daňovník si v daňovom priznaní za rok 2019 môže uplatniť zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní za roky 2016 a 2017, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
  Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2019 už daňovú licenciu neplatí, v prípade ak ide započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, môže tento kladný rozdiel započítať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Z uvedeného dôvodu daňovník potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil, ak by za zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť by bola nižšia ako je ustanovená suma daňovej licencie podľa kritérií, ktoré spĺňa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia kalendárneho roka 2019 (§ 46b ods. 2, ods. 3 a ods. 6 ZDP).

 3. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019

  Dokedy si môže právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Daňové priznanie za rok 2019 si môže právnická osoba (s výnimkou daňovníkov v konkurze a v likvidácii) predĺžiť na základe oznámenia podaného najneskôr do 31. marca 2020 najviac o tri celé kalendárne mesiace (§ 49 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov) alebo ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (§ 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov).
  Predĺženie lehoty daňovník oznamuje na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa §49 ods.3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov“, ktorého vzor je záväzný. Tlačivo oznámenia je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v elektronických formulároch – Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/Daň z príjmov právnických osôb - OZN493v17. Daňovník, ktorý je povinný s finančnou správou komunikovať elektronicky môže predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby oznámiť len na tomto elektronickom štruktúrovanom tlačive.

 4. Lehota na zaplatenie dane z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa

  Dokedy je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, odviesť daň z nepeňažných plnení poskytnutých v roku 2019 od držiteľa?

  Odpoveď

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný daň z nepeňažného plnenia poskytnutého od držiteľa v priebehu roka 2019 odviesť správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté – t. j. za rok 2019 do 31. marca 2020 na číslo účtu:
  500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/ 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992019.
  V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP na tlačive OZN4317Av17.

 5. Občianske združenie – povinnosť podať daňové priznanie

  Občianske združenie v roku 2019 dosiahlo príjmy z podielu zaplatenej dane, z úrokov na bežnom účte a z darov. Je povinné za rok 2019 podať daňové priznanie?

  Odpoveď

  Nie. Ak v roku 2019 občianske združenie dosiahlo iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – ako napr. dary alebo podiel zaplatenej dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou – úroky na bežnom účte a príjmy z členských príspevkov podľa jeho stanov, občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019.

 6. Platenie preddavkov

  V akej výške má právnická osoba platiť preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ak si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania?

  Odpoveď

  Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 platí právnická osoba preddavky vypočítané z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018, pričom daňou sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňového stratu pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018, znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov (r. 500 * 0,21) – r. 610 zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta). Z takto vypočítanej dane si daňovník vypočíta preddavky na daň a zaokrúhli ich matematicky na dve desatinné miesta. Ak daň nepresiahne 5 000 eur, daňovník štvrťročný preddavok splatný 31. marca 2019 neplatí.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Odpoveď

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.