Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2018

  Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018, ak má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2019? Musí za rok 2018 zaplatiť daňovú licenciu?

  Odpoveď

  Ak má právnická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30. júna 2019, keďže tento deň je nedeľa, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň – t. j. do 1. júla 2019. Za zdaňovacie obdobie roka 2018 právnická osoba daňovú licenciu neplatí.

 2. Zápočet daňovej licencie

  Môže si právnická osoba v daňovom priznaní za rok 2018 uplatniť zápočet daňovej licencie, ktorú zaplatila v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach?

  Odpoveď

  Daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní aj po 31.12.2017 v súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017.
  V súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 daňovník, ktorý zaplatil daňovú licenciu, môže započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní, na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 ZDP), najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
  Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 už daňovú licenciu neplatí, v prípade ak ide započítavať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, môže tento kladný rozdiel započítať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Z uvedeného dôvodu daňovník potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil, ak by za zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť by bola nižšia ako je ustanovená suma daňovej licencie podľa kritérií, ktoré spĺňa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie (§ 46b ods. 2, ods. 3 a ods. 6 ZDP).

 3. Občianske združenie – povinnosť podať daňové priznanie

  Občianske združenie v roku 2018 dosiahlo príjmy z podielu zaplatenej dane, z úrokov na bežnom účte a z darov. Je povinné za rok 2018 podať daňové priznanie?

  Odpoveď

  Nie. Ak v roku 2018 občianske združenie dosiahlo iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – ako napr. dary alebo podiel zaplatenej dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou – úroky na bežnom účte a príjmy z členských príspevkov podľa jeho stanov, občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018.

 4. Poukázanie podielu zaplatenej dane v predĺženej lehote

  Môže obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2018 poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania?

  Odpoveď

  Áno. Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, aj keď má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

 5. Prijímateľ podielu zaplatenej dane

  Dokedy prijímateľ podielu zaplatenej dane dostane poukázaný podiel zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb, ktoré mu podiel zaplatenej dane poukázali v daňovom priznaní za rok 2018?

  Odpoveď

  Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania.

 6. Platenie preddavkov

  Právnická osoba si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 1. júla 2019 a toto daňové priznanie podala dňa 18. júna 2019. Na r. 1110 daňového priznania - daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov vykázala sumu 4000 eur. Na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 spoločnosť preddavky neplatí. Dokedy musí doplatiť preddavky za I. polrok 2019 a aký variabilný symbol pri platbe použije?

  Odpoveď

  Právnická osoba je povinná vyrovnať preddavky za I. a II. štvrťrok 2019 v celkovej výške 2000 eur v termíne do 31. júla 2019. Pri platbe použije variabilný symbol 1100992019.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Odpoveď

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.