Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie za rok 2021

 1. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2021

  V akej lehote je obchodná spoločnosť povinná podať daňové priznanie za rok 2021 a na akom tlačive?

  Odpoveď

  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 je 31. marec 2022. Daňovník podáva daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie na tlačive DPPOv21 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022).

 2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

  Môže si právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021? Ak áno, na akom tlačive a v akej lehote?

  Odpoveď

  Áno, právnická osoba si môže oznámením predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; ak daňovník v roku 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov na tlačive OZN493v20 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2021). Uvedené oznámenie je daňovník povinný podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania – t. j. do 31.3.2022.

 3. Platenie preddavkov

  V lehote do 31. marca 2022 si právnická osoba oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. júna 2022. Z podaného daňového priznania za rok 2020 mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2021 má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2022 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 t. j. do 30. júna 2022 má spoločnosť povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň (vrátane preddavku za II. štvrťrok 2022, ktorý je splatný 30. júna 2022). Od júla 2022 daňovník  platí mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok je splatný 31. júla 2022 (posunutá lehota do 1. augusta 2022). Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2021 do 31.3.2022. Z podaného daňového priznania za rok 2020 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2021 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2022 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 t. j. do 31. marca 2022 spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok zaplatí v lehote do 30. júna 2022. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 5. Poukazovanie podielu zaplatenej dane

  Právnická osoba má oznámením predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. júna 2022. Môže aj v tejto predĺženej lehote poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Áno, aj právnické osoby, ktoré si oznámením predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. júna 2022 resp. 30. septembra 2022 môžu v rámci podávaného daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

 6. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – podávanie daňového priznania

  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v roku 2021 dosiahlo príjem z úhrad za výkon správy bytov, ktorý je od dane oslobodený podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Je povinné podávať daňové priznanie za rok 2021?

  Odpoveď

  Áno. Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, dosiahlo aj oslobodený príjem z úhrad za výkon správy bytov, je povinné daňové priznanie za rok 2021 podať.

 7. Vyplácanie podielov na zisku

  Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou sa rozhodla v apríli 2022 vyplatiť podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2021 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000*7%=700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000-700) dňa 22. apríla 2022. Dokedy má právnická osoba povinnosť odviesť zrážkovú daň a na aký účet?

  Odpoveď

  Spoločnosť má povinnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 700 eur odviesť správcovi dane najneskôr do 15. mája 2022 (posunutý termín na 16. mája 2022) na číslo účtu: 500267-základné číslo účtu daňovníka (OÚD)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700042022 a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v 21.

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.