Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Poukazovanie podielu zaplatenej dane pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania za rok 2022 

  Právnická osoba si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30. júna 2023. Na akom tlačive má toto daňové priznanie podať a môže v predĺženej lehote poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Odpoveď

  Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 daňovník podáva na tlačive daňového priznania MF/016108/2022-721, elektronické tlačivo DPPOv22 v lehote do 30. júna 2023. Aj v tejto predĺženej lehote môže v príslušnej časti daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

 2. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania 

  Právnická osoba si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30. apríla 2023, v tejto lehote ho však nestihne podať. Môže si právnická osoba oznámením opätovne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30. júna 2023?

  Odpoveď

  Nie, predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 už nie je možné opätovne predĺžiť.

 3. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2022 do 30.6.2023. Z podaného daňového priznania za rok 2021 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2022 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2023 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t. j. do 30. júna 2023, spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok zaplatí v lehote do 30. septembra 2023. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Prijímateľ podielu zaplatenej dane

  Právnická osoba – prijímateľ podielu zaplatenej dane mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022. Toto daňové priznanie daňovník podal v lehote do 31. marca 2023, avšak daň na úhradu z r. 1100 tohto daňového priznania daňovník nezaplatil v lehote. Bude tomuto prijímateľovi v roku 2023 poukazovaný podiel zaplatenej dane?

  Odpoveď

  Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani – t. j. prijímateľ podielu zaplatenej dane je povinný daň zaplatiť do 17. apríla 2023, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

 5. Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane 

  Dokedy je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 povinný zverejniť špecifikáciu použitia tohto podielu v Obchodnom vestníku? 

  Odpoveď

  V súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  možno podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu do konca mája 2023.

 6. Dodanenie záväzkov

  Právnická osoba si ako zamestnávateľ odložil platby poistného voči Sociálnej poisťovni z dôvodu poklesu tržieb o viac ako 40% v zmysle Nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V zmysle uvedeného nariadenia je poistné splatné až v rokoch 2023-2025. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy (zvyšovania) základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov?

  Odpoveď

  Úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa použije na záväzky z poistného na sociálne poistenie, u ktorých uplynie stanovená doba (360, 720 alebo 1080 dní) po lehote splatnosti. Ak ide o poistné na sociálne poistenie, u ktorého ešte neuplynula doba (počet dní) po lehote splatnosti, ktorá je určená osobitným predpisom – nariadením vlády č. 131/2020 Z. z., predpis poistného nie je záväzkom po lehote splatnosti, na ktorý by sa vzťahovala úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

 7. Platba zrážkovej dane pri vyplatení podielov na zisku 

  Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou sa rozhodla v máji 2023 vyplatiť podiely na zisku vykázaného zo zisku za zdaňovacie obdobie 2022 tuzemskému spoločníkovi vo výške 6 500 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (6 500*7%=455 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 6 045 eur (6 500- 455) dňa 20.mája 2023. Aké sú povinnosti tejto spoločnosti?

   

  Odpoveď

  Spoločnosť má povinnosť najneskôr v lehote do 15. júna 2023 odviesť zrážkovú daň vo výške 455 eur (VS 1700052023) na číslo účtu 500267 – základné číslo účtu daňovníka (OÚD) / 8180 v tvare IBAN. V rovnakej lehote je daňovník povinný zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v21. Platiteľ dane v oznámení okrem základných údajov vyplní riadok 01 a 01a oznámenia, v ktorých uvedie súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani za príslušný mesiac, pričom samostatnú stranu oznámenia nevypĺňa.

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.