Preskočiť na hlavný obsah

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Daňové priznanie za rok 2022 

  V akej lehote a na akom tlačive právnická osoba podáva daňové priznanie za rok 2022? 

  Odpoveď

  Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 daňovník podáva na tlačive daňového priznania MF/016108/2022-721, elektronické tlačivo DPPOv22 v lehote do 31. marca 2023.

 2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

  Môže si právnická osoba oznámením predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022?

  Odpoveď

  Áno, lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 si právnická osoba (s výnimkou spoločnosti v likvidácii alebo konkurze) môže predĺžiť oznámením podaným najneskôr do 31. marca 2023 najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sumy príjmov priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu. Oznámenie sa podáva na predpísanom štruktúrovanom tlačive OZN493v22.

 3. Platenie preddavkov

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2022 do 30.6.2023. Z podaného daňového priznania za rok 2021 nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2022 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2023 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 1. januára 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t. j. do 30. júna 2023, spoločnosť preddavky neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania spoločnosť začne platiť štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok zaplatí v lehote do 30. septembra 2023. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 42 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 4. Rozdiely vzniknuté zo zaokrúhľovania 

  Zahŕňajú sa rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov do základu dane daňovníka? 

  Odpoveď

  Áno, tieto rozdiely sa zahrnú do základu dane daňovníka podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov v súlade s účtovníctvom.

 5. Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane 

  Dokedy je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 povinný zverejniť špecifikáciu použitia tohto podielu v Obchodnom vestníku? 

  Odpoveď

  V súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  možno podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu do konca mája 2023.

 6. Dodanenie záväzkov

  Právnická osoba si ako zamestnávateľ odložil platby poistného voči Sociálnej poisťovni z dôvodu poklesu tržieb o viac ako 40% v zmysle Nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V zmysle uvedeného nariadenia je poistné splatné až v rokoch 2023-2025. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy (zvyšovania) základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov?

  Odpoveď

  Úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa použije na záväzky z poistného na sociálne poistenie, u ktorých uplynie stanovená doba (360, 720 alebo 1080 dní) po lehote splatnosti. Ak ide o poistné na sociálne poistenie, u ktorého ešte neuplynula doba (počet dní) po lehote splatnosti, ktorá je určená osobitným predpisom – nariadením vlády č. 131/2020 Z. z., predpis poistného nie je záväzkom po lehote splatnosti, na ktorý by sa vzťahovala úprava základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

 7. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – platba zrážkovej dane

  Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný z nepeňažného plnenia prijatého od držiteľa za kalendárny rok 2022 odviesť správcovi dane zrážkovú daň?  

  Odpoveď

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný z prijatého nepeňažného plnenia od držiteľa v roku 2022 odviesť zrážkovú daň do 31. marca 2023. Zrážkovú daň zaplatí na číslo účtu: 500267-OÚD/8180 v tvare IBAN a použije variabilný symbol: 1700992022. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť  Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP OZN4317Av20

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Oznamovanie zmeny sídla/názvu

  Spoločnosť dňa 14. júla 2021 zmenila názov a sídlo spoločnosti. Je povinná zmenu týchto údajov oznamovať správcovi dane?

  Odpoveď

  Nie. Daňové subjekty nie sú povinné nahlasovať správcovi dane zmeny údajov, ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe – v tomto prípade Obchodnému registru.

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.