Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z príjmov právnických osôb

 1. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 a tlačivo daňového priznania

  Dokedy má právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 a na akom tlačive?

  Právnická osoba je povinná daňové priznanie za rok 2016 podať v lehote do 31. marca 2017 alebo v predĺženej lehote. V rovnakej lehote je splatná aj daň (resp. daňová licencia). Daňové priznanie právnická osoba podáva na tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, link: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.348.html

 2. Poukázanie podielu zaplatenej dane v predĺženej lehote

  Ak si právnická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby – napr. do 30. septembra 2017, môže v tejto predĺženej lehote poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

  Áno. Ak si právnická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane. Tento podiel zaplatenej dane právnická osoba poukazuje cez daňové priznanie tak, že vyplní a podpíše IV. časť daňového priznania – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

 3. Dodatočné daňové priznanie

  Právnická osoba podala daňové priznanie za rok 2016 v predĺženej lehote do 30. júna 2017. V riadnom daňovom priznaní zabudla poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môže tak urobiť podaním dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Nie. Právnická osoba už nemôže poukázať podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016.

 4. Nesprávne číslo účtu prijímateľa

  V zozname prijímateľov má občianske združenie nesprávne uvedené číslo bankového účtu. Poukáže mu správca dane podiel zaplatenej dane, ak všetky ostatné podmienky na strane prijímateľa aj poskytovateľa podielu zaplatenej dane sú v zmysle zákona o dani z príjmov splnené a prijímateľ správne číslo bankového účtu správcovi dane oznámi?

  Notár po osvedčení splnenia podmienok prijímateľov vyhotoví o tejto skutočnosti Notársku zápisnicu. Ide o verejnú listinu, ktorá je nemenná. Zoznam prijímateľov Notárska komora každoročne zverejňuje do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. Tento zoznam v rovnakej lehote komora doručí aj Finančnému riaditeľstvu SR, pričom údaje v ňom uvedené sú záväzné pre daný kalendárny rok a FR SR ich nemôže meniť ani opravovať. Uvedené platí aj pre prípad zmeny účtu.
  V prípade, ak prijímateľ má pre poukázanie podielu zaplatenej dane uvedený nesprávny účet, nie je možné napriek splneniu ostatných podmienok na poukázanie podielu, podiel dane poukázať, pretože nekorektné číslo účtu nie je možné použiť v platobnom styku.

 5. Platenie daňovej licencie za rok 2016 – číslo účtu a variabilný symbol

  Na aký účet má daňovník zaplatiť daňovú licenciu za rok 2016 a aký variabilný symbol má použiť?

  Daňovú licenciu za rok 2016 daňovník zaplatí na účet v tvare IBAN 500224 – OÚD/8180, variabilný symbol 1700992016. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno].

 6. Hospodársky rok a sadzba dane z príjmov

  Právnická osoba podáva daňové priznanie za hospodársky rok od 1.8.2016 do 31.7.2017. Aká je sadzba dane z príjmov za toto zdaňovacie obdobie?

  V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka od 1.8.2016 do 31.7.2017 právnická osoba použije sadzbu dane z príjmov vo výške 22%. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám zákona o dani z príjmov účinným od 1. januára 2017 sa znížená sadzba dane vo výške 21% prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2017, t. j. túto sadzbu dane právnická osoba použije až za hospodársky rok od 1.8.2017 do 31.7.2018.

 7. Registrácia

  Kedy má právnická osoba povinnosť registrovať sa na daň z príjmov a akým spôsobom?

  Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom:

  • získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
  • vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, alebo
  • jej na území Slovenskej republiky vznikla stála prevádzkareň.

  Registračnú povinnosť k dani z príjmov si právnická osoba splní predložením vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

  Elektronický formulár registračného tlačiva [nové okno] nájdete na portáli finančnej správy v časti „Katalóg elektronických formulárov".

 8. Dodatočné daňové priznanie 2014 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2014?

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o daňových orgánoch nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 7. 8. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore