Preskočiť na hlavný obsah
Server W1

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie za rok 2019

 1. Hospodársky rok končiaci 30.9.2020, podanie daňového priznania

  Obchodná spoločnosť má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.10.2019 do 30.9.2020. Dokedy je povinná podať daňové priznanie?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade právnická osoba postupuje podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov a daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie je povinná podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia – t. j. do 31.12.2020 za predpokladu, že si právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania nepredĺži oznámením podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

 2. Platenie preddavkov

  V lehote do 31. marca 2020 si právnická osoba oznámením nepredĺžila lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podala v októbri 2020.  Z podaného daňového priznania za rok 2018 mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 01. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do 02. novembra 2020 – t. j. platí štvrťročné preddavky na daň. Od novembra 2020 daňovník  platí mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok je splatný 30. novembra 2020. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 3. Platenie preddavkov

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 právnická osoba podala dňa 25. októbra 2020. Z podaného daňového priznania za rok 2018 nemala povinnosť platiť preddavky, z podaného daňového priznania za rok 2019 má povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?

  Odpoveď

  Od 01. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do 02. novembra 2020 daňovník preddavky neplatí. Od novembra 2020 daňovník  platí štvrťročné preddavky na daň – t. j. prvý štvrťročný preddavok je splatný 31. decembra 2020. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 4. Vyhlásenie o poklese tržieb

  V zmysle zákona o dani z príjmov je právnická osoba povinná platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Môže aj v novembri 2020 predložiť správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb v zmysle § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe ktorého by nemusela platiť mesačný preddavok za mesiac november?

  Odpoveď

  Nie, daňovník už v novembri nemôže predložiť vyhlásenie o poklese tržieb. Postup podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo možné poslednýkrát uplatniť na preddavky na daň z príjmov za mesiac september 2020 resp. za III. Q 2020 splatné 30. septembra 2020.

 5. Poukazovanie podielu zaplatenej dane

  Dokedy správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane z daňových priznaní za rok 2019 podaných v lehote do 2.11.2020?

  Odpoveď

  Za predpokladu, že na strane poskytovateľa aj prijímateľa podielu zaplatenej dane budú splnené všetky podmienky v zmysle § 50 zákona o dani z príjmov, správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania – t. j. najneskôr do 29. januára 2021.

 6. Vyplácanie podielov na zisku

  Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v novembri 2020 vyplatiť podiely na zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie 2018 a 2019 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000*7%=700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000-700) dňa 22. novembra 2020. Dokedy má právnická osoba povinnosť odviesť zrážkovú daň a na aký účet?

  Odpoveď

  Spoločnosť má povinnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 700 eur odviesť správcovi dane najneskôr do 15. decembra 2020 na číslo účtu: 500267-základné číslo účtu daňovníka (OÚD)/8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700112020 a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v20

 7. Použitie podielu zaplatenej dane

  Občianske združenie má v predmete činnosti uvedené podpora a rozvoj športu. V máji 2019 získalo podiel zaplatenej dane, môže uvedený podiel zaplatenej dane použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie?

  Odpoveď

  Ak občianske združenie nepoužilo všetky finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu, počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

 8. Dodatočné daňové priznanie 2016 - tlačivo

  Kde nájde daňovník tlačivo na podanie dodatočného daňového priznania za rok 2016?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné v katalógu formulárov cez vyhľadávacie kritériá zaškrtnúť políčko „zobraziť aj staré verzie“.

  Katalóg elektronických formulárov

 9. Zmena sídla/názvu

  Ako oznamuje daňovník zmenu sídla alebo názvu spoločnosti, ak s FS SR komunikuje elektronicky?

  Odpoveď

  Oznamovaciu povinnosť si môže daňový subjekt splniť prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty" alebo cez všeobecné podanie finančnej správy v časti Register prostredníctvom elektronického formulára [nové okno].

 10. Automobil – odpisová skupina

  Do ktorej odpisovej skupiny zaradí daňovník automobil?

  Odpoveď

  V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 [.pdf; 1,80 MB; nové okno] zákona o dani z príjmov. Vychádza pri tom z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010Z. z..

  Aplikácia Klasifikácie na portáli Štatistického úradu SR

  Klasifikáciu produktov podľa činností a klasifikáciu stavieb nájdete na portáli Štatistického úradu SR v časti „Klasifikácie".

  Finančné riaditeľstvo SR v rámci poskytovania informácií podľa platného zákona o finančnej správe nie je kompetentné jednotlivým daňovníkom zatrieďovať majetok do príslušných odpisových skupín.