Preskočiť na hlavný obsah

Závislá činnosť

1. Finančný príspevok na stravovanie – moment vyplatenia

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie. Bude predmetné plnenie oslobodené od dane, ak zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na stravovanie spätne?

Odpoveď

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov je oslobodený od dane, ak je poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce. Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancom za už uplynulé dni alebo mesiace, nespĺňa povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, vyplývajúcu zo Zákonníka práce, a preto na túto časť finančného príspevku zamestnávateľ nemôže aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. Táto časť finančného príspevku vyplatená spätne je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. 

2. Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie vo výške 5 eur (3,52 eur príspevok zamestnávateľa; 1,48 eur príspevok zo sociálneho fondu). Je finančný príspevok v sume 1,48 eur zo sociálneho fondu oslobodený od dane?

Odpoveď

V súlade s § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume 55% sumy jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, tzn. v rozpätí najmenej 2,64 eur a najviac 3,52 eur.
Časť finančného príspevku na stravovanie vo výške 1,48 eur, ktorý je poskytnutý zo sociálneho fondu, je v plnom rozsahu od dane oslobodený.

 3. Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca

Zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnanca (pracovný pomer u zamestnávateľa trvá viac ako 24 mesiacov) ubytovanie v prenajatom byte. Je povinný tento benefit zahrnúť do mzdy ako nepeňažný príjem zamestnanca, alebo je takého plnenie od dane oslobodené?
V prípade, ak by zamestnanec využíval byt len niekoľko dní v mesiaci, akým spôsobom by sa vypočítal nepeňažný príjem? Započítajú sa aj dni, v ktorých byt nie je zamestnancom využitý?

Odpoveď

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania upravuje § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov.
Ak zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnanca ubytovanie (napr. prenájom bytu), potom to predstavuje pre zamestnanca nepeňažné plnenie, ktoré je pri splnení podmienok (pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov) do 350 eur oslobodené od dane. Suma vynaložená zamestnávateľom na zabezpečenie ubytovania, ktorá prevyšuje 350 eur, je pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorý sa zdaní preddavkovým spôsobom v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci poskytnutia tohto plnenia.
Výška nepeňažného plnenia sa stanoví alikvotne podľa počtu dní v mesiaci, v ktorých bolo ubytovanie zamestnancovi poskytnuté.

 4. Zaplatenie poplatku za zamestnanca

Spoločnosť s ručením obmedzeným podniká v predmete projekčné práce. Zamestnanci sú členmi komory stavebných inžinierov. Spoločnosť im platí ročný poplatok a poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré majú povinné zo zákona. Sú tieto výdavky pre zamestnanca zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti?

Odpoveď

Zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť ročný poplatok a poistenie zodpovednosti za škodu za týchto zamestnancov, nakoľko ide o ich povinnosť voči komore. Ak zamestnávateľ zaplatí poplatky a komerčné poistenie za zamestnanca, ide o dobrovoľné plnenie, pričom hodnota úhrady sa považuje u zamestnancov za ich zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní preddavkom na daň v úhrne ich zdaniteľných príjmov v mesiaci uhradenia poplatku a poistenia.

5. Zahrnutie DPH do nepeňažného príjmu zamestnanca

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi vozidlo na služobné a súkromné účely. Pri výpočte nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa vychádza zo vstupnej ceny bez DPH alebo vrátane?

Odpoveď

Zamestnávateľ pri poskytnutí vozidla zamestnancovi na služobné a súkromné účely uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, kedy je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla (postupne znižovanej vstupnej ceny) a nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) a predmetné výdavky (náklady) súvisiace s týmto vozidlom uplatňuje v plnej výške.
Akýkoľvek nepeňažný príjem zamestnanca sa vyčísľuje vždy s DPH.

6. Daňový bonus na dieťa – dieťa dovŕšilo 25 rokov veku

Zamestnanec má dieťa narodené 1.10.1997, ktoré študuje na VŠ v dennej forme štúdia. Má nárok na daňový bonus za mesiac október 2022, keď dovŕšilo v októbri 25 rokov?

Odpoveď

Nárok na daňový bonus na dieťa je poslednýkrát za september 2022, nakoľko 1. októbra 2022 už dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi (v súlade s § 37 ods. 2 zákona o dani z príjmov), pričom (podľa § 33 zákona o dani z príjmov) sledujeme podmienky vždy k 1. dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci október 2022 sa nepovažuje za dieťa do dovŕšenia 25 rokov veku.
Upozornenie: V súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Ak daňovník nárok na daňový bonus preukáže potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac október 2022, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za tento mesiac.

7. Potvrdenie o návšteve školy a skončenie štúdia

Dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia v júni 2022. Akým spôsobom nahlási zamestnávateľovi ukončenie štúdia a dokedy má rodič nárok na daňový bonus?

Odpoveď

Ak dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia, zamestnanec je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi. Informácie uvedie v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na jeho 2. strane v časti IV. Zmeny v údajoch. Tu uvedie dátum a druh zmeny - ukončenie VŠ II. stupňa, pričom uvedie, že zmena nastala dňom vykonania štátnic a obhajoby. Uvedený údaj sa nedokladuje. Daňový bonus sa vyplatí poslednýkrát za mesiac, v ktorom bolo toto štúdium ukončené, t.j. naposledy za mesiac jún 2022.

8. Dieťa po 18 roku veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Zamestnanec má postihnutého syna v celodennej opatere jeho manželky. Syn dosiahne v tomto roku vek 20 rokov. Vo veku 18 rokov mu boli ukončené rodinné prídavky. Nepoberá žiadny invalidný ani sociálny dôchodok. Zamestnanec si stále uplatňuje na syna daňový bonus. Podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne, ak mu bude priznaný invalidný dôchodok, bude mu tento doplatený aj spätne od veku 18 rokov. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa aj po ukončení vyplácania rodinných prídavkov, ak nemá žiadny príjem - nepoberá invalidný ani sociálny dôchodok?

Odpoveď

Podľa zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. To znamená, že v uvedenom prípade zamestnanec už nemá nárok na daňový bonus od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dieťa dosiahlo 18 rokov veku.

9. Daňový bonus na dieťa, ktoré dosahuje príjmy

Je možné zamestnankyni uplatňovať mesačne daňový bonus na dieťa, ktoré má 23 rokov, je študentkou VŠ - denná forma štúdia, ale od septembra súčasne poberá príjmy z pracovného pomeru.

Odpoveď

Zamestnankyňa má nárok na daňový bonus aj v nasledujúcom akademickom roku za splnenia podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov (žitie v domácnosti s dieťaťom, výška zdaniteľného príjmu...) bez ohľadu na to, že sa dieťa zamestnalo (zákon o prídavku na dieťa ani zákon o dani z príjmov to nevylučuje). Pracovná činnosť dieťaťa a poberanie príjmov z tejto činnosti neovplyvňujú nezaopatrenosť dieťaťa, definovanú zákonom o prídavku na dieťa, a teda nevylučuje nárok na daňový bonus.

 10. Nárok na daňový bonus, ak sa dieťa vydalo/oženilo

Má otec nárok na daňový bonus na dcéru, ak ešte chodí na vysokú školu, ale v priebehu roka 2022 sa vydala a býva v spoločnej domácnosti s rodičmi? Jej manžel pracuje, pričom dosahuje mesačný príjem 800 eur.

Odpoveď

Zamestnanec uvedie vo Vyhlásení na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu v časti IV. Zmeny v údajoch, dátum, kedy sa dcéra vydala a údaj, že od nasledujúceho mesiaca si nebude uplatňovať daňový bonus.
Ak dcéra bude naďalej žiť v spoločnej domácnosti s otcom a jej manžel nebude mať za rok 2022 zdaniteľné príjmy vyššie ako 4579,26 eur, môže si (podľa § 33 ods. 3 ZDP) uplatniť za zostávajúce mesiace daňový bonus po skončení roka.
Ak manžel dcéry bude mať zdaniteľné príjmy vyššie ako 4579,26 eur za rok 2022, nárok na uplatnenie daňového bonusu nevzniká.

11. Uplatnenie daňového bonusu, ak zamestnanec nepracoval v období pred 1. júlom 2022 

Zamestnanec je v pracovnom pomere celý rok 2022, ale od 1.1.2022 do 30.06.2022 bol práceneschopný a v tomto období nepoberal žiadne zdaniteľné príjmy, pri ročnom zúčtovaní sa pre výpočet nároku na daňový bonus od 1.7.2022 do 31.12.2022 vyčísli percentuálny limit z polovice jeho celoročného základu dane alebo celého ročného základu dane?

Odpoveď

Ak daňovník uzatvoril pracovný pomer pred 1.7.2022, bez ohľadu na to, či v mesiacoch január až jún 2022 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo ich nepoberal, ustanovenie § 52zzn ods. 9 ZDP pri uplatnení daňového bonusu nemožno aplikovať. To znamená, že pri výpočte daňového bonusu na dieťa sa bude vychádzať z polovice čiastkového základu dane.

Rovnako ustanovenie § 52zzn ods. 9 ZDP neuplatní ani daňovník, ktorý nemal v mesiacoch január až jún 2022 uzatvorený žiadny právny vzťah, ale v týchto mesiacoch mu plynuli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, napr. od bývalého zamestnávateľa.

12. Nulový prehľad

Zamestnávateľ zamestnáva len jednu zamestnankyňu, ktorá je na rodičovskej dovolenke – nevypláca jej žiadny zdaniteľný príjem. Je potrebné zasielať každý mesiac Prehľad, aj keď bude nulový?

Odpoveď

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať správcovi prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac [§ 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov].
Podľa § 39 ods. 12 zákona o dani z príjmov prehľad NIE JE povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Nulový prehľad a nulové hlásenie sa nepodáva, pričom zamestnávateľ môže oznámiť správcovi dane, že nebude zasielať mesačne prehľady o vyplatených príjmoch z dôvodu, že nebude vyplácať zdaniteľné príjmy (cez formulár "Všeobecné podanie-správa daní“).

13. Príspevok na rekreáciu – oprávnené osoby

Na základe akých dokladov môže zamestnávateľ preplatiť príspevok na rekreáciu nielen zamestnanca ale aj osoby, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti? Je postačujúce čestné vyhlásenie zamestnanca, ak má zamestnanec odlišný trvalý pobyt ako osoba, ktorá sa s ním zúčastnila na rekreácii?

Odpoveď

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na vlastné dieťa a inú oprávnenú osobu, žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa spolu so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Spoločnú účasť na rekreácii týchto oprávnených osôb preukazuje zamestnanec účtovným dokladom, súčasťou ktorého je aj uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či vznikol nárok na príspevok na rekreáciu v súlade so Zákonníkom práce.
Žitie v spoločnej domácnosti nie je podmienené rovnakou adresou trvalého pobytu. Pre účely oprávnenosti výdavkov je postačujúce, ak zamestnanec predloží čestné prehlásenie, že so zúčastnenou osobou žije v spoločnej domácnosti.

14. Výdavky na dopravu v rámci rekreácie

Môže si zamestnanec uplatniť ako oprávnené výdavky na rekreáciu výdavky na dopravu do hotela – cestovný lístok na vlak?

Odpoveď

Ustanovenie § 152a ods. 4 Zákonníka práce vymedzuje výdavky zamestnanca, ktoré môže zamestnávateľ na účely vyplatenia príspevku na rekreáciu považovať za oprávnené. Podľa písm. b) uvedeného ustanovenia oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. Podmienkou však je, aby tieto výdavky súviseli s ubytovaním najmenej na dve prenocovania a súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca.
Za predpokladu, že cestovné výdavky (cestovný lístok) neboli súčasťou pobytového balíka a neboli tieto služby vyfakturované ubytovacím zariadením, nie je možné ich započítať k oprávneným výdavkom na rekreáciu v zmysle ustanovenia § 152a Zákonníka práce. Za oprávnené výdavky je možné považovať len tie, ktoré boli vyfakturované ubytovacím zariadením.

15. Denný tábor počas školských prázdnin

Dieťa zamestnanca absolvovalo tábor počas letných prázdnin. Zamestnanec predložil príjmový doklad, na ktorom sú uvedené požadované údaje. Je toto postačujúci doklad pre uznanie príspevku, alebo je zamestnanec povinný predložiť ďalšie doklady?

Odpoveď

Podľa § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce oprávnenými výdavkami na rekreáciu podľa ods. 1 tohto zákona sú preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
Ak zamestnanec žiada o príspevok na rekreáciu v prípade vynaložených výdavkov na aktivity uvedené v § 152a ods. 4 písm. d) Zákonníka práce, potom tieto oprávnené výdavky preukazuje zamestnávateľovi účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca. Zamestnávateľovi predloží doklad o úhrade (napr. príjmový pokladničný doklad), pričom príspevok zamestnávateľ môže poskytnúť až po skončení danej aktivity (po skončení tábora). Organizátor denného tábora môže byť subjekt, ktorý nemá podnikateľskú činnosť, a teda nevyplýva pre neho povinnosť evidovať tržby v ekase. Zamestnanec by mal zamestnávateľovi predložiť aj doklad preukazujúci účasť dieťaťa na tejto aktivite, napr. potvrdením organizátora, že dieťa zamestnanca absolvovalo uvedenú aktivitu.