Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Predaj  firemného auta zakúpeného v autobazáre 

  Pred viac ako 4 rokmi sme kúpili z autobazáru osobné auto na firemné účely, ktoré bolo dodávateľom zdanené podľa osobitnej úpravy v zmysle § 66 zákona o DPH, t.j. na faktúre nebola vyčíslená žiadna DPH, takže sme si ani žiadnu neodpočítali. Auto sme doodpisovali a chceme ho teraz predať v tuzemsku občanovi – musíme k cene uplatniť DPH. aj keď sme si pri jeho kúpe žiadnu neodpočítali?

  Odpoveď

  Áno. Na základe § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ DPH pri predaji daného auta je povinný k cene uplatniť 20 % DPH.

 2. Nákup firemného auta z autobazáru z iného členského štátu 

  Platiteľ DPH ide kúpiť do firmy 3-ročné ojazdené osobné auto (najazdených 90 000 km) od autobazáru z Nemecka – platiteľa DPH v Nemecku, ktorý pri jeho predaji uplatní osobitnú úpravu zdaňovania prirážky – obdoba § 66 v slovenskom zákone o DPH. Má platiteľ DPH "samozdaniť" nadobudnutie daného auta v tuzemsku s uvedením údajov do daňového priznania k DPH a do kontrolného výkazu?

  Odpoveď

  Nie. Na základe § 66 ods. 14 zákona o DPH predmetné nadobudnutie auta sa nepovažuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, a teda nie je predmetom dane – "nesamozdaňuje sa" jeho nákup, ani sa neuvádza v daňovom priznaní k DPH ani v kontrolnom výkaze.

 3. Ťažba dreva v Českej republike 

  V Českej republike vykonávame ťažbu dreva. Tieto služby fakturujeme bez slovenskej DPH českej firme. Uvádzame túto službu do súhrnného výkazu?

  Odpoveď

  Nie. Ťažba dreva je služba, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Do súhrnného výkazu sa podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona o DPH uvádzajú služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

 4.  Povinnosti osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH  

  V nadväznosti na dohodnutú spoluprácu s firmou Bolt z Estónska bolo našej firme odporučené, aby sa zaregistrovala ako platiteľ DPH podľa § 7a zákona o DPH. Kde by sme sa dozvedeli viac informácií ohľadom povinností vyplývajúcich z tejto registrácie?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, aj keď má pridelené IČ DPH, nie je platiteľom DPH. S predmetnou registráciou sú spojené určité zákonom stanovené povinnosti, o ktorých si viac môžete prečítať v Informácii k vybraným povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Aktuálne dane a clá/ Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/DPH.

 5. Určenie miesta dodania elektroinštalačných prác na stavbe

  Živnostník – neplatiteľ DPH vykonal pre nemeckú firmu – platiteľa DPH v Nemecku elektroinštalačné práce na budove nachádzajúcej sa v Nemecku. Ako sa v uvedenom prípade určí miesto dodania elektroinštalačných prác; mal sa z tohto dôvodu registrovať na DPH podľa § 7a zákona o DPH?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade sa elektroinštalačné práce vzťahujú na nehnuteľnosť, a preto sa ich miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH; t.j. miesto dodania služby je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza – v Nemecku. Z titulu ich vykonávania nie je živnostník povinný sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.

 6. Zahrňovanie hodnoty elektroinštalačných prác do obratu 

  Živnostník – neplatiteľ DPH pre inú slovenskú firmu vykonáva elektroinštalačné práce na budove nachádzajúcej sa v Nemecku. Zahrňuje sa hodnota týchto služieb do obratu na účely možnej registrácie za platiteľa DPH?

  Odpoveď

  Nie. Dané elektroinštalačné práce majú na základe § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto dodania mimo tuzemska – v Nemecku, a preto sa ich hodnota nezahŕňa do obratu na účely registrácie za platiteľa DPH.

 7. Podanie daňového priznania DPH a kontrolného výkazu pri oneskorenej registrácii

  Z titulu oneskorenej registrácie za platiteľa DPH podávame tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH. Akú osobu máme vyznačiť na prednej strane tohto daňového priznania, že podáva daňové priznanie? Podáva sa aj kontrolný výkaz za toto obdobie, v ktorom sme už mali byť platiteľom DPH, ale sme si nesplnili registračnú povinnosť?

  Odpoveď

  Na prednej strane podávaného tzv. mimoriadneho daňového priznania sa vyznačuje kolónka "Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH". Kontrolný výkaz, za príslušné obdobie, za ktoré sa podáva tzv. mimoriadne daňové priznanie, sa nepodáva. Viac podrobnejších informácií k tejto problematike nájdete v Informácii k podaniu tzv. mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH po 1.1.2023, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti Aktuálne: dane a clá/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z pridanej hodnoty.

 8. Pokračovanie v podnikaní po úmrtí platiteľa

  Môj manžel, ktorý podnikal a bol platiteľom DPH, zomrel. Chcem pokračovať v jeho živnosti naďalej (aj ako platiteľ DPH), a preto som bola túto skutočnosť oznámiť na živnostenskom úrade, kde ma informovali, že som povinná predmetnú skutočnosť oznámiť aj daňovému úradu. Dokedy mám oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu?

  Odpoveď

  Manželka, ktorá pokračuje v podnikaní po úmrtí manžela – platiteľa DPH, je povinná oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu, ktorý bol príslušný poručiteľovi, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho úmrtia. Viac informácií k tejto problematike nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu § 83 zákona o DPH, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Metodické pokyny/podoblasť Nepriame dane.

 9. Pokračovanie v podnikaní po skončení konania o dedičstve

  Po smrti manžela som pokračovala v jeho živnosti, pričom som pri obchodných transakciách používala jeho SK IČ DPH. Dňa 15.06.2023 nadobudne právoplatnosť uznesenie súdu o dedičstve a ja ako dedič jeho obchodného majetku chcem naďalej pokračovať v jeho živnosti – uvedené oznámim aj živnostenskému úradu. Dočítala som sa, že aby som nemusela odviesť DPH z dedeného obchodného majetku, som povinná po skončení dedičského konania sa bezodkladne registrovať za platiteľa DPH. Dokedy mám vykonať túto registráciu? Budem totiž v tom čase hospitalizovaná v nemocnici z dôvodu plánovanej operácie.

  Odpoveď

  Zákon o DPH a ani daňový poriadok ako procesný právny predpis priamo nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom "bezodkladne". Bezodkladne však znamená vykonať niečo ihneď ako to je možné, tzn. bez zbytočného odkladu a prieťahov. V opísanom prípade by sme odporúčali podať žiadosť o registráciu ku dňu nadobudnutia majetku, a teda ešte predtým, ako daná osoba bude hospitalizovaná (vychádzame z toho, že deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o dedičstve je predvídateľný).

 10. Úhrada webináru organizovaného online zahraničnou firmou

  Naša firma – platiteľ DPH zaplatila dňa 06.06.2023 tri vstupenky pre svojich zamestnancov na webinár propagovaný na webe, ktorý organizuje švajčiarska firma. Webinár bude 07.07.2023, naši zamestnanci sa po obdržaní hesla naň online pripoja, pričom ako ostatní účastníci, budú môcť lektorovi klásť otázky. Kde má takéto vzdelávanie miesto dodania služby? Je povinná sa naša firma "samozdaniť"?

  Odpoveď

  Miesto dodania takejto vzdelávacej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, čo znamená, že miesto dodania je v tuzemsku a daný platiteľ je povinný platiť daň "samozdaniť sa" podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade vstupeniek.
  Viac podrobnejších informácií k tejto problematike nájdete v Metodickom pokyne k určeniu miesta dodania služieb podľa § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti Odborná verejnosť/Metodické pokyny/podoblasť Nepriame dane. 

 11. Uplatňovanie zníženej sadzby dane po 31.03.2023 

  Podnikáme v gastrosektore, kde sme do 31.03.2023 uplatňovali zníženú sadzba DPH 10 %. Akú sadzbu dane máme uplatňovať od 01.04.2023?

  Odpoveď

  Na základe zákona č. 9/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa s účinnosťou od 1.4.2023 naďalej pri týchto službách uplatňuje znížená sadzba dane 10 %.
  K aplikácii zníženej sadzby 10 % na reštauračné a stravovacie služby vydalo FR SR Metodické usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1.4.2023 na určité služby v oblasti športu a gastrosektora, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Metodické usmernenia/podoblasť Nepriame dane.