Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z pridanej hodnoty

 1. Dobrovoľná registrácia k DPH

  Som živnostník, nedosahujem stanovený obrat, ale potreboval by som sa stať platiteľom DPH, pretože bez registrácie k DPH nechcú odberatelia so mnou obchodovať. Môžem sa aj dobrovoľne registrovať za platiteľa DPH?

  Áno, je možná aj dobrovoľná registrácia k DPH. Žiadosť o registráciu sa predkladá na tlačive, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Formuláre.
  Daňový úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť. Viac informácií k uvedenej problematike je dostupných v Metodickom pokyne k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 2. Zdaňovacie obdobie po registrácii

  Podľa  osvedčenia o registrácii sa naša firma stala platiteľom DPH od 15.05.2018. Za aké obdobie bude firma prvýkrát podávať daňové priznanie k DPH, budeme mesačný platiteľ DPH alebo štvrťročný platiteľ DPH?

  V tomto prípade podá platiteľ prvýkrát daňové priznanie za kalendárny mesiac máj 2018. Zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac bude u tohto platiteľa minimálne 13 kalendárnych mesiacov. Viac informácií k zdaňovaciemu obdobiu nájdete v Metodickom  pokyne  k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinný od 1.10.2012

 3. Odpočet dane v prvom zdaňovacom období

  Naša spoločnosť, zaoberajúca sa od 01.01.2018 len predajom nábytku, sa stala platiteľom DPH od 01.06.2018. V prvom zdaňovacom období za jún 2018 si budeme odpočítavať  daň z majetku, ktorý sme mali ku dňu registrácie. Môžeme si odpočítať daň aj z prijatej služby – z faktúry od platiteľa za štvrťročné nájomné za mesiace IV –VI/2018 za nájom skladu, v ktorom máme uskladnený tovar?

  Áno, pri splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH si môže platiteľ uplatniť odpočet dane aj zo služby nájomného vo výške dane zodpovedajúcej nájmu za mesiac jún 2018, pretože len nájom za tento mesiac použije na svoje dodávky ako platiteľ DPH.

 4. Vyplňovanie tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH

  Sme slovenská firma, ktorá sa oneskorene zaregistrovala pre DPH a má povinnosť za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom DPH, t.j. od 21.08.2017 do 31.05.2018 podať jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH (§ 78 ods. 9 zákona o DPH). Ako máme v tomto daňovom priznaní vyplniť kolónku „zdaňovacie obdobie“?

  Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9  zákona o DPH (t.j. osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí v kolónke „zdaňovacie obdobie“ len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie t.j. v tomto prípade “2018“.

 5. Podanie kontrolného výkazu

  Ak z titulu oneskorenej registrácie bude firma podávať za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH (§ 78 ods. 9 zákona o DPH), je povinná podať za toto obdobie aj kontrolný výkaz?

  Nie. Firma, ktorá podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene a ktorá má povinnosť podať daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, kontrolný výkaz za toto obdobie nepodáva.

 6. Použitie koeficientu pri odpočítaní dane v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní

  Ak z titulu oneskorenej registrácie bude firma podávať za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH a okrem priznanej dane bude si uplatňovať aj odpočítanie dane, je povinná alebo nemusí „krátiť“ daň koeficientom z určitých prijatých plnení, ktoré prijala v tomto období na dodávky služieb, ktoré mala zdaniť a na dodávky, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 zákona o DPH?

  Firma, ktorá v daňovom  priznaní za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, uplatňuje odpočítanie dane z určitých prijatých plnení, ktoré prijala v tomto období na dodávky služieb, ktoré mala zdaniť a na dodávky, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 zákona o DPH, je povinná príslušnú daň krátiť koeficientom podľa § 50 zákona o DPH, vyplýva to zo znenia ustanovenia § 55 ods. 3 v spojitosti s § 49 ods. 4 zákona o DPH.

 7. Uvádzanie odpočítanej dane pri dovoze tovaru v kontrolnom výkaze

  Platiteľ DPH doviezol v máji 2018 na Slovensko tovar z Ukrajiny. DPH vyrubenú colným orgánom zaplatil a v súlade so zákonom o DPH si ju odpočíta v daňovom priznaní za V/2018. Uvádza odpočítanie tejto DPH aj v kontrolnom výkaze k DPH, a ak áno, v ktorej časti?

  Nie. Odpočítanie dane pri dovoze tovaru sa v kontrolnom výkaze k DPH neuvádza.

 8. Údaje v súhrnnom výkaze

  Platiteľ podáva dodatočný súhrnný výkaz za kalendárny mesiac III/2018. Aký údaj má uviesť  na prednej strane v kolónke: „Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku“? Má v nej uviesť súčet údajov z riadneho súhrnného výkazu a z dodatočného súhrnného výkazu alebo len údaje z dodatočného súhrnného výkazu?

  V predmetnej kolónke sa uvádza len hodnota doplnených alebo opravených údajov z dodatočného súhrnného výkazu.

 9. Zahrnutie dane z nehnuteľnosti do základu dane dodanej nehnuteľnosti

  Platiteľ na základe doručeného výmeru zaplatil mestu v apríli 2018 daň z nehnuteľnosti na rok 2018, vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť, ktorú predáva v mesiaci jún 2018. Platiteľ sa s kupujúcim dohodol, že okrem ceny nehnuteľnosti mu vyfakturuje aj pomernú časť dane z nehnuteľnosti zodpovedajúcu mesiacom, v ktorých už bude vlastníkom nehnuteľnosti kupujúci. Podlieha táto refakturácia časti dane z nehnuteľnosti DPH?

  Na základe § 22 ods. 2 písm. a) zákona o DPH dotknutú daň z nehnuteľnosti, (ktorú v súlade s príslušným zákonom platí vlastník nehnuteľnosti podľa stavu k 01.01.2018) je potrebné z pozície predávajúceho zahrnúť do základu dane dodávanej nehnuteľnosti. T.j. ako súčasť ceny nehnuteľnosti bude podliehať daňovému režimu, ktorý sa uplatní pri danej nehnuteľnosti.

 10. Podanie dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobia roka 2017

  Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím chce podať dodatočné daňové priznanie za apríl 2017, ale po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR sa mu v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty/Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty  zobrazí len elektronický formulár platný od 01.01.2018. Aký formulár použije platiteľ dane v tomto prípade?

  V uvedenom prípade je potrebné cez "Vyhľadávacie kritériá“ zvoliť možnosť "Zobraziť aj staré verzie" a následne zvoliť možnosť "Vyhľadať". Následne budú zobrazené aj staršie verzie tlačív, v ktorých si platiteľ vyhľadá platný  formulár pre dané obdobie.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 6. 6. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore