Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Daň z pridanej hodnoty

 1. Opakovane podaný kontrolný výkaz

  Pri odosielaní kontrolného výkazu sme mali problémy s elektronickou komunikáciou, systém nám nevykazoval odoslanie a preto sme kontrolný výkaz pre istotu podali viackrát – máme podané 3 identické kontrolné výkazy za to isté zdaňovacie obdobie. Ako postupovať, aby zostal len jeden kontrolný výkaz?

  Odpoveď

  V prípade, ak ste podali viac kontrolných výkazov, ktoré sú identické, s označením riadny KV na prednej strane za to isté zdaňovacie obdobie, potom platiteľ DPH sám (alebo na základe výzvy na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze od správcu dane) prostredníctvom všeobecného podania, resp. osobne na daňovom úrade do zápisnice o ústnom pojednávaní, informuje správcu dane o tomto pochybení.

 2. Oslobodené dodávky tovarov a služieb v daňovom priznaní k DPH

  Kedy sa do daňového priznania k DPH uvádzajú dodávky tovarov a služieb oslobodené od dane?

  Odpoveď

  Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť; napr. pri nájme bytu oslobodeného od dane dňom dodania služby resp. dňom prijatia platby, ak bola platba prijatá pred dodaním služby. Pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru  z územia EÚ.

 3. Faktúra za dodávku tovaru z minulého roka

  V decembri 2018 nám český platiteľ DPH dodal tovar, za ktorý nám až po urgencii doručil faktúru 01.04.2019 s dňom vyhotovenia 20.03.2019. Kedy nám ako mesačnému platiteľovi DPH vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu a v ktorom zdaňovacom období si môžeme odpočítať daň?

  Odpoveď

  V tomto prípade daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla 15.01.2019, odpočítanie dane si platiteľ DPH môže odpočítať najskôr v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie marec 2019 a najneskôr v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie december 2019.

 4. Podanie daňového priznania k DPH osobou registrovanou pre daň

  Spoločnosť  zaregistrovaná podľa § 7a zákona o DPH „samozdanila" prijatú službu zo zahraničia. Pri podaní daňového priznania k DPH je potrebné zaškrtnúť na prednej strane formulára kolónku, že spoločnosť je „Iná osoba registrovaná pre daň" alebo kolónku „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona"?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH na prednej strane podávaného daňového priznania k DPH vyznačí kolónku "Iná osoba registrovaná pre daň".

 5. Podanie „nulového" súhrnného výkazu

  Sme platiteľom DPH, v mesiaci marec 2019 sme nerealizovali žiadnu dodávku do iného členského štátu, ktorú by sme mali uviesť do súhrnného výkazu. Sme povinní podať aj nulový súhrnný výkaz?

  Odpoveď

  Nie, platiteľ DPH nemá povinnosť podať „nulový" súhrnný výkaz. 

 6. Podanie daňového priznania a kontrolného výkazu pri oneskorenej registrácii

  Z titulu oneskorenej registrácie za platiteľa DPH podávame mimoriadne daňové priznanie k DPH (v zmysle § 78 ods. 9 zákona o DPH). Aké postavenie osoby a aké zdaňovacie obdobie máme vyznačiť na prednej strane tohto daňového priznania? Podáva sa aj kontrolný výkaz za toto obdobie, v ktorom sme už mali byť platiteľom DPH, ale sme si nesplnili registračnú povinnosť?

  Odpoveď

  Na prednej strane tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH sa vyznačuje v časti "Postavenie osoby" kolónka "Osoba povinná podať daňové priznania podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona" a v časti „Zdaňovacie obdobie" sa vyznačí len kalendárny rok, v ktorom sa podáva daňové priznanie (napr. 2019), mesiac a štvrťrok sa nevypĺňa. Kontrolný výkaz, za príslušné obdobie, za ktoré sa podáva tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH, sa nepodáva.

 7. Obrat pri registrácii za platiteľa DPH

  Môj manžel ako živnostník vykonáva murárske práce na stavbách v Nemecku a z príjmov tejto činnosti k 31.03.2019 prekročil obrat na registráciu za platiteľa DPH. Dokedy je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH?

  Odpoveď

  V prípade, ak živnostník dodáva stavebné práce na nehnuteľnostiach v inom členskom štáte (napr. v Nemecku), potom príjem z poskytnutých prác, resp. hodnota poskytnutých prác v Nemecku sa mu nezahŕňa do obratu pre účely povinnej registrácie pre DPH v tuzemsku.

 8. Pokuta za nepodaný súhrnný výkaz

  Za minulý mesiac sme zabudli podať súhrnný výkaz. Akú pokutu nám môže daňový úrad uložiť?

  Odpoveď

  Za nesplnenie tejto povinnosti uloží daňový úrad pokutu od 60 eur do 3 000 eur, pričom pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

 9. Odpočítanie dane

  Plánujeme postaviť vo vlastnej réžii bytový dom, v ktorom časť bytov po kolaudácii plánujeme predať a časť prenajímať. Budeme si môcť pri výstavbe z nakúpeného materiálu a prijatých služieb uplatniť 100 % odpočet dane?

  Odpoveď

  Nie, vzhľadom k tomu, že prijaté plnenie, resp. časť bude použitá aj na dodávky služieb (nájom bytov oslobodený od dane), pri ktorých nie je možné odpočítať daň.

 10. Predaj bytu v roku 2019

  Pred šiestimi rokmi sme kúpili byt, pri jeho nákupe sme si odpočítali na vstupe DPH; byt sme prenajímali inej firme, ktorej sme nájom fakturovali s daňou. V apríli 2019 by sme byt chceli predať živnostníkovi – platiteľovi DPH, byt má 6 rokov od kolaudácie. Môžeme predať byt v režime s prenosom daňovej povinnosti na kupujúceho?

  Odpoveď

  Nie, od 01.01.2019 je predaj bytu po 5 rokoch od jeho kolaudácie oslobodený od dane a nie je možné sa rozhodnúť ho zdaniť – pozri § 38 ods. 8 zákona o DPH. Z titulu, že byt musíte predať s oslobodením od dane, v poslednom zdaňovacom období v roku 2019 je potrebné vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, t. j. vrátiť časť z dane, ktorú ste si odpočítali pred šiestimi rokmi pri jeho nákupe.

 11. Uvádzanie dokladov z pokladnice e-kasa klient v kontrolnom výkaze

  Predajňa potravín – platiteľ dane blokuje tržby v hotovosti už prostredníctvom on-line registračnej pokladnice a zákazníkom vydáva bločky. V ktorej časti kontrolného výkazu sa uvádzajú údaje z týchto bločkov?

  Odpoveď

  Sumárne údaje z vyhotovených dokladov z on-line registračnej pokladnice („bločkov") - zo zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH uvádza platiteľ do časti D.1. kontrolného výkazu. (Ak platiteľ vyhotoví  príslušnému zákazníkovi napr. podnikateľovi doklad z on-line registračnej pokladnice, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (t.j. okrem iného aj identifikáciu odberateľa a jednotkovú cenu), potom údaje z takéhoto dokladu uvedie do časti A.1. kontrolného výkazu. Údaje z tejto faktúry môže platiteľ duplicitne uviesť aj v celkovom obrate v časti D.1. kontrolného výkazu, ak ich nie je možné z celkového obratu vylúčiť).