Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny

  V súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine sme poskytli v našom hoteli ubytovanie jej občanom a taktiež sme im prenajali aj byt, pričom od nich nepožadujeme odplatu, ale žiadame štát o príspevky za ich ubytovanie. Sú tieto príspevky predmetom DPH?

  Odpoveď

  Príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa poskytujú na základe § 36a zákona 480/2002 Z. z. o azyle alebo na základe § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a tieto príspevky predstavujú protihodnotu poskytnutej služby resp. jej časť a zahrňujú sa do základu dane poskytnutej služby, ktorá podlieha príslušnému daňovému režimu.

 2. Nepodanie kontrolného výkazu

  S.r.o. - platiteľ DPH neuskutočnil za mesiac júl žiadne obchody. Podávame daňové priznanie DPH za toto obdobie „prázdne", kde sme na prednej strane vyznačili znamienkom „x" okienko, že nám v zdaňovacom období nevnikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane. Je v tomto prípade potrebné podať nulový kontrolný výkaz DPH?

  Odpoveď

  Nie, v tomto prípade sa vôbec nepodáva kontrolný výkaz.

 3. Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok

  Ako a kedy si môže platiteľ DPH zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok?

  Odpoveď

  Pre zmenu zdaňovacieho obdobia sa môže platiteľ DPH rozhodnúť v prípade, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom DPH (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur (obratová podmienka).

  Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa DPH z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ DPH splnil časovú a obratovú podmienku a preto je potrebné sledovať splnenie podmienok vždy v mesiaci bezprostredne predchádzajúcom začiatku kalendárneho štvrťroka.

  Ak sa platiteľ DPH rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný túto zmenu oznámiť (elektronicky prostredníctvom všeobecného podania) daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil podmienky.

  Viac informácií k problematike zmeny zdaňovacieho obdobia (vrátane praktických príkladov) nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. účinnom od 1.10.2012.

 4. Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac

  Sme štvrťročný platiteľ DPH, stále spĺňame podmienky, aby sme boli štvrťročným platiteľom DPH, ale chceli by sme byť dobrovoľne mesačným platiteľom DPH. Ako máme vykonať túto zmenu, keď zákon o DPH tento postup neupravuje?

  Odpoveď

  Dobrovoľnú zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac vykonáte jednoduchým spôsobom, a to tak, že po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka podáte ešte daňové priznanie za kalendárny štvrťrok a potom už budete za jednotlivé kalendárne mesiace podávať mesačné daňové priznania. 

 5. Vplyv zmeny zdaňovacieho obdobia na podávanie súhrnného výkazu

  Platiteľ DPH podával daňové priznanie, kontrolný výkaz i súhrnný výkaz štvrťročne. Od 01.07.2022 však zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac, t.j. za júl 2022 podal už mesačné daňové priznanie i mesačný kontrolný výkaz. Mal platiteľ DPH v súvislosti so zmenou zdaňovacieho obdobia povinnosť podať aj mesačný súhrnný výkaz?

  Odpoveď

  Nie. Ak platiteľ DPH spĺňa podmienku uvedenú v § 80 ods. 2 zákona o DPH, t. j. ak hodnota dodaného tovaru do iného/iných členských štátov za obdobie príslušného kalendárneho štvrťroka nepresiahne 50 000 eur a súčasne hodnota dodaného tovaru v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla 50 000 eur, môže aj naďalej podávať súhrnný výkaz štvrťročne aj napriek tomu, že bude mať mesačné zdaňovacie obdobie.

 6. Vykazovanie stavebných prác v súhrnnom výkaze

  Slovenská firma – platiteľ DPH realizuje stavebné práce na nehnuteľnosti v ČR pre českého platiteľa DPH. Uvádza slovenská firma tieto stavebné práce do súhrnného výkazu?

  Odpoveď

  Nie. Služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (napr. stavebné práce), sa v súhrnnom výkaze neuvádzajú.

 7. Vykazovanie kovového odpadu  v kontrolnom výkaze

  Platiteľ DPH na dodávku kovového odpadu pre iného platiteľa DPH v tuzemsku vyhotovil faktúru so slovnou informáciou „prenesenie daňovej povinnosti". Uvádza  dodávateľ údaje z vyhotovenej  faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia v zmysle § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH v kontrolnom výkaze v časti A.2.?

  Odpoveď

  Nie. V kontrolnom výkaze v časti A.2. sa neuvádzajú faktúry za dodaný kovový odpad alebo kovový šrot, pri ktorých sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH.

 8. Zaokrúhľovanie platby v hotovosti a výpočet DPH

  Novelou zákona o cenách platnej od 01.07.2022 sa pri platbe v hotovosti zaviedla povinnosť zaokrúhľovať výslednú sumu za predaj tovarov a služieb na 5 eurocentov. Ak je naša firma platiteľom DPH, musí v takomto prípade po zaokrúhlení výslednej sumy za predaj tovaru odznova vypočítať nový základ dane a výšku DPH, ktoré by „sedeli" na výslednú sumu po zaokrúhlení?

  Odpoveď

  Nie. Zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet dane z pridanej hodnoty z predaja tovaru alebo služieb. Výpočet výšky DPH sa vykoná zo sumy pred zaokrúhlením.

 9. Postup pri účtovaní rozdielov vzniknutých pri zaokrúhľovaní výslednej sumy platenej v hotovosti

  Kde by som našiel informácie ako má platiteľ DPH účtovať o tržbách platených v hotovosti, ktoré musel zaokrúhľovať na 5 eurocentov? 

  Odpoveď

  Postup účtovania v opísanom prípade je uvedený v materiáli Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Daňoví a colní špecialisti/Metodické usmernenia/podoblasť Priame dane a účtovníctvo.

 10. Zaokrúhľovanie výslednej sumy na faktúre

  V nadväznosti na novelu zákona o cenách platnú od 01.07.2022 môžeme ako platiteľ DPH postupovať spôsobom, že na všetkých vyhotovených faktúrach budeme už výsledné sumy zaokrúhľovať na 5 eurocentov? Z technického hľadiska by to bolo pre nás praktickejšie.

  Odpoveď

  Finančné riaditeľstvo SR poskytuje v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov informácie len k daňovým zákonom a nie je kompetentné poskytovať informácie k zákonu č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dotknuté ustanovenie § 3 ods. 4 citovaného zákona o cenách však upravuje len zaokrúhľovanie ceny platenej v hotovosti.