Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. OSS - členský štát registrácie/identifikácie

  Som slovenský platiteľ DPH a predávam hračky, pričom hračky zasielam nielen zo slovenského skladu, ale aj zo skladu na území Česka, a to slovenským, rakúskym, poľským a českým občanom. Mám podať žiadosť o registráciu k OSS na Slovensku a aj v Česku?

  Odpoveď

  Nie. Keďže slovenský platiteľ je usadený v tuzemsku, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je len Slovensko. Aj keď má sklad na území Česka, z ktorého dodáva tovar občanom v rámci EÚ, nemôže si zvoliť Česko ako ďalší štát identifikácie.

 2. OSS - dodávka tovaru na diaľku v rámci EÚ a služieb nezdaniteľným osobám

  Slovenská spoločnosť prenajala auto na tri mesiace poľskému občanovi. Zároveň dodáva tovar, ktorý po objednaní cez webovú stránku zasiela občanom do Rakúska, Poľska a Maďarska. Môže použiť OSS na poskytnutú službu a aj na dodávky tovaru?

  Odpoveď

  Áno. Slovenský poskytovateľ služby a dodávateľ tovaru na diaľku (v jednej osobe) môže uplatňovať na tieto uvedené dodania osobitnú úpravu dane OSS.

 3. OSS - uplatňovanie sadzby dane

  Slovenská spoločnosť sa zaregistrovala do osobitnej úpravy OSS podľa § 68b zákona o DPH, pretože presiahla obrat 10 000 eur z dodania tovaru nezdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Od 1.7.2021 máme povinnosť vystavovať faktúry k týmto dodaniam so sadzbou dane platnou v príslušnom štáte EÚ? Napr. faktúra za tovar vystavená do Poľska pre občana (nezdaniteľnú osobu), bude vystavená so sadzbou dane platnou v Poľsku, t. j. 23 %?

  Odpoveď

  Áno, ak ste sa zaregistrovali na uplatňovanie úpravy OSS, potom vo fakturácii od 1.7.2021 uplatníte sadzbu DPH platnú v daných členských štátoch. Viac informácií o sadzbách dane v členských štátoch EÚ nájdete v informačnom materiáli na portáli finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá/Dane/DPH/Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ.

 4. Kontrolný výkaz - chyba s označením 4001

  Čo znamená v chybovom protokole chyba s označením 4001 – Neexistuje transakcia na zrušenie?

  Odpoveď

  Chyba s označením 4001 znamená, že platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze (KV) uviedol transakcie na zrušenie s kódom opravy 1, avšak ide o zrušenie transakcie/í, ktoré sa v predchádzajúcich platných KV platiteľa dane s uvedenými údajmi nenachádzajú. Môže ísť o prípady, ak sa v podanom KV predmetná transakcia vôbec nenachádza, alebo sa platiteľ dane pomýlil a v dodatočnom KV neuviedol rovnaké údaje ako v kolónkach príslušného riadku podaného KV. Toto pomýlenie môže spočívať v rozdielnom uvedení čísla, v rozdielnom označení faktúry, v znamienku (-), (/), v medzere a pod.. Na základe toho softvérová aplikácia nemôže zápis údajov s kódom opravy 1 v dodatočnom KV „spárovať“ s údajmi uvedenými v predchádzajúcich platných KV; t.j. neexistuje transakcia na zrušenie a dodatočný KV sa nedá spracovať. Z takto podaného dodatočného KV nebudú spracované ani tie transakcie, ktoré boli platiteľom dane uvedené správne. Je potrebné opätovne podať dodatočný KV.

 5. Dodanie tovaru  s prepravou

  Som živnostník – platiteľ DPH a predávam v SR knihy. Chcel by som sa opýtať ako mám fakturovať prepravu v súvislosti s dodaním kníh, ktorú som si objednal u prepravcu, keď knihy podliehajú sadzbe dane 10 % a preprava podlieha sadzbe dane 20 %?

  Odpoveď

  Preprava je súvisiacim nákladom pri dodaní tovaru (kníh), preto sa zahŕňa do jedného základu dane s dodaným tovarom. To znamená, že ak dodávate tovar podliehajúci sadzbe dane 10 % (napr. knihy), potom uplatníte 10 % sadzbu dane aj na prepravu.

 6. Obrat pri registrácii za platiteľa DPH

  Obchodná spoločnosť (vznikla 02.01.2021) dodáva od začiatku roka 2021 reklamné služby pre českú firmu s CZ IČ DPH, na základe čoho sa v I/2021 registrovala podľa § 7a zákona o DPH. Ku dňu 31.05.2021 hodnota týchto dodaných služieb presiahla sumu 49 790 eur a je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Ako má obchodná spoločnosť požiadať o preregistráciu z § 7a zákona o DPH na platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH?

  Odpoveď

  V prípade, ak obchodná spoločnosť dodáva reklamné služby pre zahraničnú osobu so sídlom a IČ DPH prideleným v inom členskom štáte, hodnota týchto služieb sa nezahŕňa do obratu pre účely registrácie pre DPH, pretože na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH nejde o služby s miestom dodania v tuzemsku, ale ide o služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorých hodnota sa do obratu nezahŕňa. T. j. v opísanom prípade nie je obchodná firma povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

 7. Faktúra za dodávku tovaru z minulého roka

  V novembri 2020 nám poľský platiteľ DPH dodal z Poľska tovar do tuzemska, za ktorý nám až po urgencii oneskorene doručil faktúru 10.06.2021 s dňom vyhotovenia 21.11.2020. V nadväznosti na prijatú faktúru, kedy nám ako mesačnému platiteľovi DPH vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu a v ktorom zdaňovacom období si môžeme odpočítať daň, ak podmienky na odpočítanie dane spĺňame?

  Odpoveď

  V tomto prípade daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla 21.11.2020 – dňom vyhotovenia faktúry, čiže je potrebné ju uviesť v podanom dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie XI/2020, v ktorom má platiteľ dane zároveň v súlade s § 51 ods. 3 zákona o DPH právo vykonať odpočítanie dane.

 8. Ručenie za daň

  Pri nahrávaní došlej faktúry nás softvér upozornil, že dodávateľ je zverejnený na tzv. čiernej listine. V prípade, že tento dodávateľ z faktúry neodvedie štátu DPH, ručí za ňu naša firma?

  Odpoveď

  Nie, ručenie za DPH z faktúry od dodávateľa, ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, bolo zrušené k 01.01.2018 novelou zákona o DPH.

 9. Predaj nebytového priestoru

  Platiteľ DPH ide predať v tuzemsku súkromnej osobe nebytový priestor, pri kúpe ktorého si odpočítal daň. Predaj sa uskutoční po 7 rokoch od jeho kolaudácie. Môže sa platiteľ DPH rozhodnúť a predať tento nebytový priestor súkromnej osobe s DPH, aby nerobil úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH?

  Odpoveď

  Áno, ustanovenie § 38 ods. 8 zákona o DPH mu to umožňuje.

 10. Odpočítanie dane zo služby pred registráciou za platiteľa dane

  Živnostník sa stal platiteľom DPH dňa 20.5.2021. Živnostník na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom má v nájme skladové priestory a kanceláriu. Nájomné je fakturované mesačne. Za mesiac máj 2021 prijal službu nájomného s dňom dodania 10.5.2021. Môže si živnostník odpočítať DPH pri registrácii z prijatej služby – nájomného, ktorú prijal pred tým ako sa stal platiteľom dane?

  Odpoveď

  Platiteľ DPH má nárok na odpočet dane pri registrácii podľa § 55 zákona o DPH za predpokladu, že táto služba (nájom) bola prijatá v pozícií zdaniteľnej osoby a bude ju využívať ako platiteľ DPH (čo musí byť schopný aj náležite preukázať v súlade s platnou legislatívou) a za predpokladu, že tieto výdavky neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch, ktoré predchádzali roku, v ktorom nadobudol postavenie platiteľa DPH. Pri uplatnení odpočítania dane musia byť splnené podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH. To znamená, že v uvedenom prípade má živnostník - platiteľ DPH nárok na odpočítanie dane len z tej časti prijatého nájomného, ktorá  sa vzťahuje na obdobie, v ktorom už bol platiteľom DPH (od 20.5.2021), t.j. ktorú použije ako platiteľ DPH na svoje zdaniteľné plnenia s nárokom na odpočítanie dane. Z časti prijatej služby – nájomného, ktorú platiteľ DPH spotreboval do dňa registrácie v postavení neplatiteľa DPH (do 19.5.2021), si nemôže uplatniť odpočítanie dane.