Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH po zákonom stanovenej lehote

  Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak v zákonom stanovenej lehote v období pandémie nepodám daňové priznanie k DPH a ani nezaplatím DPH, ako mám postupovať?

  Odpoveď

  Daňový poriadok neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Daňový úrad však môže odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných konkrétnych dôvodov (v zmysle § 29 daňového poriadku), ak o to požiadate najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobíte zmeškaný úkon (podáte daňové priznanie k DPH a zaplatíte daň). Ak správca dane rozhodnutím tejto žiadosti vyhovie, tak sankcia (za nepodanie daňového priznania v lehote) sa nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania aj zaplatíte DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania. V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku.

 2. Zaplatenie DPH po zákonom stanovenej lehote

  Daňové priznanie k DPH som podal v období pandémie v zákonom stanovenej lehote. Z dôvodu súčasnej situácie nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Ako mám postupovať?

  Odpoveď

  V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok (automaticky) nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). To znamená, že dlžnú sumu dane je potrebné uhradiť najneskôr do 2.11.2020. Táto dlžná suma dane sa nebude považovať za daňový nedoplatok na účely exekúcie, t.j. nebude sa vymáhať a nebude sa uvádzať ani v potvrdení o stave osobného účtu ako daňový nedoplatok. To znamená, že uvedeným ustanovením sa neposúva lehota splatnosti dane, teda lehota splatnosti DPH uvedená v zákone o DPH zostáva zachovaná. V prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti, daňový úrad uplatní úrok z omeškania.

  Poznámka:

  Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

  Ďalšou možnosťou je, že podáte žiadosť na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku. Odporúčame podať žiadosť čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. V prípade povolenia odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenia platenia daňového nedoplatku v splátkach sa uplatní úrok z omeškania.

 3. Vrátenie nadmerného odpočtu v období pandémie

  V daňovom priznaní k DPH, ktoré som podal v zákonom stanovenej lehote v období pandémie, som vykázal nadmerný odpočet. Vzhľadom na obdobie pandémie, kedy mi bude nadmerný odpočet vrátený?

  Odpoveď

  Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. T.j. platí to, čo je uvedené v § 79 zákona o DPH. To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (s výnimkou odseku 2). Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Za podmienok uvedených v § 79 ods. 2 zákona o DPH, daňový úrad vráti nadmerný odpočet už do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

 4. Žiadosť o povinnú registráciu podaná po lehote stanovenej zákonom o DPH

  Pokiaľ mi vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH počas obdobia pandémie (z dôvodu dosiahnutia obratu), pričom ju nepodám v lehote, ale ju podám najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v zmysle § 4 lex korona, uvažujem správne, že sa stanem platiteľom dane až dňom uvedeným v osvedčení o registrácií po vykonaní registrácie daňovým úradom a daňový úrad nebude v týchto prípadoch vykonávať spätnú registráciu?

  Odpoveď

  Ak Vám  vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH z dôvodu  dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie a túto žiadosť nepodáte do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa automaticky odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podáte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podľa § 4 lex korona. Obdobie pandémie sa  považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). T.j. žiadosť o registráciu je potrebné podať najneskôr do 2.11.2020. Daňový úrad následne postupuje podľa § 4 ods. 3 zákona o DPH, t. j. vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Platiteľom dane sa stávate až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii.

  Poznámka 1:

  Pokiaľ dôjde k odpusteniu zmeškania lehoty na registráciu v zmysle § 4 lex korony, odpustenie sa bude vecne týkať iba nevykonania tohto úkonu a nie nadväzujúcich povinností uvedených v zákone o DPH. Vzhľadom na znenie § 55 ods. 3 posledná veta, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH je táto osoba povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a to do 60 dní odo dňa, kedy podá žiadosť o registráciu pre DPH (ak tak urobí do konca nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie, t.j. najneskôr do 2.11.2020. Obdobie pandémie sa v zmysle § 2 ods. 3 lex korony považuje za skončené 30.9.2020) a vysporiadať daň z ňou vykonaných a prijatých plnení za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (t.j. registrácia platiteľa dane sa bude považovať za tzv. oneskorenú v zmysle zákona o DPH).

  Poznámka 2:

  Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

 5. Neaktualizácia zoznamu počas obdobia pandémie

  Ak v období pandémie opakovane nepodám daňové priznanie k DPH alebo nezaplatím DPH v zákonom stanovenej lehote, budem zverejnený v zozname daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH?

  Odpoveď

  Nie, ak si tieto povinnosti splníte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. v zmysle § 2 ods. 3 lex korony najneskôr do 1.2.2021. Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky neaktualizuje zverejnený zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. K zverejneniu týchto platiteľov dane v predmetnom zozname však dôjde, ak si tieto subjekty nesplnia uvedené povinnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (§ 24i lex korony), pričom obdobie pandémie sa považuje za skončené 31. decembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony).

 6. Opatrenia v oblasti DPH počas pandémie

  Zaujíma ma, či sa prijali nejaké opatrenia v oblasti DPH vzhľadom na súčasnú situáciu?

  Odpoveď

  Riešenia vybraných oblastí DPH v nadväznosti na prijaté opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou – pandémia nájdete v informačnom materiáli s názvom KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z pridanej hodnoty.

 7. Obrat pri registrácii za platiteľa DPH

  Obchodná spoločnosť (vznikla 02.01.2020) dodáva od začiatku roka 2020 reklamné služby pre českú firmu s CZ IČ DPH, na základe čoho sa v I/2020 registrovala podľa § 7a zákona o DPH. Ku dňu 30.09.2020 hodnota týchto dodaných služieb presiahla sumu 49 790 eur a je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Ako má obchodná spoločnosť požiadať o preregistráciu z § 7a zákona o DPH na platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH?

  Odpoveď

  V prípade, ak obchodná spoločnosť dodáva reklamné služby pre zahraničnú osobu so sídlom a IČ DPH prideleným v inom členskom štáte, hodnota týchto služieb sa nezahŕňa do obratu pre účely registrácie pre DPH, pretože na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH nejde o služby s miestom dodania v tuzemsku, ale ide o služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorých hodnota sa do obratu nezahŕňa. T. j. v opísanom prípade nie je obchodná firma povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

 8. Faktúra za dodávku tovaru z minulého roka

  V novembri 2019 nám poľský platiteľ DPH dodal z Poľska tovar do tuzemska, za ktorý nám až po urgencii oneskorene doručil faktúru 10.09.2020 s dňom vyhotovenia 21.11.2019. V nadväznosti na prijatú faktúru, kedy nám ako mesačnému platiteľovi DPH vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu a v ktorom zdaňovacom období si môžeme odpočítať daň, ak podmienky na odpočítanie dane spĺňame?

  Odpoveď

  V tomto prípade daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla 21.11.2019 – dňom vyhotovenia faktúry, čiže je potrebné ju uviesť v podanom dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie XI/2019, v ktorom má platiteľ dane zároveň v súlade s § 51 ods. 3 zákona o DPH právo vykonať odpočítanie dane.

 9. Ručenie za daň

  Pri nahrávaní došlej faktúry nás softvér upozornil, že dodávateľ je zverejnený na tzv. čiernej listine. V prípade, že tento dodávateľ z faktúry neodvedie štátu DPH, ručí za ňu naša firma?

  Odpoveď

  Nie, ručenie za DPH z faktúry od dodávateľa, ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, bolo zrušené k 01.01.2018 novelou zákona o DPH.

 10. Predaj nebytového  priestoru

  Platiteľ DPH ide predať v tuzemsku súkromnej osobe nebytový priestor, pri kúpe ktorého si odpočítal daň. Predaj sa uskutoční po 8 rokoch od jeho kolaudácie. Môže sa platiteľ DPH rozhodnúť a predať tento nebytový priestor súkromnej osobe s DPH, aby nerobil úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH?

  Odpoveď

  Áno, ustanovenie § 38 ods. 8 zákona o DPH mu to umožňuje.