Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Daň z pridanej hodnoty

 1. Registrácia podľa § 7a zákona o DPH

  Sme stavebná firma neplatiteľ DPH, vykonávame stavebné práce (stierkovanie) na stavbe v Maďarsku, ktoré fakturujeme maďarskej firme - platiteľovi DPH. Sme povinní z tohto dôvodu sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

  Odpoveď

  Nie, z dôvodu dodania stavebných prác osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte nie je dôvodné sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.

 2. Obrat na účely zákona o DPH

  Som živnostník – neplatiteľ DPH, idem fakturovať  dodanie maliarskych prác inej slovenskej firme, pre ktorú som ich vykonával na nehnuteľnosti v Českej republike. Započítava sa mi tento príjem do obratu na účely registrácie za platiteľa DPH?

  Odpoveď

  Nie, príjmy zo služieb, ktoré majú miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v zahraničí, sa nezahŕňajú do obratu na účely registrácie podľa zákona o DPH.

 3. Dobrovoľná registrácia k DPH

  Som živnostník, vyplňujem elektronický formulár žiadosti o registráciu, chcem sa stať dobrovoľným platiteľom DPH podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH. Je potrebné k tejto žiadosti priložiť aj nejaké iné prílohy, ako napr. podnikateľský plán, zmluvy s odberateľmi?

  Odpoveď

  Nie, k formuláru žiadosti, ktorý samotný obsahuje 2 prílohy, sa žiadne iné prílohy typu napr. podnikateľský plán, zmluvy s odberateľmi neprikladajú.

 4. Vyplňovanie daňového priznania k DPH

  Som podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH. Každý mesiac platím DPH z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu. Tento mesiac som však vrátil časť tovaru dodávateľovi späť ako reklamáciu. Dodávateľ - platiteľ DPH v inom členskom štáte mi vystavil dobropis. V ktorých riadkoch daňového priznania k DPH uvediem údaje z tohto dobropisu?

  Odpoveď

  Nadobúdateľ tovaru (podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH) uvedie údaje z dobropisu do r. 26 a do r. 27 (mínusom) daňového priznania k DPH.

 5. Podanie kontrolného výkazu

  Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH a máme povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie február 2018 z dôvodu, že v riadnom  daňovom priznaní k DPH sme zabudli v riadkoch 15 a 16 uviesť dodávku tovaru do iného členského štátu, ktorá je oslobodená od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. V súhrnom výkaze sme to uviedli. Sme povinní z tohto  dôvodu podať aj dodatočný kontrolný výkaz k DPH za zdaňovacie obdobie február 2018?

  Odpoveď

  Nie. Obchodná spoločnosť - platiteľ DPH v uvedenom prípade nemá povinnosť podať dodatočný kontrolný výkaz k DPH za zdaňovacie obdobie február 2018, pretože sa predmetná dodávka v kontrolnom výkaze nevykazuje.

 6. Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

  Sme obchodná spoločnosť, platiteľ DPH a dodávame tovar v tuzemsku inému platiteľovi DPH s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH. Na faktúre je uvedený tovar v množstve 200,155 t. Ako sa uvedie  množstvo  200,155 t v kontrolnom výkaze v časti A.2. v stĺpci 7?

  Odpoveď

  Podľa Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty sa množstvo tovaru uvádza s 2 desatinnými miestami, t.j. platiteľ dane uvedie v stĺpci 7 množstvo tovaru 200,15 t bez zaokrúhľovania.

 7. Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

  Zamestnávateľ (platiteľ dane) poskytuje svojim zamestnancom stravovacie služby za odplatu. V ktorej časti kontrolného výkazu uvádza zamestnávateľ protihodnotu prijatú od zamestnancov za poskytnuté stravovacie služby?

  Odpoveď

  Uvádza ju v časti D2 kontrolného výkazu.

 8. Dodatočné daňové priznanie k DPH

  Podali sme dodatočný kontrolný výkaz, pretože sme v časti A.1. riadneho kontrolného výkazu duplicitne - dvakrát uviedli tú istú faktúru pre odberateľa. Musíme v tejto súvislosti podať aj dodatočné daňové priznanie k DPH za dané zdaňovacie obdobie, hoci riadne daňové priznanie k DPH bolo vyplnené správne?

  Odpoveď

  Nie, dodatočné daňové priznanie k DPH v takomto prípade nie je dôvodné podať.

 9. Kontrolný výkaz – chyba 4001

  Čo znamená v chybovom protokole chyba s označením 4001 – Neexistuje transakcia na zrušenie?

  Odpoveď

  Chyba s označením 4001 znamená, že platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze (KV) uviedol transakcie na zrušenie s kódom opravy 1, avšak ide o zrušenie transakcie/í, ktoré sa v predchádzajúcich platných KV platiteľa dane s uvedenými údajmi nenachádzajú. Môže ísť o prípady, ak sa v podanom KV predmetná transakcia vôbec nenachádza, alebo sa platiteľ dane pomýlil a v dodatočnom KV neuviedol rovnaké údaje ako v kolónkach príslušného riadku podaného KV. Toto pomýlenie môže spočívať v rozdielnom uvedení čísla, v rozdielnom označení faktúry, v znamienku (-), (/), v medzere a pod.. Na základe toho softvérová aplikácia nemôže zápis údajov s kódom opravy 1 v dodatočnom KV „spárovať“ s údajmi uvedenými v predchádzajúcich platných KV; t.j. neexistuje transakcia na zrušenie a dodatočný KV sa nedá spracovať. Z takto podaného dodatočného KV nebudú spracované ani tie transakcie, ktoré boli platiteľom dane uvedené správne. Je potrebné opätovne podať dodatočný KV.

 10. Podanie dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobia roka 2017

  Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím chce podať dodatočné daňové priznanie za apríl 2017, ale po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR sa mu v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty/Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty  zobrazí len elektronický formulár platný od 01.01.2018. Aký formulár použije platiteľ dane v tomto prípade?

  Odpoveď

  V uvedenom prípade je potrebné cez "Vyhľadávacie kritériá“ zvoliť možnosť "Zobraziť aj staré verzie" a následne zvoliť možnosť "Vyhľadať". Následne budú zobrazené aj staršie verzie tlačív, v ktorých si platiteľ vyhľadá platný  formulár pre dané obdobie.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 16. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13. 9. 2016