Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Kontrolný výkaz – vysporiadanie koeficientu

  V ktorej časti kontrolného výkazu za XII/2022 sa uvádza rozdiel v odpočítaní dane po vysporiadaní "koncoročným" koeficientom podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH?

  Odpoveď

  V žiadnej; podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu sa tento údaj v kontrolnom výkaze neuvádza. 

 2. Kontrolný výkaz - uvádzanie výsledku z úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku

  Platiteľ DPH je povinný v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie XII/2022 vykonať úpravu dane odpočítanej pri investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH. V ktorej časti kontrolného výkazu za XII/2022 uvedie výsledok z tejto úpravy?

  Odpoveď

  V žiadnej; podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu sa tento výsledok z úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH v kontrolnom výkaze neuvádza. 

 3. Vyúčtovacie faktúry za energie (napr. elektrina, plyn, teplo) u dodávateľa

  Dodávateľ za dodávky energie počas 12 kalendárnych mesiacov (opakované dodávky podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH) vyhotovil odberateľovi - platiteľovi DPH 12 faktúr v paušálnej sume, z ktorých odviedol daň v príslušných zdaňovacích obdobiach. K 31.12.2022 vykonaným odmeraním zistil skutočnú spotrebu energie za obdobie od  01.01. do 31.12.2022, od ktorej odpočítal už "vyfakturovanú" spotrebu (12 faktúr) a na zistený rozdiel, ktorým môže byť preplatok resp. nedoplatok, vyhotovil pre odberateľa v januári 2023 "vyúčtovaciu faktúru". V daňovom priznaní k DPH za ktoré zdaňovacie obdobie uvedie dodávateľ údaje z tejto "vyúčtovacej faktúry"? V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie "vyúčtovaciu faktúru"?

  Odpoveď

  Dodávateľ údaje z predmetnej "vyúčtovacej faktúry" uvedie do daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie január 2023 (resp. za I. štvrťrok 2023) do riadkov 24 a 25.
  Údaje z "vyúčtovacej faktúry" vyhotovenej voči zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, uvedie dodávateľ v časti C.1. kontrolného výkazu podaného za zdaňovacie obdobie január 2023 (resp. za I. štvrťrok 2023).
  "Vyúčtovacie faktúry" vyhotovené dodávateľom energií v mesiaci nasledujúcom po skončení "fakturačného"obdobia sa považujú za opravné faktúry, ktorými sa opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH a dodávateľ ich zahŕňa do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom ich vyhotovil.

  Viac informácií k problematike vyúčtovacích faktúr za energie nájdete v Zápise z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Dane a účtovníctvo/Závery zo zasadnutia metodických komisií MF SR/podoblasť Nepriame dane.

 4.  Vyúčtovacie faktúry za energie (napr. elektrina, plyn, teplo) u odberateľa

  Odberateľ – platiteľ DPH (neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH) od dodávateľa energií obdržal v januári 2023 "vyúčtovaciu faktúru" s preplatkom resp. s nedoplatkom, ktorou mu dodávateľ vyúčtoval rozdiel medzi skutočnou spotrebou za fakturačné obdobie od 01.01. do 31.12.2022 a už vyfakturovanou spotrebou na základe 12 faktúr vyhotovených za opakované dodania energie počas 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých si uplatňoval odpočítanie dane. V daňovom priznaní k DPH za ktoré zdaňovacie obdobie uvedie odberateľ údaje z tejto "vyúčtovacej faktúry"? V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie "vyúčtovaciu faktúru"? 

  Odpoveď

  Odberateľ – platiteľ DPH predmetnú "vyúčtovaciu faktúru" bez rozdielu, či jej obsahom je preplatok alebo nedoplatok, uvádza v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju dostal, t.j. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2023 (resp. za I. štvrťrok 2023). V kontrolnom výkaze podanom za zdaňovacie obdobie január 2023 (resp. za I. štvrťrok 2023) ju uvádza v časti C.2.

  Viac informácií k problematike vyúčtovacích faktúr za energie nájdete v Zápise z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Dane a účtovníctvo/Závery zo zasadnutia metodických komisií MF SR/podoblasť Nepriame dane.

 5. Kontrolný výkaz – chýbajúca náležitosť vyúčtovacej faktúry

  Odberateľ pri uvádzaní "vyúčtovacej faktúry" za energie do časti C.2. kontrolného výkazu zistil, že neobsahuje poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry (resp. faktúr). Ako má vyplniť príslušnú kolónku v kontrolnom výkaze?

  Odpoveď

  Ak si dodávateľ nesplnil svoju povinnosť a vo "vyúčtovacej faktúre" za energie neuviedol povinnú náležitosť - poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry (resp. faktúr), odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu v príslušnej kolónke uvedie údaj "0".

 6. Kontrolný výkaz – chyba 2001

  Platiteľovi DPH po podaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie december 2022 bol doručený chybový protokol s označením chyby 2001 – Základ je chybný. Táto chyba je indikovaná pri  zápise "vyúčtovacej faktúry" za energie s preplatkom (so zápornými údajmi) za fakturačné obdobie od  01.01. do 31.12.2022, ktorú platiteľ DPH uviedol v časti B.2. kontrolného výkazu. Čo znamená táto chyba?

  Odpoveď

  Z opisu prípadu vyplýva, že platiteľ DPH v časti B.2. kontrolného výkazu uviedol základ dane so záporným znamienkom, čo je nesprávne, pretože v časti B.2. kontrolného výkazu môžu byť uvedené len kladné údaje. Ak ide o "vyúčtovaciu faktúru" za energie, odberateľ ju uvádza do časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, kedy ju dostal, a nie do časti B.2..

 7. Novela zákona o DPH - informácie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane od 01.01. 2023

  Podnikáme v gastrosektore, kde sa od 1.1.2023 uplatňuje znížená sadzba DPH 10 %. Vydalo FR SR nejaké usmernenie k tejto problematike, resp. kde by som mohol získať podrobnejšie informácie o aplikácii zníženej sadzby dane?

  Odpoveď

  K aplikácii zníženej sadzby 10 % na reštauračné a stravovacie služby vydalo FR SR Metodické usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1. 1.2023, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/Metodické usmernenia/podoblasť Nepriame dane a taktiež aj materiál s názvom: Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty pri reštauračných a stravovacích službách od 01.01.2023, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Aktuálne dane a clá/ Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/ DPH.
  Podrobnejšie informácie k chápaniu obsahu reštauračných a stravovacích služieb je možné získať aj v rozsudkoch SD EÚ (C-231/94, C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09, C-703/19), ktoré je možné vyhľadať na internetovej stránke Súdneho dvora EÚ.

 8. Novela zákona o DPH – znížená sadzba dane na cigarety v pohostinstve

  Naša firma - platiteľ DPH prevádzkuje pohostinstvo. Z novely zákona o DPH sme pochopili, že na predaj alkoholických nápojov a nealkoholických nápojov, ktoré naši zákazníci vypijú za stolom v našom pohostinstve, uplatníme 10 % sadzbu DPH. Vzťahuje sa znížená sadzba dane aj na cigarety, ktoré predávame v pohostinstve? 

  Odpoveď

  Nie, nevzťahuje. Predaj cigariet nespadá pod definíciu reštauračných a stravovacích služieb, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. 

 9. Novela zákona o DPH – plavecký výcvik

  Platiteľ DPH ide v januári až februári 2023 organizovať plavecký kurz pre predškolákov na plavárni v našom meste. Poplatok za plavecký kurz bude podliehať 10 % DPH?

  Odpoveď

  Nie. Organizácia plaveckého kurzu je službou športového vzdelávania, ktorá nepodlieha 10 % sadzbe DPH, ale 20 % sadzbe DPH.

 10. Novela zákona o DPH –  požičanie tenisových rakiet

  Prevádzkujeme tenisové kurty, ktorých nájom pre klientov, ktorí si prídu zahrať tenis, zdaňujeme 10 % sadzbou dane. Niektorým zákazníkom za poplatok požičiavame aj tenisové rakety. Môžeme zdaňovať 10 % sadzbou DPH aj pôžičku týchto rakiet?

  Odpoveď

  Nie. Ide o službu prenájmu predmetov na športové účely, ktorá podlieha 20 % DPH.

 11. Novela zákona o DPH – registrácia sprostredkovateľa poistenia

  Som sprostredkovateľ poistenia a ukazuje sa, že koncom januára 2023 prekročím z tejto činnosti stanovený obrat na registráciu za platiteľa DPH. Počul som, že od nového roka nie je povinnosť registrácie za platiteľa DPH, ak vykonávam len túto činnosť (žiadnu inú činnosť nevykonávam). Je to pravda?

  Odpoveď

  Áno. V opísanom prípade, ak daná zdaniteľná osoba dosiahne obrat výlučne len z činnosti oslobodenej od dane podľa § 37 zákona o DPH, nie je povinná sa registrovať za platiteľa DPH.

 12. Novela zákona o DPH – zrušenie registrácie platiteľa DPH

  Od 01.08.2022 som registrovaný ako platiteľ DPH, lebo som prekročil stanovený obrat z titulu prenájmu nehnuteľnosti podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH – žiadnu inú činnosť nerobím. Prenájom nehnuteľnosti fakturujem nájomcovi s oslobodením od dane, podávam daňové priznanie k DPH s vyplneným riadkom 13 a prázdny kontrolný výkaz – každý mesiac. Na základe novely zákona o DPH vraj môžem zrušiť moju registráciu platiteľa DPH. Môžem to naozaj urobiť?

  Odpoveď

  Áno. V opísanom prípade, ak daná zdaniteľná osoba dosahuje obrat výlučne len z činnosti oslobodenej od dane podľa § 38 zákona o DPH, môže podať žiadosť o zrušenie registrácie DPH.