Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Daň z pridanej hodnoty

 1. Sadzba dane pri ubytovaní

  Od 1.1.2019 aj penzión uplatňuje zníženú sadzbu DPH na ubytovacie služby?

  Odpoveď

  Áno. Znížená sadzba dane 10 % sa s účinnosťou od 1.1.2019 uplatňuje na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), t. j. na 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby, 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, 55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov a 55.9 Ostatné ubytovacie služby. Bližšie informácie k uplatňovaniu zníženej sadzby dane na ubytovacie služby s účinnosťou od 1.1.2019 nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby
  Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty na prelome rokov 2018 a 2019 a pri zaplatení preddavku (zálohy) v roku 2018

 2. Sadzba dane pri ubytovaní

  Som platiteľ dane, ktorý prevádzkuje hotel a dňa 30.12.2018 sme prijali od zákazníka 100 % zálohu za ubytovanie, ktoré bude poskytnuté od 8.2.2019 do 14.2.2019. Akú sadzbu DPH uplatníme na ubytovacie služby, keď ubytovanie bude vo februári 2019, kedy je platná 10% sadzba DPH a zálohu na ubytovanie sme prijali v decembri 2018?

  Odpoveď

  Ak platiteľ DPH prijme preddavok (zálohu) dňa 30.12.2018 vo výške 100% protihodnoty, daňová povinnosť mu vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH a použije sadzbu DPH platnú v tento deň, t.j. 20 %.  Pri dodaní služby v roku 2019 už platiteľovi DPH nevzniká daňová povinnosť.

 3. Ubytovanie s raňajkami

  Prevádzkujeme hotel a poskytujeme raňajky v cene ubytovania, vzťahuje sa znížená sadzba DPH 10 % aj na tieto raňajky?

  Odpoveď

  Áno, pokiaľ sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a hotel neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok. Ak by hotel uplatnil samostatne cenu za poskytnuté raňajky, tak by sa uplatnila základná sadzba DPH pri poskytnutí raňajok a znížená sadzba DPH by sa uplatnila len pri ubytovacej službe. T.j. v tomto prípade by išlo o poskytnutie dvoch samostatných plnení (ubytovacia služba a raňajky). Bližšie informácie k danej problematike nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby
  Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty na prelome rokov 2018 a 2019 a pri zaplatení preddavku (zálohy) v roku 2018

 4. Zdaňovanie pobytu organizovaného cestovnou kanceláriou

  Sme cestovná kancelária, ktorá predáva pobyty vo Vysokých Tatrách. Pobyt sa skladá z balíka služieb: z ubytovania, plnej penzie a wellness služieb – všetky tieto služby nakúpime od hotelov. Budeme môcť od nového roka 2019 ubytovanie z balíka zvlášť vyčleňovať a zdaňovať 10 % sadzbou dane?

  Odpoveď

  Nie, predmetný balík služieb cestovného ruchu sa podľa § 65 zákona o DPH považuje za jednu službu cestovnej kancelárie, ktorá podlieha 20 % sadzbe dane.

 5. Zdaňovanie nájmu bytov a nebytových priestorov

  Platiteľ dane na základe uzatvorených zmlúv o nájme ide dať v januári 2019 do prenájmu v rámci jednej nehnuteľnosti tri nebytové priestory firme, ďalej jeden byt podnikateľovi a dva byty občanom. Aký daňový režim má uplatniť pri prenájme týchto bytov a nebytových priestorov?

  Odpoveď

  Prenájom bytov a nebytových priestorov je v zmysle  zákona o DPH oslobodený od DPH. Platiteľ dane sa však pri prenájme nebytových priestorov firme na základe § 38 ods. 5 zákona o DPH môže rozhodnúť, že tento prenájom zdaní. Prenájom bytov sa však platiteľ dane na základe novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 už nemôže rozhodnúť zdaňovať, ale musí uplatniť oslobodenie od dane, a to bez ohľadu na postavenie nájomcu (podnikateľ, občan, firma a pod.).

 6. Prenájom bytu

  Sme platiteľom dane a od roku 2017 prenajímame byt zdaniteľnej osobe, pričom nájom sme zdaňovali 20 % DPH. Zmluva o nájme bytu bola uzatvorená v roku 2017 na dobu neurčitú a teda nájom trvá aj v roku 2019. Môžeme fakturovať nájom bytu zdaniteľnej osobe od januára 2019 naďalej s DPH? Máme informácie, že na základe novely zákona o DPH od 01.01.2019 to už nie je možné.

  Odpoveď

  V tomto prípade nájom bytu môžete naďalej zdaňovať. Ustanovenie § 38 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na zmluvu o nájme nehnuteľnosti uzavretú po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018 (prechodné ustanovenie § 85kg ods. 5 zákona o DPH).

 7. Predaj tovaru (pšenice) cez ERP

  Sme slovenská s.r.o. – platiteľ DPH a chceli by sme sa opýtať na správnosť fakturácie zo strany dodávateľa (platiteľa DPH) v prípade, keď nám pri predaji pšenice (kapitola 10 Spoločného colného sadzobníka) v januári 2019 vystavil doklad z ERP, na ktorom uplatnil DPH. Nákup tovaru vo výške 120 eur sme uhradili v hotovosti. Nemal byť na doklade z ERP uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti  podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

  Odpoveď

  Nie. Postup zo strany dodávateľa je správny, pretože od 1.1.2019 platí, že prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH sa neuplatní, ak je pri dodaní vyhotovená zjednodušená faktúra v súlade so zákonom o DPH, napr. doklad z ERP do hodnoty 1000 eur vrátane dane, ktorý neobsahuje identifikačné údaje odberateľa.

 8. Úprava odpočítanej dane

  V roku 2018 sme do firmy kúpili auto, pri ktorom sme si uplatnili 100 % odpočet dane. Keď ho použije zamestnanec na súkromné jazdy, toto použitie na základe § 9 ods. 2 zákona o DPH zdaňujeme 20 % DPH. Budeme musieť v roku 2019 pri takomto súkromnom použití auta vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH?

  Odpoveď

  Nie, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54d novely zákona o DPH sa na takýto prípad nevzťahuje. Naďalej budete súkromné použitie daného auta v nadväznosti na § 9 ods. 2 zákona o DPH zdaňovať 20 % DPH.

 9. Predaj bytu v roku 2019

  Pred šiestimi rokmi sme kúpili byt, pri jeho nákupe sme si odpočítali na vstupe DPH; byt sme prenajímali inej firme, ktorej sme nájom fakturovali s daňou. Vo februári 2019 by sme byt chceli predať živnostníkovi – platiteľovi DPH, byt má 6 rokov od kolaudácie. Môžeme predať byt v režime s prenosom daňovej povinnosti na kupujúceho?

  Odpoveď

  Nie, od 01.01.2019 je predaj bytu po 5 rokoch od jeho kolaudácie oslobodený od dane a nie je možné sa rozhodnúť ho zdaniť – pozri § 38 ods. 8 zákona o DPH. Z titulu, že byt musíte predať s oslobodením od dane, v poslednom zdaňovacom období v roku 2019 je potrebné vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, t. j. vrátiť časť z dane, ktorú ste si odpočítali pri jeho nákupe.

 10. Odpočet dane pri kúpe bytu

  Platiteľ  kúpil v januári 2019 byt s úmyslom dať ho do nájmu inej firme. Bude si môcť odpočítať daň z kúpy tohto bytu, keďže nájomné bude fakturovať s daňou?

  Odpoveď

  Nie, od  01.01.2019 je nájom bytu oslobodený od dane bez rozdielu aká osoba je nájomcom a preto v takomto prípade z kúpy bytu si platiteľ nemôže odpočítať daň, lebo ho použije na dodanie služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH.

 11. Nájomné v kontrolnom výkaze

  V ktorej časti kontrolného výkazu máme uviesť nájomné bytu, ktoré fakturujeme s oslobodením od dane?

  Odpoveď

  Nájomné oslobodené od dane sa v žiadnej časti kontrolného výkazu neuvádza. Transakcie oslobodené od dane sa v kontrolnom výkaze neuvádzajú.