Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Podanie dodatočného daňového priznania a dodatočného kontrolného výkazu

  Kontrolou sme zistili, že v riadnom kontrolnom výkaze za II/2024 sme do časti A.1. k tej istej dodávke tovaru okrem faktúry na prijatú 100% zálohu uviedli nesprávne aj následnú vyúčtovaciu faktúru (k úhrade „0“). Z tohto dôvodu ideme podávať dodatočný kontrolný výkaz za II/2024, v ktorom vyúčtovaciu faktúru so zápisom kódu opravy „1“ vystornujeme. Je potrebné z tohto dôvodu podať aj dodatočné daňové priznanie za II/2024, i napriek tomu, že bolo podané so správnymi údajmi bez chyby?

  Odpoveď

  NIE, pokiaľ riadne daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie bolo podané so správnymi údajmi, nie je dôvodné podať dodatočné daňové priznanie len z toho dôvodu, že platiteľ podáva dodatočný kontrolný výkaz k danému zdaňovaciemu obdobiu.

 2. Povinnosti osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

  V nadväznosti na uzavretie dohody o spolupráci s firmou Bolt z Estónska bolo našej firme doporučené, aby sa zaregistrovala ako platiteľ DPH podľa § 7a zákona o DPH. Kde by sme sa dozvedeli viac informácií ohľadom povinností, vyplývajúcich z tejto registrácie?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH, aj keď má pridelené IČ DPH, nie je platiteľom DPH. S predmetnou registráciou sú spojené určité, zákonom stanovené povinnosti, o ktorých si viac môžete prečítať v nasledovnom materiáli: Informácia k vybraným povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH[.pdf; 645 kB; nové okno] ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Aktuálne dane a clá/ Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/DPH.

 3. Prijatie zálohy pred registráciou za platiteľa DPH

  Živnostník prijal od občana v marci 2024 zálohu vo výške 1 000 eur na výrobu nábytku. Od 01.04.2024 sa živnostník stal platiteľom DPH a 30.04.2024 dodal občanovi vyrobený nábytok v celkovej cene 2 400 eur, na ktorý prijal predmetnú zálohu. Má živnostník odviesť 20% DPH z dodaného nábytku len z hodnoty 1 400 eur po odčítaní zálohy, ktorú prijal pred registráciou alebo z celej hodnoty dodaného nábytku?

  Odpoveď

  Na základe § 69 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona o DPH je platiteľ povinný odviesť 20% DPH z celej hodnoty nábytku 2 400 eur.

 4. Zmena zdaňovacieho obdobia

  Ako má platiteľ postupovať pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac?

  Odpoveď

  Podrobné informácie k tejto problematike (vrátane praktických príkladov) sú zverejnené v Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. účinný od 1.10.2012. [.pdf; 521 kB; nové okno]

 5. Oznámenie zmeny zdaňovacieho obdobia

  Naša firma mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac. Je povinná túto zmenu nejakým spôsobom oznámiť daňovému úradu?

  Odpoveď

  Nie. Daňovému úradu bude táto skutočnosť známa prijatím daňového priznania k DPH s vyznačením príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý ho firma podá po zmene zdaňovacieho obdobia.

 6. Trojstranný obchod

  Slovenský platiteľ predáva tovar platiteľovi z Českej republiky, ktorý ho priamo od neho zo Slovenska prepraví svojmu odberateľovi do Rumunska, čiže ide o trojstranný obchod. Uvádza platiteľ do súhrnného výkazu IČ DPH českého odberateľa s kódom „1“ . Je to v poriadku?

  Odpoveď

  Nie. Z pohľadu slovenského platiteľa, pokiaľ sú splnené podmienky § 43 ods. 1 a 5 zákona o DPH, ide o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane, pričom túto dodávku tovaru uvádza do súhrnného výkazu s IČ DPH českého odberateľa, ale bez kódu.

 7. Trojstranný obchod

  Slovenský platiteľ zúčastnený v trojstrannom obchode ako prvý odberateľ kupuje tovar od poľského platiteľa s tým, že ho prepraví z Poľska od Fínska, kde ho predá fínskemu platiteľovi DPH. V ktorých riadkoch daňového priznania k DPH uvádza údaje o tomto trojstrannom obchode?

  Odpoveď

  Nikde. V daňovom priznaní prvý odberateľ údaje o trojstrannom obchode neuvádza; dodávku voči fínskemu odberateľovi s jeho IČ DPH uvádza do súhrnného výkazu s kódom „1“.

 8. Oprava kancelárskej techniky

  Vykonávame servis kancelárskej techniky aj pre české firmy – platiteľov DPH. Keď opravu vykonáme v Čechách u zákazníkov, fakturujeme bez dane s prenosom daňovej povinnosti. Teraz sa nám stál prípad, že česká firma nám doniesla kopírku na firmu na Slovensku, kde sme ju aj opravili. Máme túto opravu fakturovať s 20% DPH, keďže sme ju vykonali v tuzemsku?

  Odpoveď

  Nie. Aj túto opravu fakturujete bez dane s prenosom daňovej povinnosti, pretože miesto dodania služby na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH nie je v tuzemsku, ale v Českej republike a teda nie je predmetom DPH v SR.

 9. Registrácia podľa § 7a a podávanie daňového priznania

  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH v mesiaci III/2024 nerealizovala žiadne transakcie, z ktorých by jej vznikla povinnosť platiť daň – samozdaniť sa. Je povinná v takomto prípade podať aj nulové daňové priznanie za III/2024?

  Odpoveď

  Nie, osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nemá povinnosť podať nulové daňové priznanie.

 10. Registrácia podľa § 7a a podávanie súhrnného výkazu

  Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH v mesiaci III/2024 nedodala žiadne služby pre odberateľov z iných členských štátov. Je povinná i tak podať nulový súhrnný výkaz?

  Odpoveď

  Nie, osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva nulový súhrnný výkaz.