Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Daň z pridanej hodnoty

 1. Obrat pri registrácii za platiteľa DPH

  Obchodná spoločnosť (vznikla 02.01.2019) dodáva od začiatku roka 2019 reklamné služby pre českú firmu s CZ IČ DPH, na základe čoho sa v I/2019 registrovala podľa § 7a zákona o DPH.
  Ku dňu 30.04.2019 hodnota týchto dodaných služieb presiahla sumu 49 790 eur a je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Ako má obchodná spoločnosť požiadať o preregistráciu z § 7a zákona o DPH na platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH?

  Odpoveď

  V prípade, ak obchodná spoločnosť dodáva reklamné služby pre zahraničnú osobu so sídlom a IČ DPH prideleným v inom členskom štáte, hodnota týchto služieb sa nezahŕňa do obratu pre účely registrácie pre DPH, pretože na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH nejde o služby s miestom dodania v tuzemsku, ale ide o služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorých hodnota sa do obratu nezahŕňa.
  T. j. v opísanom prípade nie je obchodná firma povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

 2. Predaj  stavby po 5 rokoch od jej kolaudácie

  Čítam ustanovenie § 38 ods. 1 zákona o DPH platné od 01.01.2019 a nemôžem nájsť vetu ohľadom možnosti rozhodnúť sa neoslobodiť predaj stavby po 5 rokoch od kolaudácie; to už vypadlo zo zákona?

  Odpoveď

  Nie, možnosť predmetného rozhodnutia v zmenenom znení sa presunula do nového odseku 8 ustanovenia § 38 zákona o DPH. Viac informácií k danej problematike nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu DPH pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 3. Predaj apartmánu

  Naša firma – platiteľ DPH predáva apartmán v apartmánovom dome v Demänovskej doline. Apartmán má už 7 rokov od kolaudácie; môžeme sa rozhodnúť, že jeho predaj nebude oslobodený od DPH?

  Odpoveď

  Áno, na základe § 38 ods. 8 zákona o DPH sa môžete rozhodnúť, že jeho predaj nebude oslobodený od DPH, pretože ide o predaj apartmánu v apartmánovom dome.

 4. Predaj nebytového  priestoru

  Platiteľ DPH ide predať v tuzemsku súkromnej osobe nebytový priestor, pri kúpe ktorého si odpočítal daň. Predaj sa uskutoční po 8 rokoch od jeho kolaudácie. Môže sa platiteľ DPH rozhodnúť a predať tento nebytový priestor súkromnej osobe s DPH, aby nerobil úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH?

  Odpoveď

  Áno, ustanovenie § 38 ods. 8 zákona o DPH mu to umožňuje.

 5. Predaj bytu v roku 2019  

  Pred šiestimi rokmi sme kúpili byt, pri jeho nákupe sme si odpočítali na vstupe DPH; byt sme prenajímali inej firme, ktorej sme nájom fakturovali s daňou. V máji 2019 by sme byt chceli predať živnostníkovi – platiteľovi DPH, byt má 6 rokov od kolaudácie. Môžeme predať byt v režime s prenosom daňovej povinnosti na kupujúceho?

  Odpoveď

  Nie, od 01.01.2019 je predaj bytu po 5 rokoch od jeho kolaudácie oslobodený od dane a nie je možné sa rozhodnúť ho zdaniť – pozri § 38 ods. 8 zákona o DPH. Z titulu, že byt musíte predať s oslobodením od dane, v poslednom zdaňovacom období v roku 2019 je potrebné vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, t. j. vrátiť časť z dane, ktorú ste si odpočítali pred šiestimi rokmi pri jeho nákupe. Viac informácií k danej problematike nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu DPH pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 6. Brexit a vrátenie dane

  V súvislosti s odchodom Veľkej Británii z EÚ by sme chceli čo najrýchlejšie požiadať o refundáciu DPH, ktorú sme zaplatili v tejto krajine v minulom roku a aj začiatkom tohto roka. Môžete ma odporučiť na nejaký materiál, kde by som sa o tejto problematike dozvedel viac?

 7. Faktúra za dodávku tovaru z minulého roka

  V novembri 2018 nám poľský platiteľ DPH dodal z Poľska tovar do tuzemska, za ktorý nám až po urgencii oneskorene doručil faktúru 10.05.2019 s dňom vyhotovenia 21.11.2018. V nadväznosti na prijatú faktúru, kedy nám ako mesačnému platiteľovi DPH vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu a v ktorom zdaňovacom období si môžeme odpočítať daň, ak podmienky na odpočítanie dane spĺňame?

  Odpoveď

  V tomto prípade daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla 21.11.2018 – dňom vyhotovenia faktúry, čiže je potrebné ju uviesť v podanom dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie XI/2018, v ktorom má platiteľ dane zároveň v súlade s § 51 ods. 3 zákona o DPH právo vykonať odpočítanie dane.

 8. Zábezpeka pri registrácii za platiteľa DPH

  Fyzická osoba (živnostník), ktorá dňa 10.05.2019 požiadala o registráciu za platiteľa DPH, je konateľom v s.r.o., ktorá má k tomuto dňu nedoplatok na DPH vo výške 2 200 eur. Bude fyzická osoba pri registrácii za platiteľa DPH povinná platiť zábezpeku?

  Odpoveď

  Nie, povinnosť zaplatenia zábezpeky pri registrácii za platiteľa DPH je k 01.01.2019 zrušená novelou zákona  o DPH.

 9. Ručenie za daň

  Pri nahrávaní došlej faktúry nás softvér upozornil, že dodávateľ je zverejnený na tzv. čiernej listine. V prípade, že tento dodávateľ z faktúry neodvedie štátu DPH, ručí za ňu naša firma?

  Odpoveď

  Nie, ručenie za DPH z faktúry od dodávateľa, ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, bolo zrušené k 01.01.2018 novelou zákona o DPH.

 10. Odpočítanie  dane

  Naša firma sa zaviazala, že pre zamestnancov dodávateľa stavebných prác na firemnom objekte zabezpečí ubytovanie na svoje náklady, t. j. ubytovanie zakúpené v penzióne nebude refakturovať dodávateľovi stavebných prác. Môže si odpočítať daň z faktúry, ktorú vystavil penzión za ubytovanie týchto cudzích zamestnancov?
   

  Odpoveď

  Nie, v tomto prípade si firma (platiteľ DPH) odpočítať daň z ubytovania cudzích zamestnancov nemôže, pretože prijaté služby nepoužije na svoje dodávky tovarov a služieb ako platiteľ - § 49 ods. 2 zákona o DPH.