Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. Dodatočný kontrolný výkaz - chyba s označením 4001

  Po podaní dodatočného kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie nám prišiel chybový protokol s označením chyby "4001 – Neexistuje transakcia na zrušenie". Čo to znamená?

  Odpoveď Chyba s označením 4001 znamená, že platiteľ DPH v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze uviedol určitú transakciu z riadneho kontrolného výkazu s kódom opravy 1, ktorú chcel zrušiť – "vystornovať", avšak túto transakciu neuviedol s totožnými údajmi ako ju mal uvedenú v riadnom kontrolnom výkaze. Toto pochybenie môže spočívať v rozdielnom uvedení čísla, v rozdielnom označení faktúry, v znamienku (-), (/), v medzere a pod. Na základe toho softvérová aplikácia pri spracovaní takéhoto dodatočného kontrolného výkazu nemôže zápis údajov s kódom opravy 1 "spárovať" s údajmi uvedenými v riadnom kontrolnom výkaze; t. j. neexistuje transakcia na zrušenie a dodatočný kontrolný výkaz sa nedá spracovať. Z takto podaného dodatočného kontrolného výkazu nebudú spracované ani tie transakcie, ktoré boli platiteľom DPH uvedené správne. Je potrebné opätovne podať dodatočný kontrolný výkaz so správnymi údajmi.

 2. Podanie daňového priznania k DPH osobou registrovanou podľa § 7a zákona o DPH

  Poskytujeme ubytovanie, pričom klientov získavame aj prostredníctvom Bookingu, z dôvodu čoho sme sa registrovali podľa § 7a zákona o DPH. Doteraz sme každý mesiac podávali daňové priznanie k DPH, v ktorom sme "samozdaňovali" províziu Bookingu za sprostredkovanie klientov za príslušný mesiac. V mesiaci október 2023 nám Booking nesprostredkoval žiadnych klientov – sme povinní podať nulové daňové priznanie?

  Odpoveď

  Nie. Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH je povinná podať daňové priznanie len za kalendárny mesiac, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť. Ak jej daňová povinnosť nevznikla, nemá povinnosť podať daňové priznanie, ani "nulové".

 3. Povinnosti osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

  V nadväznosti na dohodnutú spoluprácu s firmou Bolt z Estónska bolo našej firme odporučené, aby sa zaregistrovala ako platiteľ DPH podľa § 7a zákona o DPH. Kde by sme sa dozvedeli viac informácií ohľadom povinností vyplývajúcich z tejto registrácie?

  Odpoveď

  Osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH aj keď má pridelené IČ DPH, nie je platiteľom DPH. S predmetnou registráciou sú spojené určité zákonom stanovené povinnosti, o ktorých si viac môžete prečítať v nasledovnom materiáli: Informácia k vybraným povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Aktuálne dane a clá/ Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/DPH.

 4.  Kontrolný výkaz – chyba 2001

  K podanému kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie september 2023 nám bol doručený chybový protokol s označením chyby 2001 – Základ je chybný. Táto chyba je indikovaná pri zápise "vyúčtovacej faktúry" za dodávku elektriny za mesiac september - s preplatkom (so zápornými údajmi), ktorú sme uviedli do časti B.2. kontrolného výkazu za september. (Od dodávateľa máme najprv faktúru na dodanie elektriny za mesiac september (paušál) a potom k tejto faktúre dostaneme nasledujúci mesiac vyúčtovaciu faktúru na doúčtovanie skutočného množstva dodanej elektriny). Čo znamená táto chyba, ako ju napraviť?

  Odpoveď

  Z opisu prípadu vyplýva, že platiteľ DPH v časti B.2. kontrolného výkazu uviedol základ dane so záporným znamienkom, čo je nesprávne, pretože v časti B.2. kontrolného výkazu môžu byť uvedené len kladné údaje. Ak ide o "vyúčtovaciu faktúru" za elektrinu ako je opísané, odberateľ ju uvádza do časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, kedy ju dostal, a nie do časti B.2. Zo strany platiteľa DPH je potrebné prostredníctvom dodatočného kontrolného výkazu za mesiac september predmetnú vyúčtovaciu faktúru z časti B.2. vystornovať kódom opravy "1" a uviesť túto vyúčtovaciu faktúru do časti C.2. kontrolného výkazu za mesiac október 2023.

 5. Kúpa tovaru s montážou od zahraničnej firmy

  Sme slovenská firma, ktorá nie je registrovaná k DPH – nemáme IČ DPH. Poľská firma, ktorá nám ide dodávať výrobnú linku vrátanie jej montáže v priestoroch našej firmy, nám odporúča, aby sme sa registrovali podľa § 7 zákona o DPH, na základe čoho nám budú dodávku tejto linky fakturovať s oslobodením od poľskej DPH a my budeme mať povinnosť sa samozdaniť. Ako máme postupovať pri registrácii podľa § 7 zákona o DPH?

  Odpoveď

  Podľa opisu prípadu zo strany poľskej firmy ide o dodanie tovaru vrátane jeho montáže, čiže zo strany slovenskej firmy nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, a teda nie je dôvodné z jej strany sa registrovať podľa § 7 zákona o DPH. Poľská firma bude danú dodávku linky vrátane jej montáže fakturovať bez poľskej DPH, pretože jej miesto dodania je v SR podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, a teda podlieha slovenskej DPH. Platiť DPH formou "samozdanenia" bude povinná slovenská firma v zmysle § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, ktorá za príslušný mesiac, v ktorom jej vznikne daňová povinnosť (t.j. deň dodania zmontovanej linky, prípadne dňom prijatia platby pred dodaním zmontovanej linky) podá daňové priznanie k DPH a zaplatí daň podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH.

 6. Nepodanie kontrolného výkazu

  S.r.o. - platiteľ DPH neuskutočnil za mesiac október žiadne zdaniteľné obchody. Podávame daňové priznanie k DPH za toto obdobie "prázdne", kde na prednej strane vyznačíme znamienkom "x" okienko, že nám v zdaňovacom období nevnikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane. Je v tomto prípade potrebné podať nulový kontrolný výkaz DPH?

  Odpoveď

  Nie, v tomto prípade sa vôbec nepodáva kontrolný výkaz.

 7. Zrušenie registrácie platiteľa DPH u sprostredkovateľa poistenia

  Zmenil som účtovníčku; nová účtovníčka mi povedala, že môžem zrušiť registráciu platiteľa DPH aj keď presahujem stanovený obrat – je to pravda? Som sprostredkovateľ poistenia, vykonávam len túto činnosť (inú činnosť ani v najbližšej budúcnosti neplánujem vykonávať).

  Odpoveď

  Áno. V opísanom prípade pri splnení stanovených podmienok môže tento platiteľ zrušiť registráciu k DPH. Viac podrobných informácií si môžete prečítať v nasledovných materiáloch: Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1.1.2023 a Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1.1.2023.

 8. Vykazovanie stavebných prác v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze

  Slovenská firma – platiteľ DPH realizuje stavebné práce na nehnuteľnosti v Nemecku pre nemeckého platiteľa DPH. Uvádza slovenská firma tieto stavebné práce v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze?

  Odpoveď

  Nie. Stavebné práce, pri ktorých sa aplikáciou § 16 ods. 1 zákona o DPH zistí, že majú miesto dodania v inom členskom štáte, sa v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze neuvádzajú.

 9. Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

  V októbri už uplynulo 150 dní od splatnosti faktúry, z ktorej sme odviedli daň (ZD= 500 eur a 20% DPH = 100 eur), pričom zákazník nám ju aj napriek upomienkam stále nezaplatil. Máme povinnosť vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke v daňovom priznaní k DPH, ktoré podáme za október?

  Odpoveď

  Nie. Platiteľ DPH nie je povinný vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke; je to jeho právo, ktoré môže alebo nemusí využiť.

 10. Fakturácia márnej jazdy

  Poskytujeme kamiónovú prepravu a po dlhšom čase sme zákazníkovi vyfakturovali márnu jazdu (náš kamión prišiel do miesta nakládky, ale nakládka tovaru sa z dôvodov na strane nášho zákazníka neuskutočnila). Zákazník nás upozornil, že márna jazda sa už zdaňuje DPH-čkou a máme mu ju fakturovať s DPH, je to pravda?

  Odpoveď

  Áno. Viac informácií k tejto problematike nájdete v 2. bode Zápisu zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2023, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v sekcii Odborná verejnosť/ Závery zo zasadnutia metodických komisií MF SR/ podoblasť Nepriame dane.

 11. Fakturácia storna objednávky prepravy

  Poskytujeme kamiónovú prepravu tovarov. Zákazník si u nás objednal prepravu tovaru v rámci SR na dohodnutý deň, avšak deň pred jej realizáciou nám oznámil, že ruší túto objednávku, že preprava sa nebude realizovať. Hoci z našej strany kamión ani nešiel do miesta nakládky, za toto odstúpenie od zmluvy fakturujeme tzv. storno poplatok. Máme fakturovať s DPH, či bez DPH?

  Odpoveď

  V tomto prípade bez DPH. Zo záverov 2. bodu Zápisu zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01. 2023, vyplýva, že ak odplata iba nahrádza škodu platiteľa ako napríklad úroky z omeškania alebo náhrada ušlého zisku z dôvodu odstúpenia od zmluvy ešte pred samotnou realizáciou plnenia, takáto odplata nie je protihodnotou za dodanie alebo poskytnutie služby, to znamená, že nie je predmetom DPH (pozri bod 5.6. predmetného zápisu).