Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Daň z pridanej hodnoty

 1. Dodanie stavebných prác na stavbe mimo tuzemska

  Sme stavebná firma, platiteľ DPH, ideme zákazníkovi - nemeckému občanovi realizovať zateplenie jeho rodinného domu. Budeme mu tieto stavebné práce fakturovať s 20% DPH?

  Odpoveď

  Nie, stavebné práce vykonané na stavbe mimo tuzemska nepodliehajú slovenskej DPH. Zo strany stavebnej firmy je potrebné sa informovať v Nemecku o prípadnej registrácii k DPH a ďalších povinnostiach plynúcich z dodania daných služieb v Nemecku.

 2. Určenie miesta dodania zváračských prác

  Slovenský platiteľ DPH vykonal pre maďarskú firmu s prideleným maďarským IČ DPH zváračské práce na potrubí rozvodov kúrenia novostavby nachádzajúcej sa v Dunajskej Strede. Ako sa v uvedenom prípade určí miesto dodania zváračských prác, ako fakturovať?

  Odpoveď

  Keďže sa v uvedenom prípade zváračské práce vzťahujú na nehnuteľnosť, ich miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH; t.j. miesto dodania služby je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza – v SR. Slovenský platiteľ DPH fakturuje dodanie zváračských prác s uplatnením 20% DPH. K uvedenej problematike dávame do pozornosti Informáciu k určeniu miesta dodania služby - zváračských prác.

 3. Určenie miesta dodania zváračských prác

  Zamestnanci našej firmy boli v ČR zvárať kontajnery pre poľského zákazníka – identifikovaného pre DPH v Poľsku. Máme zdaniť 20% DPH tieto zváračské práce alebo ich máme fakturovať bez dane?

  Odpoveď

  V tomto prípade  fakturácia zváračských prác je bez slovenskej DPH, pretože miesto dodania zváračských prác na hnuteľnej veci pre zákazníka so sídlom a prideleným IČ DPH v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je mimo tuzemska (v Poľsku), a teda nepodlieha slovenskej DPH. K uvedenej problematike dávame do pozornosti Informáciu k určeniu miesta dodania služby - zváračských prác.

 4. Podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie

  Mám štvrťročné zdaňovacie obdobie, daňový úrad mi rozhodnutím zrušil registráciu k DPH s tým, že 31.10.2018 prestávam byť platiteľom. Dokedy som povinný podať daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, do 25.11.2018 alebo do 25.01.2019?

  Odpoveď

  Na základe tretej vety § 81 ods. 5 a § 78 ods. 1 zákona o DPH ste povinný podať daňové priznanie za svoje „posledné“ zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2018, ktorý „obsahuje“ len jeden mesiac, do 25. novembra 2018.

 5. Služba dodaná zahraničnou osobou z tretieho štátu

  Naši zamestnanci sú v Číne z titulu realizácie dodávky tovaru s montážou pre čínskeho odberateľa. Od hotela, kde sú ubytovaní, sme dostali faktúru za ubytovanie. Máme samozdaniť túto faktúru?

  Odpoveď

  Nie, nie je dôvod samozdaniť prijatú službu, pretože nie je naplnený § 69 ods. 2 zákona o DPH. Predmetné ubytovanie nemá miesto dodania v SR, a preto nie je predmetom slovenskej DPH.

 6. Identifikačné číslo začínajúce s prefixom EÚ

  Čo znamená, keď má zahraničná osoba pridelené EÚ číslo? Je možné toto číslo overiť cez VIES?

  Odpoveď

  Ide o individuálne identifikačné číslo pre DPH (vo formáte EUxxxyyyyyz) pridelené členským štátom EÚ, ktorý si zdaniteľná osoba usadená v treťom štáte vyberie ako členský štát identifikácie pre MOSS. Toto číslo nie je možné overiť cez VIES.

 7. Odpočítanie dane novoregistrovaným platiteľom

  Naša spoločnosť sa stala dobrovoľným platiteľom DPH. Môžeme si uplatniť daň zo služieb, ktoré nám podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH boli dodané (i zaplatené z našej strany) pred registráciou za platiteľa DPH, ale v skutočnosti sme ich prijali po registrácii? Ide o nájomné za kancelárske priestory, ktoré platíme vopred.

  Odpoveď

  Áno, zo služieb prijatých pred registráciou má novoregistrovaný platiteľ DPH právo pre uplatnenie odpočítania dane podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že tieto služby (nájom) boli prijaté v pozícií zdaniteľnej osoby a bude ich využívať ako platiteľ DPH (čo musí byť schopný aj náležite preukázať v súlade s platnou legislatívou) a za predpokladu, že tieto výdavky neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch, ktoré predchádzali roku, v ktorom nadobudol postavenie platiteľa DPH. Pri uplatnení odpočítania dane musia byť splnené podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH.

 8. Nájom voči nezdaniteľnej osobe

  S.r.o. - platiteľ DPH sa rozhodol kúpiť a zrekonštruovať budovu za účelom jej prenajímania študentom. Podlieha tento prenájom DPH?

  Odpoveď

  V prípade, ak platiteľ DPH prenajíma nehnuteľnosť osobám iným ako zdaniteľným, napr. občanom, potom tento nájom na základe § 38 ods. 3 zákona o DPH je vždy oslobodený od DPH.

 9. Nákup nehnuteľnosti - tovaru v inom členskom štáte

  Sme slovenský platiteľ DPH a kúpili sme nehnuteľnosť v Českej republike. Je tento nákup predmetom samozdanenia na Slovensku? Uvádzame to v daňovom priznaní DPH a v kontrolnom výkaze?

  Odpoveď

  Nie. Podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o DPH miestom dodania tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje. To znamená, že ak sa dodanie nehnuteľnosti uskutočňuje v Českej republike, ide o zdaniteľný obchod, ktorý je predmetom dane v Českej republike, t. j. predmetný nákup nie je predmetom samozdanenia na Slovensku a neuvádza sa v daňovom priznaní k DPH a ani v kontrolnom výkaze.

 10. Určenie dňa dodania pri tovare dodanom na dobierku

  Realizujeme internetový predaj tovaru na dobierku v rámci SR. Ako určíme deň dodania tovaru? Je to deň, keď predávajúci odovzdá zásielku na pošte alebo kuriérovi na zaslanie tovaru, alebo je to deň, keď si zákazník prevezme tovar od pošty, resp. kuriéra?

  Odpoveď

  Dňom  dodania  pri  internetovom predaji tovaru na dobierku v súlade s § 19 ods. 1 zákona o DPH je deň, keď odberateľ – zákazník prevezme tovar od pošty, resp. kuriéra (t. j. deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník).