Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z pridanej hodnoty

 1. Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH 

  Ako vykladať znenie: „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“ pri tovaroch patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých sa uplatňuje  prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH?

  Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu. T.j. kľúčovým momentom pre posúdenie osoby povinnej platiť daň by mal byť aspekt predaja tovaru medzi platiteľmi DPH, čo znamená, že ak kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, táto skutočnosť postačuje na to, že nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie a teda v zmysle citovaného ustanovenia platiť daň je povinný kupujúci.

 2. Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH

  Distribútor (platiteľ  DPH) v tuzemsku predáva liečivé čaje (tovar kapitoly 12 SCS) lekárni (platiteľ DPH) v balení nezmenenom od výrobcu. Uplatní sa aj pri takomto predaji prenesenie daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá bude povinná sa samozdaniť?

  Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto sa na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH uplatní prenos daňovej povinnosti na lekáreň, ktorá je povinná platiť daň - samozdaniť sa.

 3. Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH 

  Hotel (platiteľ DPH) kúpil v obchode (platiteľ DPH) tovar – 20 kg ryže v spotrebiteľskom balení (tovar kapitoly 10 SCS), z ktorej pripravuje jedlá. Je povinný hotel odviesť daň – samozdaniť sa?

  Áno, ide o predaj dotknutého tovaru medzi platiteľmi DPH a preto na základe § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH obchod z dodávky ryže prenesie daňovú povinnosť na hotel, ktorý je povinný platiť daň - samozdaniť sa.

 4. Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH 

  Stavebniny (platiteľ DPH) predali železné zábradlie (tovar kapitoly 7308 SCS) stavebnej firme (platiteľ DPH) bez DPH. Stavebniny faktúru za predaj tohto tovaru uvádzajú do riadku 15 daňového priznania k DPH medzi oslobodené dodávky a v kontrolnom výkaze do časti A.2.?

  Stavebniny faktúru za predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa - stavebnú firmu neuvádzajú do daňového priznania k DPH, ale len do časti A.2. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
  Odberateľ – stavebná firma uvádza základ dane a vypočítanú daň z nakúpeného tovaru do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a stanovené údaje do časti B.1. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.

 5. Novela zákona o DPH od 01.01. 2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona

  Obchod s hutníckym materiálom (platiteľ DPH) prijal 5.01. 2018 preddavok v sume 300 eur na budúcu dodávku železných profilov v tvare L (tovar kapitoly 72 SCS) od živnostníka (platiteľa DPH). Ako má obchod s hutníckym materiálom vystaviť faktúru pre živnostníka?

  Obchod s hutníckym materiálom je povinný na prijatý preddavok v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby (do 20.01. 2018) alebo do konca  kalendárneho mesiaca (do 31.01. 2018), v ktorom bola platba prijatá, vyhotoviť pre živnostníka faktúru bez DPH so stanovenými náležitosťami vrátane textu “prenesenie daňovej povinnosti“, keďže ide o dodanie tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH.

 6. Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

  Dodávateľ (platiteľ  DPH) odberateľovi (platiteľ DPH) dodal tovar vrátane prepravy do požadovaného miesta dodania v tuzemsku. Dodávka sa skladala z tovarov, pri ktorých platiteľ uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo písm. g) zákona o DPH, ale tiež aj z tovarov, pri ktorých sa uplatnil bežný režim zdanenia. Aký daňový režim má dodávateľ uplatniť na prepravu, keďže sa preprava vzťahuje na oba druhy tovarov?

  Ak s dodávaným tovarom, ktorého časť podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH a časť podlieha bežnému režimu zdanenia, súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Pri určení výšky týchto nákladov dodávateľ vychádza z pomeru, ktorý objektívne odráža náklady vzťahujúce sa k dodaniu tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti, a k tovaru, ktorý podlieha bežnému režimu zdanenia. Môže ísť o pomer určený podľa množstva dodávaného tovaru, jeho ceny, prípadne iného preukázateľného kritéria. 

 7. Novela DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH pri predaji príslušného tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“) 

  Veľkoobchod (platiteľ  DPH) predáva niektorým odberateľom (platitelia DPH) tovar, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) resp. písm. g) zákona o DPH, v hotovosti, pričom tržbu eviduje  prostredníctvom ERP resp. VRP. Ako má postupovať pri takomto predaji aby dodržal zákon o DPH aj zákon o používaní ERP?

  Podrobný postup ako platitelia DPH  postupujú pri  takomto predaji je opísaný v informačnom materiáli Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, ktorý je zverejnený na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk ) v časti Aktuálne: dane a clá/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z pridanej hodnoty.

 8. Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

  Obchod s pletivami (platiteľ DPH) predal v januári 2018  živnostníkovi (platiteľovi DPH) oceľové pletivo (tovar položky 7314 SCS) v sume 120 eur a na dodávku pre odberateľa vyhotovil faktúru, v ktorej uviedol základ dane v sume 100 eur a nesprávne k nemu uplatnil 20% DPH v sume 20 eur. Môže si platiteľ DPH – odberateľ odpočítať daň uvedenú na tejto  faktúre?

  Nie. Odberateľ nemôže odpočítať daň uvedenú na faktúre resp. doklade z ERP/VRP, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ na dodávku tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH. V takomto prípade je odberateľ povinný uplatniť daň k základu dane nakúpeného tovaru (samozdaniť sa) a len ním uplatnenú daň si môže odpočítať po splnení podmienok § 49 - § 51 zákona o DPH.

 9. Novela zákona o DPH od 01.01.2018 – aplikácia § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH 

  Sme výrobná firma – platiteľ dane. Na výrobu svojich výrobkov spotrebujeme rôznorodý materiál zo železa, ktorý nám dodávatelia v závislosti od jeho zaradenia v spoločnom colnom sadzobníku predávajú (fakturujú) buď  s prenosom daňovej povinnosti alebo v bežnom režime s 20% DPH. Ako uplatňovať DPH pri predaji vyrobeného výrobku odberateľovi, máme aplikovať daňový režim v pomere, v akom režime sme nakúpili materiál spotrebovaný na jeho výrobu?

  Ak predmetom zmluvy je dodanie určitého výrobku, pre uplatnenie daňového režimu je rozhodujúce jeho  zatriedenie do príslušného spoločného colného sadzobníka (ďalej len SCS).
  Ak predmetný  výrobok  patrí do kapitoly 72 SCS, alebo položiek 7301, 7308 alebo 7314 SCS, potom platiteľ - dodávateľ uplatní pri jeho dodaní v tuzemsku voči inému platiteľovi prenos daňovej povinnosti (v cene výrobku je zahrnutá aj vynaložená práca na jeho výrobu), pričom na uvedené nemá žiadny vplyv, že výrobok je vyrobený sčasti  z materiálu, ktorý dodávateľ nakúpil od iného platiteľa v bežnom režime (t.j. s daňou) a sčasti z materiálu, ktorý dodávateľ nakúpil od iného platiteľa v režime prenosu daňovej povinnosti.
  Ak dodaný výrobok nepatrí do príslušnej kapitoly SCS, resp. do príslušných položiek SCS, potom dodávateľ pri jeho dodaní uplatní bežný režim dane.

 10. Podanie dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobia roka 2017

  Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím chce podať dodatočné daňové priznanie za apríl 2017, ale po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR sa mu v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty/Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty zobrazí len elektronický formulár platný od 01.01.2018. Aký formulár použije platiteľ dane v tomto prípade?

  V uvedenom prípade je potrebné cez "Vyhľadávacie kritériá" zvoliť možnosť "Zobraziť aj staré verzie" a následne zvoliť možnosť ,,Vyhľadať“. Následne budú zobrazené aj staršie verzie tlačív, v ktorých si vyhľadá platný formulár pre dané obdobie.

 11. Vyúčtovacie faktúry za energie (napr. elektrina, plyn, teplo) u dodávateľa

  Dodávateľ za dodávky energie počas 11 kalendárnych mesiacov (opakované dodávky – § 19 ods. 3 zákona o DPH) vyhotovil odberateľovi - platiteľovi dane 11 faktúr v paušálnej sume, z ktorých odviedol daň v príslušných zdaňovacích obdobiach. K 31.12.2017 vykonaným odmeraním zistil skutočnú spotrebu energie za fakturačné obdobie od 01.01. do 31.12.2017, od ktorej odpočítal už „vyfakturovanú“ spotrebu (11 faktúr) a na zistený rozdiel, ktorým je preplatok resp. nedoplatok, vyhotovil pre odberateľa v januári 2018 „vyúčtovaciu faktúru“. V daňovom priznaní, za ktoré zdaňovacie obdobie uvedie údaje z tejto vyúčtovacej faktúry? V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie dodávateľ „vyúčtovaciu faktúru“? 

  Dodávateľ údaje z predmetnej „vyúčtovacej faktúry“ uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2018 (resp. za I. štvrťrok 2018) do riadkov 26 a 27. Údaje z „vyúčtovacej faktúry“ vyhotovenej voči zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, uvedie dodávateľ v časti C.1. kontrolného výkazu podaného za zdaňovacie obdobie január 2018 (resp. za I. štvrťrok 2018). „Vyúčtovacie faktúry“ vyhotovené dodávateľom energií v mesiaci nasledujúcom po skončení fakturačného obdobia sa považujú za opravné faktúry, ktorými sa opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH a dodávateľ ich zahŕňa do daňového priznania a kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom ich vyhotovil. Viac informácií k problematike vyúčtovacích faktúr za energie nájdete v Zápise z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014.

 12. Vyúčtovacie faktúry za energie (napr. elektrina, plyn, teplo) u odberateľa

  Odberateľ – platiteľ dane (neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH) od dodávateľa energií obdržal v januári 2018 „vyúčtovaciu faktúru“ s preplatkom resp. s nedoplatkom, ktorou mu dodávateľ vyúčtoval rozdiel medzi skutočnou spotrebou za fakturačné obdobie od 01.01. do 31.12.2017 a už vyfakturovanou spotrebou na základe 11 faktúr vyhotovených za opakované dodania energie počas 11 kalendárnych mesiacov, z ktorých si uplatňoval odpočet dane. V daňovom priznaní, za ktoré zdaňovacie obdobie uvedie odberateľ údaje z tejto „vyúčtovacej faktúry“? V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie  „vyúčtovaciu faktúru“?

  Odberateľ – platiteľ predmetnú „vyúčtovaciu faktúru“ bez rozdielu, či jej obsahom je  preplatok alebo nedoplatok, uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ju dostal, t.j. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2018 (resp. za I. štvrťrok 2018). V kontrolnom výkaze podanom za zdaňovacie obdobie január 2018 (resp. za I. štvrťrok 2018) ju uvádza v časti C.2. Viac informácií k problematike vyúčtovacích faktúr za energie nájdete v Zápise z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014

 13. Kontrolný výkaz – chýbajúca náležitosť vyúčtovacej faktúry

  Odberateľ pri uvádzaní „vyúčtovacej faktúry“ za energie do časti C.2. kontrolného výkazu zistil, že neobsahuje poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry (resp. faktúr). Ako má vyplniť príslušnú kolónku v kontrolnom výkaze?

  Ak si dodávateľ nesplnil svoju povinnosť a vo „vyúčtovacej faktúre“ za energie neuviedol povinnú náležitosť - poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry (resp. faktúr), odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu v príslušnej kolónke uvedie údaj „0„.

 14. Kontrolný výkaz – chyba 2001

  Platiteľovi po podaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie december 2017 bol doručený chybový protokol s označením chyby 2001 – Základ je chybný. Táto chyba je indikovaná pri  zápise „vyúčtovacej faktúry“ za energie s preplatkom (so zápornými údajmi) za fakturačné obdobie od 01.01. do 31.12.2017, ktorú platiteľ uviedol v časti B.2. kontrolného výkazu. Čo znamená táto chyba?

  Z opisu prípadu vyplýva, že platiteľ v časti B.2. kontrolného výkazu uviedol základ dane so záporným znamienkom, čo je nesprávne, pretože v časti B.2. kontrolného výkazu môžu byť uvedené len kladné údaje. Ak ide o „vyúčtovaciu faktúru“ za energie, odberateľ ju uvádza do časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, kedy ju dostal a nie do časti B.2.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 14. 2. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore