Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

 1. OSS - členský štát registrácie/identifikácie

  Som slovenský platiteľ DPH a predávam hračky, pričom hračky zasielam nielen zo slovenského skladu, ale aj zo skladu na území Česka, a to slovenským, rakúskym, poľským a českým občanom. Mám podať žiadosť o registráciu k OSS na Slovensku a aj v Česku?

  Odpoveď

  Nie. Keďže slovenský platiteľ je usadený v tuzemsku, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane OSS je len Slovensko. Aj keď má sklad na území Česka, z ktorého dodáva tovar občanom v rámci EÚ, nemôže si zvoliť Česko ako ďalší štát identifikácie.

 2. OSS - dodávka tovaru na diaľku v rámci EÚ a služieb nezdaniteľným osobám

  Slovenská spoločnosť prenajala auto na tri mesiace poľskému občanovi. Zároveň dodáva tovar, ktorý po objednaní cez webovú stránku zasiela občanom do Rakúska, Poľska a Maďarska. Môže použiť OSS na poskytnutú službu a aj na dodávky tovaru?

  Odpoveď

  Áno. Slovenský poskytovateľ služby a dodávateľ tovaru na diaľku (v jednej osobe) môže uplatňovať na tieto uvedené dodania osobitnú úpravu dane OSS.

 3. OSS - uplatňovanie sadzby dane

  Slovenská spoločnosť sa zaregistrovala do osobitnej úpravy OSS podľa § 68b zákona o DPH, pretože presiahla obrat 10 000 eur z dodania tovaru nezdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Od 1.7.2021 máme povinnosť vystavovať faktúry k týmto dodaniam so sadzbou dane platnou v príslušnom štáte EÚ? Napr. faktúra za tovar vystavená do Poľska pre občana (nezdaniteľnú osobu), bude vystavená so sadzbou dane platnou v Poľsku, t. j. 23 %?

  Odpoveď

  Áno, ak ste sa zaregistrovali na uplatňovanie úpravy OSS, potom vo fakturácii od 1.7.2021 uplatníte sadzbu DPH platnú v daných členských štátoch. Viac informácií o sadzbách dane v členských štátoch EÚ nájdete v informačnom materiáli na portáli finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá/Dane/DPH/Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ.

 4. Kontrolný výkaz - chyba s označením 4001

  Čo znamená v chybovom protokole chyba s označením 4001 – Neexistuje transakcia na zrušenie?

  Odpoveď

  Chyba s označením 4001 znamená, že platiteľ dane v dodatočnom kontrolnom výkaze (KV) uviedol transakcie na zrušenie s kódom opravy 1, avšak ide o zrušenie transakcie/í, ktoré sa v predchádzajúcich platných KV platiteľa dane s uvedenými údajmi nenachádzajú. Môže ísť o prípady, ak sa v podanom KV predmetná transakcia vôbec nenachádza, alebo sa platiteľ dane pomýlil a v dodatočnom KV neuviedol rovnaké údaje ako v kolónkach príslušného riadku podaného KV. Toto pomýlenie môže spočívať v rozdielnom uvedení čísla, v rozdielnom označení faktúry, v znamienku (-), (/), v medzere a pod.. Na základe toho softvérová aplikácia nemôže zápis údajov s kódom opravy 1 v dodatočnom KV „spárovať“ s údajmi uvedenými v predchádzajúcich platných KV; t.j. neexistuje transakcia na zrušenie a dodatočný KV sa nedá spracovať. Z takto podaného dodatočného KV nebudú spracované ani tie transakcie, ktoré boli platiteľom dane uvedené správne. Je potrebné opätovne podať dodatočný KV.

 5. Predaj bytu platiteľovi a daňový režim

  Môže s. r. o., platiteľ  DPH fakturovať inej s. r. o., platiteľovi DPH, predaj bytu ako prenos daňovej povinnosti (namiesto s 20 % DPH)? Byt bol skolaudovaný pred 4 rokmi.

  Odpoveď

  Pri predaji bytu sa prenos daňovej povinnosti neaplikuje v zmysle § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH (ani po 5 rokoch od kolaudácie). Byt musí byť v danom prípade predaný s DPH, a to v zmysle § 38 ods. 7 zákona o DPH (predaj sa realizuje do 5 rokov odo dňa jeho kolaudácie).
  Zároveň Vám dávame do pozornosti link na metodický pokyn s názvom „Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1.1.2020

 6. Služba od neplatiteľa z Litvy

  Slovenská firma platiteľ DPH chce prijať službu  z členského štátu EÚ - z Litvy. Spoločnosť z Litvy nie je registrovaná pre DPH, t.j. nemá IČ DPH. Máme faktúru od spoločnosti z Litvy samozdaniť a zároveň  si môžeme uplatniť aj odpočítanie dane alebo postupujeme v tomto prípade inak?

  Odpoveď

  Ak Vám zahraničná osoba z iného členského štátu dodala službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku, potom ste v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň (t.j. je potrebné "samozdaniť sa"), zároveň v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 máte ako platiteľ dane nárok na odpočítanie dane.

  Poznámka: pre účely zákona o DPH sa za zahraničnú osobu považuje zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, t.j. uvedená definícia nie je viazaná na pridelené IČ DPH.

 7. Nákup darčekových krabíc od českej firmy

  Sme slovenská firma, ktorá nakúpila od českej spoločnosti registrovanej na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH darčekové krabice. Na faktúre je vyčíslený základ dane a 20 % DPH. Chcem sa spýtať, do ktorých riadkov v daňovom priznaní k DPH a do ktorého oddielu v kontrolnom výkaze uviesť spomínanú faktúru?

  Odpoveď

  Ak ide o kúpu tovaru od zahraničnej firmy registrovanej pre DPH podľa § 5 zákona o DPH, je potrebné vedieť, či tovar bol prepravený z iného členského štátu alebo bol kúpený v rámci tuzemska. Ak ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daň odvedie nadobúdateľ podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, t.j. vykoná samozdanenie - riadky 7 (ZD) a 8 (daň) daňového priznania. Ak ide o nákup tovaru v rámci tuzemska od zahraničnej osoby, daň odvedie kupujúci podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, t. j. vykoná samozdanenie - riadky 9 (ZD), 10 (daň) daňového priznania. V kontrolnom výkaze to vstupuje do časti B.1.. Ani v jednom prípade daň neodvádza (a neuvádza na faktúre) zahraničný dodávateľ, preto odporúčame obrátiť sa na neho s požiadavkou o opravu faktúry, nakoľko nemáte právo na odpočítanie dane z faktúry, v ktorej dodávateľ nesprávne uplatnil daň.

 8. Stavebné práce vykonávané v Nemecku a registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť, ktorá začala svoju podnikateľskú činnosť v roku 2021, vykonávala stavebné práce s miestom dodania iba v Nemecku. Fakturovala platiteľom DPH, neplatiteľom DPH aj občanom v Nemecku. Obrat v mesiaci 4/2022 dosiahol výšku cez 52 tisíc eur. Moja otázka znie, či je tento obrat na Slovensku obratom pre registráciu k DPH podľa § 4 zákona o DPH.

  Odpoveď

  Miestom dodania stavebných prác v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o DPH je Nemecko, a preto hodnota dodaných stavebných prác nevstupuje do obratu na účely registrácie za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH.

 9. DPH a refundácia

  Som platiteľ dane a chcel by som sa informovať na refundáciu DPH z iného členského štátu. Ak budem žiadať o vrátenie dane za obdobie celého kalendárneho roka 2021, aká je minimálna suma nárokovanej DPH, aby bolo možné žiadať o refundáciu?

  Odpoveď

  Pri vrátení dane z iného ČŠ je  potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, čo sa týka počtu/rozsahu období a aj minimálnej/maximálnej sumy DPH na vrátenie. Poskytovanie týchto informácií je v kompetencii ČŠ vrátenia dane, resp. bližšie informácie sú zverejnené na portáli www.ec.europa.eu v tzv. "VAT Refund Features".

 10. Zmena zdaňovacieho obdobia štvrťročného platiteľa dane

  SZČO, štvrťročný platiteľ DPH, zistil, že obrat 100 000 eur za posledných 12 mesiacov bol prekročený k 31.03.2022. Ako máme  postupovať? Máme podať na FS cez Všeobecné podanie žiadosť o zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľa DPH na mesačného a zároveň podať za apríl 2022, máj 2022 a jún 2022 mesačné DP k DPH? Sme štvrťročnými platiteľmi registrovanými pred 1.10.2012 a odvtedy sme nemenili zdaňovacie obdobie.

  Odpoveď

  Ak ste mali k 30. septembru 2012 štvrťročné zdaňovacie obdobie, tak postupujete v zmysle prechodného ustanovenia § 85ka zákona o DPH, t. j. môžete v štvrťročnom zdaňovacom období pokračovať najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestanete plniť podmienky uvedené v § 77 ods. 2 zákona o DPH.

  To znamená, že ak ste prestali plniť obratovú podmienku v apríli 2022 (t.j. obrat bol prekročený k 31.3.2022), tak posledný raz podáte štvrťročné DP DPH za II. štvrťrok 2022 a od júla 2022 budete už mesačným platiteľom dane. Ide o povinnú zmenu zdaňovacieho obdobia, ktorá nepodlieha oznamovacej povinnosti.

  Uvedená problematika je spracovaná v „Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinný od 1.10.2022“.