Preskočiť na hlavný obsah

Správne poplatky

(Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 1. Potvrdenie o stave osobného účtu

  V akej výške je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu (potvrdenie o nedoplatkoch), ak je žiadosť podaná listinne a v prípade, ak je žiadosť podaná elektronicky?

  Odpoveď

  Potvrdenie o stave osobného účtu na žiadosť daňového subjektu v zmysle položky 143b) Sadzobníka správnych poplatkov podlieha správnemu poplatku vo výške 3,00 eura, ak je žiadosť podaná listinne. V prípade elektronicky podanej žiadosti je výška správneho poplatku 1,50 eura.

 2. Zaplatenie správneho poplatku na účet

  Na aké číslo účtu mám zaplatiť správny poplatok, ak som podal žiadosť elektronicky?

  Odpoveď:

  Od 1.3.2023 elektronicky komunikujúci poplatníci nebudú môcť uhrádzať správne poplatky na Zberný účet, ale ich budú uhrádzať na základe Príkazu na úhradu, ktorý im bude doručený do elektronickej schránky po podaní podania o spoplatnený úkon.

 3. Možnosti úhrady správneho poplatku

  Aké sú spôsoby úhrady správneho poplatku v prípade, ak poplatníci žiadajú o úkon poštou alebo osobne?

  Odpoveď

  Všetky informácie k úhrade správnych poplatkov sú zverejnené na portáli FS:

 4. Potvrdenie tlačiva do banky

  Som živnostník a potrebujem od správcu dane vyplniť údaje na tlačive z banky za účelom poskytnutia úveru. Aký správny poplatok musím k žiadosti zaplatiť?

  Odpoveď

  Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, podlieha podľa položky 143c) Sadzobníka správnych poplatkov v prípade podania žiadosti listinne vo výške 1,50 eura. Ak je žiadosť o vyplnenie údajov na predtlačenom tlačive podaná elektronicky, výška správneho poplatku je 0,50 eura.

 5. Potvrdenie/Oznámenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla

  Nakoľko som stratil kartičku DIČ, potrebujem potvrdenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla. Žiadosť som poslal elektronicky, aký správny poplatok je potrebné uhradiť?

  Odpoveď

  Oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, podlieha v zmysle položky 2a) Sadzobníka správnych poplatkov správnemu poplatku vo výške 2,00 eurá, v prípade žiadosti podanej elektronicky vo výške 1,00 euro.

 6. Potvrdenie tlačiva za účelom poskytnutia sociálneho štipendia

  Som študentom vysokej školy, žiadam o poskytnutie sociálneho štipendia a od správcu dane potrebujem potvrdenie o výške dosiahnutého príjmu. Mám informáciu, že nie je potrebné uhradiť správny poplatok?

  Odpoveď

  Áno, nie je potrebné uhradiť správny poplatok. Tento úkon správcu dane je od poplatku oslobodený.

 7. Platenie dane v splátkach

  Podávam žiadosť o povolenie zaplatenia dane v splátkach. Je potrebné uhradiť správny poplatok? Ak áno, v akej hodnote?

  Odpoveď

  Áno, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na žiadosť daňového subjektu je podľa položky 143a) Sadzobníka správnych poplatkov spoplatnená správnym poplatkom vo výške 9,50 eura. Ak je žiadosť daňovým subjektom podaná elektronicky, výška správneho poplatku je 4,50 eura (ID služby 1060).

 8. Potvrdenie o daňovej rezidencii

  Žiadam správcu dane o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii. Aký správny poplatok mám k žiadosti uhradiť?

  Odpoveď

  Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii je od správneho poplatku oslobodené. Správny poplatok sa nevyberie.

 9. Vrátenie správneho poplatku

  Požiadal som správcu dane o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu, avšak svoju žiadosť som vzal späť. Vráti mi správca dane správny poplatok späť, ak potvrdenie nebolo vyhotovené?

  Odpoveď

  V zmysle § 10 ods. 5 zákona o správnych poplatkoch, ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý správca dane vráti, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
  Podľa § 10 ods. 9 zákona o správnych poplatkoch správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.

 10. Odpis listinnej podoby elektronického dokumentu a doložka o autorizácii

  Požiadal som správcu dane o vyhotovenie odpisu listinnej podoby elektronického dokumentu – rozhodnutia o registrácii, ktoré mi bolo doručené do elektronickej schránky. Odpis rozhodnutia o registrácii si chcem prísť prevziať osobne. Súčasťou odpisu rozhodnutia o registrácii je aj doložka o autorizácii. Vyberie správca dane správny poplatok aj za doložku o autorizácii?

  Odpoveď

  Daňovému subjektu/poplatníkovi bude poskytnutá služba podľa položky 2a) Sadzobníka správnych poplatkov, ID služby 1052. Za doložku o autorizácii sa správny poplatok nevyberie.