Preskočiť na hlavný obsah

Správne poplatky

(Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

1. Potvrdenie o stave osobného účtu

Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu (potvrdenie o nedoplatkoch) je spoplatnený úkon. Aká je výška správneho poplatku?  

Odpoveď:

S účinnosťou od 01.04.2024 potvrdenie o stave osobného účtu na žiadosť daňového subjektu v zmysle položky 143b) Sadzobníka správnych poplatkov podlieha správnemu poplatku vo výške 5,00  € v prípade, ak je žiadosť podaná listinne. Ak je žiadosť podaná elektronicky,  výška správneho poplatku je 2,50  € (ID služby: 1058).

2.  Potvrdenie tlačiva do banky

Som živnostník a potrebujem od správcu dane vyplniť údaje na tlačive z banky za účelom poskytnutia úveru. Aký správny  poplatok musím k žiadosti zaplatiť? 

Odpoveď:

Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ podlieha podľa položky 143c) Sadzobníka správnych poplatkov správnemu poplatku vo výške 2 € v prípade listinnej žiadosti. Ak je žiadosť o vyplnenie údajov na predtlačenom tlačive podaná elektronicky, výška správneho poplatku je 1.00  € (ID služby: 1088). 

 

3. Potvrdenie/Oznámenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla

Pre obchodného partnera do zahraničia potrebujem predložiť potvrdenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla. Žiadosť o vydanie potvrdenia som poslal elektronicky, aký správny poplatok je potrebné uhradiť?

Odpoveď:

Oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii podlieha v zmysle položky 2a) Sadzobníka správnych poplatkov správnemu poplatku vo výške 2,00  €, v prípade žiadosti podanej elektronicky vo výške 1,00  € (ID služby: 1056).

 

4. Potvrdenie tlačiva za účelom poskytnutia sociálneho štipendia

Som študentom vysokej školy, žiadam o poskytnutie sociálneho štipendia a od správcu dane potrebujem potvrdenie o výške dosiahnutého príjmu. Mám informáciu, že nie je potrebné uhradiť správny poplatok?

Odpoveď:

Áno, nie je potrebné uhradiť správny poplatok. Tento úkon správcu dane je od poplatku oslobodený.

 

5. Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo povolení platenia dane v splátkach

Nemám dostatok finančných prostriedkov na uhradenie dane z príjmov fyzickej osoby. Rád by som požiadal správcu dane o splátkový kalendár. Spolu so žiadosťou o povolenie platenia dane v splátkach som povinný uhradiť aj správny poplatok?

Odpoveď:

Áno, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo povolení platenia dane v splátkach je v zmysle položky 143a) Sadzobníka správnych poplatkov spoplatnené správnym poplatkom pri listinnej žiadosti vo výške 14,00  €, pri elektronickej žiadosti vo výške 7,00  € (ID služby: 1060).

 

6. Potvrdenie o daňovej rezidencii

Žiadam správcu dane o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii. Aký správny poplatok mám k žiadosti uhradiť?

Odpoveď:

Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii je od správneho poplatku oslobodené. Správny poplatok sa nevyberie.