Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Správne poplatky

(Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 1. Potvrdenie o stave osobného účtu - poplatok

  V akej výške je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu (napr. o výške nedoplatku), ak žiadosť je podaná elektronickými prostriedkami.

  Ide o sumu 1,50 eura. Pri úhrade správneho poplatku bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s., v časti špecifický symbol podnikateľ uvedie kód ID služby (z číselníka služieb finančnej správy zadefinovaný na portáli FS) 1058.
  Potvrdenie o stave osobného účtu, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba, napr. nemá nedoplatky na daniach, podlieha správnemu poplatku podľa položky 143 b/ sadzobníka správnych poplatkov v sume 3 eur.
  Keďže je žiadosť podaná elektronicky [poplatník má s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa daňového poriadku (§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní) alebo zaručený elektronický podpis - ZEP], sadzba poplatku sa znižuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 [nové okno] Z. z. o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, t.j. vo výške 1,50 eura.

 2. Nová kniha ERP - poplatok

  Podnikateľ, platiteľ DPH stratil knihu elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „kniha ERP“). Podlieha zabezpečenie novej knihy ERP správnemu poplatku, a ak áno, v akej výške?

  Áno podlieha, správny poplatok je 4,50 eura. Pri úhrade správneho poplatku bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s., v  časti špecifický symbol podnikateľ uvedie kód ID služby (z číselníka služieb finančnej správy zadefinovaný na portáli FS) 1089. Podnikateľ je povinný vypísať novú knihu ERP a požiadať daňový úrad o zápis prideleného daňového kódu ERP do náhradnej knihy ERP. Tento zápis podlieha správnemu poplatku podľa položky 144a/ vo výške 9,50 eura. Vzhľadom na to, že ide o podnikateľa platiteľa DPH, žiadosť je podnikateľ povinný podať v elektronickej forme, sadzba poplatku sa zníži a po zaokrúhlení je vo výške 4,50 eura.

 3. Číslo účtu - správny poplatok

  Na aké číslo účtu sa platí správny poplatok za žiadosť podanú elektronicky?

  Správny poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania je možné uhradiť aj bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s.

  • Názov účtu: Fin. Riaditeľstvo SR
  • BIC:POBNSKBA
   SK4765000000190020545796
   Poštová banka, kód banky: 6500
  • VS: DIČ daňového subjektu
  • Špecifický symbol: ID služby (číselník služieb FS zadefinovaný na portáli FS)
  • Správa pre prijímateľa: číslo žiadosti zo dňa v tvare XXXXXXmedzeraDDMMRR.
 4. Úhrada správneho poplatku – mimo elektronickej komunikácie

  Aké sú spôsoby pre úhradu správneho poplatku v prípade poplatníka, ktorý s daňovým úradom nekomunikuje elektronicky, t.j. žiadosť je daňovému úradu doručená osobne alebo prostredníctvom pošty?

  Poplatníci podávajúci žiadosť o úkon alebo konanie vyžadujúce úhradu správneho poplatku poštou alebo osobne môžu platiť správne poplatky:

  a)  Potvrdením o úhrade správneho poplatku - možno ho zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty,
  b)  úhradou platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku (ďalej „predpis“),

   • vytvoreného po osobnom podaní žiadosti - poplatník uhradí predpis, ktorý obdrží osobne na FR SR, DÚ a CÚ,
   • na základe výzvy - ak pri podaní žiadosti poštou správny poplatok nebol zaplatený; FR SR, DÚ a CÚ zašle poplatníkovi predpis spolu s výzvou.
    Predpis, ktorý vytvorí FR SR, DÚ a CÚ, obsahuje platobné inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku. Predpis môže poplatník uhradiť:
    1. zaplatením poplatku prostredníctvom QR kódu pre platbu správneho poplatku na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním,
    2. bankovým prevodom,
    3. poštovým poukazom pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty.

  c)  v hotovosti na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR a taktiež na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou (návod na použitie kioskov sa nachádza na www.elektronickekolky.sk) pred podaním žiadosti.
  d)  prostredníctvom aplikácie eKolok. Aplikáciu eKolok je možné získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním tejto aplikácie pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne automaticky. Postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku...) je uvedená v príručke k aplikácii [.pdf; 1,2 MB; nové okno].

 5. Fotokópia DP - poplatok

  Daňový subjekt žiada o vydanie fotokópie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A za rok 2015 (šesť stranové). V akej výške je potrebné uhradiť správny poplatok za vyhotovenie tejto fotokópie u poplatníka, ktorý s daňovým úradom komunikuje elektronicky?

  Zaplatí poplatok vo výške 4,50 eura. Pri úhrade správneho poplatku bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s., v časti špecifický symbol podnikateľ uvedie kód ID služby (z číselníka služieb finančnej správy zadefinovaný na portáli FS) 1052. Vyhotovenie fotokópie zo spisového materiálu vedeného na daňovom úrade  podlieha správnemu poplatku podľa položky 2 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 1,50 eura za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.
  Keďže je žiadosť zaslaná elektronickou formou, sadzba poplatku sa zníži a po zaokrúhlení je vo výške 4,50 eura. Výpočet so zaokrúhlením: 1,50 eura x 0,50 % = 0,75 eura, vypočítaná suma správneho poplatku pri 6 násobku 6 x 0,75 eura = 4,50 eura.

 6. Fotokópia DP k dani z motorových vozidiel - poplatok

  Poplatník žiada o vydanie fotokópie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 (päť strán) a rovnako aj o osvedčenie tejto fotokópie. V akej výške je potrebné uhradiť správny poplatok v prípade poplatníka, ktorý s daňovým úradom

  a)  nekomunikuje elektronicky,
  b)  komunikuje elektronicky?

  Vyhotovenie fotokópie zo spisového materiálu vedeného na daňovom úrade  podlieha  správnemu poplatku podľa položky 2 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 1,50 eura za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.
  Osvedčenie zhody fotokópie s originálom zo spisového materiálu vedeného na daňovom úrade podlieha správnemu poplatku podľa položky 2 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 1,50 eura, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.

  a)  Ak poplatník žiadosť o vyhotovenie fotokópie daňového priznania a jej osvedčenia nepodáva v elektronickej forme, celková úhrada správneho poplatku je vo výške 15 eur (2 x 7,50 eura = 15 eur),
  b)  Ak je žiadosť poplatníkom podaná v elektronickej forme, celková úhrada správneho  poplatku je vo výške 7 eur.

  Postup pri určení výšky správneho poplatku:

  • Vyhotovenie fotokópie - znížená suma pri elektronickom podaní o 50 % za každú aj začatú stranu je 0,75 eura. Vypočítaná suma správneho poplatku pri 5 násobku: 5 x 0,75 = 3,75 eura, po zaokrúhlení 3,50 eura.
  • Osvedčenie fotokópie - znížená suma pri elektronickom podaní o 50 % je 0,75 eura. Vypočítaná suma správneho poplatku pri 5 násobku: 5 x 0,75 = 3,75 eura, po zaokrúhlení 3,50 eura.

   Celková úhrada správneho poplatku je vo výške 7 eur.
 7. Tlačivo z banky k úveru - poplatok

  Na účely zriadenia úveru z banky, poplatník daňovému úradu podáva žiadosť o doplnenie údajov na predtlačenom tlačive z banky. Podlieha tento úkon správnemu poplatku, a ak áno tak v akej výške? Ide o poplatníka, ktorý s daňovým úradom komunikuje elektronicky.

  Áno, ide o poplatok vo výške 0,50 eura. Pri úhrade správneho poplatku bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s., v  časti špecifický symbol podnikateľ uvedie kód ID služby (z číselníka služieb finančnej správy zadefinovaný na portáli FS) 1088.
  Žiadosť o doplnenie údajov na predtlačenom tlačive podlieha správnemu poplatku vo výške 1,50 eura podľa pol. 143 písm. c).V prípade žiadosti podanej elektronickými prostriedkami, je výška správneho poplatku po zaokrúhlení 0,50 eura.
  Predtlačené tlačivo z banky poplatník nemá povinnosť v danom prípade predkladať ako prílohu elektronického podania, ale stačí ako ho daňovému úradu doručí osobne alebo prostredníctvom pošty.

 8. Ďalšie informácie o úhrade na stránke FS

  Kde na stránke finančnej správy sa nachádzajú informácie týkajúce spôsobu úhrady a výšky správnych poplatkov?

  Bližšie informácie k spôsobu úhrady ako aj výška správnych poplatkov sa nachádzajú v časti:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 5. 12. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 20. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore