Preskočiť na hlavný obsah

Správne poplatky

(Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 1. Potvrdenie o stave osobného účtu

  V akej výške je potrebné uhradiť správny poplatok za vydanie potvrdenia o stave osobného účtu (potvrdenie o nedoplatkoch), ak je žiadosť podaná listinne a v prípade, ak je žiadosť podaná elektronicky?

  Odpoveď

  Potvrdenie o stave osobného účtu na žiadosť daňového subjektu v zmysle položky 143b) Sadzobníka správnych poplatkov podlieha správnemu poplatku vo výške 3,00 eura, ak je žiadosť podaná listinne. V prípade elektronicky podanej žiadosti je výška správneho poplatku 1,50 eura.

 2. Zaplatenie správneho poplatku na účet

  Na aké číslo účtu mám zaplatiť správny poplatok, ak som podal žiadosť elektronicky?

  Odpoveď:

  Od 1.3.2023 elektronicky komunikujúci poplatníci nebudú môcť uhrádzať správne poplatky na Zberný účet, ale ich budú uhrádzať na základe Príkazu na úhradu, ktorý im bude doručený do elektronickej schránky po podaní podania o spoplatnený úkon.

 3. Možnosti úhrady správneho poplatku

  Aké sú spôsoby úhrady správneho poplatku v prípade, ak poplatníci žiadajú o úkon poštou alebo osobne?

  Odpoveď

  Všetky informácie k úhrade správnych poplatkov sú zverejnené na portáli FS:

 4. Potvrdenie tlačiva do banky

  Som živnostník a potrebujem od správcu dane vyplniť údaje na tlačive z banky za účelom poskytnutia úveru. Aký správny poplatok musím k žiadosti zaplatiť?

  Odpoveď

  Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, podlieha podľa položky 143c) Sadzobníka správnych poplatkov v prípade podania žiadosti listinne vo výške 1,50 eura. Ak je žiadosť o vyplnenie údajov na predtlačenom tlačive podaná elektronicky, výška správneho poplatku je 0,50 eura.

 5. Potvrdenie/Oznámenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla

  Nakoľko som stratil kartičku DIČ, potrebujem potvrdenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla. Žiadosť som poslal elektronicky, aký správny poplatok je potrebné uhradiť?

  Odpoveď

  Oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, podlieha v zmysle položky 2a) Sadzobníka správnych poplatkov správnemu poplatku vo výške 2,00 eurá, v prípade žiadosti podanej elektronicky vo výške 1,00 euro.

 6. Potvrdenie tlačiva za účelom poskytnutia sociálneho štipendia

  Som študentom vysokej školy, žiadam o poskytnutie sociálneho štipendia a od správcu dane potrebujem potvrdenie o výške dosiahnutého príjmu. Mám informáciu, že nie je potrebné uhradiť správny poplatok?

  Odpoveď

  Áno, nie je potrebné uhradiť správny poplatok. Tento úkon správcu dane je od poplatku oslobodený.

 7. Platenie dane v splátkach

  Podávam žiadosť o povolenie zaplatenia dane v splátkach. Je potrebné uhradiť správny poplatok? Ak áno, v akej hodnote?

  Odpoveď

  Áno, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na žiadosť daňového subjektu je podľa položky 143a) Sadzobníka správnych poplatkov spoplatnená správnym poplatkom vo výške 9,50 eura. Ak je žiadosť daňovým subjektom podaná elektronicky, výška správneho poplatku je 4,50 eura (ID služby 1060).

 8. Potvrdenie o daňovej rezidencii

  Žiadam správcu dane o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii. Aký správny poplatok mám k žiadosti uhradiť?

  Odpoveď

  Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii je od správneho poplatku oslobodené. Správny poplatok sa nevyberie.