Preskočiť na hlavný obsah

Účtovníctvo

 1. Účtovné závierky - oprava

  Účtovná jednotka zistila v mesiaci jún 2016 chybné údaje v účtovných závierkach za rok 2014 a rok 2015 (účtovné obdobie kalendárny rok).Účtovné závierky sú uložené v registri účtovných závierok ako zostavené a schválené. Ako môže vykonať účtovná jednotka opravu chybných údajov?

  Odpoveď

  Účtovná jednotka nemôže vykonať opravu v schválených účtovných závierkach za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014 a 2015. „Opravnú“ alebo „dodatočnú“ účtovnú závierku nie je možné zostaviť.

 2. Účtovné závierky - oznámenie

  Účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená ku dňu 31.12.2015. Má táto účtovná jednotka povinnosť uložiť do RÚZ aj dokument „oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky“?

  Odpoveď

  Nie. Ak účtovná jednotka uložila do RÚZ schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky osobitne neukladá. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá dodatočne (do piatich pracovných dní odo dňa schválenia) iba tá účtovná jednotka, ktorá uložila účtovnú závierku neschválenú.

 3. Účtovné závierky – prílohy oznámenia

  Účtovná jednotka chce uložiť do RÚZ oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Je prílohou tohto oznámenia aj zostavená účtovná závierka za konkrétne účtovné obdobie a rozhodnutie valného zhromaždenia o dátume schválenia? Aké prílohy je potrebné odoslať?

  Odpoveď

  Žiadne. K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej závierky neprikladá účtovná jednotka žiadne prílohy.

 4. Účtovné závierky - oznámenie – fyzická osoba

  Fyzická osoba - účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo. K 31.12.2015 zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú uložila v lehote na podanie daňového priznania (v predĺženej lehote do 30.6.2016) do RÚZ. Má táto účtovná jednotka povinnosť uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

  Odpoveď

  Nie. V uvedenom prípade účtovná jednotka nemá povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, preto do RÚZ neukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

 5. Likvidácia – tlačivá a lehoty

  Účtovná jednotka vstúpila do likvidácie 1.11.2013, skončenie likvidácie je dňa 30.6.2016. Na akých tlačivách predloží účtovná jednotka zostavenú mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie odo dňa vstupu do likvidácie ku dňu skončenia likvidácie?

  Odpoveď

  Účtovná jednotka sa bude považovať za malú účtovnú jednotku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku zostaví podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74. Účtovná závierka – tlačivá: Úč POD (označenie tlačiva: UZPODv14), neoddeliteľnými súčasťami sú: Súvaha Úč POD 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01, Poznámky Úč POD 3-01, na tlačive vyznačí „malá“ účtovná jednotka, účtovná závierka „mimoriadna“. Zatriedenie do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka vyplýva z § 2 ods. 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 6. Likvidácia – mikro účtovná jednotka

  Účtovná jednotka vstúpila do likvidácie 1.11.2015, likvidácia je skončená dňa 15.6.2016. Účtovná jednotka sa zatriedila do veľkostnej skupiny ku 1.1.2015 ako mikro účtovná jednotka, rovnako ako v predchádzajúcom účtovnom období kalendárneho roka 2014. Ako bude zatriedená počas obdobia likvidácie? Na akých tlačivách uloží mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie? Má povinnosť zostaviť aj priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2015 a predložiť ju spolu s daňovým priznaním správcovi dane?

  Odpoveď

  Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie, počas obdobia likvidácie bude naďalej zatriedená ako mikro účtovná jednotka. Individuálnu mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie zostavuje podľa Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74. Účtovná závierka – tlačivá: Úč MÚJ (označenie tlačiva: UZMUJv14), neoddeliteľnými súčasťami sú: Súvaha Úč MÚJ 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01, Poznámky Úč MÚJ 3-01, na tlačive vyznačí účtovná závierka „mimoriadna“.
  Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť k 31.12.2015 priebežnú účtovnú závierku; povinnosť k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky vzniká účtovnej jednotke v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (účtovná jednotka zostavuje priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu, v nadväznosti na povinnosť podania daňového priznania v súlade s § 41 a 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Priebežnú účtovnú závierku účtovná jednotka neukladá do RÚZ.

 7. Výročná správa

  Môže uložiť do RÚZ nezisková organizácia výročnú správu v listinnej podobe?

  Odpoveď

  Nie. Výročnú správu nie je možné uložiť v listinnej podobe. Výročná správa sa ukladá do RÚZ len v elektronickej podobe. Každá účtovná jednotka, teda aj nezisková organizácia, musí uložiť výročnú správu (ak podľa osobitného predpisu má povinnosť ju vyhotoviť) v elektronickej podobe.

 8. Výročná správa, správa audítora - podanie

  Účtovná jednotka s.r.o. má povinnosť vyhotoviť výročnú správu a správu audítora. Aký je postup pri ukladaní týchto dokumentov do RÚZ? Je možné ich uložiť spolu jedným podaním?

  Odpoveď

  Postupuje cez portál FS SR - katalóg elektronických formulárov (podanie je možné iba v elektronickej podobe). Výročnú správu a správu audítora ukladá podnikateľský subjekt prostredníctvom dokumentu „Všeobecné podanie k ÚZ – Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (VP-PODv15)“, ktorý sa nachádza v ponuke Oblasť – Účtovné dokumenty. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania, tzn. vykonať samostatné podanie pre výročnú správu a samostatné podanie pre správu audítora. Priložiť obidva dokumenty naraz do jedného podania nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v RÚZ akoby bol podaný iba jeden dokument podľa vybraného typu dokumentu označeného pri vyplňovaní všeobecného podania k ÚZ.

 9. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo – dátum

  K akému dňu môže účtovná jednotka účtujúca v jednoduchom účtovníctve prejsť na podvojné účtovníctvo?

  Odpoveď

  Vždy len k 1. januáru. Každá fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri je povinná podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva (a opačne) sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

 10. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo – postup

  Ako má postupovať účtovná jednotka pri prechode z jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)?

  Odpoveď

  Pri prechode postupuje účtovná jednotka v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. 21378/2003-92 v znení neskorších predpisov takto:

  • k poslednému dňu bežného účtovného obdobia (k 31.12.) uzavrie  účtovné knihy v sústave JÚ a zostaví sa účtovná závierka v sústave JÚ a
  • k prvému dňu účtovného obdobia (k 1.1.) nasledujúceho po bežnom účtovnom období otvoria účtovné knihy v sústave PÚ. Pri otvorení účtovných kníh v sústave PÚ údaje z účtovných kníh v sústave JÚ sa účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov vytvorených v rámci účtového rozvrhu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.

   Prvé účtovné prípady po prechode:

  • na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtuje suma
  1. ocenenia odplatne obstaraných zásob, ak obstaranie zásob bolo uhradené,
  2. ocenenia zásob vlastnej výroby, ktoré sú v stave zásob vlastnej výroby,
  3. ocenenia krátkodobého finančného majetku, ak obstaranie krátkodobého finančného majetku bolo uhradené a úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
  4. ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu,
  5. poskytnutého preddavku, ak jeho úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
  • na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa sa účtuje suma
  1. ocenenia záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu a ocenenia záväzku zo spotrebovaných zásob,
  2. prijatého preddavku, ak prijatie preddavku bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov,
  3. prijatej dotácie, ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov.

   Zaúčtované náklady a výnosy sú súčasťou základu dane v zmysle § 51 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej ZDP) a v súlade s § 17 ods. 1 b) ZDP.