Preskočiť na hlavný obsah

Účtovníctvo

 1. Účtovná závierka k 31.12.2022 pre účtovné jednotky, ktoré sú zriadené na podnikanie a účtujú podľa slovenských postupov účtovania – tlačivá

  Účtovné jednotky, ktoré sú zriadené na podnikanie a účtujú podľa "slovenských" postupov účtovania, idú zostavovať a elektronicky ukladať do registra účtovných závierok účtovné závierky k 31.12.2022. Na akých tlačivách/elektronických formulároch sú povinné podať účtovné závierky, ak účtujú v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva?

  Odpoveď

   Účtovné sústavy  Vzor ÚZ
  - označenie tlačiva 
   Štruktúrovaná forma
  elektronického formulára 
  Jednoduché účtovníctvo Úč FO UZPODv14
  Podvojné účtovníctvo
  • Mikro ÚJ
  • Malé ÚJ
  • Veľké ÚJ
  • Úč MÚJ
  • Úč POD
  • Úč POD
  • UZMUJv14
  • UZPODv14
  • UZPODv14

 2. Účtovná závierka k 31.12.2022 pre nepodnikateľské účtovné jednotky – tlačivá

  Účtovné jednotky – občianske združenia, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie, idú zostavovať a elektronicky ukladať do registra účtovných závierok účtovné závierky k 31.12.2022. Na akých tlačivách/elektronických formulároch sú povinné podať účtovné závierky, ak účtujú v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva?

  Odpoveď

  Účtovné sústavy Vzor ÚZ
  - označenie tlačiva
  Štruktúrovaná forma
  elektronického formulára 
  Jednoduché účtovníctvo Úč NO UZNOv21
  Podvojné účtovníctvo Úč NUJ UZNUJv21
 3. Účtovná závierka k 31.12.2021 – oprava

  Účtovná jednotka zistila pri zostavovaní účtovnej závierky k 31.12.2022, že vykázala nesprávne údaje v účtovnej závierke za rok 2021. Ako má účtovná jednotka opraviť tieto nesprávne údaje?

  Odpoveď

  Podľa § 16 ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a o zaúčtovaní tejto opravy informuje v poznámkach k účtovnej závierke.

  V prípade, že účtovná jednotka zistila chybu v účtovnej závierke za rok 2021, potom účtovná jednotka o oprave účtuje v roku 2022, keď  tieto skutočnosti zistila a pri účtovaní postupuje v zmysle 5 ods. 1 postupov účtovania (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92):

  a) nevýznamná chyba - účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných analytických účtoch nákladov alebo výnosov,
  b) významná chyba  - v zmysle § 59 ods. 13 postupov účtovania na účte 428, resp. 429.

  Hranicu významnosti chýb si určí účtovná jednotka podľa vlastných podmienok v internej smernici. Opravu chyby vykáže účtovná jednotka v účtovnej závierke za rok 2022.

 4. Zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb - účtovanie

  Účtovné jednotky sú povinné od 1.7.2022 pri pokladničných dokladoch a dokladoch z ERP a VRP zaokrúhľovať ceny tovarov a služieb. Ako sa zaúčtujú vzniknuté rozdiely zo zaokrúhľovania cien tovarov a služieb?

  Odpoveď

  Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenách") sa s účinnosťou od 1.7.2022 zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí.

  Na účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku a služieb. 

  Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú:

  a) v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
  b) v sústave jednoduchého účtovníctva podľa charakteru ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky alebo ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy, a to na základe účtovných záznamov, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy. Pri úhrade v hotovosti sú účtovnými záznamami doklad z pokladnice e-kasa klient alebo príjmový pokladničný doklad, na ktorých sa uvádza suma zaokrúhlenia ceny.

 5. Predaj tovaru na dobierku – zaokrúhľovanie na faktúre

  Účtovná jednotka predáva zákazníkom tovar na dobierku. Má povinnosť na účtovnom doklade - faktúre platby na dobierku zaokrúhľovať?

  Odpoveď

  Nie, podľa zákona o cenách musí byť len cena platená v hotovosti zaokrúhlená. Zákon o cenách neustanovuje konkrétny postup pri platbe na dobierku v hotovosti. Kuriér na základe spôsobu platby na dobierku v hotovosti  prijme od zákazníka zaokrúhlenú platbu v hotovosti a spôsob platby so zaokrúhlenou sumou vyznačí na doklade, ktorý odovzdáva predajcovi. Zákazník podpisom na doklade potvrdzuje skutočnosť, že zaplatil v hotovosti. Kuriér predajcovi odovzdá zaokrúhlenú sumu platenú v hotovosti podľa zákona o cenách. Potvrdená informácia o zaplatenej sume zo strany zákazníka (podpisom na doklade) predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.

 6. Kurzarbeit – účtovanie

  Prvú pomoc pre firmy vystriedal od marca 2022 trvalý systém ochrany pracovných miest - tzv. kurzarbeit. Nový systém sa vzťahuje na spoločnosti so zamestnancami. V zmysle zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2022, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí len zamestnávateľ, a to v sadzbe 0,5% z vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti. Na aký nákladový účet zaúčtuje účtovná jednotka toto poistné – kurzarbeit?

  Odpoveď

  Poistné platené Sociálnej poisťovni na financovanie podpory v čase skrátenej práce tzv. kurzarbeit sa účtuje na ťarchu účtu 524 - Zákonné sociálne poistenie.

 7. Archivácia v digitalizovanej forme – vizuálna zhoda

  Od 01.01.2022 zákon o účtovníctve umožňuje archiváciu účtovných dokladov v digitalizovanej forme. Je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam. Môže účtovná jednotka považovať za transformovanie listinného záznamu na elektronický doklad prípad, ak použije aplikáciu "over doklad", t.j. pracovník doklad naskenuje pomocou QR kód a pre archiváciu dokladu bude mať účtovná jednotka v účtovníctve založený pdf dokument, tak ako je zobrazený pomocou aplikácie "over doklad"? Pomocou aplikácie "over doklad" sa elektronicky doklad pretransformuje do pdf formy a obsahuje všetky náležitosti, avšak vizuálne NIE je totožný ako originál dokladu. Môže účtovná jednotka v takomto prípade používať aplikáciu "over doklad" na elektronickú transformáciu dokladu, ak zároveň dodrží všetky náležitosti zákona o účtovníctve?

  Odpoveď

  Podľa § 33 ods. 5 písm. b) zákona č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa vyžaduje obsahová a vizuálna zhoda. Keďže výstup získaný prostredníctvom aplikácie "over doklad" nespĺňa požiadavku vizuálnej zhody s pokladničným dokladom v listinnej podobe, nie je možné považovať takto získaný výstup za elektronický účtovný záznam, ktorého podoba je výsledkom transformácie podľa § 33 ods. 5 predmetného zákona. 

 8. Kurz rubľa

  Účtovná jednotka uskutočňuje transakcie aj v rubľoch. Aký kurz má účtovná jednotka použiť pri platbách v ruských rubľoch, keď NBS nezverejňuje výmenný kurz?

  Odpoveď

  Vzhľadom na súčasné obchodné aktivity na trhu s EUR/RUB Európska centrálna banka (ECB) nedokáže stanoviť referenčný výmenný kurz, ktorý by reprezentoval všeobecné trhové podmienky. ECB sa preto rozhodla až do odvolania pozastaviť zverejňovanie referenčného výmenného kurzu eura voči ruskému rubľu. ECB naposledy zverejnila referenčný výmenný kurz EUR/RUB k 1. marcu 2022. Tento posledný zverejnený referenčný výmenný kurz použije účtovná jednotka po 1. marci 2022 do doby nového zverejnenia.

 9. Prvé zimné pneumatiky – príslušenstvo motorového vozidla

  Spoločnosť s.r.o. si v mesiaci 07/2022 kúpila osobné motorové vozidlo. V mesiaci december 2022 spoločnosť dokúpila na toto motorové vozidlo prvé zimné pneumatiky. Ako bude účtovná jednotka účtovať výdavky na nákup prvých zimných pneumatík, môže ich zaúčtovať priamo do nákladov?

  Odpoveď

  Prvé zimné pneumatiky zakúpené účtovnou jednotkou na osobné motorové vozidlo, aj keď sú obstarané dodatočne po kúpe vozidla, sú súčasťou obstarávacej ceny vozidla. V zmysle § 13 ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len "postupy účtovania") sa príslušenstvo môže priradiť k hlavnej veci aj dodatočne. V zmysle usmernenia MF SR obstaranie prvých zimných pneumatík sa účtuje ako príslušenstvo aj dodatočne, a preto sa obstarávacia cena automobilu zvyšuje o cenu nakúpených prvých zimných pneumatík. Každé ďalšie obstaranie zimných pneumatík je obstaranie náhradných dielov, ktoré sa podľa § 17 ods. 3 písm. d) postupov účtovania účtuje ako materiál. V nadväznosti na uvedené pri obstaraní každých ďalších zimných pneumatík z dôvodu opotrebenia pôvodných zimných pneumatík účtovaných ako príslušenstvo, sa ocenenie automobilu neupravuje.

 10. Povinnosť opraviť odpočítanú DPH - účtovanie

  Podľa § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 je platiteľ povinný opraviť odpočítanú DPH, ak úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1, v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku [za podmienky, že pred uplynutím týchto 100 dní nedostal od dodávateľa predmetného tovaru alebo služby opravný doklad na opravu základu dane vykonanú podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH, ktorú vykonal z dôvodu, že mu pri dotknutej dodávke vznikla nevymožiteľná pohľadávka podľa § 25a ods. 2 písm. b), c) alebo písm. f) zákona o DPH]. Na ktorých konkrétnych účtoch má účtovná jednotka účtovať povinnosť opravy a vrátenia DPH?

  Odpoveď

  S účinnosťou od 1.1.2022 je postup účtovania opravy odpočítanej DPH podľa § 53b zákona o DPH upravený v § 52 ods. 11 postupov účtovania opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto ustanovenia sa na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty účtuje oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke (postupy účtovania odkazujú na § 53b zákona o DPH) so súvzťažným zápisom na účet záväzkov. V zmysle § 4 ods. 1 postupov účtovania je potrebné dôsledné vytvorenie analytických účtov k účtu záväzkov a k účtu dane z pridanej hodnoty tak, aby z účtovania bolo zrejmé, že ide o skutočnosti podľa § 53b zákona o DPH.

  Vzhľadom k zmenám v zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2023, je prípustné pri účtovaní opravy odpočítanej DPH (u odberateľa) použiť súvzťažný analytický účet k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, pričom bude zrejmé, že ide o skutočnosti vyplývajúce z § 53b zákona o DPH (ide o tzv. zúčtovací účet opravy odpočítanej DPH podľa § 53b zákona o DPH), účtovný zápis 321AÚ /343 resp. 343AÚ/343.