Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet preddavkov FO 2020

Pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na DPFO“) v roku 2020 sa postupuje v súlade s ustanoveniami:

 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
 • zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), v ktorom je okrem iného ustanovené aj obdobie pandémie1)
 • nariadenia vlády SR z 30. apríla 2020 č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.

Bližšie informácie sú uvedené na Portáli FS v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy – 19/DZPaU/2020/I a 21/DZPaU/2020/I.

 1. Platenie preddavkov na DPFO splatných v období pandémie, ak daňovník podal vyhlásenie o poklese tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka spôsobom a za podmienok ustanovených v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. (najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 ZDP), potom neplatí preddavky na DPFO splatné v období pandémie:
  • preddavok na DPFO splatný do konca príslušného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka poklesu tržieb, ak bolo vyhlásenie o poklese tržieb podané správcovi dane v ustanovenej lehote;
  • preddavok na DPFO splatný do konca príslušného štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom bola splnená podmienka poklesu tržieb, ak bolo vyhlásenie o poklese tržieb podané správcovi dane v ustanovenej lehote;
  • takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPFO sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPFO splatné v máji 2020;
  • uvedené platí i v prípade, ak daňovník mal určené platenie preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 ZDP.
 2. Platenie preddavkov na DPFO do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (určuje sa nová lehota na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 počas obdobia pandémie, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, preto v roku 2020 dochádza k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia):

  2.1. Ak správca dane určil platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP, platí preddavky na DPFO v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa vydaného rozhodnutia správcu dane.

  2.2. Ak daňovník podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v období od 1.1.2020 do skončenia obdobia pandémie, pričom:

  • ak podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 49 ods. 2 ZDP (31.3.2020) alebo podľa § 49 ods. 3 ZDP (podľa lehoty uvedenej v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019), od 1.1.2020 do konca mesiaca, v ktorom uplynula lehota na podanie priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, resp.
  • ak podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 po lehote na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, od 1.1.2020 do konca mesiaca, v ktorom podal daňového priznanie k DPFO za rok 2019

   platí preddavky na DPFO vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2018 a počnúc nasledujúcim mesiacom, platí preddavky na DPFO:

   • vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2018, ak preddavky na DPFO vypočítane z daňového priznania k DPFO za rok 2019 spôsobom uvedeným v bode 3. sú vyššie ako preddavky na DPFO vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2018,
   • vypočítane z daňového priznania k DPFO za rok 2019, ak preddavky na DPFO vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2019 spôsobom uvedeným v bode 3. sú nižšie ako preddavky na DPFO vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2018, a to za podmienky, že daňovník nepodal vyhlásenie o poklese tržieb (spôsobom a za podmienok ustanovených v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.) – tento postup je možný najskôr pri preddavku na DPFO so splatnosťou v apríli 2020 (ak daňové priznanie k DPFO bolo podané do konca marca 2020).

  2.3. Ak daňovník podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 v období po skončení obdobia pandémie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., platí preddavky na DPFO od 1.1.2020 vypočítané z daňového priznania k DPFO za rok 2018 až do uplynutia lehoty § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.

 3. Platenie preddavkov na DPFO z daňového priznania k DPFO za rok 2019 odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. do skončenia preddavkového obdobia v roku 2021:
  • podľa § 34 ZDP vypočítané z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty pri použití sadzby dane 19 %, t. z.

   Základ dane z r. 55 k DPFO typ B za r. 2019 x sadzba dane 19%

  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPFO za rok 2019 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPFO za rok 2019 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPFO za rok 2019 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

1) V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Výpočet má informatívny charakter.
Sumy sú uvádzané v eurách.

Povinné položky sú označené *
Výpočet podľa bodu 3, z DPFO typ B za rok 2019 (MF/013999/2019-721)
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.