Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet preddavkov FO 2021

Kalkulačka počíta preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) na preddavkové obdobie, začínajúce od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2020 v roku 2021, do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2021, v roku 2022 (od 01.04.2021 do 31.03.2022, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k DPFO) podľa poslednej známej daňovej povinnosti, vypočítanej zo základu dane, uvedeného v daňovom priznaní k DPFO typ B za rok 2020 (MF/015567/2020-721).

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa § 34 ods. 5 zákona rozumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, zníženého o odpočet daňovej straty, uvedeného v riadku č. 55 daňového priznania k DPFO typ B za rok 2020
  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.

Ak takto vypočítaná posledná známa daňová povinnosť:

  • bude menšia alebo rovná 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky,
  • presiahne 5 000 eur a nepresiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka),
  • presiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, splatné do konca každého kalendárneho mesiaca).

Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom sa pri výpočte uplatní postupné zaokrúhľovanie.

Bližšie informácie k plateniu preddavkov na daň sú uvedené v časti: Daňoví a colní špecialisti - Dane – Metodické pokyny – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2021 [.pdf; 198,81 KB; nové okno].

Výpočet preddavkov z DPFO typ B za rok 2020 (MF/015567/2020-721)

Základ dane z r.55 DPFO typ B za r.2020 x sadzba dane 19%

Pričom pre r.55 platí:          r.55 = max(r.47 – r.53)

r.55 Znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období max. do sumy na r.47.

Výpočet má informatívny charakter.

Sumy sú uvádzané v eurách.

Povinné položky sú označené *
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.