Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby 2022

Kalkulačka počíta preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na preddavkové obdobie, začínajúce od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2021 v roku 2022, do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2022, v roku 2023 (od 01.04.2022 do 31.03.2023, ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k DPFO) podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní k DPFO typ B za rok 2021 (MF/010699/2021-721).

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa § 34 ods. 5 zákona rozumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku č. 55 daňového priznania k DPFO typ B za rok 2021
  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.

Ak takto vypočítaná posledná známa daňová povinnosť:

  • bude menšia alebo rovná 5 000 eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň,
  • presiahne 5 000 eur a nepresiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň (vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka),
  • presiahne 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, splatné do konca každého kalendárneho mesiaca).

Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom sa pri výpočte uplatní postupné zaokrúhľovanie.

Bližšie informácie k plateniu preddavkov na daň sú uvedené na Portáli FS v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické pokyny – 46/DZPaU/2021/MP.

Výpočet preddavkov z DPFO typ B za rok 2021 (MF/010699/2021-721) :

Základ dane z r.55 DPFO typ B za r.2021   x  sadzba dane 19%

Pričom pre r.55 platí:          r.55 = r.45 – r.53 – r.54

r.55 Znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období (r.45 – r.53 – r.54).

Výpočet má informatívny charakter.

Sumy sú uvádzané v eurách.

Povinné položky sú označené *
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.