Preskočiť na hlavný obsah

Platenie preddavkov na daň z prímov právnickej osoby v roku 2020

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO“) v roku 2020 sa postupuje v súlade s ustanoveniami:

 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
 • zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), v ktorom je okrem iného ustanovené aj obdobie pandémie.
  V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
 • nariadenia vlády SR z 30. apríla 2020 č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Bližšie informácie sú uvedené na Portáli FS v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy – 19/DZPaU/2020/I a 21/DZPaU/2020/I.

 1. Platenie preddavkov na DPPO splatných v období pandémie, ak daňovník podal vyhlásenie o poklese tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka spôsobom a za podmienok ustanovených v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. (najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPPO podľa § 42 ZDP), potom neplatí preddavky na DPPO splatné v období pandémie:
  • preddavok na DPPO splatný do konca príslušného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka poklesu tržieb, ak bolo vyhlásenie o poklese tržieb podané správcovi dane v ustanovenej lehote;
  • preddavok na DPPO splatný do konca príslušného štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom bola splnená podmienka poklesu tržieb, ak bolo vyhlásenie o poklese tržieb podané správcovi dane v ustanovenej lehote;
  • takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPPO splatné v máji 2020;
  • uvedené platí aj v prípade, ak daňovník mal určené platenie preddavkov inak podľa § 42 ods. 10 ZDP
  • preddavky na DPPO, ktoré daňovník v období pandémie neplatil v súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., nebude doplácať po skončení pandémie. Takéto preddavky na DPPO nepodliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP.
 2. Platenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO“) za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (určuje sa nová lehota na podanie daňového priznania k DPPO za rok 2019, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, preto v roku 2020 dochádza k predĺženiu obdobia, počas ktorého sú preddavky platené na základe poslednej známej daňovej povinnosti (do lehoty na podanie priznania) a posunutiu začiatku platenia preddavkov podľa dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (po lehote na podanie priznania):

  2.1 Ak správca dane určil platenie preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP, platí preddavky na DPPO v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa vydaného rozhodnutia správcu dane

  2.2 Ak daňovník podal daňové priznanie k DPPO za rok 2019 v období od 1.1.2020 do skončenia obdobia pandémie, pričom:

  • ak podal daňové priznanie k DPPO za rok 2019 do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP (31.3.2020) alebo podľa § 49 ods. 3 ZDP (podľa lehoty uvedenej v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za rok 2019), od 1.1.2020 do konca mesiaca, v ktorom uplynula lehota na podanie priznania k DPPO za rok 2019 podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, resp.
  • ak podal daňové priznanie k DPPO za rok 2019 po lehote na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, od 1.1.2020 do konca mesiaca, v ktorom podal daňové priznanie k DPPO za rok 2019 platí preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018 a počnúc nasledujúcim mesiacom, platí preddavky na DPPO:
   • vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018, ak preddavky na DPPO vypočítane z daňového priznania k DPPO za rok 2019 spôsobom uvedeným v bode 3.2 sú vyššie ako preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018 prepočítané spôsobom uvedeným v bode 3.1
   • vypočítane z daňového priznania k DPPO za rok 2019, ak preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2019 spôsobom uvedeným v bode 3.2 sú nižšie ako preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018, prepočítané spôsobom uvedeným v bode 3.1. Tento postup je možný najskôr pri preddavku na DPPO so splatnosťou v apríli 2020 (ak daňové priznanie k DPPO bolo podané do konca marca 2020).

    Podľa uvedeného bodu sa postupuje za podmienky, že daňovník nepodal vyhlásenie o poklese tržieb spôsobom a za podmienok ustanovených v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. (viď bod 1).

  2.3 Ak daňovník podal daňové priznanie k DPPO za rok 2019 v období po skončení obdobia pandémie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., platí preddavky na DPPO od 1.1.2020 vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018, prepočítané spôsobom uvedeným v bode 3.1, do uplynutia lehoty podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.

 3. Výpočet preddavkov na DPPO

  3.1 Preddavky na DPPO určené z daňového priznania k DPPO za rok 2018 sa s účinnosťou od 01.01.2020 prepočítajú v zmysle § 42 ZDP:

  • preddavky sú vypočítané z poslednej známej dane; pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 (21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2018 (§ 42 ods. 7 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2018 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2018 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2018 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

  Ide o prepočet preddavkov na DPPO z daňového priznania k DPPO za rok 2018 platených

  • do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. resp.
  • do mesiaca, v ktorom je podané daňové priznanie k DPPO za rok 2019*, kedy daňovník v súlade s NV č. 104/2020 Z. z. počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom podal toto daňové priznanie platí preddavky na DPPO vypočítané z tohto daňového priznania spôsobom uvedeným v bode 3.2 ak tieto preddavky sú nižšie ako preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018.

   *Pozn.: ak preddavky na DPPO vypočítane z podaného daňového priznania k DPPO za rok 2019 spôsobom uvedeným v bode 3.2 sú vyššie ako preddavky na DPPO vypočítané z daňového priznania k DPPO za rok 2018 prepočítané v súlade s § 42 ZDP, naďalej, aj po podaní DP 2019, sú preddavky na DPPO platené z DPPO 2018.

  3.2 Výpočet preddavkov na DPPO platených z daňového priznania k DPPO za rok 2019 odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 v roku 2021 (daň na účely určenia preddavkov na daň podľa § 42 ZDP uvedená v riadku 1110 tlačiva DPPO 2019):

  • preddavky sú vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie tzn. daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2019, pri použití sadzby dane podľa § 15 (15 % alebo 21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

Výpočet má informatívny charakter.

Povinné položky sú označené *
Výpočet preddavkov podľa bodu 3
Daňovník uvádza začiatok zdaňovacieho obdobia, ktoré uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
Daňovník uvádza základ dane znížený o odpočet daňovej straty, ktorý uviedol na r. 500 v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Nezáporné číslo s dvoma desatinnými miestami.
Sadzbu dane 21% vyberie daňovník pre zdaňovacie obdobia začínajúce pred 1.1.2020; alebo pre zdaňovacie obdobia začínajúce 1.1.2020 (vrátane), ak dosiahnuté príjmy (výnosy) za zd. obdobie presahujú 100 tis. Eur. Sadzbu dane 15% vyberie daňovník pre zdaňovacie obdobia začínajúce 1.1.2020 (vrátane), ak dosiahnuté príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie sú max. 100 tis. Eur (vrátane). Výška príjmov (výnosov) sa určuje vo väzbe na r. 1 tab. F, resp. r. 1 tab. G1, resp. r. 1 tab. G2, resp. r. 6 tab. C1, resp. r. 6 tab. C2, ktoré daňovník uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
Daňovník uvádza začiatok zdaňovacieho obdobia, ktoré uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.