Preskočiť na hlavný obsah

Platenie preddavkov na daň z prímov právnickej osoby v roku 2021

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO“) v roku 2021 sa postupuje v súlade s ustanoveniami § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)

Výpočet preddavkov na DPPO

 1. Preddavky na DPPO určené z daňového priznania k DPPO za rok 2019 sa s účinnosťou od 01.01.2021 prepočítajú v zmysle § 42 ZDP (prepočet preddavkov na DPPO platených od 01.01.2021 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za rok 2020 podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP).
  • preddavky sú vypočítané z poslednej známej dane; pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 (21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2019 (§ 42 ods. 7 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2019 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).
 2. Výpočet preddavkov na DPPO z daňového priznania k DPPO za rok 2020 platených odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 v roku 2022 (daň na účely určenia preddavkov na daň podľa § 42 ZDP uvedená v riadku 1110 tlačiva DPPO 2020):
  • preddavky sú vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie tzn. daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2020, pri použití sadzby dane podľa § 15 (15 % alebo 21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2020 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2020 presiahla 5 000 € a  nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2020 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

r. 1110 (k bodu 2):
Daňovník pri výpočte dane na účely určenia výšky preddavkov na daň (splatných od 1.1.2021), základ dane z r. 500 musí prenásobiť sadzbou dane podľa § 15 písm. b) ZDP uvedenou v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pričom v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie:

 • začínajúce pred 01.01.2020 sa použije sadzba dane  21 % zo základu dane zníženého daňovú stratu: [( r. 500 * 21) / 100 – r.610)], zaokr. na eurocenty nadol,
 • začínajúce od 01.01.2020 (vrátane) sa použije sadzba dane:

  a) 15% zo základu dane zníženého o daňovú stratu daňovníka, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy)  <= 100 000€   --> [( r. 500 * 15), mat. zaokr./100, mat. zaokr. – r. 610)] mat. zaokr., resp.

  b) 21% zo základu dane zníženého o  daňovú stratu, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy)  > 100 000:  --> [( r. 500 * 21), mat. zaokr./100, mat. zaokr. – r.610)], mat. zaokrúhlenie.“ ;

 • začínajúce od 01.01.2021 (vrátane) sa použije sadzba dane:

  a) 15% zo základu dane zníženého o daňovú stratu daňovníka, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy)  <=  49 790 €   --> [( r. 500 * 15), mat. zaokr./100, mat. zaokr.- r. 610)], mat. zaokr., resp.

  b) 21% zo základu dane zníženého o  daňovú stratu, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy  (výnosy) > 49 790 €  :  --> [( r. 500 * 21), mat. zaokr./100, mat. zaokr.- r. 610)],  mat. zaokr.“

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) sa určuje vo väzbe na r. 560 – Úhrn zdaniteľných príjmov tlačiva DPPO za rok 2020 - bližšie informácie v Poučení k riadku 560 daňového priznania k DPPO (MF/015675/2020-721), ktoré bolo doplnené Oznámením MF SR č. MF/005681/2021-721 (uverejnené vo FS 2021 ako príspevok č. 1) a v Usmernení k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane  u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza  z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP, ktorá je uverejnená na Portáli FS v časti:
Odborná verejnosť – Dane – Metodické usmernenia - Priame dane a účtovníctvo – Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov [.pdf; 167,83 KB; nové okno].

Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle §35, resp. 35a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov riadok 1110 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.

Daňovník v likvidácii alebo v konkurze preddavky na daň nie je povinný platiť v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.

Bližšie informácie k plateniu preddavkov na DPPO sú uvedené na Portáli FS v časti:
Odborná verejnosť - Dane – Metodické pokyny – Priame dane a účtovníctvo – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021 [.pdf; 311,37 KB; nové okno].

Výpočet má informatívny charakter.

Povinné položky sú označené *
Daňovník uvádza začiatok zdaňovacieho obdobia, ktoré uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
Daňovník uvádza základ dane znížený o odpočet daňovej straty, ktorý uviedol na r. 500 v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Nezáporné číslo s dvoma desatinnými miestami.
Bližšie informácie v Poučení daňového priznania k DPPO (MF/015675/2020-721), ktoré bolo doplnené Oznámením MF SR č. MF/005681/2021-721 a v Usmernení k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP.
Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle §35, resp. 35a) zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.