Preskočiť na hlavný obsah

Platenie preddavkov na daň z prímov právnickej osoby v roku 2022

Kalkulačka umožňuje výpočet preddavkov na DPPO z daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podaného za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, napr. za zdaňovacie obdobie roka 2021 platených odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 v roku 2023 (daň na účely určenia preddavkov na daň podľa § 42 ZDP uvedená v riadku 1110 tlačiva DPPO 2021):

  • preddavky sú vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie tzn. z dane vypočítanej zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2021, pri použití sadzby dane podľa § 15 (15 % alebo 21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2021 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2021 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2021 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

Daňovník pri výpočte dane na účely určenia výšky preddavkov na daň splatných od 1.1.2022 ( r.1110 tlačiva daňového priznania k DPPO 2021) , základ dane z r. 500 musí prenásobiť sadzbou dane podľa § 15 písm. b) ZDP uvedenou v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pričom v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie:

  • začínajúce pred 01.01.2021 sa použije sadzba dane:

a) 15% zo základu dane zníženého o daňovú stratu daňovníka, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) <= 100 000€ --> [( r. 500 * 15), mat. zaokr./100, mat. zaokr. – r. 610)] mat. zaokr., resp.

b) 21% zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) > 100 000: --> [( r. 500 * 21), mat. zaokr./100, mat. zaokr. – r.610)], mat. zaokrúhlenie.“ ;

  • začínajúce od 01.01.2021 (vrátane) sa použije sadzba dane:

a) 15% zo základu dane zníženého o daňovú stratu daňovníka, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) <= 49 790 € --> [( r. 500 * 15), mat. zaokr./100, mat. zaokr.- r. 610)], mat. zaokr., resp.

b) 21% zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý dosiahol za zdaň. obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) > 49 790 € : --> [( r. 500 * 21), mat. zaokr./100, mat. zaokr.- r. 610)], mat. zaokr.“

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) sa určuje vo väzbe na r. 560 – Úhrn zdaniteľných príjmov tlačiva DPPO za rok 2022 - bližšie informácie v Poučení k riadku 560 daňového priznania k DPPO (MF/010700/2021-721) a v Usmernení k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP, ktorá je uverejnená na Portáli FS v časti:
Odborná verejnosť – Dane – Metodické usmernenia - Priame dane a účtovníctvo
Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle §35, resp. 35a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov riadok 1110 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.

Daňovník v likvidácii alebo v konkurze preddavky na daň nie je povinný platiť v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.

Bližšie informácie k plateniu preddavkov na DPPO sú uvedené na Portáli FS v časti:
Odborná verejnosť - Dane – Metodické pokyny – Priame dane a účtovníctvo -
2022.02.15_1_DZPaU_2022_MP

Výpočet má informatívny charakter.

Povinné položky sú označené *
Daňovník uvádza začiatok zdaňovacieho obdobia, ktoré uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
Daňovník uvádza základ dane znížený o odpočet daňovej straty, ktorý uviedol na r. 500 v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Nezáporné číslo s dvoma desatinnými miestami.
Bližšie informácie v Poučení k riadku 560 daňového priznania k DPPO (MF/010700/2021-721) a v Usmernení k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP.
Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle §35, resp. 35a) zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.