Preskočiť na hlavný obsah

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023

Kalkulačka umožňuje výpočet preddavkov na DPPO z daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podaného za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, napr. za zdaňovacie obdobie roka 2022, platených odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP v roku 2023, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 v roku 2024 (daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 ZDP uvedená v riadku 1110 tlačiva DPPO 2022):

  • preddavky sú vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie tzn. z dane vypočítanej zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2022 pri použití sadzby dane podľa § 15 (15 % alebo 21 %) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP),
  • preddavky neplatí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2022 nepresiahla 5 000 €,
  • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2022 presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 € (vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho štvrťroka),
  • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť z daňového priznania k DPPO za rok 2022 presiahla 16 600 € (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, matematicky zaokrúhlené podľa § 47 ZDP, splatnosť do konca príslušného kalendárneho mesiaca).

Daňovník pri výpočte preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania k DPPO v roku 2023 ( r.1110 tlačiva daňového priznania k DPPO 2022), základ dane z r. 500 musí prenásobiť sadzbou dane podľa § 15 písm. b) ZDP uvedenou v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Pre výpočet dane na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 ZDP: [( r. 500 * r. 550), mat. zaokr./100, mat. zaokr. – r.610)], mat. zaokr.; sa použije sadzba dane uvedená v r. 550 tlačiva daňového priznania k DPPO 2022.

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) sa určuje vo väzbe na r. 560 – Úhrn zdaniteľných príjmov tlačiva DPPO za rok 2022 - bližšie informácie

Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle § 35, resp. § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov riadok 1110 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň. Daňovník v likvidácii alebo v konkurze preddavky na daň nie je povinný platiť v zmysle § 42 ods. 3 ZDP.

Bližšie informácie k plateniu preddavkov na DPPO sú uvedené na Portáli FS v časti:
Odborná verejnosť - Dane – Metodické pokyny – Priame dane a účtovníctvo -
2022.02.15_1_DZPaU_2022_MP a v Informácii č. 25/DZPaU/2022/I k plateniu preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023 2022.12.06_25_DZPaU_2022_I.pdf (financnasprava.sk).

Výpočet má informatívny charakter.

Povinné položky sú označené *
Daňovník uvádza začiatok zdaňovacieho obdobia, ktoré uviedol v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.
Daňovník uvádza základ dane znížený o odpočet daňovej straty, ktorý uviedol na r. 500 v daňovom priznaní podanom za zd. obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaň. obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Nezáporné číslo s dvoma desatinnými miestami.
Bližšie informácie v Poučení k riadku 560 daňového priznania k DPPO (MF/016108/2022-721) a v Usmernení k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) ZDP.
Ak daňovník uplatnil na r. 610 daňového priznania úľavu v zmysle § 35, resp. § 35a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň. Daňovník v likvidácii alebo v konkurze preddavky na daň nie je povinný platiť v zmysle § 42 ods. 3 ZDP.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.