Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj

V zmysle § 30c ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Finančné riaditeľstvo SR do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok)  o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:

  1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,daňové identifikačné číslo,
  2. výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
  3. dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,
  4. ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.