Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj

V zmysle § 30c ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,daňové identifikačné číslo,

b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,

c) dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,

d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2017 [.xlsx; 317 kB; nové okno]

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2016 [.xlsx; 100 kB; nové okno]

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj  za zdaňovacie obdobie 2015 [.pdf; 803 kB; nové okno]

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 7. 6. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 24. 6. 2016