Preskočiť na hlavný obsah

Centrálny elektronický systém platobných informácií

Ilustračný obrázok k novým povinnostiam pre poskytovateľov platobných služieb

S cieľom ľahšie odhaliť daňové podvody pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu prijala EK v roku 2020 legislatívu, na základe ktorej budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v krajinách EÚ budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2024.

Tieto informácie sa budú centralizovať v európskej databáze, v tzv. Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií (CESOP - Central Electronic System of Payment information), kde sa budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak budú mať ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie.

Praktická rada:

Používateľom portálu finančnej správy odporúčame, aby si zadovážili certifikát vydaný vydavateľom, ktorý figuruje v zozname dôveryhodných autorít EU Trust Services Dashboard. Ich zoznam sa nachádza na portáli Európskej Komisie v časti eIDAS Dashboard [nové okno].

Druhou alternatívou je splnomocniť zástupcu na podávanie, ktorý taký certifikát vlastní.

Dokumenty

Legislatíva

  • Nariadenie Rady EÚ 2020/281 [.pdf; 641 kB; nové okno] z 18. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EÚč. 904/2010 o opatreniach na posilenie administratívnej spolupráce s cieľom bojovať proti podvodom v oblasti DPH
  • Smernica Rady EÚ 2020/284 [.pdf; 529 kB; nové okno] z 18. februára 2020, ktorou sa mení a doplňa smernica 2006/112/ES o zavedení určitých požiadaviek pred poskytovateľov platobných služieb
  • Vykonávacie nariadenie EK [.pdf; 251 kB; nové okno] zo 6. apríla 2022, ktoré stanovuje podrobné pravidlá vytvorenia CESOP
    • Príloha [.pdf; 158 kB; nové okno] k vykonávaciemu nariadeniu EK z 6. apríla 2022

Príklady:

Formulár

  • Formulár [nové okno] - Sprievodný list pre nahlásenie platobných údajov do CESOP