Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj a register ponúkaného majetku štátu

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

  • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
  • štátny fond,
  • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
  • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Predaj uskutočňovaný v zmysle "zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov" formou dražby:

Colný úrad Prešov

Dražobná vyhláška č.680042820/2022 na predaj hnuteľných vecí [.pdf; 1 MB; nové okno]

Colný úrad Michalovce

Predaj uskutočňovaný v zmysle "zákona č. 563/2009 Z. z. o správedaní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Daňový úrad Bratislava