Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky

Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Legislatívny rámec

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

  • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
  • štátny fond,
  • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
  • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Správny orgán je podľa § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) povinný zverejniť písomnosť doručovanú verejnou vyhláškou súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Predaj uskutočňovaný formou dražby v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon)

Predaj uskutočňovaný v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Daňový úrad Banská Bystrica

  • Dražobná vyhláška [.pdf; 375 kB; nové okno] - Predmet opakovanej dražby: nehnuteľnosť na liste vlastníctva č. 1923, okres Brezno, obec Podbrezová, katastrálne územie Podbrezová, spoluvlastnícky podiel 1/3, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape, parc. č. 80, o výmere 269 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, stavby: súpisné číslo 18 na parcele č. 80, druh stavby: bytový dom, byt: vchod 23, 2. p., byt č. 2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6600/50461

Daňový úrad Bratislava

  • Dražobná vyhláška [.pdf; 380 kB; nové okno] - nehnuteľnosť evidovaná na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, Okres: Bratislava III, Obec: Bratislava-Nové Mesto, Katastrálne územie: Nové Mesto, na liste vlastníctva č. 721
  • Dražobná vyhláška [.pdf; 227 kB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, Okres: Zlaté Moravce, Obec: Tesárske Mlyňany, Katastrálne územie: Mlyňany, na liste vlastníctva č. 1256
  • Dražobná vyhláška [.pdf; 227 kB; nové okno] - nehnuteľnosti evidovanej na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, Okres: Bánovce nad Bebravou, Obec: Bánovce nad Bebravou, Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou, na liste vlastníctva č. 1907 ,
  • Dražobná vyhláška [.pdf; 227 kB; nové okno] - nehnuteľnosti evidovanej na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, Okres: Trenčín, Obec: Trenčín, Katastrálne územie: Trenčín, na liste vlastníctva č. 9286,

Colný úrad Prešov

Verejné vyhlášky

Colný úrad Michalovce

  • Colný úrad Michalovce ponúka na predaj tovar – hranoly z ihličnatého reziva, pochádzajúci z dovozu z tretích krajín. Predaj sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov formou predaja na základe ponuky. Bližšie informácie sú uvedené vo Verejnej vyhláške [.pdf; 9542 kB; nové okno] o ďalšom opakovanom predaji hnuteľných vecí na základe ponuky zn. 131748/2023 zo dňa 16.03.2023.