Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky

Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Legislatívny rámec

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Správny orgán je podľa § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) povinný zverejniť písomnosť doručovanú verejnou vyhláškou súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Predaj uskutočňovaný formou dražby v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon)

Predaj uskutočňovaný v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Colný úrad Banská Bystrica

Daňový úrad Banská Bystrica

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 461 kB; nové okno] - nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Rimavská Sobota zapísané na liste vlastníctva č. 237, katastrálne územie: Sútor, Obec: Sútor, okres: Rimavská Sobota
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 684 kB; nové okno] - nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Rimavská Sobota zapísané na liste vlastníctva č. 1495, katastrálne územie: Uzovská Panica, Obec: Uzovská Panica, okres: Rimavská Sobota
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 4 MB; nové okno] - nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva číslo 79 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálne územie: Tomášovce, obec: Tomášovce
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 531 kB; nové okno] - nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Rimavská Sobota, na liste vlastníctva č. 134, katastrálne územie Vyšná Pokoradz, obec Rimavská Sobota
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1024 kB; nové okno] - nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho odboru Okresného úradu Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č.6074, katastrálne územie Opatová, obec Lučenec

Colný úrad Bratislava

Daňový úrad Bratislava

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 814 kB; nové okno] - nehnuteľnosť evidovaná v katastri nehnuteľnosti na Okresnom úrade Stropkov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 243, Okres: Stropkov, Obec: Korunková, Katastrálne územie: Korunková, na liste vlastníctva č. 243

Daňový úrad Košice

Colný úrad Nitra

Daňový úrad Nitra

Colný úrad Prešov

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 934 kB; nové okno] - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: orná pôda o výmere 1357 m², parcela č. 1234/4, podiel 1/1, zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Vranov nad Topľou

Daňový úrad Prešov

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 670 kB; nové okno] - nehnuteľnosť zapísaná v Katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa, obec: Nová Ľubovňa, katastrálne územie: Nová Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 6291

Colný úrad Trenčín

Daňový úrad Trenčín

Colný úrad Trnava

Daňový úrad Trnava

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 676 kB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 394, katastrálne územie Veselé, obec Veselé, okres Piešťany

Colný úrad Žilina

Daňový úrad Žilina

Verejné vyhlášky

Colný úrad Michalovce