Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky

Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Legislatívny rámec

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Správny orgán je podľa § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) povinný zverejniť písomnosť doručovanú verejnou vyhláškou súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Predaj uskutočňovaný formou dražby v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon)

Predaj uskutočňovaný v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Colný úrad Banská Bystrica

Daňový úrad Banská Bystrica

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 719 kB; nové okno] - Predmet dražby: nehnuteľnosť vedená v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Revúca, na liste vlastníctva č. 147, katastrálne územie: Ratková
 • Predmet opätovnej dražby [.pdf; 1 MB; nové okno]: nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho odboru Okresného úradu Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č.6074, katastrálne územie Opatová, obec Lučenec
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 3,66 MkB; nové okno] - zastavané plochy a nádvoria, záhrada, rodinný dom, k. ú. Tomášovce

Colný úrad Bratislava

Daňový úrad Bratislava

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1MkB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu Poltár, Katastrálny odbor, Okres: Poltár, Obec: Kalinovo, Katastrálne územie: Kalinovo, na liste vlastníctva č. 652
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 631 kB; nové okno] - nehnuteľnosť evidovaná na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, Okres: Poprad, Obec: Vysoké Tatry, Katastrálne územie: Tatranská Lomnica, na liste vlastníctva č. 1135

Daňový úrad Košice

Colný úrad Nitra

Daňový úrad Nitra

Colný úrad Prešov

Daňový úrad Prešov

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 597 kB; nové okno] - hnuteľné veci - tovar na sklade (železiarsky tovar) vo vlastníctve daňového dlžníka evidovaný v účtovnej evidencii
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 791 kB; nové okno] - poľnohospodársky sklad a velín, k. ú. Somotor

Colný úrad Trenčín

Daňový úrad Trenčín

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1 MB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Trenčín, Katastrálny odbor, Okres: Trenčín, Obec: Horné Srnie, Katastrálne územie: Horné Srnie, na liste vlastníctva č. 2344

Colný úrad Trnava

Daňový úrad Trnava

Colný úrad Žilina

Daňový úrad Žilina

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 2 MB; nové okno] - nehnutel'nosť vedená v Katastri nehnutel'ností na Okresnom úrade Žilina, katastrálny odbor, katastrálne územie: Považský Chlmec

Verejné vyhlášky

Colný úrad Michalovce

 • Colný úrad Michalovce oznamuje verejnú dražbu hnuteľnej veci – spotrebný tovar: zmes železorudného substrátu. Bližšie informácie sú uvedené v Oznámení o dražbe č. 1/2024, zn. 105691/2024  [.pdf; 2 MB; nové okno] zo dňa 05.03.2024.
 • Verejnú vyhláška [.pdf; 1,20 MB; nové okno] - predvolanie oprávnenej osoby