Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky

Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Legislatívny rámec

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Správny orgán je podľa § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) povinný zverejniť písomnosť doručovanú verejnou vyhláškou súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Predaj uskutočňovaný formou dražby v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon)

Predaj uskutočňovaný v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Colný úrad Banská Bystrica

Daňový úrad Banská Bystrica

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1,06 MkB; nové okno] - zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, rodinný dom, k. ú. Horné Hámre

Colný úrad Bratislava

Daňový úrad Bratislava

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 747 kB; nové okno] - Predmet dražby: nehnuteľnosť evidovaná na Okresnom úradu Hlohovec, Katastrálny odbor, Okres: Hlohovec, Obec: Leopoldov, Katastrálne územie: Leopoldov, na liste vlastníctva č. 1407
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 639 kB; nové okno] - Predmet dražby: nehnuteľnosť evidovaná na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, Okres: Poprad, Obec: Vysoké Tatry, Katastrálne územie: Tatranská Lomnica, na liste vlastníctva č. 1135

Daňový úrad Košice

Colný úrad Nitra

Daňový úrad Nitra

Colný úrad Prešov

  Daňový úrad Prešov

  • Dražobná vyhláška [.pdf; 796 kB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v Katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Prešov, Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: Prešov, Katastrálne územie: Šalgovík, na liste vlastníctva č. 49
  • Dražobná vyhláška [.pdf; 787 kB; nové okno] - stavby, vedené v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Trebišov, na liste vlastníctva č. 543 a č. 928, okres Trebišov, obec Somotor

  Colný úrad Trenčín

  Daňový úrad Trenčín

  Colný úrad Trnava

  Daňový úrad Trnava

  Colný úrad Žilina

  Daňový úrad Žilina

  • Dražobná vyhláška [.pdf; 2 MB; nové okno] - nehnutel'nosť vedená v Katastri nehnutel'ností na Okresnom úrade Žilina, katastrálny odbor, katastrálne územie: Považský Chlmec

  Verejné vyhlášky

  Colný úrad Michalovce

  • Colný úrad Michalovce oznamuje verejnú dražbu hnuteľnej veci – spotrebný tovar: zmes železorudného substrátu. Bližšie informácie sú uvedené v Oznámení o dražbe č. 1/2024, zn. 105691/2024  [.pdf; 2 MB; nové okno] zo dňa 05.03.2024.
  • Verejnú vyhláška [.pdf; 1,20 MB; nové okno] - predvolanie oprávnenej osoby