Preskočiť na hlavný obsah

Dražba, priamy predaj, ponúkaný majetok štátu a verejné vyhlášky

Informácie v tomto článku sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Legislatívny rámec

Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len "majetok štátu") vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére vykonáva správca majetku štátu (ďalej len "správca"), ktorým je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca na základe § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu, a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky [nové okno].
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 uvedeného zákona neustanovujú inak.
Register ponúkaného majetku štátu je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií. Každý správca je podľa § 8d ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU [nové okno].

Správny orgán je podľa § 26 ods. 2 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) povinný zverejniť písomnosť doručovanú verejnou vyhláškou súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Predaj uskutočňovaný formou dražby v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon)

Predaj uskutočňovaný v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Colný úrad Banská Bystrica

Daňový úrad Banská Bystrica

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1 MB; nové okno] - Nehnuteľnosť vedená v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Brezno, zapísaná na liste vlastníctva č. 3059, okres Brezno, obec Brezno

Colný úrad Bratislava

Daňový úrad Bratislava

Colný úrad Košice

Daňový úrad Košice

Colný úrad Nitra

Daňový úrad Nitra

Colný úrad Prešov

Daňový úrad Prešov

 • Dražobná vzhláška [.pdf; 875 kB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Rožňava, obec Rožňava, na liste vlastníctva č. 299, katastrálne územie Rožňava, 
 • Dražobná vzhláška [.pdf; 831 kB; nové okno] - Garáž, k. ú. Humenné,
 • Dražobná vzhláška [.pdf; 832 kB; nové okno] - Nebytový priestor č. 5, k. ú. Bardejov
 • Dražobná vzhláška [.pdf; 836 kB; nové okno] - Nebytový priestor č. 4, k. ú. Bardejov
 • Dražobná vzhláška [.pdf; 817 kB; nové okno] - Osobné vozidlo HYUNDAI ix35
 • Dražobná vzhláška [.pdf; 1,4 MB; nové okno] - nehnuteľnosť zapísaná na Okresnom úrade Medzilaborce, katastrálnom odbore, okres Medzilaborce, obec Sukov, k.ú. Sukov na LV č. 169

Colný úrad Trenčín

Daňový úrad Trenčín

 • Dražobná vyhláška [.pdf; 683 kB; nové okno] - nehnuteľnosti vedené u Okresného úradu Považská Bystrica, Katastrálny odbor, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, Katastrálne územie: Dolný Lieskov, na liste vlastníctva č. 624

Colný úrad Trnava

Daňový úrad Trnava

Colný úrad Žilina

Daňový úrad Žilina

 • Oznam o prechode vlastníckeho práva [.pdf; 1,52 MB; nové okno] - Rodinný dom, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Liptovská Lúžna
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1 MB; nové okno] - nehnuteľnosti vedené v KN Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, katastrálne územie Kláštor pod Znievom na liste vlastníctva č. 1156:
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 2 MB; nové okno] - nákladné motorové vozidlo: RENAULT MIDLUM MDA2C/UGI42B/NMTR55G4284NAUBNN, farba: biela; druh karosérie: BA valníková s plachtou; EČV: ZA704FR; VIN: VF644AGE000013510.
 • Dražobná vyhláška [.pdf; 1 MB; nové okno] - nehnuteľnosť vedená v KN Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, katastrálne územie Lipovec na liste vlastníctva č. 1447: orná pôda na parcele č. C-KN 2184/1 o výmere 1933 m2, ktorá je vo vlastníctve daňového dlžníka v spoluvlastníckom podiele 497/1768

Verejné vyhlášky

Colný úrad Michalovce

 • Colný úrad Michalovce opakovane ponúka na predaj tovar – zeolit - zeolitový materiál prevažne frakcie 4-8 mm, v množstve 16,763 ton, pochádzajúci z dovozu z tretích krajín. Predaj sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení formou predaja na základe ponuky. Bližšie informácie sú uvedené vo Verejnej vyhláške o opakovanom predaji hnuteľných vecí na základe ponuky zn. 472608/2023 zo dňa 25.09.2023. [.pdf; 558 kB; nové okno] zo dňa 25.09.2023
 • Colný úrad Michalovce ponúka na predaj tovar – zeolit - zeolitový materiál prevažne frakcie 4-8 mm, pochádzajúci z dovozu z tretích krajín. Predaj sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení formou predaja na základe ponuky. Bližšie informácie sú uvedené vo Verejnej vyhláške o predaji hnuteľných vecí na základe ponuky zn. 349566/2023 [.pdf; 554 kB; nové okno] zo dňa 10.07.2023.
 • Colný úrad Michalovce ponúka na predaj tovar – hranoly z ihličnatého reziva, pochádzajúci z dovozu z tretích krajín. Predaj sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov formou predaja na základe ponuky. Bližšie informácie sú uvedené vo Verejnej vyhláške [.pdf; 9542 kB; nové okno] o ďalšom opakovanom predaji hnuteľných vecí na základe ponuky zn. 131748/2023 zo dňa 16.03.2023.