Preskočiť na hlavný obsah

Spolupráca s OLAF

Informácie o spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF

logo OLAFuEurópsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF bol zriadený Európskou komisiou za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) rozhodnutím č. 1999/352/ES [nové okno] z 28. apríla 1999. Má sídlo v Bruseli.

„OLAF“ je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude“.

OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.
Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú finančný dosah.
OLAF chráni peniaze európskych daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel. V boji proti korupcii môže OLAF vyšetrovať prípady, do ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ.

Informácie o činnosti OLAFu, ako aj o jeho orgánoch možno nájsť na oficiálnej web stránke OLAFu [nové okno].

OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network

Logo OAFCNOAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network (Sieť komunikátorov OLAFu) zahŕňa hovorcu OLAFu a pracovníkov kompetentných orgánov v členských a kandidátskych krajinách. Ide o národné inštitúcie, s ktorými OLAF spolupracuje v rámci svojich administratívnych vyšetrovaní. Hlavným poslaním OAFCN je posilňovanie spolupráce v boji proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú dopad na finančné záujmy EÚ.

Finančnú správu v OAFCN zastupuje Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý:

 • zasiela relevantné informácie o prípadoch podvodov, resp. nezrovnalostí, ktoré majú cezhraničný význam alebo svojou povahou môžu byť užitočné pre ostatných členov OAFCN,
 • zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach OAFCN, ktoré predstavuje fórum pre výmenu informácií a skúseností a plní úlohy vyplývajúce z týchto zasadnutí,
 • zúčastňuje sa na školiacich aktivitách organizovaných OAFCN/OLAF alebo kompetentnými národnými orgánmi členských/kandidátskych krajín.

Bližšie informácie o cieľoch siete OAFCN, o jej členoch, zasadnutiach, školiacich seminároch a ďalšie nájdete na stránke OLAFu, v časti venovanej sieti [nové okno].

Odbor Národný úrad pre OLAF

Logo OCKÚOdbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) vznikol za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z poverenia vlády Slovenskej republiky ako koordinačný úrad boja proti podvodom. Je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ, ako aj s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ. Taktiež spolupracujú v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh ONÚ OLAF je prijímať, evidovať a monitorovať všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t. j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom / Európskej komisii.

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie o prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia
 • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu. Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly.Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa, obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (ÚOOPČ) [nové okno] (www.oznamovatelia.sk [nové okno]).

Upozornenie:

Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach. Viac informácií nájdete na stránkach CKÚ OLAF [nové okno].

Sieť AFCOS

Sieť AFCOS [nové okno] (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi.

Tvoria ju najmä orgány a inštitúcie:

 • poskytujúce prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajúce,
 • príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami,
 • s právomocou plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ.

Koordináciu partnerov siete AFCOS zastrešuje Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF). Ten v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. [nové okno] o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov koordinuje a zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ na Slovensku a zároveň plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (ide o tzv. AFCOS - Anti-Fraud Coordination Service) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 [nové okno] o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Partneri siete AFCOS sú povinní pri zabezpečovaní ochrany finančných záujmov EÚ v SR postupovať v súlade s príslušnou európskou a národnou legislatívou tak, aby plnili ciele stanovené v článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ. Prostredníctvom ONÚ OLAF si pravidelne vymieňajú informácie o svojich aktivitách a spolupracujú aj pri príprave návrhov nových právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktoré sa týkajú oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

S cieľom zabezpečiť integrovaný prístup a aktívnu spoluprácu partnerov siete AFCOS bol na základe uznesenia vlády SR zriadený Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR [nové okno], ktorý zároveň dohliada na plnenie opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike [nové okno].

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: https://www.olaf.vlada.gov.sk// [nové okno].

ÚRAD VLÁDY SR
Sekcia kontroly
Odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF)
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava

tel.: +421/2/20925 562
e-mail: afcossr@vlada.gov.sk nezrovnalosti@vlada.gov.sk
web: https://www.olaf.vlada.gov.sk/ [nové okno]

Sieť AFCOS - sieť pre koordináciu boja proti podvodom

Výročné správy

Výročné správy za rok 2021

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

Dňa 08. júna 2022 zverejnil Eurósky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) výročnú správu o činnosti za rok 2021. Správa informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2021. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom proti výdavkom EÚ, podvodom s príjmami EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov nesprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výročná správa OLAF-u sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-olaf-reports_en [nové okno] 

Bližšie informácie o Výročnej správe môžete nájsť aj v tlačovej správe OLAF-u [nové okno] zo dňa 08. 06. 2020 (v slovenskom jazyku).

Informácie z Výročnej správy sú zdieľané aj na Twitteri OLAF-u @EUAntiFraud:

https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534449585644511232

https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534542313535545347/photo/1

ako aj na Linkedin.

Európska komisia - 33. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – 2021

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en .

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 23. septembra 2022: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/pif-report-reinforcing-protection-eus-finances-2022-09-23_en

ako aj na Twitteri OLAF-u: https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1573321492967866368

a Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6979089830412488705/

Výročné správy za rok 2020

Výročná správa OLAF za rok 2020

OLAF každý rok vydáva Výročnú správu [.pdf; 5,10 MB; nové okno], v ktorej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok, poskytuje prehľad o výsledkoch jeho vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe. Výročná správa za rok 2020 [.pdf; 5,10 MB; nové okno] obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú „Úlohe úradu OLAF pri zabezpečovaní zdravia a bezpečnosti občanov“, v ktorej je zdôraznená práca úradu proti falšovaným a nevyhovujúcim zdravotníckym a ochranným prostriedkom v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako aj príklady týkajúce sa bezpečnosti potravín, pesticídov a životného prostredia.

Výročná správa (PIF správa)" [.pdf; 4,90 MB; nové okno] sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti "Annual reports on the protection of the EU's financial interests ("PIF" Report)" [nové okno].
Viac informácií nájdete v tlačovej správe [nové okno] OLAF-u zo dňa 20. septembra 2021.

Vyšetrovacia činnosť úradu OLAF v roku 2020 týkajúca sa Slovenska

Informujeme Vás o vydaní najnovšej tlačovej správy OLAF-u z 21.01.2021 o 3 ukončených vyšetrovaniach OLAF-u v roku 2020 [nové okno], týkajúcich sa možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na poľnohospodárstvo na Slovensku. OLAF v najnovšej tlačovej správe upozornil, že zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách za viac ako milión eur a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch overovania.

Tlačové správy OLAF-u

10.02.2021 sa uskutočnilo online formou 30. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u, o ktorom OLAF informoval v tlačovej správe [nové okno] 10.02.2021.

10.06.2021 bola vydaná tlačová správa "OLAF v roku 2020: bránime podvodom – chránimeEurópanov" [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021

Výročné správy za rok 2019

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o činnosti za rok 2019

Dňa 10. septembra 2020 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 20-tu Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019.
Ako vyplýva zo správy OLAF-u za rok 2019, OLAF intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných schém ovplyvňujúcich humanitárnu pomoc, životné prostredie, poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj. OLAF výrazne zlepšil ochranu rozpočtu EÚ a jej občanov v mnohých oblastiach od odhaľovania korupcie až po zastavenie pašovania a falšovania výrobkov.

„Odhaľujte, chráňte, vyšetrujte: už 20 rokov OLAF využíva svoje jedinečné odborné znalosti v prospech EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali správne tým, že bojuje proti podvodom, korupcii, pašovaniu a falšovaniu. OLAF drží krok s trendmi v oblasti podvodov a prispôsobuje sa neustále sa meniacim vzorcom podvodov, ktorých cieľom je zneužiť peniaze, ktoré Európa dáva k dispozícii na dosiahnutie svojich priorít. Úspech OLAF-u je dôležitý pre Európu najmä dnes, keď podvodníci upriamujú svoju pozornosť na nadchádzajúci rozpočet 2021 - 2027 vo výške 1,8 bilióna EUR určených aj na oživenie Európy po následkoch pandémie COVID-19. OLAF v posledných rokoch spozoroval rastúci trend podvodov týkajúcich sa fondov EÚ pre oblasti udržateľného rozvoja a environmentálnych programov“ uviedol generálny riaditeľ úradu Ville Itätä.

Výsledky vyšetrovacej činnosti OLAF-u za rok 2019 v číslach:

 • OLAF uzavrel 181 vyšetrovaní, pričom vydal 254 odporúčaní pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ;
 • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 485 miliónov EUR;
 • OLAF začal vyšetrovanie v 223 nových prípadoch.

Trendy v o vyšetrovaní boja proti podvodom:

Správa poukazuje aj na hlavné trendy, ktoré sa objavili alebo pokračovali aj v roku 2019:

 • kolúzia a machinácie vo verejnom obstarávaní;
 • cezhraničné schémy podvodov, ktoré sťažujú ich detekciu;
 • časté zameranie sa na projekty v tretích krajinách;
 • pokračovanie v zameraní na financovanie výskumu;
 • pašovanie a falšovanie, zahŕňajúce zložité cezhraničné prepojenia.

Spolupráca s partnermi, zlepšovanie nástrojov proti podvodom
OLAF sa naďalej zapája do spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a medzinárodnými partnermi. V roku 2019 sa OLAF podieľal na uzatvorení niekoľkých nových dohôd s medzinárodnými orgánmi, vnútroštátnymi orgánmi EÚ a tretími krajinami. V priebehu roku bola podpísaná dohoda o administratívnej spolupráci s Európskym dvorom audítorov.

Predchádzanie podvodom je pre OLAF naďalej kľúčovou úlohou - a OLAF je aj naďalej hybnou silou predchádzania podvodom a usiluje sa chrániť nový rozpočet EÚ pred podvodníkmi. V apríli 2019 OLAF zásadne prispel k prijatiu novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2019 nájdete na oficiálnej web stránke OLAF-u.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 25/2020 zo dňa 10. 09. 2020 (k dispozícii aj v slovenskom jazyku):

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u:

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2019

Výročnú správu zverejnila Európska komisia dňa 03. septembra 2020. Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAFu v časti 31. Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie. [nové okno]

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

OCKÚ OLAF v spolupráci so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.

Výročné správy za rok 2018

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2018

Dňa 03. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2018 v číslach:

 • OLAF uzavrel 167 vyšetrovaní, pričom vydal 256 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
 • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 371 miliónov eur,
 • v nadväznosti na 1259 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, začal úrad vyšetrovanie v 219 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov

OLAF znova predkladá vo výročnej správe aj analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ktoré odhalil pri svojich vyšetrovaniach:

 • zakladanie falošných spoločností a maskovanie falšovaných obchodných transakcií s cieľom získať finančné prostriedky EÚ,
 • podvody pri propagácii poľnohospodárskych výrobkov, pričom peniaze sú často prané prostredníctvom tretích krajín,
 • úniky na clách zosnované cez nadnárodné zločinecké schémy.

Úrad OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom

V roku 2018 OLAF výrazne prispel k príprave novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom, a teraz bude riadiť jej vykonávanie. V stratégii sa navrhuje dôkladnejšia analýza údajov pre politické opatrenia v oblasti boja proti podvodom založené na dôkazoch, ako aj komplexnejšia analýza rizík podvodov, čo by malo viesť k lepšiemu nasmerovaniu kontrol zameraných na boj proti podvodom.

V máji 2018 Európska komisia prijala návrh na zmenu právneho základu OLAF-u. Komisia navrhla posilniť prípustnosť dôkazov získaných OLAF-om na vnútroštátnych súdoch, poskytnúť OLAF-u prístup k bankovým účtom, uľahčiť kontroly na mieste a poskytnúť úradu potrebné nástroje na plnenie jeho mandátu v oblasti DPH. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby bol OLAF schopný efektívne spolupracovať s novou Európskou prokuratúrou (EPPO) a dopĺňať jej prácu v prospech európskych občanov.

Úplné znenie "Výročnej správy OLAF-u za rok 2018" [.pdf; 3,80 MB; nové okno] nájdete na portáli Európskej komisie v časti "Výročné správy OLAF-u" [nové okno].

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 [nové okno] zo dňa 03. 09. 2019.

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u [nové okno].

Rozpočet EÚ: Európska komisia zverejnila 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2018

Európska komisia zverejnila už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V správe PIF za rok 2018 sa konštatuje, že členské štáty pokračovali v posilňovaní svojich vnútroštátnych systémov a postupov, zameraných na prevenciu a odhaľovanie. Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „O nás – Správy“ [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018.

OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018 [nové okno], ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.Viac informácií sa nachádza v samotnej výročnej správe.

Výročné správy za rok 2017

Výročná správa OLAFu o činnosti za rok 2017

Dňa 06. júna 2018 zverejnil OLAF výročnú správu o svojej činnosti v roku 2017 pod názvom: „Správa OLAF 2017" [.pdf; 7 MB; nové okno]

Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u č. 5/2018 [nové okno] zo dňa 06. 06. 2018 a na twitteri OLAF-u [nové okno]

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom:

 • Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a
 • Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO).

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku, reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "Výročné správy o ochrane finančných záujmov EÚ" [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

Výročné správy za rok 2016

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "Annual Reports on the protection of the EU's financial interests" [nové okno].

Výročné správy za rok 2015

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

Úrad OLAF v roku 2015 potláčal cezhraničné podvody a uzavrel rekordný počet vyšetrovaní

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

 • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
 • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
 • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
 • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
 • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a  vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Úplné znenie Výročnej správy [ nové okno]

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2015 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 8/2016 [nové okno] zo dňa 31. 5. 2016.

Doplňujúce informácie zo správy, týkajúce sa Slovenskej republiky:

V roku 2015 bolo OLAF-u zaslaných 11 informácií resp. podnetov o možnom podvode alebo zneužití prostriedkov EÚ za SR. Všetky podnety boli zaslané zo súkromného sektora.  

Podľa výročnej správy bolo v roku 2015 v súvislosti so Slovenskom vedených 11 vyšetrovaní, týkajúcich sa použitia fondov EÚ.

V rokoch 2013-2015 bolo príslušnými orgánmi v SR odhalených 976 nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych a poľnohospodárskych fondov. V oblasti tradičných vlastných zdrojov bolo odhalených podvodných a nepodvodných 51 nezrovnalostí z čoho v siedmich prípadoch vydal OLAF odporúčania voči Slovensku.

Výročné správy za rok 2014