Preskočiť na hlavný obsah

Spolupráca s OLAF

Informácie o spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF

logo OLAFuEurópsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF bol zriadený Európskou komisiou za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) rozhodnutím č. 1999/352/ES [nové okno] z 28. apríla 1999. Má sídlo v Bruseli.

„OLAF“ je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude“.

OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.
Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú finančný dosah.
OLAF chráni peniaze európskych daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel. V boji proti korupcii môže OLAF vyšetrovať prípady, do ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ.

Informácie o činnosti OLAFu, ako aj o jeho orgánoch možno nájsť na oficiálnej web stránke OLAFu [nové okno].

OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network

Logo OAFCNOAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network (Sieť komunikátorov OLAFu) zahŕňa hovorcu OLAFu a pracovníkov kompetentných orgánov v členských a kandidátskych krajinách. Ide o národné inštitúcie, s ktorými OLAF spolupracuje v rámci svojich administratívnych vyšetrovaní. Hlavným poslaním OAFCN je posilňovanie spolupráce v boji proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú dopad na finančné záujmy EÚ.

Finančnú správu v OAFCN zastupuje Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý:

 • zasiela relevantné informácie o prípadoch podvodov, resp. nezrovnalostí, ktoré majú cezhraničný význam alebo svojou povahou môžu byť užitočné pre ostatných členov OAFCN,
 • zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach OAFCN, ktoré predstavuje fórum pre výmenu informácií a skúseností a plní úlohy vyplývajúce z týchto zasadnutí,
 • zúčastňuje sa na školiacich aktivitách organizovaných OAFCN/OLAF alebo kompetentnými národnými orgánmi členských/kandidátskych krajín.

Bližšie informácie o cieľoch siete OAFCN, o jej členoch, zasadnutiach, školiacich seminároch a ďalšie nájdete na stránke OLAFu, v časti venovanej sieti [nové okno].

Odbor Národný úrad pre OLAF

Logo OCKÚOdbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) vznikol za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z poverenia vlády Slovenskej republiky ako koordinačný úrad boja proti podvodom. Je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ, ako aj s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ. Taktiež spolupracujú v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh ONÚ OLAF je prijímať, evidovať a monitorovať všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t. j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom / Európskej komisii.

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie o prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia
 • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu. Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly.Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa, obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (ÚOOPČ) [nové okno] (www.oznamovatelia.sk [nové okno]).

Upozornenie:

Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach. Viac informácií nájdete na stránkach CKÚ OLAF [nové okno].

Sieť AFCOS

Sieť AFCOS [nové okno] (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi.

Tvoria ju najmä orgány a inštitúcie:

 • poskytujúce prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajúce,
 • príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami,
 • s právomocou plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ.

Koordináciu partnerov siete AFCOS zastrešuje Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF). Ten v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. [nové okno] o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov koordinuje a zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ na Slovensku a zároveň plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (ide o tzv. AFCOS - Anti-Fraud Coordination Service) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 [nové okno] o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Partneri siete AFCOS sú povinní pri zabezpečovaní ochrany finančných záujmov EÚ v SR postupovať v súlade s príslušnou európskou a národnou legislatívou tak, aby plnili ciele stanovené v článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ. Prostredníctvom ONÚ OLAF si pravidelne vymieňajú informácie o svojich aktivitách a spolupracujú aj pri príprave návrhov nových právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktoré sa týkajú oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

S cieľom zabezpečiť integrovaný prístup a aktívnu spoluprácu partnerov siete AFCOS bol na základe uznesenia vlády SR zriadený Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR [nové okno], ktorý zároveň dohliada na plnenie opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike [nové okno].

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: https://www.olaf.vlada.gov.sk// [nové okno].

ÚRAD VLÁDY SR
Sekcia kontroly
Odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF)
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava

tel.: +421/2/20925 562
e-mail: afcossr@vlada.gov.sk nezrovnalosti@vlada.gov.sk
web: https://www.olaf.vlada.gov.sk/ [nové okno]

Sieť AFCOS - sieť pre koordináciu boja proti podvodom

Výročné správy

Výročné správy za rok 2023

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2022

Výročné správy za rok 2022

OLAF zverejnil dňa 06. júna 2023 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022 [nové okno], v ktorej informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2022. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ. Prvýkrát je predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Bližšie informácie o Výročnej správe môžete nájsť aj v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 06. 06. 2023 [nové okno]. OLAF zverejnil súčasne aj príspevky na twitterovom účte [nové okno] OLAF-u ako aj na LinkedIn [nové okno].

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle [nové okno].

34. výročná správa  [.pdf, 931 kB nové okno] o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2022 (ďalej len „PIF správa“), ktorú Európska komisia prijala dňa 27. júla 2023.

PIF správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u. [ nové okno]

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 27. júla 2023 [ nové okno], ako aj na Twitteri OLAF-u [ nové okno]  a na Linkedin [ nové okno].

Súvisiacu tlačovú správu odboru Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR s ďalšími bližšími informáciami nájdete na webovom sídle odboru TU [ nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2022

Výročné správy za rok 2021

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

08. júna 2022 zverejnil Eurósky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) výročnú správu o činnosti za rok 2021. Správa informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2021. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom proti výdavkom EÚ, podvodom s príjmami EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov nesprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výročná správa OLAF-u sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-olaf-reports_en [nové okno]

Bližšie informácie o Výročnej správe môžete nájsť aj v tlačovej správe OLAF-u [nové okno] zo dňa 08. 06. 2020 (v slovenskom jazyku).

Informácie z Výročnej správy sú zdieľané aj na Twitteri OLAF-u @EUAntiFraud:

https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534449585644511232

https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534542313535545347/photo/1

ako aj na Linkedin.

Európska komisia - 33. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – 2021

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en .

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 23. septembra 2022: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/pif-report-reinforcing-protection-eus-finances-2022-09-23_en

ako aj na Twitteri OLAF-u: https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1573321492967866368

a Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6979089830412488705/

Výročné správy za rok 2020

Výročná správa OLAF za rok 2020

OLAF každý rok vydáva Výročnú správu [.pdf; 5,10 MB; nové okno], v ktorej informuje o svojej činnosti za predchádzajúci rok, poskytuje prehľad o výsledkoch jeho vyšetrovaní a uvádza aj príklady z praxe. Výročná správa za rok 2020 [.pdf; 5,10 MB; nové okno] obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú „Úlohe úradu OLAF pri zabezpečovaní zdravia a bezpečnosti občanov“, v ktorej je zdôraznená práca úradu proti falšovaným a nevyhovujúcim zdravotníckym a ochranným prostriedkom v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako aj príklady týkajúce sa bezpečnosti potravín, pesticídov a životného prostredia.

Výročná správa (PIF správa)" [.pdf; 4,90 MB; nové okno] sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti "Annual reports on the protection of the EU's financial interests ("PIF" Report)" [nové okno].
Viac informácií nájdete v tlačovej správe [nové okno] OLAF-u zo dňa 20. septembra 2021.

Vyšetrovacia činnosť úradu OLAF v roku 2020 týkajúca sa Slovenska

Informujeme Vás o vydaní najnovšej tlačovej správy OLAF-u z 21.01.2021 o 3 ukončených vyšetrovaniach OLAF-u v roku 2020 [nové okno], týkajúcich sa možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na poľnohospodárstvo na Slovensku. OLAF v najnovšej tlačovej správe upozornil, že zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách za viac ako milión eur a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch overovania.

Tlačové správy OLAF-u

10.02.2021 sa uskutočnilo online formou 30. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u, o ktorom OLAF informoval v tlačovej správe [nové okno] 10.02.2021.

10.06.2021 bola vydaná tlačová správa "OLAF v roku 2020: bránime podvodom – chránimeEurópanov" [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021

Výročné správy za rok 2019

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o činnosti za rok 2019

Dňa 10. septembra 2020 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 20-tu Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019.
Ako vyplýva zo správy OLAF-u za rok 2019, OLAF intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných schém ovplyvňujúcich humanitárnu pomoc, životné prostredie, poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj. OLAF výrazne zlepšil ochranu rozpočtu EÚ a jej občanov v mnohých oblastiach od odhaľovania korupcie až po zastavenie pašovania a falšovania výrobkov.

„Odhaľujte, chráňte, vyšetrujte: už 20 rokov OLAF využíva svoje jedinečné odborné znalosti v prospech EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali správne tým, že bojuje proti podvodom, korupcii, pašovaniu a falšovaniu. OLAF drží krok s trendmi v oblasti podvodov a prispôsobuje sa neustále sa meniacim vzorcom podvodov, ktorých cieľom je zneužiť peniaze, ktoré Európa dáva k dispozícii na dosiahnutie svojich priorít. Úspech OLAF-u je dôležitý pre Európu najmä dnes, keď podvodníci upriamujú svoju pozornosť na nadchádzajúci rozpočet 2021 - 2027 vo výške 1,8 bilióna EUR určených aj na oživenie Európy po následkoch pandémie COVID-19. OLAF v posledných rokoch spozoroval rastúci trend podvodov týkajúcich sa fondov EÚ pre oblasti udržateľného rozvoja a environmentálnych programov“ uviedol generálny riaditeľ úradu Ville Itätä.

Výsledky vyšetrovacej činnosti OLAF-u za rok 2019 v číslach:

 • OLAF uzavrel 181 vyšetrovaní, pričom vydal 254 odporúčaní pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ;
 • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 485 miliónov EUR;
 • OLAF začal vyšetrovanie v 223 nových prípadoch.

Trendy v o vyšetrovaní boja proti podvodom:

Správa poukazuje aj na hlavné trendy, ktoré sa objavili alebo pokračovali aj v roku 2019:

 • kolúzia a machinácie vo verejnom obstarávaní;
 • cezhraničné schémy podvodov, ktoré sťažujú ich detekciu;
 • časté zameranie sa na projekty v tretích krajinách;
 • pokračovanie v zameraní na financovanie výskumu;
 • pašovanie a falšovanie, zahŕňajúce zložité cezhraničné prepojenia.

Spolupráca s partnermi, zlepšovanie nástrojov proti podvodom
OLAF sa naďalej zapája do spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a medzinárodnými partnermi. V roku 2019 sa OLAF podieľal na uzatvorení niekoľkých nových dohôd s medzinárodnými orgánmi, vnútroštátnymi orgánmi EÚ a tretími krajinami. V priebehu roku bola podpísaná dohoda o administratívnej spolupráci s Európskym dvorom audítorov.

Predchádzanie podvodom je pre OLAF naďalej kľúčovou úlohou - a OLAF je aj naďalej hybnou silou predchádzania podvodom a usiluje sa chrániť nový rozpočet EÚ pred podvodníkmi. V apríli 2019 OLAF zásadne prispel k prijatiu novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2019 nájdete na oficiálnej web stránke OLAF-u.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 25/2020 zo dňa 10. 09. 2020 (k dispozícii aj v slovenskom jazyku):

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u:

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2019

Výročnú správu zverejnila Európska komisia dňa 03. septembra 2020. Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAFu v časti 31. Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie. [nové okno]

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

OCKÚ OLAF v spolupráci so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.

Výročné správy za rok 2018

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2018

Dňa 03. septembra 2019 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2018 v číslach:

 • OLAF uzavrel 167 vyšetrovaní, pričom vydal 256 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
 • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 371 miliónov eur,
 • v nadväznosti na 1259 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, začal úrad vyšetrovanie v 219 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov

OLAF znova predkladá vo výročnej správe aj analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ktoré odhalil pri svojich vyšetrovaniach:

 • zakladanie falošných spoločností a maskovanie falšovaných obchodných transakcií s cieľom získať finančné prostriedky EÚ,
 • podvody pri propagácii poľnohospodárskych výrobkov, pričom peniaze sú často prané prostredníctvom tretích krajín,
 • úniky na clách zosnované cez nadnárodné zločinecké schémy.

Úrad OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom

V roku 2018 OLAF výrazne prispel k príprave novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom, a teraz bude riadiť jej vykonávanie. V stratégii sa navrhuje dôkladnejšia analýza údajov pre politické opatrenia v oblasti boja proti podvodom založené na dôkazoch, ako aj komplexnejšia analýza rizík podvodov, čo by malo viesť k lepšiemu nasmerovaniu kontrol zameraných na boj proti podvodom.

V máji 2018 Európska komisia prijala návrh na zmenu právneho základu OLAF-u. Komisia navrhla posilniť prípustnosť dôkazov získaných OLAF-om na vnútroštátnych súdoch, poskytnúť OLAF-u prístup k bankovým účtom, uľahčiť kontroly na mieste a poskytnúť úradu potrebné nástroje na plnenie jeho mandátu v oblasti DPH. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby bol OLAF schopný efektívne spolupracovať s novou Európskou prokuratúrou (EPPO) a dopĺňať jej prácu v prospech európskych občanov.

Úplné znenie "Výročnej správy OLAF-u za rok 2018" [.pdf; 3,80 MB; nové okno] nájdete na portáli Európskej komisie v časti "Výročné správy OLAF-u" [nové okno].

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 [nové okno] zo dňa 03. 09. 2019.

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u [nové okno].

Rozpočet EÚ: Európska komisia zverejnila 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2018

Európska komisia zverejnila už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V správe PIF za rok 2018 sa konštatuje, že členské štáty pokračovali v posilňovaní svojich vnútroštátnych systémov a postupov, zameraných na prevenciu a odhaľovanie. Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „O nás – Správy“ [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018.

OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018 [nové okno], ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.Viac informácií sa nachádza v samotnej výročnej správe.

Výročné správy za rok 2017

Výročná správa OLAFu o činnosti za rok 2017

Dňa 06. júna 2018 zverejnil OLAF výročnú správu o svojej činnosti v roku 2017 pod názvom: „Správa OLAF 2017" [.pdf; 7 MB; nové okno]

Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u č. 5/2018 [nové okno] zo dňa 06. 06. 2018 a na twitteri OLAF-u [nové okno]

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom:

 • Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a
 • Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO).

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku, reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "Výročné správy o ochrane finančných záujmov EÚ" [nové okno].

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov

Výročné správy za rok 2016

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti "Annual Reports on the protection of the EU's financial interests" [nové okno].

Výročné správy za rok 2015

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

Úrad OLAF v roku 2015 potláčal cezhraničné podvody a uzavrel rekordný počet vyšetrovaní

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

 • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
 • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
 • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
 • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
 • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a  vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Úplné znenie Výročnej správy [ nové okno]

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2015 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 8/2016 [nové okno] zo dňa 31. 5. 2016.

Doplňujúce informácie zo správy, týkajúce sa Slovenskej republiky:

V roku 2015 bolo OLAF-u zaslaných 11 informácií resp. podnetov o možnom podvode alebo zneužití prostriedkov EÚ za SR. Všetky podnety boli zaslané zo súkromného sektora.  

Podľa výročnej správy bolo v roku 2015 v súvislosti so Slovenskom vedených 11 vyšetrovaní, týkajúcich sa použitia fondov EÚ.

V rokoch 2013-2015 bolo príslušnými orgánmi v SR odhalených 976 nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych a poľnohospodárskych fondov. V oblasti tradičných vlastných zdrojov bolo odhalených podvodných a nepodvodných 51 nezrovnalostí z čoho v siedmich prípadoch vydal OLAF odporúčania voči Slovensku.

Výročné správy za rok 2014