Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Spolupráca s OLAF

Nezrovnalosťou sa rozumie:

konanie subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie. Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie

Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Viac informácií nájdete na stránkach CKÚ OLAF [nové okno].

Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF bol zriadený Európskou komisiou za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999. Má sídlo v Bruseli.

„OLAF“ je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude“.
OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.
Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú finančný dosah.
OLAF chráni peniaze európskych daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel. V boji proti korupcii môže OLAF vyšetrovať prípady, do ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ.

Informácie o činnosti OLAFu, ako aj o jeho orgánoch možno nájsť na oficiálnej web stránke OLAFu [nové okno].

logo OLAFu [nové okno]