Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Oznamovacia povinnosť obcí

Obec je povinná podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Túto povinnosť môže obec splniť:

Zo zákona č. 178/1998 Z. z. vyplývajú iba dve formy informovania FR SR a to telefonicky alebo elektronicky, t.j. nie je možné zasielať oznámenie poštou.

Oznámenie je potrebné podať na tomto vzore: Oznámenie o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – príl. č. 1 [.xlsx; 13 kB]

Formulár je vytvorený v programe Excel. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môže ich zaslať spoločne v jednom oznámení. Údaje o každom vydanom povolení je v tomto prípade potrebné napísať na samostatný hárok tabuľky.

S účinnosťou od 1.4.2015 môže podnikateľ, ktorý je povinný postupovať podľa zákona č. 289/2009 Z. z., na evidenciu tržieb používať:

  • elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) alebo
  • virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“)

(ďalej spolu len „pokladnica“).

a) Ak je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu, k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v súlade s § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. obci predkladá:

  1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP (ďalej len „daňový kód ERP“),
  2. fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP podľa § 7a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. (pozri prílohu - dokument o zaslaní prihlasovacích údajov VRP), pretože pri VRP sa kniha pokladnice nevedie. Vo fotokópii potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle.

Vzor dokumentu, ktorým daňový úrad prideľuje a zasiela kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi [.pdf; 196 kB; nové okno]

b) Ak podnikateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu (§ 1 ods. 2, § 2 písm. k), § 3 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 289/2008 Z. z.). Ďalšie informácie o tejto problematike môžu obce získať aj prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 6.