Preskočiť na hlavný obsah

Oznamovacia povinnosť obcí

Obec je povinná podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“[nové okno]) bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

 Túto povinnosť môže obec splniť: 

  • elektronicky na adrese trhove.miesto@financnasprava.sk,
  • alebo telefonicky na č. 048/431 72 22 po stlačení voľby č. 6.

Zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] upravuje iba dve formy informovania FR SR, a to telefonicky alebo elektronicky, preto oznámenie nie je možné zaslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

 

Oznámenie je potrebné podať na tomto vzore:

Formulár je vytvorený v programe Excel. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môže ich zaslať spoločne v jednom oznámení. Údaje o každom vydanom povolení je v tomto prípade potrebné napísať na samostatný hárok tabuľky.

Zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] v § 3 ods. 5 písm. b) (nadväzne na čl. I bod 67. zákona č. 368/2018 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) upravuje, akú prílohu k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste má žiadateľ obci predložiť, ak

  1. je povinný na evidenciu tržieb podľa zákona č. 289/2009 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno]“) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient,
  2. nie je povinný pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.

      1.  Žiadateľ, ktorý je povinný postupovať podľa zákona č. 289/2009 Z. z. [nové okno] (ďalej len „podnikateľ“), môže od 1.4.2019 na evidenciu prijatých tržieb používať:

  • elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) – len do 30.06.2019 vrátane, pokiaľ podnikateľ postupuje podľa § 18cf ods. 3 zákona č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, je oprávnený používať na evidenciu tržieb ERP najneskôr do 31.12.2019 vrátane,
  • pokladnicu e kasa klient, ktorou sa rozumie:
    • virtuálna registračnú pokladnica (ďalej len „VRP“) alebo
    • on line registračná pokladnica (ďalej len „ORP“).

(ďalej spolu len „pokladnica“).

Podnikateľ k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v súlade s § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] obci predkladá:

1.1    fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP, ak k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby na trhovom mieste dôjde do 30.06.2019 vrátane. Od 01.07.2019 najneskôr do 31.12.2019 môže podnikateľ, ktorý požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP do 01.07.2019 a ORP mu nebola dodaná, naďalej na evidenciu prijatých tržieb používať ERP so zrušeným DKP. Obec akceptuje fotokópiu z knihy ERP, aj ak obsahuje záznam o zrušení DKP.

1.2   fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,

1.3 fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach.

Obce by mohli akceptovať aj fotokópiu:

na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom.

2.   Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ]  [nové okno]

Ďalšie informácie o tejto problematike môžu obce získať aj prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 6.