Preskočiť na hlavný obsah

Oznamovacia povinnosť obcí

Obec je povinná podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“[nové okno]) bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Túto povinnosť môže obec splniť:

Zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] upravuje iba dve formy informovania FR SR, a to telefonicky alebo elektronicky, preto oznámenie nie je možné zaslať poštou, resp.kuriérom.

Dokument:

Oznámenie je potrebné podať na tomto vzore:

Formulár je vytvorený v programe Excel. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môže ich zaslať spoločne v jednom oznámení. Údaje o každom vydanom povolení je v tomto prípade potrebné napísať na samostatný hárok tabuľky.

Podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 289/2008 Z. z. [nové okno]“), že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Od 01.01.2020 podnikatelia na evidenciu tržieb používajú výlučne pokladnicu e kasa klient, ktorou je on line registračná pokladnica (ďalej len „ORP“) alebo virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“). VRP sa neprideľuje daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ale obom typom pokladníc e kasa klient sa prideľuje kód pokladnice e kasa klient (ďalej len „kód PEKK“).

Nakoľko zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] žiadateľovi neukladá povinnosť preložiť obci potvrdenie daňového úradu o pridelení kódu PEKK (§ 7a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.), podnikateľ, ktorý je povinný na evidenciu tržieb používať PEKK, k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obci predkladá v prípade, ak:

  1. na evidenciu tržieb používa VRP, fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód PEKK a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o logine a hesle,
  2. na evidenciu tržieb používa ORP, fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach.

Obce by mohli pri oboch typoch pokladníc akceptovať aj fotokópiu:

na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód PEEK pridelený daňovým úradom.

Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať PEKK, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať PEKK (§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno]).

Ďalšie informácie o tejto problematike môžu obce získať aj prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 6.