Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Oznamovacia povinnosť obcí

kB

Obec je povinná podľa § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. [nové okno] o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno]“) bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky o vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Túto povinnosť môže obec splniť:

Zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] upravuje iba dve formy informovania FR SR, a to telefonicky alebo elektronicky, preto oznámenie nie je možné zaslať poštou.

Oznámenie je potrebné podať na tomto vzore:

Formulár je vytvorený v programe Excel. Ak obec vydá v ten istý deň viac povolení, môže ich zaslať spoločne v jednom oznámení. Údaje o každom vydanom povolení je v tomto prípade potrebné napísať na samostatný hárok tabuľky.

Zákon č. 178/1998 Z. z. [nové okno] v § 3 ods. 5 písm. b) (nadväzne na čl. I bod 67. zákona č. 368/2018 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) upravuje, akú prílohu k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste má žiadateľ obci predložiť, ak

 1. je povinný na evidenciu tržieb podľa zákona č. 289/2009 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno]“) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient,

  Žiadateľ, ktorý je povinný postupovať podľa zákona č. 289/2009 Z. z. [nové okno] (ďalej len „podnikateľ“), môže od 1.4.2019 na evidenciu prijatých tržieb používať:

  • elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) – len do 30.06.2019 vrátane,
  • pokladnicu e kasa klient, ktorou sa rozumie:
   • virtuálna registračnú pokladnica (ďalej len „VRP“) alebo
   • on line registračná pokladnica (ďalej len „ORP“).

  (ďalej spolu len „pokladnica“).

  Podnikateľ k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v súlade s § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. [nové okno] obci predkladá:

 2. nie je povinný pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.

  Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno]].

Ďalšie informácie o tejto problematike môžu obce získať aj prostredníctvom Call Centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 6.