Preskočiť na hlavný obsah

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice

Máte podozrenie, že Vám vydali falošný doklad z elektronickej registračnej pokladnice?
Zašlite nám ho na adresu:

pokladnica@financnasprava.sk

Pokladničný blok - vzor

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vo svojom § 8 ods. 1 zákona ustanovuje povinné náležitosti pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, pričom sú to tieto údaje:

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
d) ochranný znak,
e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
h) cenu tovaru alebo cenu služby,
i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
m) zaokrúhlenie ceny, 15)
n) celkovú sumu platenej ceny,
o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu. 16)

15) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
16) Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ERP vo svojom ustanovení § 16a uvádza, čo sa považuje, za „iné správne delikty“ v súvislosti s používaním ERP. Z uvedeného ustanovenia vyberáme napríklad:

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,
c) používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,
f) vydá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,
h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,
i) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4,
l) nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,

V súvislosti s používaním ERP, zákon o  ERP uvádza viacero správnych deliktov. Len z pohľadu na pokladničný doklad nie je možné posúdiť, či došlo len k porušeniu povinnosti uvádzať na vyhotovenom pokladničnom doklade zákonom stanovené záležitosti, alebo či nedochádza aj k oveľa vážnejším porušeniam napr. až charakteru, že daňový subjekt v podstate nepoužíva na evidenciu tržby ERP resp. nepoužíva ERP na všetkých predajných miestach. K zodpovednému posúdeniu skutkového stavu je v prvom rade nevyhnutné na mieste zistiť, či je používaná pokladnica certifikovaná a či jej daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice.

V zmysle ustanovenia § 16b) zákona o ERP, podľa charakteru zistených porušení daňový úrad uloží daňovému subjektu pokutu, ktorá je odstupňovaná vo výške od 30,- do 6 600,- €, a to v závislosti od druhu zisteného porušenia a od skutočnosti, či ide o prvé alebo ďalšie zistenie porušenia. V prípadoch, ktoré sa považujú za osobitne závažné porušenia zákona o ERP daňový úrad môže po prvom opakovanom zistení namiesto uloženia pokuty podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.