Preskočiť na hlavný obsah

Správne poplatky

Vyberanie správnych poplatkov

Správne poplatky (ďalej „poplatky“) sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí (ďalej len „správny orgán“) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. [nové okno] o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 145/1995 Z. z.“ [nové okno]). Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady a colné úrady (ďalej „FR SR, DÚ, CÚ“) sú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. [nové okno] správnymi orgánmi.

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. [nové okno] a je súčasťou tohto zákona. FR SR, DÚ a CÚ sa platia poplatky za úkony a konania, ktoré sú uvedené v I. časti – Všeobecná správa a VIII. časti – Finančná správa a obchodná činnosť.

Poplatky sa platia:

 • v hotovosti, a to do 300 eur vrátane,
 • poštovým poukazom,
 • platobnou kartou,
 • prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.

Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné platiť poplatky v prípade elektronickej komunikácie. Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.

Poznámka:

Zákon umožňuje platenie poplatkov v zníženej sadzbe. Zníženie sadzby poplatku o 50% najviac však o 70 eur, ak pri jednotlivých položkách nie je uvedené inak, sa uplatní na základe návrhu podaného:

 • elektronickými prostriedkami,
 • prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.

Zníženú sadzbu poplatkov je možné zaplatiť FR SR, DÚ a CÚ, ak poplatník podá návrh na spoplatnený úkon alebo konanie elektronickými prostriedkami podpísaný kvalifikovaných elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa zákona č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente [nové okno]) v znení neskorších predpisov. alebo ak sa rozhodne návrh podať elektronicky prostredníctvom integrovaného obslužného miesta. Ak sú súčasťou návrhu podaného elektronickými prostriedkami prílohy, znížená sadzba sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Upozornenie:

Zníženie poplatku sa týka najmä tých poplatníkov, ktorí sú povinní doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V danom prípade ide o subjekty, ktoré disponujú kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo majú s FR SR uzatvorenú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku.

I. Poplatníci podávajúci žiadosť o úkon vyžadujúci úhradu správneho poplatku poštou alebo osobne môžu platiť správne poplatky:

 1. Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Zoznam [.xlsx; 753 kB; nové okno] je zverejnený na webovom sídle Slovenskej pošty,
 2. úhradou platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku
  • vytvoreného po osobnom podaní žiadosti - poplatník uhradí Platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku (ďalej len „predpis“), ktorý obdrží osobne na FR SR, DÚ a CÚ,
  • na základe výzvy na zaplatenie - ak pri podaní žiadosti poštou, správny poplatok nebol zaplatený; FR SR, DÚ a CÚ zašle poplatníkovi predpis spolu s výzvou.

  Predpis, ktorý vytvorí FR SR, DÚ a CÚ, obsahuje platobné inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku (pozri prílohu č.1). Predpis môže poplatník uhradiť:

  • zaplatením poplatku prostredníctvom QR kódu pre platbu správneho poplatku na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním,
  • bankovým prevodom,
  • poštovým poukazom pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty.
 3. v hotovosti na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR a taktiež na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou (návod na použitie kioskov sa nachádza na https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok [nové okno]) pred podaním žiadosti.

II. Poplatníci komunikujúci elektronicky pri podaní žiadosti o úkon vyžadujúci zaplatenie správneho poplatku prostredníctvom portálu finančnej správy môžu platiť správne poplatky:

 1. poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty a prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty, pričom úhrada poplatku sa uskutoční na zberný účet prevádzkovateľa systému Slovenskej pošty, ktorý je zverejnený na portáli FS, v časti "Platenie daní - Zaplatenie správneho poplatku", spolu s platobnými inštrukciami k úhrade správneho poplatku,
 2. Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Zoznam [.xlsx; 753 kB; nové okno] je zverejnený na webovom sídle Slovenskej pošty,
 3. úhradou správneho poplatku na základe výzvy - v prípade nezaplatenia správneho poplatku pri podaní žiadosti elektronicky, správny orgán vyzve poplatníka k zaplateniu správneho poplatku. Súčasťou výzvy na zaplatenie správneho poplatku bude aj vytvorený predpis, obsahujúci platobné inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku (bankovým prevodom alebo možnosťou zaplatenia poplatku na základe QR kódu pre platbu správneho poplatku na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici, resp. na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním alebo poštovým poukazom pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty).

Poznámka

V rámci finančnej správy kiosk na zaplatenie správneho poplatku je inštalovaný len na Daňovom úrade Bratislava na Ševčenkovej ulici. Nakoľko na inom DÚ, CÚ a ani na FR SR nie sú inštalované kiosky, nie je možné priamo na týchto úradoch uhradiť správny poplatok v hotovosti alebo platobnou kartou.

Poplatníci môžu na zaplatenie správneho poplatku využiť aj kiosky:

 • umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR, nachádzajúce sa v blízkosti FR SR, DÚ a CÚ (pozri prílohu č. 2). Na týchto kioskoch je aktivovaný Katalóg vybraných služieb orgánov FS: Agenda Colných a Daňových úradov. Poplatník si z agendy daňových úradov vyberie požadovanú službu a po zaplatení obdrží „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ (pozri prílohu č. 3), ktoré predloží FR SR, DÚ a CÚ spolu so žiadosťou o vykonanie úkonu alebo konania.
 • Táto možnosť sa nevzťahuje na poplatníkov, ktorí s DÚ a CÚ komunikujú elektronicky, resp. katalóg služieb na kioskoch neobsahuje služby so zníženou sadzbou pre elektronicky komunikujúcich poplatníkov. To znamená, že na kioskoch nie je možné uhrádzať správne poplatky znížené o 50%, max. o 70 eur (znížená sadzba sa vzťahuje k žiadostiam o úkon alebo konanie podaným elektronicky vrátane príloh), pokiaľ nepôjde o úhradu predpisu vytvoreného príslušným DÚ alebo CÚ.
 • umiestnené na ktoromkoľvek inom správnom orgáne, a to zaplatením poplatku prostredníctvom načítania QR kódu z platobného predpisu (pozri prílohu č. 1) [.pdf; 61 kB; nové okno]) vydaného FR SR, DÚ a CÚ pre platbu správneho poplatku.

III. Poplatníci môžu uhradiť správny poplatok aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok (MASP) alebo webovej aplikácie - Virtuálny kiosk (VK):

Aplikáciu eKolok je možné získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním tejto aplikácie pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne automaticky. Obsluha tejto aplikácie je veľmi jednoduchá, postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku...) je uvedená v príručke k aplikácii (pozri prílohu č. 5).

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby, alebo uhradiť platobný predpis vo voľbe Úhrada vydaného predpisu, platobnou alebo poštovou kartou.

Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ

Od 21.11.2017 bola v platobnom systéme eKolok sprístupnená Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ, t. j. pre poplatníkov, ktorí majú IP adresy z týchto krajín. V auguste 2018 bola aplikácia sprístupnená aj pre poplatníkov, ktorí majú IP adresy z krajín: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Ukrajina, Srbsko. V ďalšom období bude postupne rozširovaný prístup ďalších krajín do týchto aplikácií, zohľadňujúc bezpečnosť.

Informácie sú dostupné na adresách:

www.posta.sk

Na webe Slovenskej pošty, a. s., sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok [nové okno] nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:

 1. Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
 2. Veľkoodber eKolkov
 3. Vrátenie správnych/súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
 4. Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
 5. Príručka mobilnej aplikácie eKolok
 6. Príručka webovej aplikácie eKolok
 7. Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky
 8. Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami

https://www.posta.sk/subory/38937/prirucka-pre-webovu-aplikaciu-ekolok.pdf [nové okno] (s odkazom na virtuálny kiosk - možnosť bezhotovostnej platby)

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby, alebo uhradiť platobný predpis vo voľbe Úhrada vydaného predpisu, platobnou alebo poštovou kartou.

Poplatky za úkony a konania FR SR, DÚ a CÚ vyplývajúce zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. [nové okno] - Katalóg (agenda) služieb s platnosťou od 1. januára 2020: