Preskočiť na hlavný obsah

Záväzná osnova investičného projektu

 1. informácie o žiadateľovi,
 2. hlavný predmet a odvetvie podnikateľskej činnosti: napr. výroba a montáž automobilových zdvihákov, spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov...,
 3. účel štátnej pomoci: pomoc veľkým podnikom podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (ÚV ES L 302, 1.11.2006, s. 29)
 4. forma štátnej pomoci: odpustenie sankcie alebo povolenie úľavy zo sankcie
 5. výška štátnej pomoci: (výška sankcií, ktoré sa majú odpustiť alebo povoliť z nich úľava),
 6. údaj o ročnom obrate podniku: (uviesť ako prílohu, fotokópie súvahy a výkazu ziskov a strát za posledný rok),
 7. údaj o počte zamestnancov:,
 8. prehľad štátnej pomoci za posledné tri po sebe nasledujúce kalendárne (fiškálne) roky,
 9. názov projektu,
 10. zámer projektu: špecifický cieľ, na ktorý je projekt zameraný, vyjadruje účel štátnej pomoci, kam smeruje konkrétna investícia, napr. rozšírenie existujúceho podniku,
 11. cieľ projektu: čo konkrétne prinesie projekt, investícia podniku, ako takému (nestačí samotný prínos pre podnikateľa), aké zlepšenie a tým dosiahnutie novej úrovne kvality prinesie investičný projekt (podporiť rozvoj hospodárskych aktivít podniku),
 12. riešenie projektu: opis samotnej realizácie projektu, dôvod realizácie projektu, stručný opis histórie a súčasného stavu v podniku v porovnaní s tým, čo projekt prinesie, aký prínos sa realizáciou projektu dosiahne (podrobnejší popis bude tvoriť prílohu projektu a bude ho riešiť projektová dokumentácia s uvedením jej autora, napr. architektonicko-technické riešenie),
 13. finančný plán projektu – špecifikácia vstupov: uviesť, na čo sa využije štátna pomoc v rámci projektu, špecifikácia vstupov podľa rozpočtu a krycieho listu rozpočtu: v členení: predpokladané náklady spolu, oprávnené náklady (náklady sa uvádzajú v hrubom vyjadrení, tzn. bez DPH), štátna pomoc, financovanie z iných zdrojov,
 14. rozpis nákladov po položkách: napr. pozemky: 10 000 EUR, stavby: 20 000 EUR, technológie. 20 000 EUR,
 15. finančné krytie projektu: (uviesť, čo pokrývajú vlastné zdroje, čo bude financované z poskytnutej štátnej pomoci, čo z iných zdrojov (akých) a uviesť jednotlivú výšku zdrojov),
 16. výpočet intenzity štátnej pomoci: (výška štátnej pomoci / výška oprávnených nákladov) x 100 (v %)
 17. harmonogram prác na projekte: uviesť začiatok prác na projekte a termín ukončenia prác na projekte, časový predpoklad realizácie projektu (+uviesť po položkách jednotlivé práce vykonávané podľa projektu, dobu ich trvania a náklady na ich dosiahnutie),
 18. záverečná kontrola realizácie projektu: predloženie dokladov požadovaných na preukázanie dodržania projektu a účelu poskytnutia štátnej pomoci doložením potvrdení od príslušných úradov, napr. ohlásenie ukončenia k ohláseným stavebným úpravám, potvrdenia o kolaudácií stavby, certifikáty technických a skúšobných ústavov,....
 19. čestné prehlásenie žiadateľa (štatutárneho zástupcu), s uvedením mena, priezviska, podpisu, dátumu a miesta podpisu žiadateľa, v ktorom uvedie, že:
  • všetky informácie obsiahnuté v dokumentácií k žiadosti o štátnu pomoc ( t.j. žiadosť, projekt, prílohy) sú pravdivé,
  • údaje v žiadosti sú zhodné s údajmi uvedenými v projekte a v prílohách,
  • projekt bude realizovaný v zmysle žiadosti,
  • práce na projekte sa nezačali pred podaním žiadosti o štátnu pomoc,
  • žiadateľ je ekonomicky aktívny, nie je v konkurze, v likvidácií, resp. nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho rozpočtu, považuje sa nedodržanie podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.