Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam povinných údajov a predkladaných príloh

 1. meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
 2. trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo žiadateľa,
 3. daňové identifikačné číslo žiadateľa,
 4. hlavný predmet a odvetvie podnikateľskej činnosti
 5. výška sankcie, ktorá má byť odpustená alebo povolená z nej úľava,
 6. odôvodnenie neplnenia daňových povinností s uvedením skutočností, ktoré mali rozhodujúci vplyv na ich neplnenie,
 7. účel štátnej pomoci podľa § 4 ods. 2 písm. f) zákona o štátnej pomoci,
 8. investičný projekt vrátane uvedenia výšky investičných nákladov, oprávnených nákladov a finančného krytia projektu,
 9. výšku požadovanej pomoci,
 10. údaj o ročnom obrate za predchádzajúce tri fiškálne roky a údaj o celkovej ročnej hodnote aktív, súvahu a výkaz ziskov a strát za uvedené obdobie,
 11. údaj o počte zamestnancov,
 12. prehľad štátnej pomoci a prehľad minimálnej pomoci, ktorá bola žiadateľovi alebo jeho právnemu predchodcovi poskytnutá v období bezprostredne predchádzajúcich troch (fiškálnych) rokov,
 13. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri,
 14. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  1. žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
  2. osoby, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti, ak žiadateľ je právnickou osobou,
 15. potvrdenie od bánk a stavebných sporiteľní, v ktorých má žiadateľ vedené účty, že nie je dlžníkom na účte, resp. že nie je povinnému poskytnutý úver, so splácaním ktorého je v omeškaní (ďalej len „potvrdenia“) a na základe potvrdení vypracovanú správu od nezávislého audítora, preukazujúcu ekonomickú životaschopnosť podnikateľa a jeho schopnosť realizovať v praxi projekt v súlade s predloženým investičným projektom,
 16. čestné prehlásenie žiadateľa (štatutárneho zástupcu), s uvedením mena, priezviska, podpisu, dátumu a miesta podpisu žiadateľa, o pravdivosti ním uvádzaných údajov v žiadosti a o vedomosti právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov alebo nepravdivého čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie, že:
  • všetky informácie obsiahnuté v dokumentácií v žiadosti o štátnu pomoc ( t.j. žiadosť, projekt, prílohy) sú pravdivé,
  • údaje v žiadosti sú zhodné s údajmi uvedenými v projekte a v prílohách,
  • projekt bude realizovaný v zmysle žiadosti,
  • práce na projekte sa nezačali pred podaním žiadosti o štátnu pomoc,
  • žiadateľ je ekonomicky aktívny, nie je v konkurze, v likvidácií, resp. nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.