Preskočiť na hlavný obsah

Daň z pridanej hodnoty

Sekcia, v ktorej sa práve nachádzate, je určená vám, občanom - nepodnikateľom, na ktorých sa v niektorých prípadoch vzťahuje povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty [nové okno] v znení neskorších predpisov.

Zákon o DPH sa na občana vzťahuje vtedy, ak pri predaji nehnuteľnosti koná v postavení zdaniteľnej osoby. Informácie k tejto téme Vám poskytujeme v nasledovnej štruktúre:

Ak občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku (ďalej len nájom) nachádzajúceho sa na území SR, napr. dom, byt, garáž, pozemok, poľnohospodársku pôdu, atď. na pokračujúcej báze na účely dosahovania opakovaného príjmu z tohto majetku bez ohľadu na skutočnosť, či je nehnuteľnosť prenajatá slovenskej alebo zahraničnej osobe, stáva sa zdaniteľnou osobou a pri splnení určitých podmienok mu vznikajú povinnosti plynúce zo zákona o DPH (registrácia za platiteľa DPH, podávanie daňových priznaní, platenie DPH).

Informácie sú poskytované v štruktúre:

V prípade, ak občan ako súkromná osoba kúpi a dovezie nový dopravný prostriedok (osobný automobil, úžitkový automobil, motorku, štvorkolku, lietadlo, loď, plavidlo, atď.) z iného členského štátu do SR, má povinnosť zaplatiť 20 %-nú daň z pridanej hodnoty v SR daňovému úradu, v pôsobnosti ktorého má občan trvalý pobyt.

Táto povinnosť mu vyplýva z § 11 ods. 3 a § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Štruktúra poskytovaných informácií je nasledovná: