Preskočiť na hlavný obsah

Kúpa nového dopravného prostriedku

V prípade, ak občan ako súkromná osoba kúpi a dovezie nový dopravný prostriedok (osobný automobil, úžitkový automobil, motorku, štvorkolku, lietadlo, loď, plavidlo, atď.) z iného členského štátu do SR, má povinnosť zaplatiť 20 %-nú daň z pridanej hodnoty v SR daňovému úradu, v pôsobnosti ktorého má občan trvalý pobyt. Táto povinnosť mu vyplýva z § 11 ods. 3 a § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom

Novým dopravným prostriedkom sa pre účely zákona o DPH rozumie pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Upozornenie

Z pohľadu zákona o DPH stačí, aby bola splnená len jedna podmienka, t.j. buď nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov, a dopravný prostriedok sa považuje za nový dopravný prostriedok.

Novým dopravným prostriedkom je aj:

  • plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m, ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
  • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg určeného na prepravu osôb a nákladov, ktoré nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Poznámka

Novým dopravným prostriedkom nie je ojazdený dopravný prostriedok, t.j. dopravný prostriedok, ktorý v zmysle zákona o DPH nespĺňa kritériá nového dopravného prostriedku.

Podanie daňového priznania a zaplatenie dane

Ak občan ako súkromná osoba nadobudne nový dopravný prostriedok, má tieto povinnosti:

  • lehote do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty daňovému úradu, v pôsobnosti ktorého má fyzická osoba trvalý pobyt (fyzická osoba nie je povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH, iba podať daňové priznanie). Zároveň je táto osoba povinná k daňovému priznaniu priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.
  • zaplatiť daň z pridanej hodnoty v lehote na podanie daňového priznania bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na osobný účet daňového subjektu, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici (kód banky /8180) a ktorý mu pridelí (oznámi) daňový úrad vrátane predčíslia označujúceho druh dane (pre DPH platí predčíslie 500240-) a s variabilným symbolom na identifikáciu platby, ktorý je v tvare 1100+číselné označenie mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, +rok, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak občanovi nebolo oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre túto osobu, je povinná zaplatiť daň do siedmich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
  • podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktorá podlieha správnemu poplatku vo výške 2,00 eura. (V prípade podania predmetnej žiadosti elektronickou formou vydanie daného potvrdenia podlieha správnemu poplatku v zníženej sadzbe 1,00 eura). Správny poplatok môže občan uhradiť jedným z nasledovných spôsobov: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/spravne-poplatky.

Dokument

Na základe podaného daňového priznania, zaplatenej dane a podanej žiadosti, vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.

Príklad na vyplnenie daňového priznania

Príklad

Občan kúpil dňa 30.03.2021 nové auto z ČR v hodnote 355 000 CZK, ktoré prepravil na Slovensko. Občanovi vzniká daňová povinnosť dňa 30.03.2021 a do 7 dní, t.j. do 06.04.2021 je povinný podať daňové priznanie k DPH, a v tejto lehote aj daň zaplatiť príslušnému daňovému úradu. Občan prepočíta kúpnu cenu v cudzej mene uvedenú na faktúre na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti (t.j. zo dňa 29.03.2021) 355 000 CZK prepočíta kurzom 1 euro = 27,021 CZK, t.j. 355 000 : 27,021 = 13 137,9297 eur a spolu s vypočítanou daňou (sadzba 20 %), t.j. 13 137,93 x 20 : 100 = 2 627,586, ich uvedie v daňovom priznaní v riadku 07 – cena: 13 137,93 a v riadkoch 08, 17, 32 a 35 – daň: 2 627,59 a daňovú povinnosť vo výške 2 627,59 eur zaplatí prevodom na číslo účtu: 500240-xxxxxxxxxx/8180, s variabilným symbolom: 1100032021.

K daňovému priznaniu priloží aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

Poznámka

(1) Základ dane a daň sa zaokrúhli na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 vrátane nahor (napr. 13 137,9297 = 13 137,93 a 2 627,586 = 2 627,59).
(2) xxxxxxxxxx v čísle účtu určí (oznámi) daňový úrad, ak ho už občan nemal oznámený z iného dôvodu (napr. v minulosti podával daňové priznanie k dani z príjmov).

Dovoz nového dopravného prostriedku z krajiny mimo EÚ

Ak občan dovezie nový dopravný prostriedok zo štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, je povinný zaplatiť DPH príslušnému colnému úradu podľa colných predpisov.

Zoznam členských štátov EÚ

Belgicko [nové okno] Fínsko [nové okno] Luxembursko [nové okno] Rumunsko [nové okno]
Bulharsko [nové okno] Francúzsko [nové okno] Maďarsko [nové okno] Slovensko [nové okno]
Česká republika [nové okno] Grécko [nové okno] Malta [nové okno] Slovinsko [nové okno]
Chorvátsko [nové okno] Holandsko [nové okno] Nemecko [nové okno] Španielsko [nové okno]
Cyprus [nové okno] Írsko [nové okno] Poľsko [nové okno] Švédsko [nové okno]
Dánsko [nové okno] Litva [nové okno] Portugalsko [nové okno] Taliansko [nové okno]
Estónsko [nové okno] Lotyšsko [nové okno] Rakúsko [nové okno]