Preskočiť na hlavný obsah

Centralizované colné konanie pri dovoze

Cieľom centralizovaného colného konania je umožniť podať colné vyhlásenie s návrhom na umiestnenie tovaru do colného režimu na colnom úrade zodpovednom za miesto kde je hospodársky subjekt usadený, pričom tovar bude predložený na inom colnom úrade v rámci colného územia Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Tento postup umožní hospodárskym subjektom centralizovať svoju činnosť z hľadiska colného konania. Centralizované colné konanie je možné uplatňovať na medzinárodnej ale aj na národnej úrovni. Projekt centralizovaného colného konania by mal zabezpečiť vytvorenie elektronického systému, ktorý by pokrýval elektronickú komunikáciu pri spracovaní colných vyhlásení medzi colným úradom dohľadu v členskom štáte EÚ kde je subjekt usadený a samotným subjektom a zároveň aj komunikáciu medzi colným úradom dohľadu a colným úradom predloženia tovaru v inom členskom štáte EÚ. Projekt spadá do skupiny transeurópskych systémov, ktoré obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni. Projekt bude realizovaný v dvoch fázach:

  • Fáza 1 prebieha od 1. marca 2022 s najneskorším zavedením systému do produkčnej prevádzky v jednotlivých členských štátoch EÚ od 1. decembra 2023. Táto fáza sa vzťahuje na kombináciu centralizovaného colného konania so štandardnými colnými vyhláseniami a zjednodušenými colnými vyhláseniami a príslušnými dodatočnými colnými vyhláseniami (upravujúc jedno zjednodušené colné vyhlásenie typ C a dodatočné colné vyhlásenie typ Y). Okrem toho sa bude vzťahovať na umiestnenie tovaru do týchto colných režimov:
    • prepustenie do voľného obehu,
    • colné uskladňovanie,
    • aktívny zušľachťovací styk a konečné použitie.

    Napokon, pokiaľ ide o druh tovaru, táto fáza sa vzťahuje na všetky druhy tovaru okrem tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

  • Fáza 2 bude prebiehať od 2. októbra 2023 s najneskorším zavedením systému do produkčnej prevádzky v jednotlivých členských štátoch EÚ od 2. júna 2025. Táto fáza sa bude vzťahovať na všetko, na čo sa nevzťahuje fáza 1, konkrétne na kombináciu centralizovaného colného konania s colnými vyhláseniami podanými prostredníctvom zápisov do evidencie deklaranta a príslušných dodatočných colných vyhlásení, s dodatočnými colnými vyhláseniami upravujúc viac než jedno zjednodušené colné vyhlásenie, s umiestnením tovaru do colného režimu dočasné použitie, na centralizované colné konanie v prípade tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Uplatňovanie centralizovaného colného konania je podmienené vydaním samostatného povolenia. O povolenie pre uplatnenie centralizovaného colného konania môže požiadať len schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené postupy prostredníctvom Portálu pre obchodníkov EÚ TP. V prípade konkrétnych informácií súvisiacich s podaním žiadosti a následným vydaním a uplatňovaním povolenia na centralizované colné konanie, je možné kontaktovať oddelenie colné príslušného colného úradu prípadne colné Call centrum.

Dokumenty: