Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie pri dovoze

Rozhodnutím o prepustení tovaru do colného režimu je samotné colné vyhlásenie v listinnej podobe potvrdené colným orgánom alebo vo forme elektronickej správy obsahujúcej náležitosti uvedené v § 36 ods. 1 Colného zákona [nové okno], s výnimkou prípadov kedy je rozhodnutie o prepustení tovaru do colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom.

V prípade, ak tovar nemôže byť prepustený do colného režimu, colný orgán vydá rozhodnutie o neprepustení, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia predpisu o správnom konaní.

Prílohou rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu je výmer platieb, ktorý podrobne stanovuje zoznam a sumu platieb, ktoré musia byť dlžníkom uhradené. Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Lehota na zaplatenie sumy cla nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, keď je táto suma dlžného cla dlžníkovi oznámená.

Ak osoba má nárok na niektorý zo spôsobov uľahčenia platby stanovený v čl. 110 až 112 Colného kódexu [nové okno], platbu musí vykonať najneskôr do uplynutia lehoty alebo lehôt stanovených v súvislosti s týmito uľahčeniami.

V zmysle čl. 109 ods. 2 Colného kódexu [nové okno] môže platbu dlžnej sumy namiesto dlžníka uskutočniť tretia osoba.

Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, poštovým poukazom, šekom alebo bezhotovostným prevodom z účtu, ak neprevyšuje sumu 1 500 EUR, na príslušnom colnom úrade alebo  na pobočke colného úradu.

Za deň platby sa považuje:

 • pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky  deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu dlžníka,
 • pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peňažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala,
 • pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a Colného zákona [nové okno] deň vzniku takého preplatku.

V zmysle čl. 124 Colného kódexu [nové okno], colný dlh zaniká:

 • ak už nie je možné dlžníkovi oznámiť colný dlh v súlade s čl. 103 Colného kódexu [nové okno];
 • zaplatením sumy dovozného alebo vývozného cla,
 • s výhradou čl. 124 ods. 5 Colného kódexu [nové okno] odpustením sumy dovozného alebo vývozného cla,
 • ak je v prípade tovaru navrhovaného do colného režimu, pri ktorom vzniká povinnosť zaplatiť dovozné alebo vývozné clo, zrušená platnosť colného vyhlásenia,
 • ak je tovar, ktorý podlieha dovoznému alebo vývoznému clu, zhabaný alebo zaistený a zároveň alebo následne zhabaný,
 • ak je tovar, ktorý podlieha dovoznému alebo vývoznému clu, zničený pod colným dohľadom alebo prenechaný v prospech štátu,
 • ak k strate tovaru alebo nesplneniu povinností vyplývajúcich z colných predpisov dôjde v dôsledku úplného zničenia alebo nenahraditeľnej straty daného tovaru v dôsledku jeho skutočnej povahy alebo následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe pokynu colných orgánov; na účely tohto písmena sa tovar považuje za nenahraditeľne stratený, ak ho už nikto nemôže použiť,
 • ak colný dlh vznikol podľa čl. 79 alebo 82 Colného kódexu [nové okno] a ak sú splnené tieto podmienky:
  • porušenia, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, nemali zásadný vplyv na riadne uplatňovanie príslušného colného režimu a nepredstavovali pokus o podvodné konanie,
  • všetky formality nevyhnutné na úpravu postavenia tovaru sa následne vykonajú,
 • ak sa tovar prepustený do voľného obehu bez cla alebo so zníženou sadzbou dovozného cla v dôsledku jeho konečného použitia vyviezol so súhlasom colných orgánov,
 • ak vznikol podľa čl. 78 Colného kódexu [nové okno] a ak sú zrušené formality vykonávané s cieľom priznať preferenčné sadzobné zaobchádzanie uvedené v tomto článku,
 • ak, vznikol colný dlh podľa čl. 79 Colného kódexu [nové okno] a colným orgánom sa dostatočne preukáže, že tovar nebol použitý alebo spotrebovaný a bol prepravený z colného územia Únie; colný dlh však nezaniká vo vzťahu k osobe, ktorá sa pokúsila o podvodné konanie.