Preskočiť na hlavný obsah

CBAM: Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Informácia pre subjekty v súvislosti s prechodným obdobím (od 1. októbra 2023 do 31.12.2025), týkajúcim sa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/956 [nové okno] z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (ďalej len „nariadenie“)

Nariadenie sa uplatňuje na tovar uvedený v prílohe I [nové okno] k nariadeniu s pôvodom v tretej krajine, ak je tento tovar alebo zušľachtené výrobky z tohto tovaru získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk podľa článku 256 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Colný kódex Únie“) dovezený na colné územie Únie.

Nariadenie sa nevzťahuje na:

 1. dovezený tovar, ktorého vlastná hodnota nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty (článok 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 1186/2009 [nové okno] zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla),
 2. tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny a nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty,
 3. tovar, ktorý sa má prepravovať alebo používať v súvislosti s vojenskými činnosťami.

Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 sa povinnosti dovozcu alebo jeho nepriameho colného zástupcu obmedzujú na ohlasovacie povinnosti stanovené v článkoch 34 a 35 tohto nariadenia.

Ohlasovacia povinnosť podľa článku 34 nariadenia sa vzťahuje aj na dovoz (Článok 3, bod. 4. „dovoz“ – je prepustenie do voľného obehu, ako je stanovené v Článku 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013) zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, ktoré nie sú uvedené v prílohe I [nové okno] nariadenia, ak sú tieto získané v rámci spracovateľských operácií z tovaru uvedeného v prílohe I nariadenia.

Podľa článku 35 nariadenia každý dovozca, alebo v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 32, nepriamy colný zástupca v súlade s článkom 18 Colného kódexu Únie [nové okno], ktorý doviezol tovar v danom štvrťroku kalendárneho roka, predkladá Komisii za uvedený štvrťrok správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v uvedenom štvrťroku, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.

Správa obsahuje tieto informácie:

 1. celkové množstvo každého duhu tovaru vyjadrené v megawatthodinách v prípade elektriny a v tonách pri ostatnom tovare, špecifikované za každé zariadenie vyrábajúce tovar v krajine pôvodu,
 2. skutočné celkové viazané emisie vyjadrené v tonách emisií CO2e na megawatthodinu elektriny alebo v prípade iného tovaru v tonách emisií CO2e na tonu každého druhu tovaru, vypočítané v súlade s metódou stanovenou v prílohe IV [nové okno] nariadenia,
 3. celkové nepriame emisie vypočítané v súlade s vykonávacím aktom uvedeným v odseku 7 nariadenia,
 4. cenu uhlíka splatnú v krajine pôvodu v prípade viazaných emisií v dovezenom tovare, a to s prihliadnutím na akúkoľvek zľavu alebo inú dostupnú formu kompenzácie.

Ohlasovacia povinnosť sa neuplatňuje na dovoz:

 1. zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime pasívny zušľachťovací styk uvedenom v článku 259 Colného kódexu Únie (colný režim pasívny zušľachťovací styk),
 2. tovaru, ktorý spĺňa podmienky na vrátený tovar v súlade s článkom 203 Colného kódexu Únie [nové okno].

Zoznam tretích krajín, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia je uvedený v prílohe III nariadenia [nové okno].

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1773 [nové okno] zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach počas prechodného obdobia bližšie upravuje pravidlá pre oznamovacie povinnosti stanovené v článku 35 nariadenia. Správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v príslušnom štvrťroku je možné predložiť len prostredníctvom prechodného registra CBAM. Povolenie na prístup do tohto registra pre dovozcov (ich nepriamych colných zástupcov) usadených v Slovenskej republike udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný orgán podľa článku 11 nariadenia. Viac informácií o registrácii v prechodnom registri CBAM nájdete na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR [nové okno].

Ďalšie informácie sú napr.:

 • Predbežný zoznam príslušných orgánov CBAM (NCAs)
 • Usmernenie k vykonávaniu nariadenia CBAM pre dovozcov tovaru do EÚ
 • Usmernenie k vykonávaniu nariadenia CBAM pre prevádzkovateľov zariadení mimo EÚ

nájdete na stránke Európskej komisie v časti "Carbon Border Adjustment Mechanism" [nové okno].

Legislatívny rámec:

Dokument:

 • CBAM [.pdf; 118 kB; nové okno] - The initiative for a carbon border adjustment mechanism