Preskočiť na hlavný obsah

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Kľúčovým nástrojom na používanie Spoločného colného sadzobníka je systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (viac na stránke Binding Tariff Information (BTI - ZINZ) [nové okno]) Záväzné informácie sú vydávané na žiadosť fyzických a právnických osôb za účelom poskytnúť týmto osobám náležité právne záruky, zabezpečiť jednotnosť a správnosť používania tarifnej a štatistickej nomenklatúry na území celej Európskej únie, určiť výšky colných sadzieb a ostatných náležitostí súvisiacich so zatriedením tovaru.

Všeobecné informácie

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) vydávajú fyzickým a právnickým osobám colné orgány členských štátov (viď zoznam colných orgánov [.pdf; 303 kB; nové okno]). Všetky vydané ZIN sú uložené v databáze spravovanej Európsku komisiou a sú platné vo všetkých členských štátoch, bez ohľadu na členský štát, ktorým boli vydané.

ZIN je všeobecne platná 3 roky. Avšak v určitých prípadoch ZIN môže stratiť platnosť, napr. vydaním nariadenia týkajúceho sa nomenklatúrneho zatriedenia, zmenou výkladu nomenklatúry na medzinárodnej úrovni alebo z akýchkoľvek iných dôvodov stanovených v článku 34 Colného kódexu Únie [nové okno]. V takýchto prípadoch je obvykle stanovené predĺžené obdobie použitia.

Od 01. 10. 2019 nie je možné požiadať o vydanie Záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru písomne, alebo prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Od 01. 10. 2019 je možné požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru už iba cez portál EÚ pre obchodníkov [nové okno]. Podľa colného kódexu Únie [nové okno]sa majú všetky výmeny informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako napr. Colné vyhlásenie, žiadosti alebo rozhodnutia, a uchovávanie týchto informácií, vyžadované colnými predpismi, uskutočňovať prostredníctvom elektronického spracovania dát (článok. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje colný kódex Únie).

Podľa pracovného programu pre colného kódexu Únie je dátumom uvedenia tohto systému do prevádzky (a súčasne dátumom ukončenia prechodného obdobia podľa) dátum 1. 10. 2019 (pozri vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 [nové okno], ktorým sa ustanovuje pracovný program pre vývoj elektronických systémov stanovených v colnom kódexe Únie a ich uvedenie do prevádzky, v platnom znení).

Od 1. 10. 2019 tak dochádza v súvislosti so spustením druhej fázy modernizácie elektronického systému záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 [nové okno], ktorým sa ustanovuje pracovný program pre vývoj elektronických systémov stanovených v colnom kódexe únie a ich uvedenie do prevádzky, k určitým zmenám vyplývajúcich z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1026 [nové okno] o technických postupoch pre vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu informácií a uchovávania týchto informácií v súlade s colným kódexom únie.

Systém pre rozhodnutia colných orgánov

Od 01. 10. 2019 je možné požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru už iba cez portál EÚ pre obchodníkov [nové okno] žiadať colné orgány o vydanie rozhodnutí a spravovať ich. Technické opatrenia systému sú upravené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1026 [nové okno] o technických postupoch pre vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu informácií a uchovávania týchto informácií v súlade s colným kódexom únie. V zmysle tohto nariadenia sú členské štáty EÚ povinné používať elektronický systém v prípade tých žiadostí a povolení, ktoré sa majú uplatňovať vo viac ako jednom členskom štáte EÚ.

Portál EÚ pre obchodníkov

Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na colnom portáli EÚ pre obchodníkov, a to prostredníctvom registrácie v centrálnom elektronickom priečinku (CEP). Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať – napr. AEO, CDS, BTI, INF, ICS2.

Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť na colnom portáli pre obchodníkov EÚ:
URL: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ [nové okno]

Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené v časti Informácie k registrácii - CEP (financnasprava.sk) [nové okno] vrátane postupu na prihlásenie používateľov do EU CTP s príkladmi vyplnenia registračného formulára.

V prípade problémov s registráciou v CEP kontaktujte Call centrum Finančnej správy SR Kontakt - PFS (financnasprava.sk) [nové okno]

Právny základ

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie - články 22 až 37, 43 až 45;
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno] z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie – články 8 až 23;
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno] z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie – články 2, 11 až 22 a 252;
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 [nové okno] zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 – články 4 a 55, Prílohy 1 až 5;
  • Zákon č. 71/1967 Zb. [nové okno] o správnom konaní.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vydávania ZINZ kontaktujte priamo colné orgány členského štátu dovozu alebo vývozu.

Žiadosť o vydanie ZINZ sa môže týkať len jedného druhu tovaru. Jedným druhom tovaru sa rozumie tovar, ktorý má podobné vlastnosti, a ktorého rozdiely sú na účel jeho zatriedenia nepodstatné.

K žiadosti je potrebné pripojiť: fotodokumentáciu, projekty, prospekty a iné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu alebo spracovania tovaru. Pokiaľ je prílohou aj vzorka tovaru (vzorku tovaru poslať poštou, kuriérom, osobne na Colný úrad Bratislava, Oddelenie colných taríf, Miletičova 42, 824 59 Bratislava). Vzorku nie je potrebné predložiť v prípadoch, ak:

  • má tovar veľké rozmery,
  • veľkú hmotnosť,
  • ide o nebezpečnú látku,
  • rýchlo podlieha skaze alebo z iných vážnych dôvodov.

S informáciami uvedenými v žiadosti sa bude nakladať ako s dôvernými informáciami a budú zahrnuté do povinnosti zachovávať o nich služobné tajomstvo. Vydanie ZINZ nepodlieha správnemu poplatku. Náklady vzniknuté colným orgánom v dôsledku analýz, odborných posudkov alebo vrátením vzoriek môžu byť účtované žiadateľovi. Colný orgán taktiež môže vyzvať žiadateľa na zaslanie prekladov akýchkoľvek dokumentov do slovenského jazyka.

Ďalšie informácie a aktuality je možné sledovať na portáli Európskej komisie v časti:

Informácie: