Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Záväzné informácie

Kľúčovým nástrojom na používanie Spoločného colného sadzobníka je systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru. Záväzné informácie sú vydávané na žiadosť fyzických a právnických osôb za účelom poskytnúť týmto osobám náležité právne záruky, zabezpečiť jednotnosť a správnosť používania tarifnej a štatistickej nomenklatúry na území celej Európskej únie, určiť výšky colných sadzieb a ostatných náležitostí súvisiacich so zatriedením tovaru.

Všeobecné informácie

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZIN) vydávajú fyzickým a právnickým osobám colné orgány členských štátov (viď zoznam colných orgánov [.pdf; 303 kB; nové okno]). Všetky vydané ZIN sú uložené v databáze spravovanej Európsku komisiou a sú platné vo všetkých členských štátoch, bez ohľadu na členský štát, ktorým boli vydané.

ZIN je všeobecne platná 3 roky. Avšak v určitých prípadoch ZIN môže stratiť platnosť, napr. vydaním nariadenia týkajúceho sa nomenklatúrneho zatriedenia, zmenou výkladu nomenklatúry na medzinárodnej úrovni alebo z akýchkoľvek iných dôvodov stanovených v článku 34 Colného kódexu Únie [nové okno]. V takýchto prípadoch je obvykle stanovené predĺžené obdobie použitia.

Právny základ

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie - články 22 až 37, 43 až 45
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 [nové okno] z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie – články 8 až 23
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 [nové okno] z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie – články 2, 11 až 22 a 252
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 [nové okno] zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 – články 4 a 55, Prílohy 1 až 5
  • Zákon č. 71/1967 Zb. [nové okno] o správnom konaní.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vydávania ZINZ kontaktujte priamo colné orgány členského štátu dovozu alebo vývozu.

Pokyny na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „žiadosť“) sa podáva v písomnej forme na predpísanom tlačive (tlačivo žiadosti o ZINZ [.pdf; 362 kB; nové okno]). Všetky údaje uvedené v žiadosti musia byť pravdivé a úplné, vypísané čitateľne paličkovým písmom alebo strojopisom. Pred vyplnením tlačiva žiadosti si prečítajte všeobecné informácie o vypĺňaní žiadost [.pdf; 448 kB;nové okno].

Dokument:

Žiadosť o vydanie Záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je možné podať aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy [nové okno], avšak je potrebné konzultovať tento postup na telefónnych číslach 02/ 50 263 960, 50 263 964 a 50 263 963 oddelenia colných taríf Colného úradu Bratislava.

Žiadosť o vydanie ZINZ sa môže týkať len jedného druhu tovaru. Jedným druhom tovaru sa rozumie tovar, ktorý má podobné vlastnosti, a ktorého rozdiely sú na účel jeho zatriedenia nepodstatné.

K žiadosti je potrebné pripojiť vzorku tovaru, fotodokumentáciu, projekty, prospekty a iné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu alebo spracovania tovaru. Vzorku nie je potrebné predložiť v prípadoch, ak:

  • má tovar veľké rozmery,
  • veľkú hmotnosť,
  • ide o nebezpečnú látku,
  • rýchlo podlieha skaze alebo z iných vážnych dôvodov.

S informáciami uvedenými v odsekoch 2 a 9 žiadosti sa bude nakladať ako s dôvernými informáciami a budú zahrnuté do povinnosti zachovávať o nich služobné tajomstvo. Vydanie ZINZ nepodlieha správnemu poplatku. Náklady vzniknuté colným orgánom v dôsledku analýz, odborných posudkov alebo vrátením vzoriek môžu byť účtované žiadateľovi. Colný orgán taktiež môže vyzvať žiadateľa na zaslanie prekladov akýchkoľvek dokumentov do slovenského jazyka.

Zoznam platných ZIN

Aktuálne informácie o zverejnených záväzných informáciách o nomenklatúrnom zatriedení tovaru nájdete na portáli Európskej únie [nové okno].