Preskočiť na hlavný obsah

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Oslobodenie od cla

Dovezený tovar možno na základe právnych predpisov Únie a národných právnych predpisov oslobodiť od cla. Požiadavku na oslobodenie tovaru od cla pri dovoze je potrebné uviesť príslušným kódom v pravej časti odseku 37 colného vyhlásenia. Kódy, ktoré sú uvedené v Prílohe 9 Dodatku D1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach [nové okno] (pre colné vyhlásenia podávané v papierovej forme) a v prílohe B vykonávacieho nariadenia [nové okno]

(pre colné vyhlásenia podávané elektronicky) zohľadňujú možnosti oslobodenia tovaru od cla. Kódy, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 7 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno]

 vyjadrujú požiadavku na oslobodenie tovaru od cla a súčasne od DPH. V odseku 37 colného vyhlásenia je potrebné uviesť príslušný kód podľa toho, či deklarant požaduje oslobodenie iba od cla alebo od cla aj DPH súčasne.

Viac informácií pre oslobodenie tovaru od cla pri dovoze

 1. Prípady oslobodenia tovaru sú upravené v nariadení rady (ES) č. 1186/2009  [nové okno]ustanovujúcom systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla:
  • tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké prístroje a zariadenia (čl. 42-52)
  • laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum (čl. 53)
  • liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva (čl. 54 – 56)
  • nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu (čl. 57 – 58)
  • referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv (čl. 59)
  • farmaceutické výrobky používané pri športových podujatiach (čl. 60)
  • tovar pre charitatívne a dobročinné organizácie; tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (čl. 61 – 80)
  • čestné vyznamenania a ocenenia (čl. 81)
  • dary získané v rámci medzinárodných vzťahov (čl. 82- 84)
  • tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov (čl. 85)
  • tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu –  vzorky, tlačoviny, propagačný materiál a pod. (čl. 86 – 94)
  • tovar dovezený na skúšky, analýzy alebo pokusy (čl. 95 – 101)
  • zásielky zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva (čl. 102)
  • turistická informačná literatúra (čl. 103)
  • rôzne dokumenty a články (čl. 104)
  • pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy (čl. 105)
  • podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy (čl. 106)
  • palivá a mazivá  nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch (čl. 107 – 111)
  • materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí (čl. 112)
  • rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety (čl. 113)
 2. Colný zákon [nové okno] navyše upravuje oslobodenie od dovozného cla na:
  • tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a vybavenie zahraničných pracovísk (tovar určený na spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov, úradné materiály, zariadenie úradných priestorov, pohonné látky a zariadenia pre dopravné prostriedky a pod.) (§ 47 a 48);
  • palubné zásoby (zásoby potravín, nápojov a ostatného tovaru, ktoré sú určené na spotrebu na palube dopravných prostriedkov určených na podnikateľské účely) (§ 49);
  • pohonné látky  v hlavných nádržiach obchodných motorových vozidiel určených na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča v množstve najviac 600 l na       vozidlo na 1 cestu (§ 50);
  • semená, osivá a hnojivá (§ 51).
 3. Na základe čl. 203 až 205 Colného kódexu a čl. 158 a 159 delegovaného nariadenia je možno od dovozného cla oslobodiť:
  • vrátený tovar, tj.  tovar, ktorý bol po vývoze z colného územia Únie naspäť vrátený a prepustený do voľného obehu v lehote 3 rokov. Konkrétne  špecifiká a podmienky tejto možnosti oslobodenia upravujú vyššie  uvedené články právnych predpisov.

Oslobodenie od spotrebných daní (SPD)

Oslobodenie tovaru od SPD pri dovoze tovaru z tretích krajín je možné uplatniť na základe právnych predpisov vzťahujúcich sa k jednotlivým daniam podľa predmetu. Žiadosť o oslobodenie dovozu od SPD vyjadruje deklarant v colnom vyhlásení príslušným kódom uvedeným v piatej časti odseku 33 colného vyhlásenia.

Alfanumerické kódy vyjadrujúce oslobodenie tovaru od SPD pri dovoze sú uvedené vo Vyhláške č. 161/2016  [nové okno]


Z. z., pričom  písmeno každého kódu je viazané na určitý typ SPD (napr. „U“ – minerálny olej, „S“ alkoholické nápoje a pod.).

 • Zákon č. 98/2004 Z.z.  [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  upravuje oslobodenie od dane v § 10;
 • Zákon č. 106/2004 Z.z.  [nové okno] spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov upravuje oslobodenie od dane v § 7;
 • Zákon č. 530/2011 Z.z.  [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  v znení neskorších predpisov upravuje oslobodenie od dane v § 7 a 40;
 • Zákon č. 609/2007 Z.z.  [nové okno] o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu v znení neskorších predpisov upravuje oslobodenie od dane v § 7 a 14.

Oslobodenie od DPH

Oslobodenie od DPH sa spravidla udelí pri dovoze v tých istých prípadoch ako oslobodenie tovaru od cla.

Prípady kedy je dovoz tovaru oslobodený od DPH upravuje § 48 a §48a zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty. Špecifickým prípadom je oslobodenie dovozu investičného zlata, ktorý je upravený § 67 zákona č. 222/2004 Z. z. [nové okno] o dani z pridanej hodnoty.

Prepojenie oslobodenia tovaru od cla a DPH pri dovoze tovaru je upravené aj v prílohe č. 7 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno]