Preskočiť na hlavný obsah

Systém PoUS (status tovaru)

Dôkaz o statuse Únie (PoUS)

V článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex Únie), sa stanovuje, že výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočňovať s využitím techník elektronického spracovania údajov. V zmysle článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 bol vypracovaný pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie. V súčasnosti platný pracovný program je uvedený vo vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len „pracovný program“).

Jedným z uvedených systémov je Dôkaz o statuse Únie (PoUS). Cieľom projektu je vytvoriť nový transeurópsky systém na uchovávanie, správu a vyhľadávanie dôkazov o statuse Únie T2L/T2LF a colného zoznamu tovaru. Projekt sa realizuje v dvoch fázach. Od 01.03.2024 bude spustená 1. fáza, v rámci ktorej bude možné elektronicky vystavovať doklady T2L/T2LF. Od 15.08.2025 bude spustená 2. fáza, kde bude možné elektronicky vystavovať colný zoznam.

Zavedenie systému PoUS umožní hospodárskym subjektom získať dôkaz o colnom statuse tovaru Únie elektronicky predložením štandardnej žiadosti o potvrdenie alebo registráciu. V závislosti od použitého formulára bude žiadosť obsahovať údaje týkajúce sa T2L/T2LF alebo elektronického colného zoznamu tovaru uvedeného v prílohe B delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v znení neskorších zmien a doplnkov; po schválení a/alebo registrácii získa status elektronickej formy dôkazu o statuse Únie.

Čo sa zmení od zavedenia elektronického systému PoUS ?

Od 01.03.2024 už nebude možné vystavovať doklad „T2L resp. T2LF“ v papierovej forme.

Usmernenie vo veci používania dokazu o statuse Únie

Hlavným cieľom systému PoUS je sprístupniť všetky údaje o statuse tovaru na jednom mieste. Na tento účel Európska komisia navrhla centralizovaný systém PoUS.

PoUS je transeurópsky systém, ktorý zabezpečuje administratívnu a štandardizovanú výmenu informácií medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako aj medzi samotnými colnými orgánmi zapojenými do colných režimov aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.

Ako systém pracuje

Hospodárske subjekty, ich zástupcovia a zamestnanci majú jediný prístupový bod – colný portál pre obchodníkov EÚ – na prístup k rôznym transeurópskym systémom ako je napr. špecifický portál pre obchodníka PoUS (STP).

Portál EÚ pre obchodníkov

Od 1. marca 2024 pristupuje Finančná správa Slovenskej republiky k využívaniu Systému PoUS v prípade správy žiadostí a dôkazov o statuse tovaru, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky

Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na colnom portáli EÚ pre obchodníkov [nové okno], a to prostredníctvom registrácie v centrálnom elektronickom priečinku (CEP) [nové okno]. Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať – napr. AEO, CDS, BTI, INF, ICS2, PoUS.

Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené v časti Informácie k registrácii - CEP [nové okno] vrátane postupu na prihlásenie používateľov do EU CTP s príkladmi vyplnenia registračného formulára.

V prípade problémov s registráciou v CEP kontaktujte Call centrum finančnej správy.

Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť o dôkaz statusu tovaru na colnom portáli pre obchodníkov EÚ: URL: https://customs.ec.europa.eu/gtp/ [nové okno]

Dokumenty