Preskočiť na hlavný obsah

Colné konanie pri vývoze

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto môže podať colné vyhlásenie

 1. Bez toho, aby bol dotknutý čl. 167 ods. 1 Colného kódexu [nové okno], môže colné vyhlásenie podať každá osoba, ktorá môže poskytnúť všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje. Táto osoba taktiež musí byť schopná daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie colnému orgánu.

  Ak však pre určitú osobu vyplývajú z prijatia colného vyhlásenia osobitné povinnosti, uvedené colné vyhlásenie podáva táto osoba alebo jej zástupca.

 2. Deklarant musí byť usadený na colnom území Únie.
 3. Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, na colnom území Únie nemusia byť usadení títo deklaranti:
  • osoby, ktoré podávajú colné vyhlásenie na tranzit alebo dočasné použitie;
  • osoby, ktoré podávajú colné vyhlásenie príležitostne, a to aj na konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, za predpokladu, že to colné orgány považujú za odôvodnené;
  • osoby usadené v krajine, ktorej územie hraničí s colným územím Únie a ktoré predkladajú tovar uvedený v colnom vyhlásení na hraničnom colnom úrade Únie susediacom s touto krajinou pod podmienkou, že krajina, v ktorej je osoba usadená, poskytne recipročné výhody osobám usadeným na colnom území Únie.
 4. Colné vyhlásenia sa autentifikujú. V prípade písomného colného vyhlásenia je uvedený v odseku 54 podpis osoby,ktorá colné vyhlásenie podala. V prípade, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom elektronickej podateľne je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 5. Colné zastúpenie

  Každá osoba má právo určiť si colného zástupcu. Takéto zastúpenie môže byť:

  • Priame – pri ktorom zástupca koná v mene a na účet inej osoby, alebo
  • Nepriame – pri ktorom zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby.

Colný zástupca musí byť usadený na colnom území Únie. Pokiaľ nie je ustanovené inak, od tejto požiadavky sa upustí, ak colný zástupca koná na účet osôb, ktoré nie sú povinné byť usadené na colnom území Únie.

Colný zástupca v konaní pred colnými orgánmi vyhlási, že koná na účet osoby, ktorú zastupuje a uvedie, či je zastúpenie priame alebo nepriame. Osoby, ktoré neurobia vyhlásenie, že konajú ako colný zástupca, alebo vyhlásia, že konajú ako colný zástupca bez toho, aby boli na to splnomocnené, sa považujú za osoby konajúce vo vlastnom mene a na vlastný účet. Colné orgány môžu vyžadovať od osôb, ktoré vyhlasujú, že konajú ako colný zástupca, aby poskytli dôkaz o svojom splnomocnení od zastupovanej osoby. V osobitných prípadoch colné orgány poskytnutie takéhoto dôkazu nevyžadujú. Colné orgány od osoby konajúcej ako colný zástupca, ktorá vykonáva úkony a formality pravidelne, nevyžadujú, aby dôkaz o svojom splnomocnení predkladala pri každej príležitosti, ak je takáto osoba schopná predložiť takýto dôkaz na ich požiadanie.

Podanie colného vyhlásenia

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze. Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie Únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu.

Podanie colného vyhlásenia pred predložením tovaru: Colné vyhlásenie možno podať pred očakávaným predložením tovaru colným orgánom. Ak sa tovar nepredloží do 30 dní po podaní colného vyhlásenia, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané.

Všetok tovar určený na prepustenie do colného režimu musí byť uvedený v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim. Tovar spoločenstva navrhnutý v colnom vyhlásení do colného režimu vývoz, pasívny zošľachťovací styk, tranzit alebo colné uskladňovanie, je pod colným dohľadom od okamihu prijatia colného vyhlásenia až do okamihu, keď opustí colné územie spoločenstva alebo je zničený alebo keď je platnosť colného vyhlásenia zrušená.

Colné konanie sa môže uskutočniť v colnom priestore alebo mimo colného priestoru. V prípade, ak deklarant žiada o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín je potrebné, aby v zmysle v § 26 Colného zákona [nové okno] vyplnil formulár uvedený v prílohe č . 3 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z. [nové okno].

Prijatie colného vyhlásenia

Prijatie písomného colného vyhlásenia osvedčí colník svojím podpisom. Prijatie colného vyhlásenia vyhotoveného a podaného prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov potvrdí elektronická podateľňa Finančného riaditeľstva SR. Ďalšie informácie sú dostupné v § 32 až 35a Colného zákona [nové okno] a v čl. 172 Colného kódexu [nové okno].

Prepustenie colného vyhlásenia

O prepustení tovaru do colného režimu vydá colník rozhodnutie, ktoré obsahuje údaje uvedené v § 36 ods. 1 Colného zákona [nové okno].

Výstup tovaru

Viac informácií nájdete v čl. 329 vykonávacieho nariadenia [nové okno].